Pracownicze Plany Kapitałowe

image_print

Pracownicze Plany Kapitałowe – konfiguracja

W konfiguracji firmy w części Płace w gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe Użytkownik ma możliwość podania informacji dotyczących wybranej instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK. Należy wprowadzić nazwę instytucji finansowej datę objęcia obowiązkiem PPK, numer umowy o zarządzanie PPK oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt. W polu Instytucja finansowa dostępna jest lista słownikowa instytucji finansowych, które prowadzą i zarządzają PPK zgodną z listą znajdującą się na portalu mojeppk.pl. W polu ‘Numer rachunku do wpłat składek’ należy podać numer rachunku podany przez instytucję, na który będą wpłacane pobrane z wynagrodzeń składki PPK. Po zapisaniu danych wybrana instytucja finansowa zostanie dodana na listę kontrahentów, jeśli jeszcze nie ma kontrahenta o takim numerze NIP lub akronimie. Wprowadzony rachunek do wpłat składek zostanie przypisany do instytucji na zakładce [2.Płatności]

W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch PPK podany numer rachunku w aplikacji jest automatycznie przeniesiony do konfiguracji do gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe.

Użytkownik może także określić wysokość składki dodatkowej na PPK finansowanej przez pracodawcę. Pracodawca w umowie o zarządzanie może zadeklarować opłacanie składki dodatkowej dla pracowników w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wysokość tej składki może być jednakowa dla wszystkich pracowników lub zróżnicowana np. ze względu na staż pracy. Jeśli w umowie o zarządzanie ustalono jedną wartość dla wszystkich pracowników, Użytkownik wprowadza ją w polu jedna wartość procentowa dla wszystkich pracowników. Jeśli wysokość składki jest zróżnicowana dla pracowników należy zaznaczyć opcję wartość procentowa określona indywidualnie dla grup pracowników. W polu tekstowym można podać zasady określające wysokości składki dla pracowników. Opis ten ma charakter jedynie informacyjny, nie wpływa na wyliczenie wypłat. Faktyczny procent składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę dla danego pracownika należy podać na formularzu pracownika. Dane w tej gałęzi będą zapisywane w sposób historyczny, co pozwoli na ustalenie daty obowiązywania wprowadzonych wartości.

Rys 5. Konfiguracja firmy – Pracownicze Plany Kapitałowe

W konfiguracji firmy (Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/ /Naliczanie wypłat ) Użytkownik może zdecydować o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Decyduje o tym  parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Działanie parametru:

 • Zaznaczony  – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku zwolnienia pracownika lub zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1 lub Przychód z tytułu PPK/PIT-8A w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód.
Dotyczy wersji: 2020.3.1
Uwaga
Od wersji Comarch ERP Optima 2020.3.1 parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ w nowych bazach nie jest zaznaczony domyślnie. W wersjach 2020.1.2 i 2020.2.1 był zaznaczony automatycznie. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony.

 

W konfiguracji programu [Konfiguracja / Program / Płace / Składki PPK] wskazane są wartości procentowe składki podstawowej finansowanej przez pracownika i pracodawcę.

Konfiguracja programu – składki PPK

Ewidencja danych dotyczących uczestnictwa pracownika w PPK

W formularzu danych pracownika [zakładka 7. PPK/Dodatkowe] Użytkownik może wprowadzić następujące informacje:

 • Data przystąpienia do PPK – data zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których ustawa obowiązuje od 1 lipca 2019 roku umowę o prowadzenie PPK dla pracowników zatrudnionych w dniu objęcia ustawą umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najpóźniej do 12 listopada 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych po dniu 1 lipca 2019r. umowę należy podpisać najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 3-miesięczny okres zatrudnienia w danej firmie. Do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia u danego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy.
 • Data rezygnacji z PPK – data złożenia deklaracji rezygnacji z PPK przez pracownika. Złożenie deklaracji rezygnacji powoduje zaniechanie pobierania składek PPK już w miesiącu, w którym została ona złożona. Jeśli zostanie odnotowana rezygnacja z PPK dla pracownika, który ma naliczone w tym miesiącu lub późniejszym składki na PPK Użytkownik zostanie o tym poinformowany w postaci odpowiedniego komunikatu. Z poziomu formularza pracownika oraz listy pracowników w menu Podgląd wydruku/Wydruk danych w części Wydruki kadrowe dostępny jest wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK.
 • Parametr ‘Obniżenie składki podstawowej pracownika do’ – informacja o obniżeniu wysokości składki podstawowej finansowanej przez pracownika, stosowana w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza równowartości 120% minimalnego wynagrodzenia. Składka może zostać obniżona do wartości z zakresu 0,50% – 2,00%. W polu ‘Data złożenia deklaracji (skł. podst.)’ Użytkownik wprowadza datę złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie składki podstawowej. Pracownik w każdym momencie może zmienić zadeklarowany obniżony procent składki podstawowej lub zgłosić chęć opłacania składki w pełnej wysokości. Obniżony procent składki podstawowej obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji. Pracodawca stosuje niższy procent tylko w miesiącach, w których wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli pracownik ma odnotowaną informację o obniżeniu składki podstawowej, a naliczone w wypłacie wynagrodzenie pracownika przekracza próg automatycznie zostanie naliczona składka podstawowa w wysokości 2%. W przypadku złożenia deklaracji o zmianie wysokości obniżonej składki należy odnotować nową wartość procentową oraz podać datę złożenia deklaracji Data złożenia deklaracji (skł. podst.). Jeśli pracownik złoży wniosek o ponowne odprowadzanie składki w wysokości 2% należy odznaczyć parametr o obniżeniu składki podstawowej oraz podać datę złożenia deklaracji. Wszystkie zmiany dotyczące wysokości składki podstawowej obowiązują od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji.  Zmiany w wysokości składki podstawowej pracownika należy odnotowywać za pomocą aktualizacji, dzięki czemu będzie prowadzona ewidencja wysokości składki w trakcie uczestnictwa w programie i w wypłatach będzie naliczana poprawna kwota. Jako datę aktualizacji należy podać datę złożenia przez pracownika deklaracji.
 • Składka dodatkowa pracownika – wysokość składki dodatkowej finansowanej przez pracownika, domyślnie przyjmuje wartość 0, ale Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości mieszczącej się w zakresie 0,00 – 2,00%. W polu ‘Data złożenia deklaracji (skł. dod.)’ należy wprowadzić datę złożenia wniosku o pobieranie składki dodatkowej finansowanej przez pracownika. Zmiany w wysokości składki dodatkowej finansowanej przez pracownika także należy odnotowywać za pomocą aktualizacji. Aktualizacja powinna być wykonana z datą złożenia przez pracownika deklaracji. Nowa wartość składki dodatkowej pracownika obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
 • procent składki dodatk. pracodawcy – wysokość składki dodatkowej finansowanej przez pracodawcę. Pracodawca może opłacać składkę dodatkową dla pracownika w wysokości 0,00-2,50%. Zmianę wysokości składki dodatkowej należy wykonać za pomocą aktualizacji. Jako datę aktualizacji podajemy miesiąc, od kiedy ma ona obowiązywać. Jeśli w firmie obowiązuje jedna wartość składki dodatkowej należy ją podać w konfiguracji firmy. W takim przypadku nie wprowadza się już informacji o jej wysokości na formularzu pracownika.
 • Przekaż dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej – w przypadku współpracy modułu kadrowo-płacowego z aplikacją Comarch PPK jego ustawienie decyduje czy adres e-mail i telefon wprowadzone na zakładce [Ogólne] zostaną zaczytane do aplikacji i przekazane do instytucji finansowej.

Powyższe parametry można ustawić przy pomocy seryjnej zmiany wartości pola, dostępnym w module Płace i Kadry Plus.

Dotyczy wersji: 2020.3.1
Od wersji 2020.3.1 w przypadku gdy Użytkownik uzupełni/zmieni dane dotyczące PPK poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika.
Rys 7. Formualrz danych pracownika – zakładka 7

Naliczanie składek na PPK w wypłacie pracownika

Dla pracowników, którzy przystąpili do programu automatycznie w wypłacie będą naliczane składki podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracownika i pracodawcę. Składki PPK zostaną naliczone od wynagrodzenia, którego data wypłaty jest późniejsza niż data przystąpienia pracownika do PPK i jednocześnie pracownik nie ma odnotowanej daty rezygnacji z PPK przypadającej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia lub wcześniejszym. Dane dotyczące przystąpienia i rezygnacji są sprawdzane w zapisie historycznym aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji ustawionym na liście płac.

Podstawę składek PPK stanowi wynagrodzenie rozumiane jako podstawa składek emerytalno-rentowych bez stosowania ograniczenia 30-krotności. Podstawa PPK będzie zatem równa sumie elementów wypłaty, które mają ustawione naliczanie składek społecznych w konfiguracji. Wynagrodzenie, od którego powinna zostać naliczona wpłata do PPK, nie obejmuje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński.

Składki PPK będą naliczane na listach płac o rodzaju etat, umowa, inna wypłata, zaliczka brutto. Na formularzu wypłaty na zakładce [4.Ubezpieczenie] dodano sekcję Pracownicze Plany Kapitałowe, w której wykazywana jest podstawa składki PPK oraz naliczone składki podstawowe i dodatkowe pracownika oraz pracodawcy. Informacja o podstawie PPK oraz składkach jest wyświetlana także na oknach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wypłat pracownika

Procent składki podstawowej oraz dodatkowej finansowanej przez pracownika przyjmowany do wyliczeń jest pobierany z zapisu historycznego aktualnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc deklaracji ustawiony na liście płac. Dodatkowo sprawdzane jest czy data złożenia deklaracji dotyczącej składki podstawowej oraz dodatkowej przypada w miesiącu wcześniejszym niż wypłata wynagrodzenia (miesiąc i rok deklaracji ustawiony na liście płac).

Składka dodatkowa pracodawcy nalicza się zgodnie z ustawieniem procentu w polu Indyw. procent składki dodat. pracodawcy na formularzu pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji na liście płac. Jeśli pracownik nie ma ustawionego indywidualnego procentu składki dodatkowej wysokość składki dodatkowej pobierana jest z konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe], a jeśli nie ma jej podanej to składka nalicza się w kwocie zero. Składka podstawowa oraz dodatkowa finansowana przez pracodawcę nalicza się w wysokości obowiązującej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

Składki PPK finansowane przez pracownika pomniejszają kwotę netto do wypłaty. Składki PPK opłacane dla danego pracownika przez pracodawcę stanowią przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu.

W wypłacie, w której zostały naliczone składki PPK pracodawcy automatycznie zostanie dodany element Przychód z tytułu PPK na kwotę równą sumie składki podstawowej oraz dodatkowej pracodawcy:

  • Przychód z tytułu PPK/E – element naliczany w wypłatach typu ‘Etat’, ‘Zaliczka brutto’ oraz ‘Inna wypłata’. Od tego składnika zaliczka podatku naliczana jest według progów.
  • Przychód z tytułu PPK/E (oddel.) – element naliczany w wypłatach dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Podatek naliczany zgodnie z ustawieniami dotyczącymi zaliczki podatku w okresie oddelegowania.
  • Przychód z tytułu PPK/U – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8B, PIT-11 lub PIT-4. Od tego elementu naliczane są 20% koszty uzyskania przychodu oraz  12%  zaliczka podatku.
  • Przychód z tytułu PPK/IFT-1 – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od IFT-1. Od tego składnika naliczana jest zaliczka podatku w wysokości 20%.
  • Przychód z tytułu PPK/PIT-8A – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8A. Od tego elementu naliczany jest jedynie 12%  zaliczka podatku.
  • Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadż. – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję  na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Od tego elementu naliczana jest zaliczka podatku w wysokości  12% . Koszty uzyskania przychodu nie są naliczane.
  • Przychód z tytułu PPK/ rada nadzorcza – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję  na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT – 8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych. Od tego elementu naliczana jest zaliczka podatku w wysokości 12% . Koszty uzyskania przychodu nie są naliczane.
  • Przychód z tytułu PPK/ umowa o dzieło – element naliczany w wypłatach umów, które mają ustawioną w konfiguracji ‘Pozycję  na deklaracji PIT’ zaczynającą się od PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło. Od tego elementu naliczana jest zaliczka podatku w wysokości  12%  oraz 20% koszty uzyskania przychodu.

Użytkownik moż edytować ustawienia standardowych typów wypłat dotyczących przychodu z tytułu PPK z poziomu Start/  Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat po naciśnięciu   Pokaż standardowe.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania własnego przychodu z tytułu PPK i przypisania go do umowy. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu [Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] na zakładce [1.Ogólne] należy zaznaczyć parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych w tych elementach, które będą służyły do rozliczania przychodu z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Tak oznaczony typ wypłaty należy powiązać z umową cywilnoprawną. Należy tego dokonać z poziomu formularza typu wypłaty będącego umową poprzez wskazanie definiowanego składnika w polu „Przychód PPK”. Dla przychodu PPK dla umów cywilnoprawnych opis analityczny w wypłacie będzie dziedziczony z umowy cywilnoprawnej, z którą jest wypłacany.

Użytkownik może zmienić wartość naliczonego elementu Przychód z tytułu PPK poprzez jego usunięcie i ponownie dodanie z listy elementów w wypłacie.

Uwaga
Jeżeli wpłata składek PPK do instytucji finansowej jest dokonywana w następnym miesiącu po miesiącu, w którym zostały pobrane i obliczone i miesiącu wpłaty ma zostać pobrany podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę w konfiguracji firmy (Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry) należy odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’.
Uwaga
W przypadku modyfikacji elementu stanowiącego podstawę składek społecznych w wypłacie dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę nie płacącego podatku w Polsce, a podlegającego PPK, w celu poprawnego wyliczenia podstawy podatku zagr. należy po zmianie elementu, usunąć Przychód z tytułu PPK/E (oddel.), ponownie go dodać i dopiero wtedy przeliczyć podstawę składek i podatku.

 

Naliczenie przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika

W programie wprowadzony jest mechanizm automatycznego naliczania przychodu z tytułu PPK w przypadku zwolnienia pracownika lub zakończenia umowy zleceniobiorcy w firmie, w której składki PPK są przekazywane do instytucji w kolejnym miesiącu w stosunku do ich pobrania z wypłaty (z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametr/ Naliczanie wypłat nie jest zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK na podstawie składek z bieżącej wypłaty).

Automatyczne naliczenia przychodu z tytułu PPK na podstawie kwoty składki PPK finansowanej przez pracodawcę z ostatniej wypłaty pracownika lub zleceniobiorcy jest uzależnione od parametru Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika znajdującego się w konfiguracji firmy Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Naliczanie wypłat.

W wypłacie naliczonej do listy płac o rodzaju Przych. PPK po zwolnieniu zostanie naliczony element ‘Przychód z tytułu PPK’ odpowiedni dla przychodu naliczonego w ostatniej wypłacie (Przychód z tytułu PPK/E dla wypłat etatowych, przychód PPK powiązany z daną umową w przypadku umów cywilnoprawnych) w wysokości wynikającej ze składek PPK finansowanych przez pracodawcę z ostatniej wypłaty. Kwota przychodu PPK naliczonego po zwolnieniu pracownika jest automatycznie uaktualniana w przypadku zmiany kwot lub elementów wypłaty za ostatni miesiąc zatrudnienia mających wpływ na kwotę składek PPK. Od tego przychodu nie zostanie naliczona zaliczka podatku, ponieważ od przychodu PPK powstałego po okresie zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy nie będzie już możliwości pobrania zaliczki na podatek. Kod tytułu ubezpieczenia będzie zgodny z danymi ustawionymi na formularzu danych kadrowych.

W wypłacie naliczonej do listy płac rodzaju Przych. PPK po zwolnieniu jest możliwość edycji naliczonych kwot lub dodania elementów, ale jedynie tych, które stanowią Przychód PPK / mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.

Kwota przychodu z tytułu PPK zostanie wykazana:

 • w deklaracji PIT-11 – za rok, zgodny z rokiem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu,
 • w deklaracji ZUS RCA – w miesiącu zgodny z miesiącem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu.

Deklaracje  PPK

Po naliczeniu wypłat pracownikom, Użytkownik może naliczyć deklarację PPK z poziomu Płace i Kadry/Deklaracje PPK, która wygeneruje płatność dla wskazanej w konfiguracji instytucji finansowej.

Z poziomu okna ‘Deklaracje PPK’ można naliczyć deklarację, podejrzeć już naliczoną deklarację lub usunąć. Na liście wyświetlane są następujące informacje:

 • Miesiąc – miesiąc deklaracji,
 • Rok – rok deklaracji,
 • Identyfikator deklaracji,
 • Data obliczenia,
 • Kwota – naliczona kwota płatności,
 • Status – status deklaracji: obliczona lub zamknięta.

 

Lista deklaracji PPK

Wygenerowana płatność stanowi sumę naliczonych składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (podstawowych i dodatkowych) finansowanych przez pracownika i pracodawcę dla wszystkich pracowników z wypłat, które są naliczone na listach płac mających ustawiony miesiąc deklaracji zgodny z miesiącem, za który jest naliczana deklaracja.

Data płatności domyślnie została ustawiona jako 15. dzień kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, za który jest naliczana (Użytkownik ma możliwość modyfikacji daty płatności).  Odbiorcą płatności jest Instytucja Finansowa wskazana w konfiguracji firmy w gałęzi Pracownicze Plany Kapitałowe. Numer konta, na który będą przekazane składki, zostanie pobrany z formularza Instytucji Finansowej [zakładka Ogólne/Kontrahenci]. Domyślnie opis do banku będzie ustawiany jako: Składki PPK za miesiąc/rok.

Deklaracja PPK

Czy ten artykuł był pomocny?