W jaki sposób dokonywane jest rozliczenie roczne składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego według skali gdy dane dotyczące dochodu są pobierane z modułów księgowych?

image_print

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej dokonywane w wypłacie właściciela za kwiecień 2023 roku na zakładce [5. Zdrow. roczna].
Rozliczenie polega na porównaniu składek opłacanych w trakcie roku z rzeczywistą składką zdrowotną wyliczoną w oparciu o ostateczny roczny dochód przedsiębiorcy, będący roczną podstawą składki.

Rozliczenie roczne właściciela opodatkowanego według skali dokonywane jest następująco:

1. Ustalana jest ilość miesięcy jakie właściciel podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdy był opodatkowany według skali w poprzednim roku kalendarzowym – sprawdzana jest ilość wypłat w roku kalendarzowym czyli od stycznia 2022 do grudnia 2022 w których na zakładce [4. Ubezp. (zdrow.)] była naliczana podstawa składki zdrowotnej dla opcji ‘Zasady ogólne – podatek według skali’.

2. Ustalany jest dochód właściciela za 2022 rok. Dane dotyczące kwoty dochodu za poprzedni rok pobierane są z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-36 i są pomniejszone o składki społeczne, oraz kwotę z pola Zmniejszenia/zwiększenia dochodu pod składkę zdrowotną pobraną z kwot deklaracji właściciela (przycisk ). Dochód pobrany z modułu Księgowość, wykazany jest w rozliczeniu rocznym w polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok.

3. Wyliczana jest minimalna podstawa składki zdrowotnej dla opodatkowania według skali. Minimalna podstawa składki zdrowotnej to iloczyn miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ustalonemu na podstawie wypłat właściciela naliczonych za rok, za który jest rozliczenie roczne, w którym była naliczona składka zdrowotna dla tej formy opodatkowania i stawki minimalnego wynagrodzenia dla etatu aktualnego na dzień 1 dzień roku składkowego (w 2023 roku uwzględniane jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące na 01.02.2022 r.- 3010 zł) .

Wskazówka
Wyliczona kwota minimalnej podstawy składki zdrowotnej nie jest widoczna w wypłacie, można ją sprawdzić na wydruku Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Wydruk jest dostępny na liście wypłat właścicieli, które jako miesiąc deklaracji mają ustawiony miesiąc kwiecień.
Przykład
W przypadku gdy waściciel prowadzi działalność przez cały rok podatkowy – 12 miesiecy, to minimalna wartość rocznej podstawy składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 36 120,00 zł (3 010,00 zł × 12 miesięcy).

4. Kwota z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok, jest porównywana z obowiązującą za danym rok kalendarzowy minimalną podstawą składki. Jeśli kwota dochodu z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok jest większa od minimalnej wartości rocznej podstawy składki, to zostanie ona wykazana w polu Roczna podstawa składki. Jeśli natomiast minimalna podstawa jest większa niż kwota dochodu, to minimalna podstawa jest podstawą roczną.

5. Roczna podstawa składki przemnażana jest przez 9% i wyliczona kwota wykazana jest w polu Roczna składka

6. Roczna składka jest porównywana do zsumowanej kwoty składki zdrowotnej naliczonej w wypłatach właściciela w roku składkowym (od lutego 2022 do stycznia 2023) zapisanej w polu Suma miesięcznych składek. Jeśli kwota pobranych składek jest większa niż składka roczna to różnica zapisywana jest polu Kwota do zwrotu. Jeśli kwota rocznych składek jest większa niż suma miesięcznych składek to różnica jest zapisywana w polu Kwota do dopłaty.

 

Przykład

Właściciel w 2022 roku miał ustawioną formę opodatkowania Zasady ogólne – podatek według skali.

1. Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania według skali.
W wypłatach od stycznia do grudnia 2022 r miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie czyli 12 razy co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy.

2. Ustalamy dochód właściciela za 2022 rok.

Dochód pobrany z deklaracji rocznej PIT-36 za 2022 r. wyniósł 253904,95 zł.
Suma składek społecznych z kwot deklaracji właściciela to 12778,68 zł.

Dochód z deklaracji rocznej PIT-36, pomniejszony o składki społeczne z kwot deklaracji właściciela
253904,95 zł – 12778,68 zł = 241126,27

3. Ustalamy minimalną podstawę składki zdrowotnej za 2022r.

12 miesięcy * 3010 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.) = 36120 zł

4. Porównujemy kwotę dochodu z dział. gosp. za poprzedni rok z punktu 2 z kwotą minimalnej podstawy składki ustalonej w punkcie 3.

241126,27 > 36120 zł

Uzyskany dochód jest większy niż minimalna podstawa dlatego to dochód jest roczną podstawą składki zdrowotnej.

5. Ustalamy kwotę rocznej składki. Ustaloną w punkcie 4 podstawę roczną przemnażamy przez 9%.

241126,27 zł * 9% = 21701,36 zł

6. Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla opodatkowania według skali, które zostały zapisane w wypłatach tego właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od lutego 2022 do stycznia 2023.

W wypłatach od lutego 2022 do stycznia 2023 suma składek zdrowotnych wynosi 21701,36

7. Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 5 z kwotą składek pobranych z punktu 6

21701,36 = 21701,36

Roczna składka wynosi 21701,36 zł, a pobrana 21701,36 zł co oznacza, że nie ma dopłaty ani zwrotu.

Czy ten artykuł był pomocny?