Księgowość

image_print

Nowości

1. Księgowość. Dodano Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej, umożliwiające wyliczenie dochodu/przychodu dla składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie oraz w sposób uproszczony.

Z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28 dodano zakładkę Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Zestawienie może zostać utworzone automatycznie lub dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Lista zestawień dochodów/przychodów

Na liście Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępne są kolumny:

 • Miesiąc – miesiąc, za który obliczono zestawienie.
 • Rok – rok, za który obliczono zestawienie.
 • Data obliczenia – data obliczenia zestawienia. Po zaktualizowaniu zestawienia o nowo przeliczoną zaliczkę lub jej korektę, w kolumnie widnieje data przeliczenia ostatniej zaliczki/korekty za dany miesiąc.
 • Kwota – wartość dochodu/przychodu (suma przychodów zwolnionych i dochodów/przychodów opodatkowanych narastająco od początku roku) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Istnieje możliwość wyświetlania listy zestawień tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Istnieje możliwość dodania tylko jednego zestawienia za dany miesiąc.

Zestawienie dochodów/przychodów jest zawsze widoczne na liście w kolorze czarnym. Przycisk umożliwia usunięcie zestawienia.

Formularz zestawienia dochodów/przychodów

Podczas wyliczenia zestawienia dochodów/przychodów następuje weryfikacja, czy za dany miesiąc uzupełniono udziały na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Jeżeli w danym miesiącu nie wprowadzono kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia zestawienia za ten miesiąc pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć zestawienie.

Uwaga
W przypadku zaliczek kwartalnych na formularzu kwot indywidualnych właściciela należy uzupełnić udziały oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla każdego miesiąca danego kwartału.

Zestawienie dochodów/przychodów jest zawsze aktywne do edycji.

Podatek według skali i podatek liniowy

Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego według skali lub liniowo wyliczana jest kwota przychodów zwolnionych i opodatkowanych z działalności gospodarczej narastająco od początku roku. W przypadku PIT-36 działalność gospodarcza obejmuje również strefę.

Do pozycji Składki społeczne na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

Kwota w poz. Dochód dla składki zdrowotnej wyliczana jest jako suma kwot w poz. 18 Przychody z działalności gospodarczej i poz. 21 Dochód, pomniejszona o kwotę z poz. Składki społeczne. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.

 Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36

 

Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-36L

Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT). Dla zestawienia dotyczącego zaliczki na PIT-36 dostępna jest również zakładka [Strefa].

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w sekcji Przychody z dział. gospodarczej wyliczana jest kwota przychodów za dany miesiąc.

Do pozycji Składki społeczne narastająco na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne narastająco wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

W pozycji Przychód narastająco dla składki zdrowotnej wyliczana jest suma przychodów zwolnionych dla podatnika od początku roku oraz przychodów w poszczególnych stawkach za poszczególne miesiące, pomniejszona o kwotę z poz. Składki społeczne narastająco. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.

Zestawienie przychodu pod składki zdrowotne dla zaliczki na PIT-28

Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT-28).

Automatyczne generowanie zestawienia

Zestawienie dochodów/przychodów jest tworzone automatycznie:

 • po wyliczeniu zaliczki na PIT,
 • po wyliczeniu listy płac właściciela.

 

Po wyliczeniu zaliczki na PIT, wartości dochodów/przychodów z zaliczki na PIT przenoszone są na zestawienie dochodów/przychodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT lub jej korekty i zmianie wartości dochodów/przychodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.

Uwaga
Po dokonaniu zmian na formularzu zaliczki na PIT-36/ PIT-36L, wartości z tej zaliczki zostaną przepisane na zestawienie dochodów, np. kwota przychodów zwolnionych (zestawienia dochodów nie są ponownie przeliczane, ale kwoty z zaliczki przepisywane na zestawienie).
Po dokonaniu zmian na formularzu zaliczki na PIT-28, np. kwoty przychodów zwolnionych, Użytkownik musi tę wartość zmodyfikować również na zestawieniu przychodów, ponieważ zestawienia przychodów są wyliczane na nowo na podstawie danych z bazy danych, nie są przepisywane wartości z zaliczki.

W przypadku gdy podatnik rozlicza się kwartalnie to zestawienie za pierwszy i drugi miesiąc kwartału należy dodać ręcznie lub może zostać utworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac za ten miesiąc. Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-36/ PIT-36L dodawane lub aktualizowane jest zestawienie za ostatni miesiąc danego kwartału. Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-28 aktualizowane są zestawienia za poszczególne miesiące danego kwartału, a jeżeli ich nie ma to są one dodawane. Różnica wynika z tego, że zestawienia na PIT-36/ PI-36L liczone są narastająco, a zestawienia na PIT-28 liczone są miesięcznie i w związku z tym zestawienia muszą zostać na nowo przeliczone, aby prawidłowo wyliczyć narastająco podstawę dla przychodów pod składki zdrowotne.

Zestawienie dochodów/przychodów nie jest usuwane po usunięciu zaliczki na PIT.

Zestawienie dochodów nie jest tworzone automatycznie po dodaniu zaliczki uproszczonej na PIT. W takim przypadku zestawienie może zostać utworzone w momencie wyliczenia listy płac lub dodane przez Użytkownika ręcznie na liście zestawień.

Jeżeli za dany miesiąc nie utworzono zestawienia dochodów/przychodów to jest ono tworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac dla właściciela.

Zestawienie dochodów/przychodów nie jest usuwane po usunięciu listy płac.

Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone miesięczne zaliczki na PIT 36/ PIT-36L/ PIT-28 za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za te miesiące, uzupełnione danymi z zaliczek.

Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone kwartalne zaliczki na PIT-36/ PIT-36L za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za ostatni miesiąc danego kwartału.
W przypadku kwartalnych zaliczek na PIT-28, po aktualizacji do wersji 2022.4.1 nie są tworzone żadne zestawienia. Aby zestawienia za kolejne miesiące 2022 r. wyliczone zostały poprawnie, należy dodać zestawienia za poszczególne miesiące 2022 roku, począwszy od stycznia 2022 r. lub ponownie przeliczyć zaliczki na PIT-28 (zestawienia za poszczególne miesiące zostaną wtedy dodane automatycznie).

2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(31). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(31) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

3. JPK_EWP(3). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie nowej wersji pliku JPK_EWP dostosowanej do zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Nowy plik JPK_EWP(3) dotyczy okresów od 1 stycznia 2022 roku, natomiast składany jest od 1 kwietnia 2022 roku. Za okresy wcześniejsze obowiązują pliki JPK_EWP(2) (rok 2021) i JPK_EWP(1) (lata wcześniejsze). Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji pliku to:

 • uwzględnienie nowych stawek ryczałtu 14% i 12%
 • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – do pliku przenoszone są zapisy kart środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podstawowymi informacjami, m.in. o dacie przyjęcia do używania, numerze KŚT czy wartości początkowej i zaktualizowanej, bez informacji o dokonanych odpisach amortyzacyjnych. Do pliku nie są przenoszone informacje o środkach trwałych w budowie, jak również środkach zbytych bądź zlikwidowanych przed okresem, za który sporządzany jest plik. Nie są również wykazywane środki trwałe z datą przyjęcia do użytkowania późniejszą niż okres, za jaki plik jest sporządzany. Środki trwałe całkowicie zamortyzowane oraz z zerową wartością są przenoszone do pliku JPK_EWP(3).

 

Jedną z wymaganych informacji dla środków trwałych wykazywanych w pliku JPK_EWP(3) jest numer dokumentu zakupu. W programie na karcie środka trwałego na zakładce [Dokumenty] można wskazać więcej niż jeden dokument zakupu. W takim przypadku do pliku przenoszony jest ostatni (najmłodszy) dokument.
Jeżeli dokument zakupu na karcie środka trwałego nie jest wskazany, wówczas podczas generowania pliku pojawia się komunikat:
„Element tns:KW_5.Element element 'Wykaz’ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'KW_5′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'KW_4′ w przestrzeni nazw ’http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/’.’

Należy wówczas dodać na zakładce [Dokumenty] na karcie środka trwałego odpowiedni numer dokumentu zakupu. Numer może zostać uzupełniony ręcznie, bez wskazania dokumentu w Rejestrze zakupów VAT lub Ewidencji dodatkowej kosztów (opcja: Bez wskazania dokumentu). Taka operacja jest możliwa pod warunkiem, że środek trwały nie posiada wygenerowanych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli takie odpisy już są, wówczas możliwe jest wskazanie na karcie środka trwałego na zakładce [Atrybuty] atrybutu o kodzie DOWÓD_ZAKUPU_EWP i wpisanie jako wartości tego atrybutu numeru dokumentu zakupu.

Inną informacją przenoszoną do pliku JPK_EWP(3) jest numer Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku kiedy nie jest on uzupełniony, podczas generowania pliku pojawia się informacja:
„Na środku trwałym/wnip [NAZWA] w polu KW_6 (KŚT) zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.”

Wówczas Użytkownik powinien zweryfikować czy faktycznie w tym przypadku brak uzupełnionego numeru KŚT jest poprawną sytuacją (np. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych dla których ten numer nie jest uzupełniany) czy jednak należy uzupełnić dane na karcie środka trwałego i ponowić generowanie pliku JPK_EWP(3).

Nowy wzorzec dokumentu elektronicznego dla JPK_EWP(3) jest automatycznie pobierany przez program po wejściu na listę plików JPK. Jeżeli chodzi o generowanie podglądu zawartości nowego pliku w arkuszu MS Excel oraz dodanie do słownika atrybutu środka trwałego DOWÓD_ZAKUPU_EWP, wymagane jest pobranie ważnych aktualizacji.

4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Wprowadzone dokumenty, dodano informację o zestawieniu dla składki zdrowotnej.

Zmiany

1. Deklaracja CIT-8(31). Dodano nowy wzór załącznika CIT/ST(8) wraz z jego wydrukiem.

2. Środki trwałe. Na liście atrybutów dla środka trwałego dodano atrybut DOWÓD_ZAKUPU_EWP. Atrybut ten umożliwia określenie dokumentu stwierdzającego nabycie na potrzeby pliku JPK_EWP(3).

3. Korekta podatku dochodowego. Przyspieszono wyliczanie korekty podatku dochodowego na zaliczkach na PIT/ CIT.

4. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie zaliczek PIT-36/PIT-36L/PIT-28. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość dodania Zestawienia dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej.

W związku z tym w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zmianom uległ mechanizm generowania zaliczek PIT-36/PIT-36L/PIT-28.
Zestawienie dochodów/przychodów może być generowane w programie Comarch ERP Optima:

 • automatycznie po przeliczeniu dla właściciela zaliczki PIT-36/PIT-36L/PIT-28
 • automatycznie po przeliczeniu listy płac dla właściciela
 • ręcznie, dodając je z poziomu Księgowość/Zaliczki na PIT-36/PIT-36L/PIT-28 na zakładce 2. Zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej

 

W przypadku seryjnego generowania z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczek na PIT-36/PIT-36L/PIT-28 miesięcznych lub kwartalnych równocześnie generowane jest zestawienie dochodów/przychodów na podstawie przelicznych zaliczek.

W przypadku seryjnego przeliczania listy płac dla właścicieli z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe, jeśli w bazie wskazanej na karcie właściciela na zakładce 6. Ubezpieczenia nie ma naliczonego zestawienia dochodów/przychodów to podczas naliczenia listy płac zestawienie to zostanie dodane.

Generowanie zestawienia dochodów/przychodów za poszczególne miesiące zależy od tego czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie.

W przypadku rozliczenia miesięcznego podczas generowania zaliczki za dany miesiąc zostanie wygenerowana zaliczka wraz z zestawieniem dochodów/przychodów za ten miesiąc. Podczas generowania zaliczki pojawi się informacja:

Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona.
Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone.

W przypadku rozliczenia kwartalnego podczas generowania zaliczki przykładowo za pierwszy miesiąc kwartału zostanie wygenerowane jedynie zestawienie dochodów/przychodów za pierwszy miesiąc danego kwartału. Podczas generowania zaliczki pojawi się informacja:

W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] rozlicza się kwartalnie. Zaliczka nie została przeliczona.
Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone.

Przeliczenie zaliczek dla miesięcznego oraz kwartalnego rozliczenia podatnika

W przypadku, gdy w bazie jest już przeliczona zaliczka PIT-36/PIT-36L/PIT-28 oraz wygenerowane zestawienie to pojawia się informacja:

W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Zaliczka nie zostanie przeliczona.
W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzone Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne. Zestawienie nie zostanie przeliczone.

W przypadku, gdy w bazie jest przeliczona zaliczka PIT-36/PIT-36L/PIT-28 ale brak zestawienia, ponieważ zostało usunięte, to zestawienie dochody/przychody nie jest ponownie naliczane. Przy próbie przeliczenia zaliczki pojawia się informacja:

W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L. Zaliczka nie zostanie przeliczona.
W bazie „Nazwa bazy” właściciel [Imię Nazwisko] ma już policzoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L. Zestawienie nie zostanie przeliczone.

W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-36/PIT-36L (miesięczna lub kwartalna) ale jest już dodane zestawienie dochodów/przychodów to generując zaliczkę PIT-36/PIT-36L w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawia się informacja:

Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona.
Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało zaktualizowane.

Aktualizacja zestawienia dochodów

W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-28 ale jest już dodane zestawienie dochodów/przychodów to generując zaliczkę PIT-28 w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawia się informacja:

Zaliczka dla właściciela [Imię Nazwisko] została przeliczona.
Zestawienie dochodów pod składki zdrowotne dla właściciela [Imię Nazwisko] zostało przeliczone.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po dodaniu konta analitycznego do tego konta, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono.

2. Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Poprawiono wykazywanie kwoty w poz. Składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy we wcześniejszym miesiącu wyliczono korektę zaliczki na PIT-28

Czy ten artykuł był pomocny?