Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

1. Szyfrowanie wydruków hasłem. Umożliwiono szyfrowanie dostępnych w programie wydruków do plików PDF za pomocą hasła. Dzięki temu plik PDF z wydrukiem może być otwarty jedynie przez upoważnioną osobę znającą hasło.

Po wybraniu funkcji Wydruk danych lub Wyślij, wskazaniu konkretnego wydruku, dla opcji Eksport do pliku na dysk, Eksport do pliku na IBARD oraz Udostępnij w Comarch HRM możliwy jest wybór opcji PDF z hasłem:

W przypadku wydruków płacowych jako hasło do pliku ustawiany jest numer PESEL pracownika. Jeżeli pracownik na swojej karcie nie ma uzupełnionego numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia pracownika w formacie RRRRMMDD. Dotyczy to wydruków:

 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy deklaracji PIT pracowników,
 • wydruków kaskadowych (wydruki oznaczone jako ‘wiele plików e-mail’) dostępnych z listy wypłat pracowników,
 • wydruków dostępnych z formularza pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza deklaracji PIT pracownika,
 • wydruków dostępnych z formularza wypłaty.

 

Podczas generowania wydruku z hasłem pojawia się komunikat informujący o nadanym haśle:

W przypadku płacowych wydruków kaskadowych (oznaczonych jako ‘wiele plików e-mail’), jeżeli nie dla wszystkich zaznaczonych pracowników (lub ich wypłat/deklaracji PIT) na kartach pracowników uzupełnione są numery PESEL lub daty urodzenia, pojawia się okno z prośbą o podanie hasła, którym zaszyfrowane mają być wydruki pracowników bez uzupełnionych numerów PESEL lub dat urodzenia:

Na oknie należy wprowadzić hasło (puste hasło ani znak spacji nie są przyjmowane). Nie jest weryfikowana przez program siła podanego hasła.

Po zakończeniu generowania wydruków wyświetlane jest podsumowanie z listą wydruków zaszyfrowanych podanym hasłem (są to wydruki dla pracowników bez uzupełnionego numeru PESEL lub daty urodzenia):

W przypadku wydruków dla pojedynczego pracownika dostępnych z formularza pracownika/wypłaty/deklaracji PIT, kiedy na jego karcie nie jest uzupełniony numer PESEL ani data urodzenia, podczas generowania wydruku z hasłem program prosi Użytkownika o podanie hasła do zaszyfrowania pliku PDF:

W przypadku innych wydruków płacowych niż wymienione powyżej oraz pozostałych dostępnych w programie  (innych niż płacowe), po wybraniu opcji PDF z hasłem zawsze pojawia się powyższe okno z prośbą o wprowadzenie hasła do zaszyfrowania wydruku.

W Konfiguracji wydruków na formularzu edycji wydruku w sekcji Eksport możliwe jest wybranie jako domyślnego formatu PDF z hasłem:

W przypadku wydruków generowanych przez Serwis Operacji Automatycznych (np. Automat windykacji), nawet jeżeli dla wydruku wybrany jest domyślny format PDF z hasłem, tworzony automatycznie wydruk nie jest szyfrowany hasłem.

Jeżeli na formularzu Edycji wydruku zaznaczony jest parametr Podpisz cyfrowo pliki PDF oraz Kopia elektroniczna, pomimo wybranego domyślnego formatu PDF z hasłem, wydruk w Archiwum wydruków nie jest zaszyfrowany hasłem.

Po zapisaniu pliku PDF z hasłem nie pojawia się pytanie Czy otworzyć wyeksportowany plik? ani plik nie jest automatycznie otwierany jeżeli dla tego pytania zapamiętana została opcja Tak.

Zmiany

1. Kody JPK_V7 na dokumentach. Lista kodów JPK_V7 wyświetlana na dokumentach zależy od daty dokumentu i wynika z okresu obowiązywania danego kodu:

 • kody MPP i SW są możliwe do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do czerwca 2021.
 • kod EE widoczny jest na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do grudnia 2021.
 • kody WSTO_EE i IED są możliwe do wybrania na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022.

 

W przypadku dokumentów rozliczanych w VAT metodą kasową pod uwagę brana jest data bieżąca w programie.

W przypadku karty kontrahenta, kategorii oraz pozycji cennika możliwość przypisania konkretnych domyślnych kodów również zależy od ustawionej w programie daty bieżącej.

2. Nowe kody JPK_V7. Zostały dodane 2 nowe kody JPK_V7:

 • WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
 • IED – dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju

 

Nowe kody obowiązują dla dokumentów z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022. W przypadku dokumentów z wcześniejszych okresów, jeżeli takie kody będą znajdowały się na dokumencie, kody WSTO_EE oraz IED nie zostaną przeniesione do pliku JPK_V7.

Kody JPK znajdujące się na kontrahencie, kategorii lub pozycji cennika są przenoszone na dokument bez względu na jego datę. Również w przypadku importu dokumentów z plików JPK_V7, VAT_R (Comma) oraz za pomocą pracy rozproszonej, przenoszone są wszystkie kody JPK znajdujące się w pliku dla importowanego dokumentu bez względu na jego datę.

3. Numery rachunków kontrahentów. Jeżeli kontrahent ma przypisane na swojej karcie na zakładce [Płatności] numery rachunków bankowych, nie są one usuwane po skasowaniu numeru NIP z karty kontrahenta. Jeżeli na karcie kontrahenta nie jest uzupełniony numer NIP a są wprowadzone rachunki bankowe kontrahenta, nie są one usuwane po uzupełnieniu numeru NIP na karcie kontrahenta.

4. Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę parametru Podatnik VAT czynny na Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES. Szczegółowy opis znajduje się w części handlowej ulotki.

5. Urząd Skarbowy dla VIU-DO. Podczas zakładania nowej bazy lub konwertowania z wcześniejszej wersji programu, dodawany jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście i wskazywany jest w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje jako US dla deklaracji VIU-DO.

6. Praca rozproszona. W nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona parametr Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami jest automatycznie zaznaczany.

7. Rozmiar tabel w bazie danych. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych w menu kontekstowym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na bazie, dodana została funkcja Pokaż rozmiar tabel w bazie danych. Po jej wybraniu otwierane jest okno prezentujące informacje dotyczące tabel bazy danych: rodzaj i nazwa tabeli, ilość wierszy oraz ilość MB zajętych przez dane, indeksy oraz przestrzeń nieużywaną w tabeli.

8. Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa. Jeżeli na karcie dodawanego operatora zaznaczony zostanie parametr Administrator, automatycznie zaznaczany jest również parametr Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa.

9. Seryjna konwersja baz danych. W przypadku seryjnej konwersji baz danych z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe, jeżeli jedna z baz danych na serwerze ma zainstalowane najnowsze ważne aktualizacje, podczas konwersji pozostałych baz aktualizacje są również instalowane.

Poprawiono

1. JPK_V7 – dokumenty z kodem FP. Dokumenty z kodem FP mające datę sprzedaży wcześniejszą niż z października 2020 i okres rozliczenia w VAT w październiku 2020 lub późniejszych miesiącach, były wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Działanie poprawiono.

2. Import z JPK_VAT/JPK_V7 do rejestru VAT. Podczas importu dokumentów z pliku JPK_VAT/JPK_V7 do rejestru VAT, jeżeli zaznaczony był parametr Ustaw status płatności na Nie podlega a nie została założona ani odnaleziona karta kontrahenta z określonym numerem NIP, płatności dla takich dokumentów dodawane były ze statusem Nie rozliczono. Działanie poprawiono.

3. JPK_KR. Zoptymalizowano i przyśpieszono generowanie plików JPK_KR.

4. Konfiguracja wydruków – skróty klawiszowe. Usunięto skróty klawiszowe dla menu kontekstowego edycji wydruku aby nie powodować konfliktu z globalnymi skrótami działającymi w programie.

5. Eksport danych do schowka. Wybierając opcję eksportu danych do schowka, po wklejeniu ich w MS Excel dane w kolumnach były przesunięte w stosunku do nagłówków kolumn. Działanie poprawiono.

6. Personalizacja listy. Jeżeli lista w programie posortowana była po kolumnie z atrybutem i dodawana była nowa kolumna użytkownika, pojawiał się komunikat wskazujący na błędną definicję kolumny. Działanie poprawiono.

7. Zaznaczenia na liście. Po eksporcie zaznaczonych danych do schowka lub pliku MS Excel zaznaczenia pozostają na liście.

8. Logowanie domenowe. Poprawiono przypisywanie konta domenowego do Operatora w szczególnym przypadku.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Eksport przelewów i weryfikacja rachunków bankowych. Od 01.01.2022 roku zmniejszył się limit płatności powodujący weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Dla przelewów eksportowanych po 31.12.2021 roku limit ten wynosi 8 000 zł.

2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja/ Program/ Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 04.11.2021 roku wynoszą one 6.75%, od 09.12.2021 roku to 7.25%.

Poprawiono

1. Ewidencja dodatkowa i rozliczenie zaliczki pracownika. W Ewidencji dodatkowej kosztów przy rozliczaniu dokumentu zaliczką pracownika pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

2. Formularz kontrahenta i pusty numer rachunku bankowego. Po imporcie rachunków bankowych dla kontrahenta, który w Wykazie podmiotów VAT nie ma zgłoszonego rachunku bankowego, na zakładce [Płatności] dodawany był ‘pusty’ rachunek bankowy. Działanie poprawiono.

3. mBank WebService. Przy eksporcie dużej ilości przelewów niektóre z nich nie były eksportowane. Pojawiał się komunikat: Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono

4. MT940 i import przelewów. Poprawiono wydajność importu płatności formatem MT940. Problem pojawiał się w bazie danych, w której występował kontrahent posiadający kilka tysięcy rachunków.

Czy ten artykuł był pomocny?