Transakcje zwolnione z akcyzy

image_print

Poniżej przedstawione są instrukcje, jak wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego ; dla jakich kodów CN jest drukowane oświadczenie; co zrobić, aby na wydruku oświadczenia drukowany był numer dokumentu tożsamości nabywcy oraz jak skonfigurować drukowanie przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego.

  1. Jak wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego? Dla jakich kodów CN jest drukowane oświadczenie?

Oświadczenie jest drukowane na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura pod warunkiem, że:

  • Faktura Sprzedaży jest wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 01.2019 r.
  • Na formularzu pozycji cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) będącej wyrobem węglowym na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza] wskazano kod CN wymieniony w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

  • Waga przynajmniej jednej pozycji na FS jest nie mniejsza, niż 200 kg.:
  • – każdorazowo waga wyrobów węglowych jest przeliczana na kg zgodnie z przelicznikiem ustalonym na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza] :

  • Na formularzu nabywcy (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe (parametr można również zaznaczyć na fakturze, na zakładce [Kontrahent] ,

  • Na Fakturze Sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] nie może być zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla. 


2. Co zrobić, aby na wydruku oświadczenia drukowany był numer dokumentu tożsamości nabywcy?

Jeśli nabywcą faktury jest osoba fizyczna to na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura zawierających oświadczenie (wymagane spełnienie wszystkich warunków z Ad.1), drukowany jest również numer dokumentu tożsamości nabywcy oraz jego PESEL. Dane te  należy uprzednio uzupełnić na formularzu kontrahenta:

bądź bezpośrednio na Fakturze Sprzedaży, na zakładce [Kontrahent]:

Jeśli zatwierdzono FS na stałe bez podania tych danych, należy uzupełnić je na karcie kontrahenta oraz w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie Operatora, na zakładce [Parametry] zaznaczyć Aktualizacja kontrahenta na dokumencie. Po wybraniu na liście Faktur Sprzedaży dla tej FS opcji pod prawym przyciskiem myszy Aktualizacja danych kontrahenta – numer dokumentu tożsamości oraz PESEL zostanie zaczytany na tę fakturę z karty kontrahenta.

3. Jak skonfigurować drukowanie przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego?

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, należy wskazać przyczynę zwolnienia. W Comarch ERP Optima przyczynę definiujemy w oparciu o atrybut kontrahenta. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia, po naciśnięciu przycisku Atrybut:

należy dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. AKCYZA i formacie: lista.

Na zakładce [Pozycje listy] należy podać możliwe przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego:

Dodany atrybut należy wybrać z listy poprzez przycisk : 

Jeśli na Fakturze Sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr  Zwolnienie z akcyzy (można zaznaczyć na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe]), w oknie Pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] widnieje sekcja Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, w której znajduje się atrybut wskazany w konfiguracji wraz z wartościami listy do wyboru:

Wybrane przeznaczenie jest drukowane dla danego kodu CN wyrobu węglowego na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura.

Jeśli na formularzu kontrahenta będącego nabywcą wyrobów węglowych, na zakładce [Atrybuty] zostanie przypisany atrybut z konfiguracji wraz z wartością:

wówczas po wybraniu tego kontrahenta na FS, wartość atrybutu, zostanie automatycznie umieszczona w sekcji Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, tym samym nie trzeba będzie tej wartości podawać ręcznie.

Aby uzupełnić bądź edytować przeznaczenie uprawniające do zwolnienia na FS zapisanej na stałe, należy w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie Operatora, na zakładce [Parametry] zaznaczyć parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.

 

Czy ten artykuł był pomocny?