Lista ankiet

image_print

Lista ankiet dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankietowanie pod przyciskiem Ankietowanie. Widoczne są tutaj wszystkie ankiet wygenerowane do poszczególnych wzorców w programie, które można wypełniać lub usuwać.

Lista wygenerowanych ankiet zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):

 • Numer ankiety – zawiera numer wygenerowanej ankiety.
 • Nazwa – kolumna z dłuższą nazwą wzorca.
 • Opis – zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do wzorca ankiety.
 • Dotyczy – zawiera kod podmiotu (kod kontrahenta lub akronim pracownika) dla którego wygenerowano ankietę.
 • Osoba ankietowana – zawiera imię i nazwisko ankietowanej osoby (jeżeli wypełniono na ankiecie na zakładce [Ogólne]).
 • Stan – stan ankiety (możliwe statusy: do wypełnienia, wypełniona, zatwierdzona, odrzucona). Ankiety ze stanem do wypełnienia wyświetlane są w kolorze zielonym.
 • Ocena – wyliczona po zmianie stanu ankiety na zatwierdzona (na podstawie przypisanych punktów i wag).

Ponadto istnieje możliwość wybrania dodatkowej kolumny Przyczyna odrzucenia, która zawiera informację o przyczynach rezygnacji z wypełnienia ankiety. Wartość w tej kolumnie wyświetla się dla ankiet ze stanem odrzucona.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Edytuj ankietę – umożliwia podgląd/ edycję wybranej ankiety, w tym jej wypełnienie.

Usuń – umożliwia usunięcie ankiety z listy (ze statusem: do wypełnieniaodrzucona). Nie można usunąć ankiet oznaczonych statusem wypełniona i zatwierdzona.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Ponadto w oknie dostępne są pola:

 • Filtr i konstruktor filtra
 • Kontrahent – filtruje ankiety dotyczące konkretnego podmiotu (po wciśnięciu przycisku obok pola możliwość wyboru: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wspólnik, Urząd).
 • Osoba ankietowana – umożliwia zawężenie filtrowania ankiet po konkretnej osobie ankietowanej. Osobę można wybrać w filtrze tylko po uprzednim wskazaniu kontrahenta.
 • Ankiety: Moje/ Opiekuna/ Wszystkie – lista filtrowana jest w zależności od ankietera przypisanego do ankiety:
  • Ankiety moje – pokazuje ankiety, za które odpowiedzialny jest operator aktualnie pracujący w programie.
  • Ankiety opiekuna – pokazuje ankiety przypisane do operatora/ pracownika, wybranego w polu Operator (pole aktywne po zaznaczeniu opcji Opiekuna w filtrze).
  • Ankiety wszystkie – pokazuje wszystkie wygenerowane ankiety, niezależnie od osoby odpowiedzialnej. Opcja dostępna dla operatorów z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Schemat numeracji – lista może zostać zawężona do ankiet wystawionych w ramach wybranego schematu. Można go wybrać z listy schematów zdefiniowanych dla klasy ankiety w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ CRM/ Ankieta. Aby schemat nie był uwzględniany podczas filtrowania listy, należy wybrać z listy pozycję –wszystkie-.
 • Numery od/ do – listę ankiet można zawęzić wskazując przedział, do którego powinny należeć numery kolejne dokumentów. Po zaznaczeniu, można zdefiniować zakres numerów ankiet, do których powinna być zawężona lista.Za okresod/ do – .
 • Stan ankiety: do wypełnienia/ wypełniona/ zatwierdzona/ odrzucona – lista filtrowana jest w zależności od wskazanego w polu stanu ankiety. Aby stan nie był uwzględniany podczas filtrowania listy, należy wybrać z listy pozycję –wszystkie-.
 • Wzorzec – możliwość zawężenia listy ankiet do wybranego badania. Po wciśnięciu przycisku otwiera się lista wzorców ankiet, gdzie można zaznaczyć konkretny wzorzec.

 

Czy ten artykuł był pomocny?