Nowości i zmiany w wersji 2024.3.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Wskaźniki . Wartości obowiązujące od 1.01.2024 . Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia - przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 7 767,85 zł. . Wartości obowiązujące od 1.03.2024 . .Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 540,36 zł, – najniższa emerytura: 1 780,96 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 603,23 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 678,63 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 754,04 zł, – młodociany – przyuczenie: 527,83 zł, – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego: 764,62 zł, – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1 261,64 zł.. Wartości obowiązujące od 01.04.2024 . Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia – wskaźnik waloryzacji: 107,60%.. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. ( M.P. z 2024 poz. 82) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (M.P z 2024, poz. 106 ). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 118).
 2. Opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic. Umożliwiono odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. Na formularzu danych pracownika, na zakładce [2 Nr ident./podatki], w sekcji Dane podatkowe, zostały wprowadzone ustawienia dotyczące progów podatkowych z 3 opcjami: 
  • standardowe (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu (Konfiguracja/ Program/ Stałe podatkowe). Nie można edytować progów z poziomu formularza pracownika.
  • opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic – należy zaznaczyć, jeżeli pracownik złożył płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 (wspólnie z małżonkiem) albo 4d (wspólnie z dzieckiem) ustawy. W wypłacie, w której naliczane są elementy mające ustawioną opcję ‘naliczać wg progów’ zaliczka podatku jest wyliczana według pierwszego progu podatkowego ustawionego w konfiguracji programu, niezależnie od kwoty dochodu. Dodatkowo zaznaczenie parametru uaktywnia nowy parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, który należy zaznaczyć jeśli pracownik oświadczył, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 120 000 zł. Przy zaznaczonym parametrze, podczas naliczania zaliczki podatku jest uwzględniana ulga podatkowa ustawiona na formularzu pracownika oraz dodatkowa ulga w wysokości 1/12 kwoty rocznej, czyli 300 zł.
  • indywidualne – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe ustawione na formularzu danych pracownika. Użytkownik może modyfikować tabelę z progami podatkowymi.
  Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2024.3.1, jeżeli pracownik miał wcześniej odznaczony parametr Standardowe progi, automatycznie zaznacza się parametr indywidualnie i przenoszą się zmienione progi podatkowe. Składka zdrowotna. Podczas ustalania hipotetycznej zaliczki podatku, naliczanej według zasad z 31.12.2021 r., która służy do ograniczania składki zdrowotnej, w przypadku zaznaczenia w danych pracownika parametru opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic, do wyliczeń przyjmowany jest procent podatku z pierwszego progu podatkowego, ustawionego w konfiguracji firmy, obowiązującego na dzień 31.12.2021, czyli 17%. W przypadku gdy pracownik ma zaznaczony parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku uwzględniana jest dodatkowa ulga.
 3. Nieobecności. Wprowadzono nowe typy nieobecności.
  • Dni wolne na poszukiwanie pracy. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia na poszukiwanie pracy (art. 37 kodeksu pracy). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
  • Dni wolne z tyt. krwiodawstwa. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia z pracy związanego z oddawaniem krwi przez pracownika. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony nowy składnik ‘Wynagr. za wolne z tyt. krwiodawstwa’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
 4. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia: 
  • Karnet sportowy (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
  • Karnet sportowy (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika odpłatności za karnet sportowy, finansowanego przez pracownika.
  • Karnet sportowy (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
  • Opieka medyczna (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty, umożliwiający naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
  • Opieka medyczna (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika.
  • Opieka medyczna (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
  • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty). Składnik umożliwiający obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Na formularzu typu wypłaty, na zakładce [3 Szczegółowe] jest zaznaczony parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy.
  • Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego. W module Płace i Kadry Plus składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń alimentacyjnych’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
  • Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego. W module Płace i Kadry Plus składnik przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń z innych tytułów’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
  Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat. Podczas aktualizacji programu do wersji 2024.3.1, gdy w konfiguracji firmy istnieje własny dodatek o takiej samej nazwie jak nowe standardowe składniki, to do jego nazwy dodawany jest numer.
 5. PIT-11. Z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono seryjne podpisanie deklaracji podpisem niekwalifikowanym.
 6. Wydruk ZUS DRA. Umożliwiono wydruk deklaracji ZUS DRA wysyłanej bezpośrednio do ZUS. Na formularzu deklaracji ZUS dodano przycisk ‘Drukuj’ i ‘Podgląd’ . W celu wygenerowania wydruku, na formularzu deklaracji należy przejść na zakładkę [4 Dokumenty] i otworzyć formularz naliczonej deklaracji.

Zmiany

 1. Podstawa urlopu wypoczynkowego/ ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w sposobie wliczania do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu dopłat do nadgodzin, w przypadku zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego na wielomiesięczny i odwrotnie. Podczas naliczania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu, w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okres miesięczny. Jeśli dopłaty zostały naliczone za dłuższe okresy niż miesiąc, to nie są uwzględniane. W podstawie ekwiwalentu jako elementy okresowe uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okresy dłuższe niż miesiąc. Jeśli były wypłacone za okresy miesięczne to zostaną uwzględnione w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.
 2. Typy wypłat. W nowych bazach, w konfiguracji składników ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’, na zakładce [3 Szczegółowe] został zaznaczony parametr Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON.
 3. Grupy ograniczeń potrąceń. Zablokowano możliwość usuwania standardowych grup ograniczeń potrąceń.
 4. Deklaracja ZUS RUD. Zmieniono ikonę 'Eksport do programu Płatnik' na ‘Eksport do PUE ZUS’.
 5. Import e-zwolnień. Zablokowano import e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującym okres, na który wprowadzono nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ oraz ‘Urlop bezpłatny (młodociany)’.

Poprawiono

 1. Deklaracje ZUS. 
  • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla nowo zatrudnionego pracowników za miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony na etat, jeśli w tym samym miesiącu miał wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za poprzedni miesiąc. Działanie poprawiono.
  • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla pracownika zwolnionego i ponownie zatrudnionego w kolejnym miesiącu (bez miesięcznej przerwy), gdy w miesiącu deklaracji powinny utworzyć się 2 raporty – jeden z kodem 3000 oraz 0110. Działanie poprawiono.
  • Nie można było naliczyć deklaracji ZUS DRA, gdy w bazie była zapisana lista płac z niepoprawnym rokiem deklaracji: '0′. Działanie poprawiono.
  • W przypadku gdy zablokowano deklarację DRA, opcja Wyślij bezpośrednio do ZUS była nieaktywna. Po zmianach opcja jest aktywna, i w momencie gdy Użytkownik ją wybiera, pojawia się komunikat o treści: Deklaracja została zablokowana przed zmianami. Aby przygotować deklarację do wysyłki bezpośrednio do ZUS należy ją odblokować.
  • Po usunięciu raportów ZUS RCA za prawie wszystkich pracowników po zapisywaniu formularza dodawana była pusta pozycja. Działanie poprawiono.
  • Na formularzu deklaracji ZUS DRA niektóre numery REGON były weryfikowane jako niepoprawne. Działanie poprawiono.
 2. Deklaracja PIT-11.
  • W przypadku gdy podczas naliczania seryjnie deklaracji PIT-11 uzupełniono stanowisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie, po wejściu do deklaracji pojawiał się nadmiarowy komunikat dotyczący zmienionych danych. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczanie na deklaracji PIT-11 dochodu, gdy przekroczono limit zwolnienia z PIT w trakcie roku i nadwyżka była wykazywana w sekcji E.
  • Poprawiono wysyłkę seryjną deklaracji PIT-11 gdy ustawiono własną nazwę pliku.
 3. Wynagrodzenie za czas pracy w strefach. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku, gdy zmieniono strefy w planie pracy w poprzednich miesiącach, za które naliczono wypłaty i rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu z opcją Mies. wstecz.
 4. Naliczanie wypłat.
  • Nie można było naliczyć wypłaty pracownika, który miał naliczoną w poprzednich latach zaliczkę/pożyczkę i nie została ona w całości spłacona w poprzednich wypłatach. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Nie można naliczyć wypłaty. Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty. Działanie poprawiono.
  • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Licz wynagrodzenie zasadn./mies. wg normy art. 130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia, nie można było naliczyć wypłaty etatowej pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca na etat, a przez pozostałą część miesiąca był na zleceniu. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.
  • Jeśli w wypłacie rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności był naliczony składnik opodatkowany i oskładkowany oraz składnik opodatkowany, od którego nalicza się tylko składka zdrowotna (np. wynagrodzenie za czas choroby), to składka zdrowotna była zaniżona. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej etatowej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy, a w drugiej był naliczany dodatek nieopodatkowany i nieozusowany, to niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i pierwszej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy to w drugiej, nie była wykazywana podstawa składek społecznych.
  • W wypłacie umowy rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności, korekta ulgi podatkowej powodowała niepoprawne pomniejszenie podstawy podatku o składki ZUS. Działanie poprawiono.
  • Kwota elementu ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ była wykazywana podwójnie, w wypłacie na zakładce [3 Podatki], w polu Suma elementów opodatkowanych. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
  • Jeżeli dodatek z zaznaczonym parametrem Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS był dodawany ręcznie w wypłacie za 2023 r. naliczonej w 2024 r., to był uwzględniany limit zwolnienia z podatku obowiązujący w 2023 r. Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, gdy w wypłacie był naliczany dodatek zdefiniowany algorytmem 12, w którym we wzorze została użyta funkcja CzasNormaGodz i pracownik miał wprowadzoną nieobecność na dni wolne/świąteczne, niepotrzebnie naliczał się składnik ‘Dopłata do nadgodzin 100%’. Działanie poprawiono.
  • W przypadku, gdy firma wypłaca wynagrodzenie zasadnicze na koniec miesiąca, a premię w kolejnym miesiącu, w niektórych sytuacjach w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop liczonej ze średniej według daty wypłaty uwzględniane były elementy z dwóch miesięcy zamiast trzech. Działanie poprawiono.
 5. Nadgodziny. Poprawiono wyliczenie normy kodeksowej wynikającej z art. 130 k.p. za grudzień 2023 r., w przypadku ustawienia w kalendarzu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zaznaczenia parametru Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130.
 6. Dodatek-rozliczenie wstecz. W sytuacji gdy w wypłacie było rozliczenie nieobecności z poprzedniego miesiąca, dodatek nie wpływający na wypłatę, pomniejszany za czas nieobecności, z odznaczonym parametrem Korygowana, naliczał się za okres poprzedniego miesiąca na kwotę ujemną. Działanie poprawiono.
 7. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym zaznaczono parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono.
 8. Umowa zlecenie. W przypadku rozliczenia czasu pracy według obecności, podczas naliczania wypłaty uwzględniany był czas pracy wprowadzony na planie pracy. Działanie poprawiono.
 9. Nieobecność Urlop szkoleniowy. Przywrócono w programie typ nieobecności „Urlop szkoleniowy”.
 10. Urlop na żądanie. Poprawiono przeliczanie limitu urlopu na żądanie, w przypadku wprowadzania zmian na planie pracy po wprowadzeniu urlopu.
 11. Pożyczka PKZP. Poprawiono zapisywanie ustawień harmonogramu spłaty pożyczek dotyczących odsetek.
 12. Kalkulator wynagrodzeń. 
  • przy wyliczeniu wynagrodzenia nie był uwzględniany podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono wyliczenie podatku i składki zdrowotnej pracownika zgłoszonego do PPK z ustawionymi 50% KUP.
 13. Import czasu pracy z arkusza Excel. Poprawiono import zestawień czasu pracy za pojedyncze dni.
 14. Import danych z Comarch ERP Migrator. 
  • Poprawiono import z arkusza ‘Historia etatu’ do zapisów historycznych pracownika, gdy nie uzupełniono stanowiska w arkuszu ‘Historia etatu’, ‘Dane kadrowe’ lub w programie, na formularzu pracownika.
  • Jeżeli w arkuszu ‘Bilans ZUS’, w polu ‘Pozycja_PIT’ na końcu była spacja, do programu importowały się dane do nieodpowiedniego BO ZUS. Działanie poprawiono.
  • Pozycja ‘PIT_11_Opodat_26_lat_zlec’ importowała się jako ‘BO ZUS nieopodatkowane’ zamiast ‘BO ZUS opod. do 26 lat zlecenie PIT-11’. Działanie poprawiono.
 15. Wydruk Limity nieobecności. Nie można było wykonać wydruku przy zaznaczonym parametrze Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia, gdy pracownik miał w limicie urlopowym powyżej 100 godzin urlopu z przeniesienia za poprzedni rok. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Comarch Deklaracje podatkowe. Na deklaracjach otwieranych w aplikacji Comarch Deklaracje podatkowe ustawiony jest format daty DD.MM.RRRR bez względu na ustawienia formatu daty systemu operacyjnego.
 2. Import kontrahentów. W przypadku importu kontrahentów z innej bazy danych, dla kontrahentów będących osobami fizycznymi zaznaczany jest parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF jeżeli u kontrahenta w bazie źródłowej również jest on zaznaczony.
 3. Informacje o firmie. W przypadku kiedy nie nastąpiło zalogowanie do modułu Handel lub Handel Plus, w oknie Informacje o firmie na zakładce [Handel] nie są wyświetlane sekcje: Dokumenty do realizacji na dzisiaj, Zamówienia przeterminowane, Rezerwacje przeterminowane oraz Dokumenty WZ bez faktur.
 4. Informacje o firmie. Wyłączono możliwość personalizacji aktywnego okna dla okna Informacje o firmie.
 5. ChatERP. W przypadku kiedy w wyniku zapytania zwracanych jest kilka wartości, są one wyświetlane w osobnych liniach.
 6. Druki IPS. Usunięto funkcje dodatkowe dotyczące druków IPS. Ich producent nie udostępnia już takiej integracji.
 7. Stawki VAT. Usunięta została 10% stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 10%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 8. Adres e-mail w Konfiguracji. Umożliwiono wpisanie do 126 znaków w adresie e-mail dla przedstawiciela CIT (w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS-DRA, IFT-2R) oraz przedstawiciela VAT / AKC-WW / CUK (w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK).
 9. Przechowywanie skanów dokumentów. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Parametry zaznaczono opcję zapisu na dysku dla przesyłanych skanów dokumentów, skany będą zapisywane w ramach wskazanego folderu w podfolderach o nazwach zgodnych z nazwami firm.
 10. Stawki VAT. Usunięta została 10% stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 10%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 11. Wybór pliku dla kopii bazy danych. Po kliknięciu ikony Wybór pliku w kreatorze odtwarzania bazy z kopii / wykonywania kopii bezpieczeństwa, jeżeli serwer baz danych znajduje się na innym komputerze oraz procedura xp_cmdshell jest włączona na serwerze, pokazywany jest komunikat: Aby przeglądać foldery na serwerze zdalnym potrzebne jest odblokowanie na serwerze SQL użycia procedury xp_cmdshell. Czy chcesz, aby została teraz odblokowana? Po wciśnięciu przycisku Tak, następuje odblokowanie procedury xp_cmdshell i pokazywane jest okno z listą dysków i folderów na serwerze. Po wciśnięciu przycisku Nie następuje powrót do okna kreatora.
 12. Zmiana hasła loginu CDNOperator. Na oknie Zmiana hasła loginu CDNOperator dodany został parametr Zapisz hasło dla wszystkich użytkowników Windows. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie) wówczas zmienione hasło jest zapamiętywane dla wszystkich użytkowników Windows. W przypadku niezaznaczenia parametru, hasło jest zapamiętywane jedynie dla obecnie zalogowanego użytkownika i w przypadku uruchomienia programu na innym użytkowniku Windows, nowe hasło będzie musiało zostać wprowadzone.

Poprawiono

 1. Podgląd plików JPK. Podczas próby podglądu w MS Excel zawartości plików JPK o znacznej wielkości mógł pojawiać się komunikat: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia. Działanie poprawiono.
 2. Domyślny rachunek kontrahenta. Po zaznaczeniu na formularzu rachunku bankowego kontrahenta parametru Domyślny, jeżeli dla tej waluty już jest domyślny rachunek bankowy kontrahenta, po zapisaniu formularza ten rachunek jest oznaczany jako domyślny, a na wcześniejszym rachunku parametr zostaje odznaczony.
 3. Autonumeracja kodów kontrahentów. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry włączona jest autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu i dodatkowo w schemacie numeracji jeden z członów to: Grupa, natomiast pole Domyślna grupa nie jest uzupełnione, podczas dodawania nowego kontrahenta pole Grupa pozostaje nieuzupełnione.
 4. Informacje o firmie. Po kliknięciu na oknie Informacje o firmie przycisku Pokaż znajdującego się na zakładce [Handel] w sekcji Dokumenty WZ bez faktur, otwierana jest odpowiednio wyfiltrowana lista Wydań zewnętrznych.
 5. Informacje o firmie. Na oknie Informacje o firmie w sekcji Deklaracje poprawiono wyświetlany status deklaracji.
 6. Import urzędów. Podczas pobierania listy urzędów w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, w logu operacji pojawiał się komunikat o błędzie dotyczącym importu Lubelskiego Urzędu Skarbowego, który już jest w nowo zakładanej bazie. Działanie poprawiono.
 7. Nieaktywna baza firmowa. Jeżeli do bazy konfiguracyjnej podłączone były 2 bazy firmowe mające tę samą nazwę, przy czym jedna z nich była nieaktywna i nieskonwertowana do bieżącej wersji, podczas pracy na bazie aktywnej przy otwieraniu okien mogły pojawiać się komunikaty: Invalid column name. Działanie poprawiono.
 8. Raport SMS. Przy próbie otwarcia raportów SMS mógł pojawiać się komunikat: Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono.
 9. Kopia bazy danych. Podczas odtwarzania bazy danych lub wykonywania kopii bezpieczeństwa, jeżeli ścieżka do pliku z kopią została uzupełniona ręcznie bądź wklejona oraz zablokowane zostało używanie procedury xp_cmdshell , pojawiał się komunikat: SQL Server blocked access to procedure sys.xp_cmdshell of component xp_cmdshell because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of xp_cmdshell by using sp_configure. For more information about enabling xp_cmdshell, search for xp_cmdshell in SQL Server Books Online. Działanie poprawiono, umożliwiając wykonanie kopii lub odtworzenie bazy bez weryfikacji poprawności ścieżki.
 

Kasa/Bank

Nowości

 1. Automatyczna wymiana danych z bankiem PKO Bank Polski. Wprowadziliśmy bezpośrednią wymianę danych z bankiem PKO Bank Polski. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z iPKO biznes (po włączeniu w bankowości elektronicznej usługi Integra ERP) mogą:
  • pobierać aktualny stan środków na swoich rachunkach bankowych,
  • pobierać historię rachunku z banku,
  • wysyłać przelewy krajowe (w tym przelewy MPP/Split Payment, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe),
  • wysyłać przelewy zagraniczne (w tym również SEPA),
  • akceptować płatności za pomocą certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego,
  • aktualizować stan płatności wysłanych do banku.
  Korzystanie z bezpośredniej wymiany danych z PKO Bankiem Polskim wymaga złożenia wniosku w serwisie iPKO biznes o aktywację usługi Integra ERP oraz samodzielnej konfiguracji uprawnień do usługi Integra przez administratora iPKO biznes. W przypadku chęci korzystania z nowego rozwiązania prosimy o kontakt z doradcą PKO BP. Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów w systemie Comarch ERP Optima dostępne są w artykule OPT092 - Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes

Zmiany

 1. Konfiguracja. Formy płatności. Dodano nowe formy płatności: karta, bon, mobilna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności w nowych firmach oraz w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu (jeżeli te formy płatności nie były wcześniej dodane przez użytkownika). W nowych firmach wszystkim formom płatności przypisano odpowiednią płatność KSeF. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu dla form płatności, które już istniały, nie zmieniono przypisania płatności KSeF, dla nowych form płatności przypisano płatność KSeF.

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracja IFT-2(10) oraz IFT-2R(10). Wprowadzono formularz IFT-2 - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e Deklaracje. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2022 roku. Do sporządzenia deklaracji IFT-2/IFT-2R konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa.. . Zmiana w Konfiguracji Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję IFT-2R. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych firmach, jak i w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja IFT-2/IFT-2R składana jest do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w związku z tym w polu US (IFT 2R) domyślnie wskazany jest ten Urząd. Pole podlega edycji. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA/ IFT-2R dodano pole Imię oraz Nazwisko dla przedstawiciela IFT-2R. W przypadku nowych firm pola mogą zostać automatycznie uzupełnione na podstawie kreatora konfiguracji parametrów firmy, pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy. W przypadku firm zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, przenoszone są dane przedstawiciela CIT/ PIT-4R.Lista deklaracji IFT-2/ IFT-2R Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R dostępna jest Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R zawierająca kolumny:
  • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
  • Kontrahent – podmiot, dla którego składana jest deklaracja.
  • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
  • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
  • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
  • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
  • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
  • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
  • Okres od – początek okresu, za jaki składana jest deklaracja.
  • Okres do – koniec okresu, za jaki składana jest deklaracja.
  • Rodzaj – rodzaj deklaracji (IFT-2 lub IFT-2R).
 2. Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R
  Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji IFT-2/IFT-2R do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji IFT-2/IFT-2R, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja IFT-2/IFT-2R za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji IFT-2/IFT-2R. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępny jest wydruk formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji IFT-2/IFT-2R nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja IFT-2/IFT-2R nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji IFT-2/IFT-2R Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku plusa) istnieje możliwość wybrania deklaracji IFT-2 lub deklaracji IFT-2R. Po naciśnięciu przycisku plusa domyślnie dodawany jest formularz deklaracji IFT-2R. Jeżeli użytkownik z menu rozwijalnego wybierze deklarację IFT-2 to kolejne naciśnięcie przycisku plusa dodaje formularz deklaracji IFT-2 Po wyborze deklaracji IFT-2/IFT-2R pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja, celu złożenia zeznania oraz podmiotu, dla którego ma zostać utworzona deklaracja. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2 jest dostępna niezależnie od rodzaju księgowości. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych. Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. W oknie dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R należy wskazać podmiot, dla którego ma zostać utworzona deklaracja. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji IFT-2/IFT-2R w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie/ Trwa edycja deklaracji IFT-2/IFT-2R. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji IFT-2/IFT-2R za ten sam okres dla danego kontrahenta, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa daty deklaracji IFT-2/IFT-2R nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji IFT-2/IFT-2R w danym okresie jako korekty. Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
  • Identyfikator podatkowy NIP płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje, podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Rodzaj płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa i adres płatnika/podmiotu – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa, numer identyfikacyjny podatnika, adres siedziby – dane pobierane z karty kontrahenta, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Imię i nazwisko płatnika/podmiotu lub osób upoważnionych przez płatnika/podmiot – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Kwoty na deklaracji IFT-2/IFT-2R użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji IFT-2/IFT-2R nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R pod przyciskiem jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji IFT-2/IFT-2R jest dostępny pod przyciskiem . Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz IFT-2/IFT-2R (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji IFT-2/IFT-2R. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępne jest pole na wpisanie uzasadnienia przyczyny złożenia korekty (poz. 13 Treść uzasadnienia).
 3. Księgowość. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji rocznej CIT-8E(4) z załącznikiem CIT EZ(3) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jego wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(33) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 5. Biuro Rachunkowe. Deklaracja IFT-2/IFT-2R. 
  • Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wysyłki deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R do systemu e-Deklaracje wraz z opcją odbioru UPO oraz wydruku tych deklaracji.
  • W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracji, Wprowadzone dokumenty dodano informacje o deklaracjach IFT-2/IFT-2R(10).
 6. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E oraz CIT-10Z. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wydruku deklaracji CIT-8E, CIT-10Z.
 7. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E - Raporty/Informacja dla Klientów. W raporcie Podatki do zapłaty dodano informację o kwocie płatności do deklaracji CIT-8E od wersji formularza 3. Dodatkowo informacja ta jest uwzględniona na wydruku Informacja dla Klientów.

Zmiany

 1.  Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą makr: @ZasilekOpod, @ZasilekNOpod następujących typów wypłaty:
  • Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem),
  • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (n),
  • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (o),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem),
  • Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (n),
  • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (o).
 2. Księgowość kontowa. Z poziomu listy deklaracji CIT-8 udostępniono wydruki deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikami za rok 2023 oraz wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku.
 3. Księgowość. Po zmianie rodzaju księgowości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry z Księgi podatkowej lub Księgowości kontowej na Ewidencję ryczałtową, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ domyślnie zaznaczana jest opcja Gospodarcza.
 4. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku, zaktualizowanym 5 lutego 2024 r.
 5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku importu z KSeF na listę faktur zakupu faktury walutowej z naliczonym VAT, podczas przenoszenia takiej faktury do rejestru VAT, jeżeli na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.
 6. Deklaracja PIT-36(31). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje.
 7. Import faktur z KSeF. Na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF wyświetlana jest forma płatności pobrana z KSeF.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT-36(31). Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy na deklaracji PIT-36 wybrano rozliczenie wspólnie z małżonkiem (w poz. 6 wskazana opcja nr 2), zaznaczono poz. 60 i uzupełniono kwotę w poz. 68 i/lub w poz. 70 i/lub w poz. 72.
 2. Księgowość. Poprawiono opis na wydruku noty odsetkowej na której wybrano odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.
 3. Import faktur z KSeF. Poprawiono pobieranie z KSeF dokumentów wystawionych w innych systemach.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2024.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.10.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2024.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2024.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2024.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2024.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2024.4.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2024 lub wyższy
Comarch e-Sale2024 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2024.1 lub wyższy
Comarch PPK2024.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.2.2 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.2.2 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.2 lub wyższa
Comarch ERP Altum2024.0.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2024.0.0
Comarch DMS2023.0, 2023.1 lub 2024.0

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

CRM i Serwis

CRM

Nowości

 1. Indywidualny opis na wzorcu faktury cyklicznej. Umożliwiono zdefiniowanie indywidualnego opisu dla kontrahenta oraz grupy kontrahentów na wzorcu faktury cyklicznej. Zmiana pozwoli na personalizację opisu na generowanych Fakturach Sprzedaży oraz Fakturach Pro Forma. Zmiany na wzorcu faktury cyklicznej Na zakładce [Podmioty] dostępnej na wzorcu faktury cyklicznej, na formularzu Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie/grupie kontrahentów wyświetlanym podczas dodawania/edycji podmiotu lub grupy kontrahentów dodane zostało pole Indywidualny opis na fakturze. Opis może zawierać maksymalnie 1024 znaki. Na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce [Podmioty] została dodana kolumna Indywidualny opis na fakturze. Widoczne są w niej dane uzupełnione w polu Indywidualny opis na fakturze odpowiednio na formularzu edycji danych o podmiocie lub grupie kontrahentów. Kolumna nie jest domyślnie widoczna. Istnieje możliwość dodania jej do listy korzystając z opcji Wybór Kolumn dostępnej pod prawym przyciskiem myszki. Przenoszenie opisu na dokumenty Dane uzupełnione w polu Indywidualny opis na fakturze są przenoszone do pola Opis/Atrybuty na dokumenty Faktur Sprzedaży oraz Faktur Pro Forma wygenerowane ze wzorca faktury cyklicznej. Opis dodany w polu Indywidualny opis na fakturze ma wyższy priorytet niż opis znajdujący się na zakładce [Nagłówek faktury] w polu Opis na fakturze.
  Przykład
  Na formularzu faktury cyklicznej przypisanych zostało dwóch kontrahentów: Kontrahent A oraz Kontrahent B. W zakładce [Nagłówek Faktury] zostało uzupełnione pole Opis na fakturze. Dodatkowo dla Kontrahenta A zostały dodane informacje w polu Indywidualny opis na fakturze. Na fakturze wygenerowanej dla kontrahenta A w polu Opis/Atrybuty pojawi się opis z pola Indywidualny opis na fakturze, natomiast dla Kontrahenta B przeniesione zostaną dane z pola Opis na fakturze znajdującego się w zakładce [Nagłówek Faktury].
  Opis w kreatorze faktur cyklicznych Umożliwiono dodanie indywidualnego opisu dla kontrahenta w kreatorze faktury cyklicznej generowanej z poziomu listy Propozycji faktur cyklicznych. Podgląd karty podmiotu otwiera okno Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie, do którego dodane zostało pole Indywidualny opis na fakturze.

Serwis

Poprawiono

 1. Kontrahent/Odbiorca na liście urządzeń. Na liście urządzeń uruchamianej z poziomu formularza zlecenia serwisowego, do filtra przenoszony jest Kontrahent i Odbiorca wskazany na zleceniu serwisowym.

Handel z magazynem

Informacja
Zgodnie z zapowiedziami usunęliśmy integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Nowości

 1. Krajowy System e-Faktur. 
  • Udostępniono import korekty zbiorczej/rabat z Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Import i eksport Faktury Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca.

Zmiany

 1. Krajowy System e-Faktur.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF faktury rozliczającej zaliczki w przypadku, gdy faktury zaliczkowe nie zostały wysłane do KSeF oraz umożliwiono wysyłkę do KSeF faktury korygującej do dokumentów, które wcześniej nie zostały przesłane do KSeF.
  • Jeżeli na formularzu dokumentu, w polu Telefon wprowadzono więcej znaków niż dopuszcza KSeF, to podczas wysyłki nadmiarowe znaki są usuwane, a dokument jest poprawnie przekazywany do KSeF.
  • Wybór statusu Osoba fizyczna na karcie kontrahenta powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF znajdującego się w zakładce [Handlowe].
  • Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej udostępniono zakładkę [KSeF], domyślnie zaznaczony jest parametr Poza systemem.
 2. Faktura rozliczająca zaliczki. W przypadku rozliczania zaliczek otrzymanych w miesiącu daty sprzedaży wskazanej na dokumencie, umożliwiono jednoczesne prezentowanie na wydruku Faktura VAT (sPrint) informacji o tych wpłatach oraz o Fakturach Zaliczkowych powiązanych z tym dokumentem sprzedaży.
 3. sPrint. Dodano nowy wydruk Spis z natury (sPrint).

Poprawiono

 1. Krajowy System e-Faktur. Podczas wysyłki dokumentów sprzedażowych do KSeF, gdzie podatnik jest osobą fizyczną, dane sprzedawcy są pobierane z Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.
 2. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.
 3. Filtrowanie. Poprawiono filtrowanie list według kodu EAN.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Jednostka miary. Poprawiono przesyłanie jednostki miary, dla której w nazwie występował znak specjalny.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 26.03.2024

 1. PIT-36L(20), PIT-28(26) – zwrot składki zdrowotnej. Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36L(20) i PIT-28(26) umożliwiono podwyższenie przychodów o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. . Na formularzu deklaracji PIT-36L(20) umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycji 28 Przychód. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT/B(21). . Na formularzu deklaracji PIT-28(26) w sekcji D Przychody podatnika objęte ryczałtem według stawek umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycjach: 25-33, 35-43, 45-46, 48. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT-28/B(20).

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.2

Księgowość

Nowości

 1. Deklaracja CIT-8(33). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(33) wraz z załącznikami: CIT 8/O(19), CIT-D(8), CIT-BR(10), CIT/IP(5), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/8S(6), CIT/KW(4), CIT/WW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem z aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. . Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-8(33) wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. . Załącznik CIT/WW(3) . Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(33) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/WW(3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/WW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.. . Załącznik Korekta podatku . Do deklaracji CIT-8(33) nie jest już dołączany załącznik CIT/WZ. W związku z tym, że obowiązek naliczenia korekty nadal istnieje, nie trzeba natomiast wysyłać informacji o poszczególnych dokumentach na podstawie których korekta została wyliczona, w sekcji Załączniki zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik CIT/WZ na: Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja E.5. Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wysokość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje.

Poprawono

 1. Deklaracja CIT-8. W specyficznych przypadkach nie można było edytować deklaracji CIT-8 z dużą liczbą załączników. Działanie poprawiono na formularzu deklaracji CIT-8 w wersji 33.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 29.02.2024

 1. Deklaracja CIT-8(33). Z poziomu listy deklaracji CIT-8 udostępniono wydruki deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikami za rok 2023.

Ogólne

Zmiany

 1. Ważne aktualizacje. Jeżeli nowa wersja Comarch ERP Optima nie wymaga konwersji baz i w poprzedniej wersji ważne aktualizacje dotyczące baz danych zostały już pobrane, są one od razu widoczne w nowej wersji. Jeżeli zostały zainstalowane w poprzedniej wersji, w nowej również widnieją jako zainstalowane.

Płace i Kadry

Poprawiono

 1. Pakiet mobilności. Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.

Handel z magazynem

Informacja
Wersja 2024.2 jest ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Poprawiono

 1. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Wskaźniki Wartości obowiązujące od 1.01.2024: Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia - dochód deklarowany (składki społeczne): 4 694,40 zł, - maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 19 560,00 zł, - minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 7 824,00 zł . Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki - podstawa składek ZUS dla osób na urlopach wychowawczych: 4 694,40 zł,. . Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS - roczna podstawa składek ZUS: 234 720,00 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2023, poz. 1342).
 2. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:
   • Odprawa emerytalna. Składnik przysługujący pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę, ustał stosunek pracy. Element liczony jak ekwiwalent za urlop, opodatkowany i nieoskładkowany.
   • Odprawa pośmiertna. Składnik umożliwiający wypłatę wynagrodzenia zmarłego pracownika członkom jego rodziny. Dodatek kwotowy nieopodatkowany i nieoskładkowany, wpływający na kwotę wypłaty. W celu wypłaty odprawy, należy wprowadzić spadkobiercę na listę pracowników i naliczyć  element na liście o rodzaju ‘Inne’.
   • Ubezpieczenie grupowe. Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie części składki na ubezpieczenie grupowe, finansowanej przez pracownika
  Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
 3. Wysyłka deklaracji PIT-11. Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano  przycisk ‘Wyślij’ z opcjami : PIT-11 i PIT-11 z hasłem. Po wybraniu opcji otwiera się formularz wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego ustawionego na stanowisku np. outlook lub crm jeśli Klient posiada ten moduł. Jeśli wiadomość otwiera się np. w outlooku (domyślny klient pocztowy) to podpowiada się adres e-mail pracownika oraz jest dołączony plik pdf z PIT-11. W przypadku korzystania z programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard do wysyłki konieczne jest posiadanie modułu CRM Plus.
 4. Nowe kody ZUS. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia.
  • Dodano nowe kody 1430,1431,1432,1433.
  • Na liście kodów pracy o szczególnym charakterze zmieniono opis dla kodu 221.
 5. . Podstawa prawna:

  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023 poz. 2032).

 6. Kalkulator wynagrodzeń. Umożliwiono wskazanie procentu wynagrodzenia, od którego naliczają się 50% koszty uzyskania przychodu.
 7. Import/eksport danych kadrowych. Umożliwiono import/eksport za pomocą Comarch Migrator, dodatkowych danych informacji o przystąpieniu pracownika do PPK i wysokości składek. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w podręczniku do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

 1. Zaliczka na PIT-4R. Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania liczby podatników wykazywanych na zaliczce na PIT-4R. Na zaliczce uwzględniane są osoby, które otrzymały przychód w miesiącu deklaracji i zaliczka podatku od tego przychodu jest w kwocie większej niż 0. W związku ze zmianami, w konfiguracji firmy usunięto parametr Nie wykazuj na PIT-4R osób bez opodatkowanego przychodu, którego zaznaczenie decydowało o tym, że w liczbie podatników nie były uwzględniane osoby, które miały naliczone wypłaty, ale nie osiągnęły przychodu wykazywanego na PIT-4. Obecnie program zawsze działa tak jak przy zaznaczonym parametrze.
 2. Ergonomia na formularzu umowy zlecenie. Wprowadzono zmiany usprawniające pracę Użytkownika.
   • dodano możliwość przejścia do kalkulatora wynagrodzeń z poziomu formularza umowy cywilnoprawnej,
   • zmieniono położenie przycisku Policz wartość od netto na formularzu umowy.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT. Lista zaliczek na PIT-4R. Na liście zaliczek na PIT-4R nadmiarowo była wyświetlana deklaracja PIT-8AR, gdy było ustawione filtrowanie deklaracji wg roku. Działanie poprawiono.
 2. PIT-11. Na deklaracji PIT-11, w polu 123 poprawiono limit kwoty składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych, z kwoty 500 zł do aktualnie obowiązującej 840 zł.
 3. Wypłaty:
   • Nie można było naliczyć wypłaty, gdy pracownik był zgłoszony do PPK i w konfiguracji  standardowego  typu wypłaty ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’ ustawiono algorytm 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć seryjnie wypłat z przychodem PPK i potrąceniem wyliczanym za pomocą algorytmu 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Błąd zapisu wypłaty. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i w drugiej z  nich był naliczony ujemny element ozusowany i opodatkowany, to  w niektórych przypadkach niepoprawnie naliczały się składki społeczne opodatkowane. Działanie poprawiono.
   • Niepoprawnie naliczało  się pomniejszenie za czas zwolnienia w 31-dniowym miesiącu, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc,  i część zwolnienia rozliczano w następnym miesiącu (lista płac z opcją miesiąca wstecz). Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i pierwszej etatowej uwzględniono pomniejszenie o diety, a w drugiej wypłacie naliczonej seryjnie zmieniono wartość, to ponownie było uwzględniane pomniejszenie o diety.  Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy pracownik w okresie oddelegowania miał odnotowaną nieobecność ‘Zwolnienie (Siła wyższa)’, w wypłacie za ten okres naliczała się niepoprawnie kwota wynagrodzenia za okres zwolnienia z powodu siły wyższej, podstawa składek ZUS i podatku .Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, w wypłatach naliczanych po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT, wykazywany był przychód zwolniony z podatku. Działanie poprawiono.
   • W przypadku rozliczenia wypłat zgodnie z pakietem mobilności, korekta zaliczki podatku powodowała wyzerowanie składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
   • Dla standardowych typów wypłat: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, mogła zostać naliczona zaliczka podatku w wysokości 18% zamiast 12%. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć wypłaty umowy osoby zgłoszonej do PPK, gdy w konfiguracji umowy, w polu Przychód PPK była ustawiona opcja ‘brak’. Działanie poprawiono.
 4. Zajęcie wynagrodzenia. Nie można było przeliczyć zajęcia wynagrodzenia w wypłacie pracownika tymczasowego. Działanie poprawiono.
 5. Wynagrodzenie za czas urlopu. W niektórych przypadkach, gdy pracownik był cały miesiąc nieobecny,  w  wypłacie naliczało się 'Wynagrodzenie za czas urlopu’ za urlop wprowadzony w dniach wolnych. Działanie poprawiono.
 6. Bilans otwarcia PIT-11. Po migracji bilansu otwarcia PIT-11 dla pracownika do 26 lat, do limitu zwolnienia z PIT (85 528 zł) doliczana była wartość zaimportowanego zasiłku. Działanie poprawiono.
 7. Wydruk seryjny PIT-11. Po seryjnym naliczeniu deklaracji PIT-11 na wydruku seryjnym deklaracji PIT-11 dla niektórych pracowników mógł nie być wykazany urząd skarbowy oraz kraj. Działanie poprawiono.
 8. Zestawienie wypłat. Poprawiono wykazywanie w zestawieniu wypłat pracownika informacji o przychodzie zwolnionym z PIT, gdy pracownik miał naliczany ujemny element.
 9. Kalkulator wynagrodzeń. Poprawiono ustalenie kwoty brutto od podanej kwoty netto dla przychodu z tytułu umowy cywilnoprawnej objętego zwolnieniem z PIT.
 10. Historia zatrudnienia. Poprawiono wyliczenie stażu pracy w momencie usuwania dat z historii zatrudnienia pracownika.
 11. Zdjęcie pracownika. Poprawiono walidację formatu zdjęć.
 12. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umów. Poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej, w sekcji „Razem”, na wydruku „Karta podatkowa – wypłaty umów”, dostępnym z listy pracowników.
 13. Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę(sPrint). Poprawiono wykazywanie daty zawarcia i zakończenia umowy.
 14. Synchronizacja danych z Comarch ERP XL. W szczególnym przypadku synchronizacja danych kadrowo-płacowych była przerywana komunikatem błędu i dane nie przenosiły się do Comarch ERP XL. Działanie poprawiono.
 15. Synchronizacja danych z Comarch HRM. W szczególnym przypadku, gdy była ustawiona współpraca z Comarch ERP XL, dane nie przenosiły się do Comarch HRM w chmurze Comarch. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracja CIT-10Z(5). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-10Z konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa. . Lista deklaracji CIT-10Z . Deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-10Z. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu.Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępna jest Lista deklaracji CIT-10Z zawierająca kolumny:
  • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
  • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
  • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
  • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
  • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
  • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
  • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
 2. Lista deklaracji CIT-10Z
  Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-10Z do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-10Z z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji CIT-10Z, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-10Z za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-10Z. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji CIT-10Z w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji CIT-10Z dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-10Z wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji CIT-10Z nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-10Z nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji CIT-10Z Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Domyślnie ustawiany jest poprzedni rok kalendarzowy. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2019 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2019. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-10Z w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-10Z w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-10Z. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa daty deklaracji nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie jako korekty. Formularz deklaracji CIT-10Z Formularz deklaracji CIT-10Z otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
  • Identyfikator podatkowy NIP płatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji CIT-10Z, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji, korekta deklaracji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika dla osoby fizycznej oraz dane adresowe – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Na formularzu deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji B Tytuły wpłat należności przynajmniej jedną z pozycji:
  • 8. przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, w związku z art. 26 ust. 1m ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywną poz. 23 i poz. 24.
  • 9 przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywnymi pozycjami: 25-36.
  • 10. dywidendy oraz dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja E. Zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art 22. ust. 1 ustawy.
  Kwoty na deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-10Z pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-10Z jest dostępny pod przyciskiem . Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-10Z (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-10Z. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-10Z istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji 1 korekta deklaracji, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-37(30). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-37(30) z załącznikami: PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość eksportu deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. Deklaracje te należy w pierwszej kolejności przygotować i zatwierdzić w programie Comarch ERP Optima w danej bazie.
 5. Biuro Rachunkowe. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów:
  • Deklaracje CIT dodano atrybut Deklaracja CIT-10Z, informujący o stanie tej deklaracji: Nie dotyczy/ Brak/ W buforze/ Zatwierdzona / Nie wysłano/ Wysłano/ nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ Błąd przetwarzania,
  • Deklaracje VAT dodano atrybuty Składa VAT-8 oraz Składa VAT-9M informujące o tym czy podatnik składa deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M,
  • Deklaracje VAT dodano atrybut Metoda VAT informujący o tym czy podatnik rozlicza się metodą zwykłą lub kasową,
  • JPK dodano atrybut Składa JPK_V7 informujący o tym czy podatnik składa plik JPK_V7.
  . Atrybuty te dostępne są z poziomu modułu Biuro Rachunkowe. .
 6. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowaneStatusy e-DeklaracjiWprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z.

Zmiany

 1. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2024 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2023, a w niej Wydruk za rok 2023. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 2. Rejestry VAT. Jeżeli faktura sprzedaży została wysłana do KSeF z menu Handel/ Faktury i odebrano do niej UPO to po przeniesieniu faktury z Handlu do rejestru VAT sprzedaży w polu Data wystawienia ustawiana jest data przyjęcia w KSeF. W przypadku kontrahentów z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia również data obowiązku podatkowego ustawia się zgodnie z datą wystawienia/ datą przyjęcia w KSeF.
 3. Import faktur z KSeF. Jeżeli na formularzu faktury pobranej z KSeF wskazano kategorię z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia to po przeniesieniu faktury do rejestru VAT zakupu następuje automatyczny podział odliczeń na dokumencie, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na
 4. Import faktur z KSeF. Jeżeli podczas przenoszenia faktury z KSeF do rejestru VAT lub handlu dodawany jest nowy kontrahent to następuje dla niego weryfikacja statusu VAT podatnika w bazie VAT/VIES.
 5. Import faktur z KSeF. Przy kolejnym wejściu na listę Faktury z KSeF pobierane są faktury za okres od ostatniego pobrania z tej listy. Pobranie pojedynczej faktury z KSeF z poziomu rejestru VAT lub z listy faktur zakupu nie wpływa na okres, za który pobierane są faktury z listy Faktury z KSeF.
 6. Import faktur z KSeF. Na liście Faktury z KSeF dla dokumentu dla którego nie dokonano podglądu faktury oraz nie przeniesiono do rejestru VAT lub handlu w kolumnie Waluta wyświetlana jest wartość: ‘…’.
 7. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku.
 8. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe zaktualizowano limit odliczenia dla składki zdrowotnej obowiązujący w 2024 r.: 11 600 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2024 r.
 9. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(24). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 10. Księgowość. Deklaracja CIT-8 oraz PIT-37. Deklaracje roczne CIT-8 oraz PIT-37 podczas dodawania wyświetlane są w kolejności od najnowszego do najstarszego formularza.
 11. Deklaracja PIT-28, PIT-36, PIT-37. Załącznik PIT/O(28). Zwiększono limit w poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy) do kwoty 840 zł.
 12. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano przechodzenie na listę obrotów i sald oraz przechodzenie na listę zapisów na koncie z listy obrotów i sald w przypadku dużej ilość kont w planie kont.
 13. Na przelewie do banku powstałym z pliku JPK_V7 w opisie do banku wstawiany jest symbol JPKV7M (dla pliku miesięcznego) i JPKV7K (dla pliku kwartalnego).

Poprawiono

 1. Import faktur z KSeF. Umożliwiono przeniesienie do rejestru VAT sprzedaży faktury VAT marża w walucie obcej.
 2. Import faktur z KSeF. Umożliwiono import faktur sprzedaży w sytuacji gdy na importowanej fakturze pole Nazwa odbiorcy (Podmiot2) zawiera apostrofy.
 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Poprawiono działanie filtra dostępnego na zapisie księgowym w kolumnie R dotyczącej rozrachunku.
 4. Deklaracja CIT-8(32). Załącznik CIT/WZ(3). Wierzytelności i zobowiązania uwzględnione na zaliczkach na CIT-8(32) jako niezapłacone oraz zapłacone w danym okresie, są uwzględniane na formularzu CIT/WZ(3) dodanego do deklaracji CIT-8(32), nie są natomiast uwzględniane na zaliczkach w kolejnym okresie.
 5. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu na którym dodano atrybut z formatem data, na skopiowanym dokumencie dla atrybutu ustawiana była data 01-01-1900. Działanie poprawiono.
 6. Import do rejestru VAT z JPK_V7. Usunięto komunikat pojawiający się podczas importu dokumentów w przypadku zaznaczenia w oknie importu parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP lub wg autonumeracji ustawionej w konfiguracji).
 7. Ewidencja dodatkowa. W specyficznych przypadkach podczas dodawania dokumentu na pracownika następowała zmiana formy płatności na dokumencie. Działanie poprawiono.
 8. Biuro Rachunkowe. Rejestrator czasu pracy. W niektórych przypadkach podczas pracy w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe z uruchomionym Rejestratorem czasu pracy pojawiał się komunikat: Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately. Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono.

Ogólne

Zmiany

 1. Pliki JPK_V7 pole P_60. Jeżeli w pliku JPK_V7 zaznaczone zostało pole P_59 (Wniosek na zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań), wymagane jest wpisanie w polu P_60 (Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych) wartości większej od 0.
 2. Kontrahenci - operacje seryjne. Na liście kontrahentów zmieniono nazwę operacji seryjnej Zaznacz/ odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur na: Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur.
 3. Stawki VAT. Zmieniono stawkę podatku VAT dla Estonii z 20% na 22%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Estonii w wysokości 22%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych. Zmieniona została również stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej z 15% na 12%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 12%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 1. Połączenie z serwerem baz danych. W kreatorach podłączania, odtwarzania i tworzenia baz danych dodano weryfikację wprowadzanej nazwy serwera SQL. Jeżeli nie zgadza się ona z nazwą, z jaką został zainstalowany serwer SQL (nazwa zwrócona z serwera poprzez zmienną @@SERVERNAME), wówczas program zaktualizuje wprowadzoną nazwę oraz w razie potrzeby założy odpowiedni alias w systemie Windows.
  Przykład
  Jeżeli konfigurując połączenie do serwera podany zostanie jego adres IP i port w postaci 10.132.48.144:1435, wówczas program automatycznie zmieni wprowadzoną nazwę na rzeczywistą nazwę serwera SQL (np. SERWER\OPTIMA). Jeżeli taka nazwa nie będzie rozpoznawana do poprawnego połączenia, w Windows zostanie wprowadzony odpowiedni alias.
  Jeżeli program nie jest uruchomiony na prawach Administratora, wówczas pojawia się komunikat: Aby skonfigurować połączenie z serwerem [nazwa wpisana przez użytkownika] należy utworzyć alias o nazwie [nazwa zwrócona z serwera]. Aby go utworzyć program zostanie uruchomiony na prawach Administratora. Po kliknięciu przycisku OK program jest uruchamiany ponownie w trybie Administratora, co umożliwia mu samodzielnie założyć alias do serwera.
 2. Konfiguracja wydruków. Nowo dodawani operatorzy, którzy nie są administratorami, mają automatycznie nałożone blokady dostępu do Konfiguracji wydruków.
 3. Login CDNMenadzer. Podczas konwersji baz danych, jeżeli na serwerze nie ma bazy CDN_PulpitM, ustawiane jest 12-znakowe hasło dla loginu CDNMenadzer.

Poprawiono

 1. Pobieranie kontrahentów z VIES. Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z bazy VIES. Dane nie mieszczące się w polu Ulica są przenoszone do pola Dodatkowe.
 2. Słownik miejscowości. Jeżeli miejscowość została dodana do słownika określonej bazy firmowej (parametr Globalny słownik miejscowości w Konfiguracji/ Programu/ Ogólne/ Parametry nie był zaznaczony), po włączeniu w konfiguracji globalnego słownika miejscowości możliwe jest dodanie tej miejscowości do słownika.
 3. Grupa kontrahenta. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu wskazana jest domyślna grupa, dodawany w programie kontrahent przypisywany jest do wskazanej grupy.
 4. Zapisuj historię działań Operatorów. Parametr Zapisuj historię działań Operatorów znajdujący się w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Parametry jest dostępny wyłącznie dla operatora z uprawnieniami administratora.
 5. Archiwizacja Historii zmian. Podczas archiwizowania Historii zmian przy zaznaczonej opcji Usuń wyeksportowane wpisy pojawiał się komunikat: Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection). Obecny stan połączenia: zamknięte. Działanie poprawiono.
 6. Informacje o firmie. Podczas otwierania okna Informacje o firmie mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 7. Lista kategorii. Po otwarciu listy kategorii i naciśnięciu spacji mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 8. Generowanie plików JPK_V7. Podczas generowania pliku JPK_V7 zawierającego znaczne ilości dokumentów wystawionych na osoby fizyczne (bez numeru NIP) mógł pojawiać się komunikat: Exception has been thrown by the target of an invocation. Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. Działanie poprawiono. W logu generowania takiego pliku ograniczono ilość informacji typu Na dokumencie [Numer] w polu NIP zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.
 9. Wydruk do pliku. W Konfiguracji wydruków w przypadku użycia zmiennej PeselPracownika dla własnej nazwy pliku z wydrukiem, numer PESEL pracownika jest przenoszony do nazwy tworzonego pliku.

Handel z magazynem

Informacja
Wersja 2024.2 jest ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Zmiany

 1. SENT. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023r. poszerzono katalog towarów (odpadów) objętych monitorowaniem w SENT. Program Comarch ERP Optima, został dostosowany do tego rozporządzenia.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość edycji danych na zakładce KSeF, dostępnej na formularzach dokumentów wysyłanych do KSeF i odbieranych z KSeF.
  • Dokumenty zakupowe W przypadku dokumentów zakupowych, na formularzach dokumentów wprowadzanych ręcznie udostępniono zakładkę [KSeF], z możliwością edycji pól. Wprowadzone w tym miejscu dane są przenoszone do Rejestru VAT. Jeżeli dokument zostanie pobrany z KSeF, dane na zakładce [KSeF] nadal będą zablokowane do edycji.
  • Dokumenty sprzedażowe Dla dokumentów sprzedażowych,  wprowadzono nowy parametr Poza systemem. Parametr jest dostępny na zakładce [KSeF], na formularzach dokumentów. Po zaznaczeniu tego parametru, pola dostępne na zakładce będą możliwe do edycji. Zaznaczenie parametru spowoduje również ustawienie dla dokumentu statusu Poza systemem.
 3.  Zlecenie Nadania Przesyłki.
  • Uwzględniono blokady dostępu operatora przy tworzeniu przesyłek kurierskich.
  • Umożliwiono pobieranie adresu nadawcy ze Zlecenia Nadania Przesyłki w przypadku wysyłki za pośrednictwem paczkomatu oraz punktów POP, gdzie operatorem jest Inpost Paczkomat lub Allegro.
 4. sPrint. Dodano nowy wydruk Zamówienie u dostawcy (sPrint).

Poprawiono

 1. Dodawanie pozycji na dokumencie. Poprawiono działanie dodawania pozycji na dokumencie w przypadku ustawienia edycja na liście.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Do KSeF wysyłany jest rachunek bankowy dokładnie w takim formacie, w jakim został wprowadzony w programie Comarch ERP Optima. Jeśli prefiks kraju (np. PL) przed numerem rachunku nie został wprowadzony w programie, nie zostanie wysłany do KSeF.
 3. Wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat. Poprawiono wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat dla kontrahenta o rodzaju transakcji Procedura OSS.
 4. Comarch Shipping. Przywrócono prawidłowe działanie usuwania Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch Optima, jeżeli Zlecenie Nadania Przesyłki zostało usunięte z poziomu Comarch Shipping.
 5. Zlecenie Nadania Przesyłki. Poprawiono pobieranie punktów odbioru na Zlecenie Nadania Przesyłki dla Poczty Polskiej.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2024.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.10.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2024.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2024.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2024.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2024.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2024.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2024 lub wyższy
Comarch e-Sale2024 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2024.1 lub wyższy
Comarch PPK2024.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.2 lub wyższa
Comarch ERP Altum2024.0.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2024.0.0
Comarch DMS2022.0, 2023.0 lub 2023.1

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 21.02.2024

 1. Pakiet mobilności. Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.

Aktualizacja w dniu 15.02.2024

 1. Wydruk przelewu dla JPK_V7. Poprawiono drukowanie symbolu deklaracji JPKV7M i JPKV7K na wydruku przelewu do urzędu skarbowego.

Aktualizacja w dniu 09.02.2024

 1. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.

Aktualizacja w dniu 26.01.2024

 1. Nieobecność "Urlop szkoleniowy". Przywrócono w programie typ nieobecności "Urlop szkoleniowy". Jeżeli pracownik miał wprowadzony "Urlop szkoleniowy", a wynagrodzenie za ten okres zostało naliczone po aktualizacji do wersji 2024.2, wówczas wypłatę należy naliczyć ponownie. Jeżeli została dodana pracownikowi standardowa nieobecność "Dni wolne na poszukiwanie pracy", zostanie ona zamieniona na nieobecność "Urlop szkoleniowy". W takim przypadku należy zdefiniować własną nieobecność i wprowadzić ją pracownikowi zamiast "Urlopu szkoleniowego".

CRM

Poprawiono

 1. Serwis Operacji Automatycznych. W szczególnych przypadkach wydłużono czas wykonywania zadań.

Nowości i zmiany w wersji 2024.1.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Wskaźniki . .Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia . Wartości obowiązujące od 1.12.2023: . - przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 194,95zł, - minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 575,60 zł, - minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 647,55, - minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 719,50 zł, - młodociany – przyuczenie: 503,65 zł. . Wartości obowiązujące od 01.01.2024: . - wskaźnik waloryzacji: 101,00%, - współczynnik ekwiwalentu: 20,92.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r (M.P. z 2023, poz. 1216) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. (M.P. z 2023, poz.1225).

 1. Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS. Udostępniono możliwość eksportu deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS.Po naliczeniu deklaracji Użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytanie do programu Płatnik. W menu przy przycisku Eksport deklaracji została dodana opcja ‘Wyślij bezpośrednio do ZUS’. Wybranie opcji Wyślij bezpośrednio do ZUS rozpocznie proces wysyłki deklaracji, W pierwszym kroku zostaną przygotowane dane. Po ich przygotowaniu Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości ich weryfikacji: „Czy chcesz zweryfikować deklaracje przed wysłaniem ich do ZUS?” Jeżeli zostanie wybrana opcja NIE, Użytkownik zostanie przekierowany do kolejnych kroków wysyłki. Jeśli zostanie wybrana opcja TAK, wówczas na formularzu deklaracji automatycznie otwiera się zakładka [4 Dokumenty], w której dostępne są formularze naliczonych deklaracji. Z tego poziomu możliwy jest podgląd, edycja i usunięcie deklaracji utworzonych na podstawie danych w programie.Wybierając opcję Dodaj  możliwe jest dodanie innych załączników do danej deklaracji.Dokumenty otwierają się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Dane wykazane w formularzu aplikacji podlegają edycji.Po sprawdzeniu deklaracji, można je przesłać do ZUS wybierając ponownie opcję ‘Wyślij bezpośrednio do ZUS’. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie certyfikatu, który posłuży do podpisywania deklaracji.Po wskazaniu certyfikatu i podaniu numeru PIN, wyświetli się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane: przygotowanie, walidacja, podpisywanie. Podczas walidacji sprawdzane jest czy wszystkie wymagane pola na deklaracji są uzupełnione. Przy braku wymaganych danych pojawia się odpowiedni komunikat informujący, które pole należy uzupełnić. Deklaracjom przesłanym do ZUS zostanie nadany identyfikator. Identyfikator udostępniany jest po zakończeniu transmisji dokumentów do ZUS. Otrzymanie identyfikatora oznacza, że plik z dokumentami dotarł do ZUS, lecz nie nastąpiła jeszcze deszyfracja, weryfikacja ważności podpisu cyfrowego oraz sprawdzenie poprawności dokumentów ubezpieczeniowych. W takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat: Nie udało się pobrać danych o przesyłce. Spróbuj ponownie później.Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzić status przesłanych deklaracji należy odebrać potwierdzenie wysyłki wybierając w menu Eksportu deklaracji opcję Odbierz potwierdzenie wysyłki. Po poprawnym przetworzeniu deklaracji przez ZUS i odebraniu potwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobrano potwierdzenie.Po zakończeniu wysyłki, na formularzu deklaracji  pojawi się zakładka  [5 e-ZUS], w której wyświetlane są informacje o: statusie deklaracji, numerze referencyjnym,  operatorze wysyłającym i odbierającym, dacie wysłania i odebrania. Pliki z wysłaną deklaracją do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru są zapisywane w lokalizacji wskazanej w konfiguracji stanowiska (Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Płace/ Parametry), w polu Deklaracje ZUS – katalog dla plików xml w przypadku korzystania z programu w wersji stacjonarnej lub w folderze Moje dokumenty danego Użytkownika w przypadku wersji w chmurze. Dokumenty ZUS przekazywane są za pośrednictwem systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów. W konfiguracji programu (Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne / e-Deklaracje/JPK/CUK), w sekcji ZUS zostały wskazane adresy usługi EWD ZUS, na które wysyłane są przesyłki ZUS. https://www.ewd2.warszawa.zus.pl/ https://www.ewd2.wroclaw.zus.pl/
 1. Biuro Rachunkowe. Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS. Udostępniono możliwość seryjnego eksportu deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS z poziomu Biura Rachunkowego. Po naliczeniu deklaracji Użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytanie do programu Płatnik. W celu wysyłki deklaracji bezpośrednio do ZUS należy w panelu Operacji seryjnych na zakładce Deklaracje/Zaliczki/JPK wybrać funkcję Przygotowanie ZUS DRA do wysyłki do ZUS Następnie należy zatwierdzić deklarację i poziomu zakładki e-Deklaracje/Wyślij JPK wybrać opcję Wyślij ZUS DRA bezpośrednio do ZUS Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzić status przesłanych deklaracji należy odebrać potwierdzenie wysyłki wybierając opcję Odbierz potwierdzenie wysyłki do ZUS  . Pliki z wysłaną deklaracją do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru są zapisywane w lokalizacji wskazanej w konfiguracji stanowiska (Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Płace/ Parametry), w polu Deklaracje ZUS – katalog dla plików xml w przypadku korzystania z programu w wersji stacjonarnej lub w folderze Moje dokumenty danego Użytkownika w przypadku wersji w chmurze.
 2. Pakiet mobilności. Wprowadzono obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.Na formularzu typu wypłaty dostępnym z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat, na zakładce [3 Szczegółowe] został dodany parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wyszarzenie i ustawienie w konfiguracji dodatku, na zakładce [2 Podatki/ Nieobecności] takich pozycji jak:
   • Pozycja PIT – ‘Nie dotyczy’
   • Sposób naliczenia zaliczki – ‘nie naliczać’
   • Zawsze naliczać ulgę – niezaznaczone
   • Sposób naliczenia kosztów – ‘nie naliczać’
   • Sposób naliczania składek ZUS –‘naliczać’
   • Sposób naliczania skł. na ubezp. zdrow.- ‘naliczać’
 3. Typ wypłaty z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy w przypadku, gdy przychód pracownika będzie wyższy niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie (w 2023 r. jest to kwota 6 935 zł) będzie traktowany jako element nieoskładkowany, a gdy przychód będzie niższy, automatycznie będzie stanowił podstawę składek na ubezpieczenie społeczne.
  Przykład
  Pracownik ma stawkę 10 000 zł/ miesięcznie, kwota diety za październik 4 000 zł, dodatkowo ma dodatek z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy na kwotę 2 000 zł. 1. Ustalenie jaki jest przychód pracownika w danym miesiącu deklaracji. Przychód pracownika to 10 000 zł. Przychód jest większy niż 6 935 zł (przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2023 r.), dlatego dodatek z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy, traktujemy jako nieoskładkowany. 2. Ustalenie podstawy składek ZUS. Suma elementów oskładkowanych wynosi 10 000 zł. 10 000 zł > 6935 zł, dlatego od podstawy odejmujemy diety. 10 000 – 4 000 (diety) = 6000 zł. 6 000 zł < 6 935 zł, podstawa po odjęciu diet jest mniejsza niż minimalna podstawa składek, dlatego zostaje podwyższona do kwoty 6 935 zł. Podstawa składek społecznych wynosi 6 935 zł
  Przykład
  Pracownik ma stawkę 5 000 zł/ miesięcznie, kwota diety za październik 1 000 zł, dodatkowo ma dodatek z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy na kwotę 1 000 zł. Naliczamy wypłatę za październik 2023 r. 1. Ustalenie jaki jest przychód pracownika w danym miesiącu deklaracji. Przychód pracownika to 5 000 zł. Przychód jest mniejszy niż 6 935 zł (przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2023r.), dlatego dodatek z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy traktujemy jako oskładkowany. 2. Ustalenie podstawy składek ZUS 5 000 + 1 000 = 6 000 zł. 6 000 < 6 935 zł, suma wynagrodzenia jest mniejsza niż 6 935, dlatego przy wyliczaniu podstawy ZUS nie są odliczane diety. 6 000 zł, to kwota podstawy ZUS.
 1. Kontrola wykorzystania pracy zdalnej okazjonalnej. Umożliwiono odnotowanie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej, wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy. W związku ze zmianami na formularzu historii zatrudnienia, zmieniono nazwę zakładki [2 Urlop wypoczynkowy] na [2 Nieobecności/Praca zdalna] i dodano w niej pole Wykorzystana praca zdalna okazjonalna, w którym Operator może odnotować dla nowo zatrudnionego pracownika, informację o wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym, limitu okazjonalnej pracy zdalnej u poprzednich pracodawców. Informacje odnotowane w Historii zatrudnienia, będą uwzględnione w trakcie sprawdzania wykorzystania limitu rocznego pracy zdalnej w bieżącej firmie.
 2. Deklaracje podatkowe
   • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-8AR(13), na formularzu obowiązującym za rok 2023.
   • Dodano nowy wzór wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑8AR(13).
   • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT-8AR w wersji 16. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-8AR podpowiada się nowy formularz.
   • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje.
 1. Wynagrodzenie płatnika podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia płatnika podatku. Od 01.01.2024 kwota wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od przekazywanego do urzędu skarbowego podatku naliczanego z zastosowaniem skali podatkowej, będzie wynosić 0,30% tej kwoty. W związku z tym, wprowadzono zmiany w konfiguracji firmy w gałęzi ‘Podatki’. Podczas aktualizacji programu do wersji 1. w polu Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-4R) z datą od 1.01.2024 zostanie ustawiona nowa wartość 0,30%, jeśli na 31.12.2023 w tym polu była inna wartość niż 0%.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz.U. 2022, poz 1377).
 2. Zaświadczenia ZUS Z-3. Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 13.11.2023r.na stronach ZUS.
 3. Współbieżne naliczanie deklaracji PIT-11. Wprowadzono współbieżność (równoległość) naliczania deklaracji PIT-11, co przełożyło się na znaczne zwiększenie wydajności tej operacji. Zmiany w naliczaniu są uzależnione od ustawienia parametru Współbieżne naliczanie deklaracji PIT-11, dostępnego z poziomu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Płace/ Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony, deklaracje naliczane są współbieżnie (równolegle), jeśli nie to tak jak dotychczas szeregowo. Parametr jest domyślnie zaznaczony.
 4. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach Nieobec() oraz NieobecCalodzienne(), umożliwiono odwołanie się do przyczyny nieobecności. W drugim parametrze odnoszącym się do rodzaju nieobecności, dodano nową pozycję Const.Przyczyna. W pozycji 3, w cudzysłowie należy podać przyczynę nieobecności zgodnie ze słownikiem dostępnym z poziomu formularza nieobecności. Ustawienie nowego parametru spowoduje zwrócenie liczby dni, w których pracownik ma wprowadzoną nieobecność ze wskazaną przyczyną.
 

Zmiany

 1. Płatności do korekty deklaracji DRA. Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania płatności do korekty deklaracji DRA. Do tej pory w przypadku korekty, naliczała się nowa płatność w pełnej wysokości. Obecnie generowana jest płatność będąca różnicą kwoty wynikającej z  korekty i kwoty deklaracji o niższym identyfikatorze, utworzonych za ten sam miesiąc dla tego podmiotu.
 2. Formularz wypłaty. Po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezp., umożliwiono edycję pola Pomniejszenie o diety.
 3. Przychód PPK po zwolnieniu. Przychód PPK  jest automatycznie usuwany z listy PPK, gdy wypłata do której był naliczony, została anulowana.
 4. Podstawy obliczeniowe. Uniemożliwiono usuwanie podstaw obliczeniowych z poziomu okna listy podstaw obliczeniowych pracownika.
 5. Strefa nieaktywna. Uniemożliwiono ustawienie w czasie/planie pracy nieaktywnych stref.
 6. Informacje o firmie. Z analizy Kończący się termin ważności badań zostali wykluczeni właściciele.
 7. Import/eksport danych kadrowych. Umożliwiono import/eksport z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator, dodatkowych danych:
   • daty zatrudnienia i rozpoczęcia pracy,
   • kodu kraju w danych adresowych,
   • obywatelstwa i kodu kraju obywatelstwa,
   • kodu zawodu na umowie cywilnoprawnej,
   • informacji o uldze podatkowe na umowie cywilnoprawnej.
  Umożliwiono również import/eksport z/do arkusza Excel informacji o przystąpieniu pracownika do PPK i wysokości składek. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w artykule Struktura arkusza kalkulacyjnego i dokumentacji do Comarch ERP Migrator.
 1. Wydruk Karta podatkowa i Pracownicy z przychodami. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej. Na wydrukach uwzględniana jest składka zdrowotna pobrana z wynagrodzenia pracownika, także od tych przychodów, które nie są opodatkowane.
 2. Wydruki sPrint.Dodano wydruk sPrint ‘Wypowiedzenie warunków pracy’.
 3. Współpraca z Comarch ERP XL. W związku ze zmianami po stronie Comarch ERP XL, w konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry współpracy z XL ) wyszarzono  pola  związane z synchronizacją z systemem XL. Aktywne pozostaje pole dotyczące wyboru operatora dla zapisów z programu Comarch ERP XL.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT.
   • Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 kwoty dodatku z zaznaczonym w konfiguracji parametrem Waluta z umowy cywilnoprawnej.
   • Poprawiono wyświetlanie milionowych kwot w podglądzie wydruku i wydruku deklaracji PIT-8AR.
 1. Naliczanie wypłat.
   • W przypadku rozliczenia wypłat zgodnie z pakietem mobilności, korekta składki zdrowotnej powodowała, że w wypłacie nie było podziału na składki ZUS opodatkowane i nieopodatkowane. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty za różne miesiące i w drugiej zapisanej wypłacie zmieniono wartość któregoś elementu, to pomniejszenie o diety w tej wypłacie uwzględniało diety z dwóch miesięcy.
   • W przypadku gdy w wypłacie umowy zlecenie kierowcy był naliczany dodatek nieopodatkowany, który w konfiguracji, w polu Pozycja na deklaracji PIT miał zaznaczoną opcję 'Nie dotyczy’, to nie był on uwzględniany przy wyliczeniu podstawy składek zgodnie z zasadami pakietu mobilności. Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy zleceniobiorca, który złożył wniosek o niepobieranie zaliczki podatku (dochód do 30 000 zł), w wypłacie miał naliczany składnik 'Wyrównanie do minimalnej stawki (umowa)’, to od tego składnika naliczał się podatek. Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy wypłata umowy za okres oddelegowania była naliczana jako druga w miesiącu, a w pierwszej krajowej wypłacie był naliczony element nieozusowany, to podstawa ZUS w drugiej wypłacie była wyliczana z uwzględnieniem tego dodatku. Działanie poprawiono.
 1. Podstawa zasiłku chorobowego. Poprawiono wliczanie dodatków rocznych do podstawy zasiłku chorobowego.
 2. Algorytm 12.
   • Jeżeli dodatek odwołujący się do funkcji Nieobec(), przy normie do urlopu innej niż 8h, był dodawany w zapisanej wypłacie, to zwracał niepoprawną wartość. Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach funkcja Nadgodz() zwracała niepoprawną wartość, gdy pracownik miał odnotowane  w czasie  pracy niedogodziny i nadgodziny.
   • Wzorzec płacowy, w którym jako rodzaj wartości ustawiono 'Podatek’, nie uwzględniał zaliczki podatku naliczonej od przychodu PPK . Działanie poprawiono.
 1. Zajęcie wynagrodzenia.
   • Gdy przeliczono zajęcie komornicze w wypłacie naliczonej po dacie zwolnienia pracownika, była ustalana niepoprawna kwota wolna, ponieważ przy jej wyliczeniu była uwzględniona ulga podatkowa. Działanie poprawiono.
   • Podczas przeliczania zajęcia wynagrodzenia przy użyciu funkcji 'Przelicz zajęcia komornicze’, w wypłacie korygującej nadmiarowo było uwzględniane wynagrodzenie z wypłaty anulowanej, przez co kwota zajęcia była zawyżona. Działanie poprawiono.
 1. Bilansowanie nadgodzin.
   • Nadgodziny średniotygodniowe były bilansowane z godzinami nieobecności 'Zwolnienie (Siła wyższa)’. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono bilansowanie nadgodzin dobowych w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, gdy we wcześniejszym miesiącach okresu rozliczeniowego występowały nadgodziny dobowe.
   • Niepoprawnie naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych, gdy w planie pracy pracownik miał zaplanowaną mniejszą liczbę godzin pracy niż ta, która wynikała z k.p. art. 130., a pracownik przepracował więcej godzin niż wynika z normy i w konfiguracji kalendarza było ustawione  bilansowanie jako: tylko średniotygodniowe.  Działanie poprawiono.
 1. Dopłata za pracę w nocy.
   • Jeżeli pracownik w ostatnim miesiącu zatrudnienia miał naliczone dwie wypłaty etatowe za ten sam okres i w pierwszej z nich była naliczona dopłata do godzin nocnych, to w drugiej wypłacie etatowej ponownie naliczała się dopłata za te same godziny.
   • Dopłata za pracę w nocy rozliczona w poprzednim miesiącu niepotrzebnie naliczała się ponownie w wypłacie na liście z opcją ‘Mies. wstecz’, jeśli w trakcie poprzedniego miesiąca była odnotowana aktualizacja i godziny nocne wystąpiły w okresie przed datą aktualizacji. Działanie poprawiono.
 1. Korygowanie wypłat. Nie można było anulować korekty wypłaty umowy, w przypadku gdy na liście płac zleceniobiorca miał naliczonych kilka wypłat. Działanie poprawiono.
 2. Historia zatrudnienia pracownika. W momencie wejścia do formularza Historia zatrudnienia pojawiał się niepotrzebnie komunikat „Ta operacja wymaga zapisania bieżącego zapisu historycznego pracownika. Czy zapisać?” Działanie poprawiono.
 3. Wydruku zaliczki na PIT-4 wersja 19. Poprawiono uzupełnienie sekcji Oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.
 4. Wydruk Rachunek do umowy. Kwota w polu Suma elementów wypłaty była zawyżona o wartość elementu wypłaty Dni pobytu za granicą (liczba diet). Działanie poprawiono.
 5. Wydruk Lista obecności (GenRap)/ Lista obecności wg kalendarza (GenRap). W lutym 2024 r. była wykazywana liczba dni 28 zamiast 29. Działanie poprawiono.
 6. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Poprawiono treść deklaracji oraz przypis.
 7. Wydruk Umowa o pracę. Poprawiono treść w wydruku ‘Umowa o pracę’.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Comarch ChatERP. Udostępniona została wersja BETA Comarch ChatERP - inteligentnego asystenta, który dzięki algorytmom sztucznej inteligencji udzieli informacji o danych zgromadzonych w systemie, wyjaśni jak działają funkcje programu oraz wykona wybrane czynności zlecone przez Użytkownika. . Uprawnienia do Comarch ChatERP  Comarch ChatERP jest wersją demonstracyjną (BETA) przeznaczoną dla Użytkowników, którym administrator programu nadał do niej uprawnienia. W związku z tym na karcie operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy został dodany na zakładce [Ogólne] parametr Prawo do korzystania z ChatERP.Wyłącznie operator mający ten parametr zaznaczony może korzystać z Inteligentnego asystenta Comarch. Domyślnie żaden operator w programie nie ma zaznaczonego tego parametru. Zaznaczając go Użytkownik otrzymuje komunikat informujący o usłudze:Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa inteligentnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Więcej na temat usługi znajdziesz w pomocy. Jeżeli operator, który nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korzystania z ChatERP ale posiada uprawnienia administratora, uruchomi Inteligentnego asystenta Comarch, otrzyma komunikat o tej samej treści, jak włączając parametr z poziomu Konfiguracji.Po kliknięciu na przycisk Rozpocznij rozmowę taki Użytkownik przejdzie do Comarch ChatERP a parametr Prawo do korzystania z ChatERP na jego karcie zostanie zaznaczony. W przypadku użytkownika bez prawa do korzystania z ChatERP który nie jest administratorem, przy próbie uruchomienia funkcji pojawia się informacja: W celu włączenia funkcji skontaktuj się z administratorem programu w Twojej firmie.Korzystanie z Comarch ChatERP W menu Sztuczna inteligencja w sekcji Asystent AI dodana została funkcja  ChatERP. Po jej wybraniu przez operatora z nadanymi uprawnieniami do korzystania z Comarch ChatERP otwierane jest okno Inteligentnego asystenta Comarch:   W dolnej części okna dostępne jest pole służące do wpisania treści pytania. Po wpisaniu treści i kliknięciu przycisku  Wyślij lub naciśnięciu klawisza <Enter> następuje przesłanie zapytania i wyświetlenie przygotowanej przez asystenta odpowiedzi:   Przykładowe pytania jakie mogą zostać zadane to:
  • Ile jest na stanie towaru Sekator?
  • Wyświetl 5 ostatnich faktur na których znajduję się towar Grabie ogrodnicze
  • Wyświetl listę faktur sprzedaży dla kontrahentów z Krakowa
  • Czy plik JPK_V7 za grudzień 2023 został już wysłany?
  • Ile wynosi podatek vat z pliku JPK_V7 za 12/2023 do zapłaty?
  • Czy odpis dla Maszyna ogrodnicza za 12/2023 został już wygenerowany?
  • Którzy pracownicy mają uprawnienie do obsługi koparki?
  • Pokaż pracowników bez wybranego urzędu skarbowego
  • Pokaż kto jest dzisiaj nieobecny
 2. W zależności od zadanego pytania, zwracane przez Comarch ChatERP odpowiedzi mogą wskazywać konkretną wartość (np. stan magazynowy towaru) lub wymieniać wiele pozycji (np. kontrahentów czy dokumentów) spełniających warunek z zadanego pytania. W przypadku, kiedy Comarch ChatERP nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, udzielana jest informacja o treści: Przepraszam, ale na podstawie dostępnych danych nie mogę udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Comarch ChatERP może również wykonywać wybrane operacje w programie na podstawie poleceń wydawanych przez Użytkownika. Przykłady takich poleceń skutkujących wykonaniem określonych czynności w programie to:
  • Ustaw limit kredytu 15000 PLN na kontrahencie Aloza
  • Wystaw zamówienie na towar Grabie do liści na dodatkowe 200 sztuk
  • Dodaj fakturę sprzedaży na towar Sekator 300 sztuk dla kontrahenta ADM
  Comarch ChatERP jest funkcją udostępnioną Użytkownikom Comarch ERP Optima w ramach testów BETA. W związku z tym jej zakres jest ograniczony, a działanie może być obarczone wadami. Dane z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi są przesyłane do firmy Comarch oraz Open AI w celu świadczenia usługi. Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP są generowane przez algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Zadawane pytania i udzielane odpowiedzi są zapisywane i wykorzystywane do doskonalenia działania usługi. Dopuszczane są tylko odpowiedzi które nie generują skutku przetwarzania danych osobowych. Kontrahenci w zadawanych pytaniach są wyszukiwani po nazwie. W przypadku zadawanych pytań licencje, blokady oraz uprawnienia operatorów w wersji BETA Comarch ChatERP nie są uwzględniane. Są natomiast brane pod uwagę podczas wykonywania poleceń przez inteligentnego asystenta. Informacje o Comarch ChatERP zostały również dodane w formie kafelka na oknie Automatyzacje systemu Comarch ERP Optima dostępnym z poziomu menu Sztuczna inteligencja/ Sztuczna inteligencja.

Zmiany

 1. Zapisywanie załączników. W wersji stacjonarnej Comarch ERP Optima w przypadku pracy rozproszonej oraz Internetowej Wymiany Dokumentów umożliwiono określenie sposobu zapisywania załączników (plików PDF lub obrazów) powiązanych z przesyłanymi dokumentami. Podobnie jak w przypadku Comarch OCR można wskazać opcję zapisu w bazie, na dysku lub w Comarch IBARD.W związku z nowymi opcjami zmieniono układ pozycji w gałęziach konfiguracji. Gałąź Internetowa Wymiana Dokumentów została przeniesiona z Konfiguracji Programu/ Ogólne bezpośrednio do Konfiguracji Programu. W ramach Internetowa Wymiana Dokumentów dostępne są 2 pozycje konfiguracji:
  • Aktywacja – jest to dotychczasowe okno służące konfigurowaniu Internetowej Wymiany Dokumentów; zmianie uległa nazwa pierwszej zakładki z [Konfiguracja] na [Ogólne] oraz trzeciej zakładki z [Parametry] na [Opcje]:
  • Parametry – nowa pozycja Konfiguracji umożliwiająca wskazanie miejsca przechowywania załączników do przesyłanych dokumentów:
 2. Możliwe jest zaznaczenie jednej z 3 opcji:
  • zapisz w bazie (domyślnie zaznaczona opcja),
  • zapisz w IBARD (po zaznaczeniu tej opcji staje się aktywne pole Folder dla plików na IBARD; po kliknięciu ikony wyboru folderu pojawi się okno logowania do Comarch IBARD, jeżeli operator wcześniej się nie zalogował),
  • zapisz na dysku (po zaznaczeniu tej opcji pojawia się możliwość określenia domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk oraz ewentualnie dodatkowo dedykowanego folderu dla tego stanowiska); po zaznaczeniu opcji zapisz na dysku jeżeli domyślny folder dla wszystkich stanowisk nie był wskazany, podpowiadana jest ścieżka C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\Wymiana danych z możliwością wskazania innego folderu.
  W przypadku opcji zapisu na dysku dedykowany dla stanowiska folder przechowywania załączników może być również określony w Konfiguracji Stanowiska/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Parametry: Jeżeli Użytkownik wybrał opcję zapisywania załączników na dysku i uzupełnił folder dedykowany dla stanowiska, załączniki będą zapisywane w tym wskazanym katalogu. Jeżeli folder dla stanowiska nie został wskazany, załączniki będą zapisywane w folderze dla wszystkich stanowisk, określanym w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Parametry. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard załączniki zawsze zapisywane są w bazie i nie ma możliwości wskazania innego miejsca ich zapisu. Jeżeli skonfigurowany jest automatyczny import paczek IWD przy wykorzystaniu Serwisu Operacji Automatycznych, załączniki mogą być zapisywane w bazie lub na dysku. Jeżeli w Konfiguracji wybrana jest w takim przypadku opcja zapisu w Comarch IBARD, załączniki zapisywane są w bazie danych.
 3. Lista podobnych kontrahentów. Podczas dodawania nowego kontrahenta, jeżeli istnieje już podobny kontrahent w bazie a operator ma ustawiony filtr obowiązkowy który tego podobnego kontrahenta ukrywa, na oknie Lista podobnych kontrahentów ten filtr obowiązkowy również jest stosowany. Ukrywany przez filtr kontrahent jest wyświetlany na liście, ale widoczny jest jedynie jego akronim, w pozostałych polach są wyświetlane kreski zamiast rzeczywistych danych. W przypadku takich kontrahentów nieaktywna jest również ikona lupy służąca do podejrzenia karty odnalezionego kontrahenta.
 4. Edycja definicji wydruków. Umożliwiono eksport i import definicji wydruków w przypadku pracy programu w trybie tylko do odczytu.
 5. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Jeżeli w 4 kroku kreatora (Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy) zaznaczono opcję Osoba fizyczna, wówczas automatycznie uzupełni się indywidualny rachunek podatkowy firmy. Rachunek podatkowy zostanie wygenerowany na podstawie numeru NIP.
 

Poprawiono

 1. Naliczanie wypłat i zaliczek na PIT dla właścicieli. Przyspieszono naliczanie wypłat dla właścicieli oraz przeliczanie zaliczek deklaracji PIT, jak również poprawiono wyświetlanie danych na kwotach indywidualnych właściciela.
 2. Informacje o firmie. Podczas otwierania okna Informacje o firmie mógł pojawiać się komunikat: Brak wiersza w pozycji 0. Działanie poprawiono.
 3. Import urzędów. Podczas pobierania listy urzędów w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, w logu operacji pojawiał się komunikat o błędzie dotyczącym importu urzędu: DRUGI US WARSZAWA-ŚR, który już jest w nowo zakładanej bazie. Działanie poprawiono.
 4. Stawki VAT. Jeżeli w Konfiguracji Programu występują zduplikowane stawki VAT dla danego kraju, wówczas podczas konwersji usuwane są duplikaty i pozostawiana jest jedna stawka w określonej wartości.

Kasa/Bank

Nowości

 1. Lista zapisów kasowych/bankowych. Na liście zapisów kasowych/bankowych w menu kontekstowym dodano funkcję Rozlicz. Umożliwia ona rozliczenie podświetlonego zapisu kasowego/bankowego bezpośrednio z listy zapisów, bez konieczności edycji formularza.

Zmiany

 1. Santander Webservice. Dostosowano działanie kreatora certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska (iBiznes24 Connect) do zmian wprowadzonych przez bank.

Poprawiono

 1. BNP Paribas Webservice. W niektórych przypadkach przy automatycznym imporcie przelewów z banku BNP Paribas pojawiał się komunikat: ‘Wyciąg nie został wczytany z powodu błędu: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu’. Działanie poprawiono
 2. Wydruk – Ponaglenie zapłaty. Na wydruku ponaglenia zapłaty, na którym były wykazywane odsetki, kwota Razem pozostaje do zapłaty w wierszu Słownie była prezentowana niepoprawnie. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023 wraz z ich wydrukami, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:
  • PIT-28(26) z załącznikami: PIT-28/B(20), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9).
  • PIT-36(31) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).
  • PIT-36L(20) z załącznikami: PIT/B(21), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/O(28), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(26), PIT-36(30), PIT‑36L(19) domyślnie ustawiany jest rok 2023. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2022 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2023. Deklaracja PIT-28(26)Od 1 stycznia 2023 r. najem prywatny opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W programie istnieje możliwość dodania deklaracji PIT-28(26) niezależnie od rodzaju księgowości wskazanego w Konfiguracji.Deklaracja PIT-28(26) dla ewidencji ryczałtowej Do deklaracji PIT-28(26) nie jest już dołączany załącznik PIT/WZR. W związku z tym, na zakładce [Załączniki] dotychczasowy formularz Załącznik PIT/WZR zastąpiono formularzem Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja H.1 Zwiększenia przychodów oraz H.2 Zmniejszenia przychodów. Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje. Z poziomu formularza deklaracji PIT-28(26) dostępny jest wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku. Deklaracja PIT-28(26) dla księgi podatkowej/ księgowości kontowej Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to deklaracja PIT-28(26) służy do rozliczenia tylko najmu prywatnego. Do deklaracji PIT-28(26) służącej tylko do rozliczenia najmu prywatnego nie ma możliwości dodania załączników PIT-28/B(20), PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) oraz Korekty podatku. Zakładka [Załączniki] na deklaracji PIT-28 będzie niewidoczna. Na wydruku Formularz deklaracji PIT-28(26)/ Deklaracja PIT-28 z załącznikami są uwzględnione tylko załączniki UPO I ORD-ZU. Kwoty przychodów z najmu prywatnego oraz odliczenia straty od przychodów z najmu prywatnego na deklaracji PIT-28(26) pobierane są z kwot właściciela. Przychody z najmu prywatnego nie są pomniejszane o zwolnienia podatnika z tytułu ulg: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci oraz Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Na deklaracji PIT-28 służącej do rozliczenia tylko najmu prywatnego nie są uwzględniane zobowiązania i wierzytelności zwiększające/ zmniejszające przychody. Sekcje H.1 Zwiększenia przychodów oraz H.2 Zmniejszenia przychodów są nieaktywne. Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to na deklaracji PIT-28(26) są nieaktywne również następujące sekcje: C. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnione od podatku, E.4. Odliczenia na podstawie art.11 ust. 1a i 3a ustawy, F.2. Obliczenie przysługujących odliczeń z poz.106 (pozycje 120 - 128), J.1. Wierzytelności i zobowiązania nieodliczone w latach poprzednich (pozycja 183), N. Obliczenie należnego ryczałtu (pozycje 232 oraz 233), O. Informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy z domyślnie zaznaczonym polem Nie, R. Przychody osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, U. Informacje o załącznikach. Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, to: 1. Z poziomu deklaracji PIT-28(26) po naciśnięciu przycisku Udziały i kwoty deklaracji są widoczne zakładki: [Odliczenia] oraz [Najem prywatny]. 2. Z poziomu deklaracji PIT-28(26) po naciśnięciu przycisku Informacje o przychodach i kosztach podatnika/małżonka widoczna jest tylko zakładka [Najem]. 3. Na liście zaliczek na PIT-28 zaliczki są widoczne od wersji 17. Deklaracje roczne na PIT-28 są widoczne od wersji 26. Deklaracja PIT-36(31) Jeżeli kwota w poz. 296 Podatek należy jest niewystarczająca, aby odliczyć ulgę na dzieci to do poz. 404 Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przenoszona jest łączna wartość składek społecznych i zdrowotnych uzupełnionych na karcie właściciela za dany rok. Na formularzu korekty deklaracji PIT-36(31) w poz. 344 Razem zapłacony podatek sumowana jest kwota z poz. 312-317 oraz z poz. 338-343 Zapłacony podatek w miesiącu/kwartale. Z poziomu deklaracji PIT-36(31) po naciśnięciu przycisku Informacje o przychodach i kosztach podatnika/małżonka nie jest widoczna zakładka [Najem]. Od 2023 roku najem prywatny jest rozliczany tylko na PIT-28. Jeżeli na formularzu PIT-36(31) zostanie zaznaczone pole korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt63a lub 63b ustawy (odpowiednio poz. 42 dla podatnika oraz poz. 43 dla małżonka), a następnie użytkownik w poz. 510 PIT/SE wskaże wartość: 0 to poz. 42 i/lub poz. 43 zostanie odznaczona. Na formularzu załącznika PIT/BR(7) po uzupełnieniu kwoty w poz. Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach (dotyczy kosztów z pozycji 13 – 30) w polu z rokiem w wierszu, w którym uzupełniona została kwota, pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że pole nie może być puste. Do deklaracji PIT-36(31) nie jest już dołączany załącznik PIT/WZ. W związku z tym, że obowiązek naliczenia korekty nadal istnieje, nie trzeba natomiast wysyłać informacji o poszczególnych dokumentach na podstawie których korekta została wyliczona, na zakładce [Załączniki] zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik PIT/WZ na: Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja H.3 Zwiększenia / zmniejszenia straty o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych zawartych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz H.4. Zwiększenia / zmniejszenia straty o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych zawartych w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Nie ma możliwości uzupełnienia kwot w sekcji H.3 oraz H.4 ręcznie, należy skorzystać z formularza Korekta podatku. Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje. Z poziomu formularza deklaracji PIT-36(31) dostępny jest wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku Deklaracja PIT-36L(20) Kwota w poz. 41 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy ograniczana jest do kwoty limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Na formularzu załącznika PIT/BR(7) dodanego do deklaracji PIT-36L(20) po uzupełnieniu kwoty w poz. Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach (dotyczy kosztów z pozycji 13 – 30) w polu z rokiem w wierszu, w którym uzupełniona została kwota, pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że pole nie może być puste. Do deklaracji PIT-36L(20) nie jest już dołączany załącznik PIT/WZ. W związku z tym, że obowiązek naliczenia korekty nadal istnieje, nie trzeba natomiast wysyłać informacji o poszczególnych dokumentach na podstawie których korekta została wyliczona, na zakładce [Załączniki] zmieniono nazwę dotychczasowego formularza Załącznik PIT/WZ na: Korekta podatku. Na podstawie formularza Korekta podatku wyliczana jest sekcja G.2 Zwiększenia / zmniejszenia straty w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz G.3 Zwiększenia / zmniejszenia straty w ramach działów specjalnych prod. rolnej. Nie ma możliwości uzupełnienia kwot w sekcji G.2 oraz G.3 ręcznie, należy skorzystać z formularza Korekta podatku. Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje. Z poziomu formularza deklaracji PIT-36L(20) dostępny jest wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku.
 1. Rejestry VAT. Umożliwiono wczytywanie paragonów do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR.
 2. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Z Poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość seryjnego naliczania deklaracji rocznej PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz PIT-28(26) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2023, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO, wydruku oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Dane o rocznych deklaracjach uwzględniane są w informacjach dla Klientów o podatkach i składkach ZUS oraz w generowanych z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe raportach: Dokumenty modyfikowane, Dokumenty niezaksięgowane, Przychody/Koszty PIT, Wprowadzone dokumenty, Podatki do zapłaty oraz Statusy e-Deklaracji.
 3. Biuro Rachunkowe. Eksport deklaracji ZUS DRA do ZUS. Udostępniono możliwość seryjnego eksportu deklaracji ZUS DRA  bezpośrednio do ZUS. Po naliczeniu deklaracji Użytkownik ma możliwość wysłania deklaracji bezpośrednio do ZUS lub wygenerowania pliku xml i zaczytanie do programu Płatnik.  W celu wysyłki deklaracji bezpośrednio  do ZUS należy w panelu Operacji seryjnych na zakładce  Deklaracje/Zaliczki/JPK  wybrać  funkcję Przygotowanie ZUS DRA do wysyłki do ZUS   . Następnie  należy  zatwierdzić deklarację  i poziomu  zakładki e-Deklaracje/Wyślij JPK wybrać opcję Wyślij ZUS DRA bezpośrednio do ZUS . Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informacje o przyjęciu dokumentów lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzić status przesłanych deklaracji należy odebrać potwierdzenie wysyłki wybierając opcję Odbierz potwierdzenie wysyłki do ZUS .Pliki z wysłaną deklaracją do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru są zapisywane w lokalizacji wskazanej w konfiguracji stanowiska (Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Płace/ Parametry), w polu Deklaracje ZUS – katalog dla plików xml w przypadku korzystania z programu w wersji stacjonarnej lub w folderze Moje dokumenty danego Użytkownika w przypadku wersji w chmurze.
 

Zmiany

 1. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 2. Księgowość. Podczas wyliczania deklaracji rocznych PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L dla podatnika korzystającego ze zwolnienia z PIT z tytułu Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski zwolnienie będzie stosowane do końca roku wskazanego na formularzu właściciela w polu obowiązuje do końca roku (jeżeli wcześniej nie przekroczono limitu zwolnienia).
 3. Księgowość. Zaliczki i deklaracje roczne dostępne na listach PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L wyświetlane są w kolejności od najnowszego do najstarszego formularza.
 4. Rejestr VAT. Jeżeli na karcie kontrahenta dodano kod TT_WNT to podczas generowania dowodów wewnętrznych kod ten przenoszony jest na dowód wewnętrzny sprzedaży.
 5. Rejestr VAT sprzedaży. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe zaznaczono parametr Rozliczanie VAT metodą: kasową lub na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży zaznaczono parametr Metoda kasowa to dokument jest kwalifikowany do JPK_V7 w miesiącu z daty rozliczenia.
 6. Kwoty indywidualne. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2024 r. na zakładce [PIT-36L] nie jest dostępne pole Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19.
 7. Dodano możliwość zmiany środowiska pracy z KSeF z produkcyjnego na demo.
 8. Biuro Rachunkowe. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-28(26) z wydrukiem, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera bez względu na rodzaj księgowości wskazany w Konfiguracji.

Poprawiono

 1. Księgowość. Poprawiono zaokrąglanie udziałów na deklaracji PIT-28(26), w sekcji F.2 Obliczenie przysługujących odliczeń z poz.106.
 2. Biuro Rachunkowe. Informacje o podatkach i składkach ZUS. W przypadku, gdy dla właściciela w danym miesiącu wygenerowana była deklaracja ZUS DRA a następnie za ten sam miesiąc dodana została druga deklaracja ZUS DRA na kwotę ujemną, na wydruku z informacjami o podatkach i składkach ZUS kwota dot. deklaracji ZUS DRA była błędnie wyświetlana. Działanie poprawiono.
 3. Praca rozproszona. W specyficznych przypadkach podczas importu pliku xml pojawiał się komunikat Wystąpił nieznany błąd podczas parsowania pliku. Plik może być uszkodzony. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Informacja
Planowana na styczeń wersja 2024.2 będzie ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Nowości

 1. Wydruk Świadectwa jakości paliw stałych i Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla.
   • Na wydrukach Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla umożliwiono wykazanie informacji o adresie punktu sprzedaży i miejscu wystawienia dokumentu. W tym celu należy użyć odpowiednich atrybutów kontrahenta o nazwie Adres punktu sprzedaży węgla i Miejsce wystawienia dokumentu.Atrybuty domyślnie mają format listy, gdzie konieczne jest uzupełnienie pozycji tej listy. Powyższe atrybuty można przypisać do karty kontrahenta, na zakładce [Atrybuty], z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje lub wskazać bezpośrednio na dokumencie, w zakładce [Atrybuty/JPK].
   • Udostępniono pojedyncze wydruki Świadectwo jakości paliw stałych (sPrint) i Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla (sPrint), dostępne z poziomu pozycji dokumentu oraz wydruki zbiorcze Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie (sPrint), Paragon ze świadectwem jakości (sPrint), WZ ze świadectwem jakości (sPrint), które widoczne są z poziomu formularza dokumentu.
 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Przy eksporcie Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur uwzględniono dodatkowe dane takie jak opis dokumentu oraz opis dla pozycji.
 2. Automatyczna realizacja zamówień. Na liście Rezerwacji Odbiorcy dodano operację seryjną Zrealizuj zamówienie, umożliwiającą automatyczną realizację zamówień.
 

Zmiany

 1. Krajowy System e-Faktur. Umożliwiono zmianę środowiska wymiany danych z KSeF, ze środowiska produkcyjnego na środowisko demo. W bazie danych zapamiętywana jest zawsze data uruchomienia pracy w trybie produkcyjnym.

Poprawiono

 1. Poprawiono wyświetlanie siódmego atrybutu w podglądzie pozycji dokumentu, na zakładce [Zasoby].
 2. Przekształcanie dokumentów. Wykluczono zbędne generowanie korekty wartości, w sytuacji przekształcania dokumentów PZ lub WZ do dokumentów handlowych, gdzie występuje agregacja pozycji.
 3. Import raportu sprzedaży z kasy fiskalnej. Usunięto problem pojawiający się podczas wykonywania importu raportu sprzedaży, przy skonfigurowaniu więcej niż jednej kasy fiskalnej.
 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

 1. Generowanie przesyłki. Dla zamówienia z Comarch e-Sklep, na Zleceniu nadania przesyłki zostanie wskazany kurier zgodny z ustawieniem na formularzu Rezerwacji Odbiorcy.

Poprawiono

 1. Zdjęcie Opiekuna towaru. Poprawiliśmy sposób przesyłania zdjęcia Opiekuna towaru do e-Sklep.
 2. Automat realizacji zamówień. Wprowadziliśmy weryfikację dostępności towaru na magazynie. W przypadku jego braku, zamówienie nie zostanie automatycznie realizowane.

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

 1. Edycja tytułu oferty. Wprowadziliśmy możliwość edycji tytułu aktywnej oferty. Dla oferty aktywnej na platformie wszystko.pl istnieje możliwość edycji jej tytułu:W sytuacji jeśli oferta została sprzedana, zmiana tytułu na platformie wszystko.pl będzie niedostępna.
 2. Zdjęcie w formacie URL. Wprowadziliśmy możliwość dodania zdjęcia w formacie URL. Z poziomu Cennika/Zasobów na zakładce atrybuty dodaliśmy możliwość dodania zdjęcia w formacie URL:

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2024.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.10.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2024.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2024.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2024.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2024.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2024.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2024 lub wyższy
Comarch e-Sale2024 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2024.1 lub wyższy
Comarch PPK2024.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.2 lub wyższa
Comarch ERP Altum2024.0.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2024.0.0
Comarch DMS2022.0, 2023.0 lub 2023.1

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 17.01.2024

 1. Wydruk PIT-11 – wykazywanie danych dotyczących urzędu skarbowego i kraju. Udostępniono aktualizację do samodzielnej instalacji, która poprawia wykazywanie urzędu skarbowego i kraju na wydruku PIT-11 wykonywanym z listy deklaracji. W niektórych scenariuszach przy seryjnym naliczaniu deklaracji i drukowaniu ich z poziomu listy, pierwsze deklaracje nie miały uzupełnionych danych urzędu skarbowego oraz kraju zamieszkania pracownika. W celu wgrania aktualizacji należy na każdym stanowisku z zainstalowanym programem wykonać poniższą instrukcję:
  1. Pobrać plik z lokalizacji:
   https://www.ibard.com/d/f1beeb211fb047b77d4d518fdb71e275b6c078f5 2. Zapisać go na dysku i rozpakować. 3. Zamknąć program Comarch ERP Optima i aplikację Comarch Deklaracje Podatkowe (dostępna w pasku Windows, w ikonach ukrytych). 4. W katalogu z plikami programu (standardowo C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima) odnaleźć katalog Deklaracje_app i zmienić jego nazwę na np. Deklaracje_app_old. 5. Pobrany katalog Deklaracje_app skopiować do katalogu programu. 6. Uruchomić program i ponownie naliczyć PIT-11 dla osób, dla których nie były drukowane pełne dane.
  W przypadku, gdy deklaracje PIT-11 zostały już wysłane do systemu e-Deklaracje, wydruk należy wykonać z formularza deklaracji.

Aktualizacja w dniu 09.01.2024

 1. PIT-11. Na deklaracji PIT-11 w polu 123 zaktualizowano limit kwoty składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł do aktualnie obowiązującej 840 zł.

Aktualizacja w dniu 03.01.2024

 1. Zaliczka podatku. Dla standardowych typów wypłat: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A mogła zostać naliczona zaliczka podatku w wysokości 18% zamiast 12%. Działanie poprawiono. W takich przypadkach naliczone wypłaty należy ponownie przeliczyć.

Aktualizacja w dniu 02.01.2024

 1. Stawki VAT dla Czech i Estonii. Zaktualizowano stawki VAT dla Czech i Estonii obowiązujące od stycznia 2024 r.

Aktualizacja w dniu 20.12.2023

 1. Logowanie do Comarch DMS oraz Comarch ERP Optima Detal. Poprawiono logowanie w aplikacjach Comarch DMS oraz Comarch ERP Optima Detal. W szczególnych przypadkach aplikacje nie mogły pobrać modułów z Menadżera Kluczy.

Aktualizacja w dniu 22.12.2023

 1. Lista zaliczek na PIT-4R. Na liście zaliczek na PIT-4R nadmiarowo była wyświetlana deklaracja PIT-8AR, gdy było ustawione filtrowanie deklaracji wg roku. Działanie poprawiono.
 2. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umów. Poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w sekcji „Razem” na wydruku „Karta podatkowa – wypłaty umów” dostępnym z listy pracowników.
 3. Synchronizacja danych z Comarch ERP XL. W szczególnym przypadku synchronizacja danych kadrowo-płacowych była przerywana komunikatem błędu i dane nie przenosiły się do Comarch ERP XL. Działanie poprawiono.
 4. Synchronizacja danych z Comarch HRM. W szczególnym przypadku, gdy była ustawiona współpraca z Comarch ERP XL dane nie przenosiły się do Comarch HRM w chmurze Comarch.

CRM, Obieg dokumentów

CRM

Nowości

 1. Faktury cykliczne. Na fakturze cyklicznej na formularzu pozycji dodano zakładkę [Atrybuty], na której umożliwiono przypisanie i modyfikowanie atrybutów towaru. Do pozycji można przypisać dowolną liczbę atrybutów, a jeden atrybut może być przypisany do pozycji wiele razy (na przykład z różnymi wartościami).Atrybuty prezentowane są w formie listy z możliwością edycji wartości. Na liście widoczne są kolumny:
  • Lp – numer kolejny atrybutu,
  • Kod – kod atrybutu,
  • Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.
 2. Na liście dostępne są przyciski: 1) Zapisz zmiany  / Anuluj zmiany  – odpowiednio powodujące zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamknięcie. 2) Dodanie atrybutu – umożliwia dodawanie atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście, bez konieczności podnoszenia formularza atrybutu. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/ Atrybuty na zakładce Towaru (z pominięciem atrybutów o formacie binaria). 3) Edycja atrybutu – umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu 4) Usunięcie atrybutu Dodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dostępna jest opcja Dodaj seryjnie, wywoływana również skrótem klawiszowym <ALT>+<INSERT>. Dodawanie seryjne, w odróżnieniu od dodawania pojedynczego <INSERT>, po zatwierdzeniu dodawanej pozycji powoduje dodanie kolejnej. Wyjście z trybu dodawania seryjnego następuje poprzez wycofanie się z nowo dodanej pozycji klawiszem <ESC> lub anulowanie formularza.  Na liście można zmieniać dowolnie kolejność atrybutów metodą „przeciągnij i upuść”, przestawiając poszczególne atrybuty z wciśniętym lewym klawiszem myszy. Możliwe jest również kopiowanie atrybutów wraz z wartościami. Po ustawieniu się w wybranym wierszu należy nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+<INSERT> lub przytrzymać <CTRL> i nacisnąć ikonę zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi się w ostatnim wierszu. Dwukrotne kliknięcie w kolumnie [Wartość] na konkretnym atrybucie, uruchamia edycję bezpośrednio na liście. Dla atrybutów typu lista możliwe jest dodanie nowej wartości dla definicji atrybutu, bezpośrednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzając atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, możemy wskazać opcję <Nowa> z rozwijanej listy wartości. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa wartość – zostanie dodana, w którym można zdefiniować nową wartość listy. Atrybuty są przenoszone na wszystkie faktury z wzorca. Podczas przekształcania Faktury Cyklicznej do Faktur, domyślnie dodawane są również atrybuty z pozycji cennika, które mają zaznaczony parametr przenoś na transakcje. Natomiast na formularz faktury cyklicznej nie są przenoszone atrybuty przypisane na pozycji cennikowej. Dodatkowo pomijane są te atrybuty z karty cennikowej, które zostały dodane na wzorzec ręcznie. Weryfikacja odbywa się na podstawie kodu atrybutu.
  Przykład
  Na karcie towaru Towar1  przypisany został Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano Atrybut DATA. W takiej sytuacji oba atrybuty zostaną przeniesione na wygenerowane faktury.
  Przykład
  Na karcie towaru Towar1  przypisany został Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano Atrybut KOLOR. W takiej sytuacji atrybut zostanie przeniesiony razem z wartością na wygenerowane faktury tylko z faktury cyklicznej, z karty towaru zostanie pominięty.
  Przykład
  Na karcie towaru Towar1  przypisano kilka razy ten sam Atrybut KOLOR z zaznaczonym parametrem przenoś na transakcje, ale różnymi wartościami, na fakturze cyklicznej wskazano Towar1 i przypisano tylko jeden raz  Atrybut KOLOR. W takiej sytuacji atrybut zostanie przeniesiony razem z wartością na wygenerowane faktury tylko z faktury cyklicznej, z karty towaru zostaną pominięte wszystkie Atrybuty o kodzie KOLOR. W takiej sytuacji użytkownik musi przypisać kilka razy ten sam atrybut bezpośrednio na fakturze cyklicznej.
 3. Kreator faktury potencjalnie cyklicznej . W kreatorze faktury potencjalnie cyklicznej na pozycji dokumentu dodano zakładkę [Atrybuty]. Dodawanie atrybutów działa analogicznie jak na pozycji faktury cyklicznej.

Poprawiono

 1. Automat faktur cyklicznych. Poprawiono generowanie wydruków w formacie GenRap, podczas automatycznej wysyłki faktur cyklicznych.
 

Obieg dokumentów

Zmiany

 1. Podgląd dokumentu z biblioteki. Jeśli z dokumentem w module Handel powiązany jest tylko jeden załącznik, wówczas po kliknięciu w ikonę Podgląd dokumentu z biblioteki wyświetlany jest numer powiązanego dokumentu OBD oraz nazwa załącznika.

Nowości i zmiany w wersji 2024.0.1

Płace i Kadry

Nowości

 1. Wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

  Wartości obowiązujące od 1.09.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7005,76 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 560,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 630,52 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 700,58 zł
  • młodociany – przyuczenie: 490,40 zł
 2. Wartości obowiązujące od 1.10.2023:

  • wskaźnik waloryzacji: 104,0%.

  Wartości obowiązujące od 1.01.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4242,0zł,
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 27,70 zł
  • Limit zwolnień ZFŚS: 1000 zł

  Wartości obowiązujące od 1.07.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 28,10 zł.
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 846). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893).
 3. Oddelegowanie osób na umowie cywilnoprawnej. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus. Ewidencja oddelegowania w umowach cywilnoprawnych. Na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] została dodana sekcja Oddelegowanie do pracy za granicą (widoczna tylko w module Płace i Kadry Plus).  Po zaznaczeniu parametru Oddelegowany do pracy za granicą uaktywniają się dodatkowe opcje związane z oddelegowaniem:
  • Kraj oddelegowania – pole służące do ustawienia kraju, do którego pracownik jest oddelegowany. Jeśli pracownik wykonuje pracę za granicą w kilku krajach, wówczas należy dodać kilka umów cywilnoprawnych.
  • Dieta/dzień – pole wykorzystywane przy wyliczaniu podstawy składek ZUS. Po wybraniu kraju oddelegowania ze słownika automatycznie podpowiada się aktualna stawka diety przypisana do danego kraju (pobrana z konfiguracji programu). Dieta powiązana z krajem oddelegowania jest nieedytowalna. Użytkownik może wpisać kwotę diety tylko wtedy, gdy nie wybrano kraju oddelegowania.
  • Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce – w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie) w wypłacie będzie naliczana zaliczka podatku. Jeśli parametr jest odznaczony, wtedy zaliczka podatku nie zostanie naliczona.
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia – parametr jest aktywny po odznaczeniu opcji Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce. Parametr ma znaczenie informacyjnie, wpływa na wykazywanie kwot na deklaracji PIT-11.
  • Waluta rozliczenia – pole dostępne jest obok wartości umowy lub stawki za godzinę. Jeśli w umowie został wskazany kraj oddelegowania, wówczas podpowiada się waluta taka sama jak waluta diety. Użytkownik może ją zmienić.
 4. Uwaga
  Symulacja rozliczenia umowy widoczna na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] w sekcji Szczegóły umowy nie uwzględnia odliczenia diet. W umowie za okres oddelegowania nie ma możliwości wyliczenia kwoty umowy od netto.
  Dodatkowe elementy wynagrodzenia. W konfiguracji typu wypłaty (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat) można wskazać czy kwota dodatku w wypłacie ma być wyliczana zawsze w PLN (waluta systemowa), czy w walucie wskazanej w umowie, z którą jest naliczany. Na zakładce [Ogólne] w sekcji Waluta w wypłacie została dodana opcja ‘Waluta z umowy cywilnoprawnej’. Dodatek z takim ustawieniem, który jest powiązany z daną umową lub jest wypłacany z umową jest naliczany w takiej samej walucie jak umowa.
  Uwaga
  Jeśli z umową jest wypłacany oskładkowany dodatek lub zasiłek, to informację o ubezpieczeniu zleceniobiorcy należy uzupełnić także na formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie].
  Listy płac. W celu naliczenia wypłaty umowy za okres oddelegowania na formularzu listy płac o rodzaju ‘Umowa’ został dodany parametr Lista tylko dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę (domyślnie niezaznaczony). Po jego zaznaczeniu uaktywnia się sekcja: Kraj oddelegowania i waluty, w której należy wskazać kraj oddelegowania oraz walutę rozliczenia i diety. Jeśli został wybrany kraj oddelegowania, wówczas waluta rozliczenia i diety podpowiada się zgodna z walutą przypisaną do wskazanego kraju. Zaproponowana waluta rozliczenia podlega edycji przez Użytkownika. Waluta diety jest edytowalna tylko w przypadku braku kraju oddelegowania. Jeśli na liście płac został wybrany kraj oddelegowania, to wypłaty zostaną naliczone tylko dla umów, które również mają wskazany ten kraj. Dodatkowo podczas naliczenia wypłaty sprawdzana jest zgodność waluty rozliczenia umowy i listy płac. W przypadku wypłaty umowy, w której na zakładce [Ogólne] wskazano inną walutę niż waluta zadeklarowana, na liście płac pojawi się odpowiedni komunikat. Wypłaty zleceniobiorców. W wypłacie za okres oddelegowania elementy wypłaty naliczane są w walucie:
  • umowa – nalicza się w walucie ustawionej na formularzu umowy,
  • dodatki, które mają ustawioną opcję ‘waluta z umowy cywilnoprawnej’ i zostały powiązane z umową lub są wypłacane w tej samej wypłacie co umowa – naliczane są w walucie pobranej z umowy,
  • dodatki, które mają ustawioną ‘walutę systemową’ – wyliczane są w walucie PLN,
  • wszystkie typy wypłat służące do rozliczeń standardowych nieobecności ZUS – liczone są zawsze w walucie systemowej (PLN).
  Informacja o walucie dla poszczególnych elementów wypłaty jest wyświetlana na zakładce [Elementy wypłaty]. Po wejściu do elementu wypłaty naliczonego w walucie widoczna jest kwota tego elementu po przeliczeniu na PLN. Przeliczanie elementów wypłaty w walucie obcej jest realizowane według określonego kursu ustawionego dla listy płac, na której jest wypłata. Taki sam kurs stosowany jest dla wszystkich wypłat na danej liście płac. Liczba diet. Dni pobytu za granicą, potrzebne do ustalania ilości diet do odliczenia od podstaw składek ZUS, są liczone na podstawie okresu od-do rozliczonej umowy. Liczba dni kalendarzowych umowy jest pomniejszona o dni nieobecności w dniach kalendarzowych odnotowane w tym okresie. Wyliczona ilość dni za które przysługują diety jest widoczna w wypłacie i tam też w razie potrzeby może być modyfikowana. Zmiana liczby dni diety powoduje automatyczne przeliczenie podstawy składek ZUS w wypłacie. Wyliczanie podstawy składek ZUS. Podstawa składek ZUS oddelegowanych zleceniobiorców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów. Jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji, jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, wówczas podstawa jest pomniejszana o równowartość diet za pobyt za granicą, Jeśli podstawa składek po pomniejszeniu o diety jest niższa od kwoty minimalnej podstawy składek ZUS, to jest wyrównywana do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy przychód pracownika w danym miesiącu jest niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia. Kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia zapisana jest w konfiguracji programu w gałęzi Płace / Wynagrodzenia w polu Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg. (w 2023r. jest to kwota 6935 zł). Podczas liczenia wypłaty umowy z tytułu dla oddelegowania podstawa składek ZUS wyliczana jest według tych zasad, z uwzględnieniem kwot zarówno z liczonej właśnie wypłaty, jak i kwot zapisanych w wypłatach naliczonych wcześniej do tego samego miesiąca deklaracji  dla tego zleceniobiorcy.
  Uwaga
  W przypadku zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę  podstawa  podatku nie jest pomniejszana o 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą.
  Waluty. Na formularzu wypłaty naliczonej na liście płac dla oddelegowanych, na zakładce [Waluty], wykazane są informacje o: walucie rozliczenia oraz diety wraz z kursem, kwocie sumy elementów wypłaty, składkach ZUS, PPK, składce zdrowotnej, zaliczce podatku, kwocie do wypłaty w walucie oraz w PLN, stawce diety za dzień. Wyliczanie podstawy zasiłków/ Z-3a. Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym była naliczona wypłata umowy cywilnoprawnej za okres oddelegowania uwzględniona jest podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie są uwzględniane wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych, niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczanie do podstawy zasiłku.
 5. Przychód z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika. Umożliwiono automatyczne naliczanie przychodu z tytułu PPK w przypadku zwolnienia pracownika lub zakończenia umowy zleceniobiorcy w firmie, w której składki PPK są przekazywane do instytucji w kolejnym miesiącu w stosunku do ich pobrania z wypłaty (z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametr/ 2. Naliczanie wypłat nie jest zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK na podstawie składek z bieżącej wypłaty.Automatyczne naliczenia przychodu z tytułu PPK na podstawie kwoty składki PPK finansowanej przez pracodawcę z ostatniej wypłaty pracownika lub zleceniobiorcy jest uzależnione od parametru Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika znajdującego się w konfiguracji firmy Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ 2 Naliczanie wypłat.Przy zaznaczonym parametrze, gdy:
  • pracownik etatowy w zapisie historycznym przypadającym na okres wynagrodzenia ma odnotowana datę zwolnienia i nie ma wpisanej informacji o przedłużeniu zatrudnienia,
  • zleceniobiorca ma umowę, która kończy się w miesiącu, za który jest naliczana wypłata i nie ma wprowadzonej informacji o kolejnej umowie, której okres od – do zawiera chociaż jeden dzień z kolejnego miesiąca w stosunku do naliczanej wypłaty
 6. podczas naliczania wypłaty za ostatni okres zatrudnienia pracownika etatowego lub zakończenia umowy cywilnoprawnej zostanie automatycznie (w tle) utworzona lista płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’, na której pracownikowi zostanie naliczona wypłata. Lista płac wygenerowana automatycznie (w tle) będzie miała okres od – do odnoszący się do kolejnego miesiąca w stosunku do okresu deklaracji na liście płac z ostatnim wynagrodzeniem. Mechanizm dotyczy wynagrodzeń naliczanych na liście płac o rodzaju: Etat, Umowa, Zaliczka brutto, Inne dla osoby zwolnionej, będącej uczestnikiem PPK. Dla danego miesiąca deklaracji lista płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’ może być tylko jedna. Gdy użytkownik ręcznie utworzy kolejną listę płac, wyświetli się odpowiedni komunikat. W wypłacie naliczonej do listy płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’ zostanie naliczony element ‘Przychód z tytułu PPK’ odpowiedni dla przychodu naliczonego w ostatniej wypłacie (Przychód z tytułu PPK/E dla wypłat etatowych, przychód PPK powiązany z daną umową w przypadku umów cywilnoprawnych) w wysokości wynikającej ze składek PPK finansowanych przez pracodawcę z ostatniej wypłaty. Kwota przychodu PPK naliczonego po zwolnieniu pracownika jest automatycznie uaktualniana w przypadku zmiany kwot lub elementów wypłaty za ostatni miesiąc zatrudnienia mających wpływ na kwotę składek PPK. Od tego przychodu nie zostanie naliczona zaliczka podatku, ponieważ od przychodu PPK powstałego po okresie zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy nie będzie już możliwości pobrania zaliczki na podatek. Kod tytułu ubezpieczenia będzie zgodny z danymi ustawionymi na formularzu danych kadrowych. W wypłacie naliczonej do listy płac rodzajuPrzych. PPK po zwolnieniu’ jest możliwość edycji naliczonych kwot lub dodania elementów, ale jedynie tych, które stanowią Przychód PPK / mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych. Kwota przychodu z tytułu PPK zostanie wykazana:
  • w deklaracji PIT-11 – za rok, zgodny z rokiem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu,
  • w deklaracji ZUS RCA – w miesiącu zgodny z miesiącem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu.
   
 7. Deklaracje podatkowe:
  • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-4R (13) na formularzu obowiązującym za rok 2023. W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1 wysyłka deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje została zablokowana. Podczas próby wysyłki pojawi się odpowiedni komunikat.
  • Dodano nowy wzór wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑4R(13)
  • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT-4R w wersji 19. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-4R podpowiada się nowy formularz.
  • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji oraz wydruku zaliczki podatku na PIT‑4R(13) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 8. Filtr lista pracowników. Na ‘Liście pracowników’ w polu Filtr zostały dodane filtry:
  • #(G) Pracownicy do badania – domyślnie filtr wyświetla listę pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej.
  • #(G) Kończące się umowy o pracę – filtr domyślnie wyświetla listę pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej. Filtry wyświetlają te same osoby co analizy ‘Pracownicy do badania’ i ‘Kończące się umowy o pracę’ w Informacjach o firmie. Domyślne zakresy dat filtra można zmienić ustawiając termin w analizie z poziomu  Start Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące.
 9. Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę. Dodano wydruk Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza pracownika Wydruki kadrowe/ Rozwiązanie umowy o pracę (sPrint) po zaznaczeniu w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku opcji ‘za porozumieniem stron’.
 10. Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących dochodu zwolnionego z podatku dla pracowników oddelegowanych. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (PIT-11_Dochod_zwol, PIT-11_Dochod_zwol_emeryt , PIT-11_Dochod_zwol_26lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszu Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

 1. Praca zdalna. Wprowadzono kontrolę wykorzystania limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej podczas:
  • seryjnego wstawiania dni do planu pracy i czasu pracy z poziomu planu pracy /czasu pracy pracownika,
  • wklejania na planie pracy / czasie pracy skopiowanego dnia ze strefą czas pracy okazjonalnej.W sytuacji przekroczenia limitu odpowiedni komunikat pojawia się w momencie zapisu planu pracy/ kalendarza.
 2. Przychód z tytułu PPK. Umożliwiano edycję standardowych typów wypłat dotyczących przychodu z tytułu PPK: ‘Przychód z tytułu PPK/E’, ‘Przychód z tytułu PPK/U’, ‘Przychód z tytułu PPK/IFT-1’, ‘Przychód z tytułu PPK/PIT-8A’, ‘Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż’., ‘Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza’, ‘Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło’.
 3. Świadczenie rehabilitacyjne. Wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku gdy do podstawy zasiłku przyjęto kwotę minimalnego wynagrodzenia pomniejszoną o składki ZUS, w związku z tym, że faktyczna podstawa ustalona z wypłat była niższa niż minimalna, waloryzacji będzie podlegała faktyczna podstawa, a nie ta wyrównana do minimalnej jak do tej pory. Na wydruku Naliczanie podstawy zasiłku’ wykonywanego dla świadczenia rehabilitacyjnego dodano informację o wskaźniku waloryzacji oraz kwocie podstawy po waloryzacji.
 4. Grupy ograniczeń potrąceń. Zmieniono domyślne ustawienie parametru Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku. Od wersji 2024.0 w nowych bazach domyślnie jest zaznaczona opcja ‘TAK’.
 5. Zdjęcie pracownika. Ograniczono możliwość zaczytania zdjęcia do plików o formacie jpg, png i gif.
 6. Świadectwo pracy:
  • w punkcie dotyczącym pracy w szczególnych warunkach wykazywane są dane wpisane na formularzu pracownika na zakładce [Ubezpieczenie cd] w polu Kod FEP oraz Kod pracy w warunkach szczególnych z wszystkich zapisów historycznych pracownika, które dotyczą okresu do 31.12.2008.
  • w punkcie W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę wykazywany jest okres od-do, w którym pracownik zajmował dane stanowisko. Wcześniej był wykazywana tylko data od kiedy było pełnione dane stanowisko.
 7. Wydruk GUS Z-06.W sprawozdaniu GUS Z-06 dział 1 w wierszu 6 wprowadzono zmiany w ustalaniu osób, które otrzymują wynagrodzenie w kwocie minimalnej i niższej. Przy ustalaniu czy pracownik otrzymał w grudniu danego roku wynagrodzenie w kwocie co najwyżej minimalnego wynagrodzenia są uwzględniane także dodatki, które pracownik miał przypięte na liście stałych dodatków lub zostały dodane w wypłacie, które mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia oraz są wliczane do GUS. Do tej pory uwzględniane było jedynie wynagrodzenie wynikające ze stawki zaszeregowania.
 8. Wydruki crystal. Dodano wydruki Crystal: PIT-2, Deklaracja rezygnacji z PPK.
 9. Wydruki sPrint. Dodano wydruki sPrint: Informacja o dokumentacji pracowniczej, Wniosek o okazjonalną pracę zdalną, Wniosek o urlop, Rozwiązanie umowy o pracę.
 10. Wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu. Na wydruku dodano informację o numerze NIP i REGON firmy oraz dacie urodzenia i numerze PESEL lub numerze paszportu pracownika. Wprowadzono także zmiany w opisie.
 11. Wydruk Podsumowanie list płac. Na wydruku dodano informację o zaliczce podatku naliczonej od poszczególnych elementów oraz o składkach ZUS finansowanych z budżetu państwa.
 12. Wydruki pracownicze. Wprowadzono zmiany na wydrukach Umowa o pracę, Aneks do umowy. Dodano informację o numerze NIP firmy oraz dacie urodzenia i numerze PESEL lub numerze paszportu pracownika.
 13. Wydruk rachunek do umowy. Na wydruku dodano informację o numerze PESEL lub numer paszportu pracownika oraz procencie podatku pobranego z naliczonej umowy dla umów, które mają ustawiony sposób naliczania zaliczki podatku jako ‘procent’ lub ‘procent jak dla umów’.

Poprawiono

 1. Deklaracja ZUS DRA. W przypadku gdy pracownik miał naliczonych kilka wypłat w miesiącu, w deklaracji ZUS DRA nie były uwzględniane wypłaty za okres wcześniejszy niż trzy miesiące w stosunku do miesiąca, za który była naliczana deklaracja DRA. Działanie poprawiono.
 2. Naliczanie wypłat:
  • Nie można było naliczyć wypłaty, w której powinna naliczyć się ‘Spłata zaliczki’ lub ‘Spłata korekty netto’ jeśli dotyczyła ona korekty wypłaty lub wypłaconej zaliczki sprzed 14 lat i we wcześniejszych wypłatach usunięto spłatę. Działanie poprawiono.
  • W wypłacie etatowej, w której były odliczane 50% koszty uzyskania przychodu i był naliczany składnik opodatkowany, ale nieoskładkowany niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono sposób zapisywania zaliczki podatku i składki zdrowotnej w poszczególnych elementach wypłaty, gdy były stosowane 50% koszty uzyskania przychodu.
  • W przypadku, gdy w wypłacie był naliczony element nieopodatkowany, a oskładkowany nie można było ręcznie skorygować kwoty składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 3. Zwolnienie z PIT seniorów. Zwolnienie z podatku było stosowane, gdy pracownik ukończył 60/65 lat, czyli data wypłaty była większa od daty urodzenia. Obecnie ulga jest stosowana również, gdy wypłata wynagrodzenia przypada w dniu 60/65 urodzin pracownika.
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu. W przypadku gdy pracownik miał wprowadzony urlop wypoczynkowy na cały miesiąc i w trakcie miesiąca została odnotowana aktualizacja danych pracownika, w wypłacie wyliczała się niepoprawna wartość wynagrodzenia za czas urlopu przypadającego po dacie aktualizacji. Działanie poprawiono.
 5. Zajęcie wynagrodzenia. W przypadku gdy wypłata pracownika z zajęciem była naliczona po przedłużeniu umowy, to przy ustalaniu kwoty wolnej były uwzględniane koszty i ulga należne dla zwolnionego pracownika. Działanie poprawiono.
 6. Limit urlopu wypoczynkowego:
  • Jeśli pracownik miał niepoprawne daty zatrudnienia w zapisach historycznych, podczas dodawania limitu następowało zawieszenie programu i naliczenie wielu nadmiarowych pozycji limitu. Działanie poprawiono.
  • W przypadku seryjnego dodawania limitu: Urlop opiekuńczy kp.173(1), Urlop opiekuńczy kp.188, Zwolnienie (siła wyższa), dla pracownika z zaznaczonym parametrem Limit urlopu – Pierwsza praca, ustawiał się niepoprawny zakres dat obowiązywania limitów. Działanie poprawiono.
  • Dla ponownie zatrudnionego pracownika, który w kartotece miał wpisaną informację o 10 dniach dodatkowego urlopu nie naliczał się limit ‘Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’. Działanie poprawiono.
 7. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Po zwolnieniu pracownika nie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w poprzednim zapisie historycznym była uzupełniona data zwolnienia późniejsza niż w bieżącym zapisie. Działanie poprawiono.
 8. Opis analityczny. Poprawiono kopiowanie opisu analitycznego z poprzedniego zapisu historycznego.
 9. Informacje bieżące. Poprawiono wykazywanie danych w analizie ‘Pracownicy po zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni'. W niektórych przypadkach niepoprawnie byli uwzględniani pracownicy, którzy mieli odnotowaną informację o dacie zwolnienia.
 10. Przenoszenie danych - import listy płac. W przypadku, gdy w wersji programu starszej niż 2023.3 została zaczytana lista płac, która w definicji miała ustawiony jako człon wydział i następnie importowano w wersji 2023.3 lub późniejszej listę płac, która miała ten sam symbol, to podczas importu pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Definicja dokumentu jest używana w zdarzeniach kasowo-bankowych (BnkZdarzenia). Nie można zmieniać jej symbolu, schematu numeracji ani klasy. Listy nie importowały się. Działanie poprawiono.
 11. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umów. Dodatek ‘Przychód z tytułu PPK’ oraz dodatki, które mają ustawiony sposób naliczania zaliczki podatku jako ‘procent’ naliczone na liście o rodzaju ‘Umowa’ były wykazywany na wydruku ‘Karta podatkowa- wypłaty etatowe i inne’ zamiast na wydruku ‘Karta podatkowa – wypłaty umów’. Działanie poprawiono.
 12. Wydruk Podsumowanie listy płac. Zasiłek wypłacony w wypłacie etatowej był wykazywany jako przychód nieopodatkowany jak i opodatkowany. Działanie poprawiono.
 13. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Poprawiono treść niektórych punktów.

Handel z magazynem

Informacja
Planowana na styczeń wersja 2024.2 będzie ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Nowości

 1. Faktura rozliczająca zaliczki. Od 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia Faktury Zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał środki. Na tej podstawie udostępniono dodatkową ścieżkę rozliczania zaliczek. Zaliczki, które zostały wprowadzone bezpośrednio w menu Kasa/Bank i nie posiadają powiązanych Faktur Zaliczkowych mogą zostać rozliczone podczas wystawiania Faktury Sprzedaży. Aby wskazać zaliczki do rozliczenia na formularzu Faktury Sprzedaży można przejść na zakładkę [Płatności] i użyć ikony w sekcji Zaliczki do rozliczenia. Zostanie otwarta lista dokumentów do rozliczenia, na której wyświetlą się wszystkie nierozliczone wpłaty dla wskazanego na formularzu kontrahenta. Lista domyślnie filtrowana jest według zakresu dat od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej, można również określić zakres dat według uznania. Należy jednak pamiętać, że aby informacja o rozliczonych wpłatach została umieszczania na wydruku Faktury, daty tych wpłat muszą zawierać się w miesiącu daty sprzedaży wskazanej na dokumencie i być od niej mniejsze lub równe. Na liście proponowane są wyłącznie dokumenty w walucie, w jakiej wystawiana jest Faktura Sprzedaży. Jeżeli występują nierozliczone zaliczki dla wskazanego na formularzu kontrahenta, spełniające kryterium zakresu dat, a użytkownik ich nie wskazał w trakcie edycji, podczas zatwierdzania dokumentu wyświetli się pytanie: Kontrahent [Kod kontrahenta]  posiada nierozliczone zaliczki. Czy chcesz rozliczyć zaliczki z wystawioną fakturą? - wybór opcji TAK spowoduje automatyczne otwarcie okna z listą dokumentów do rozliczenia, gdzie zakres dat w filtrach będzie domyślnie ustawiony od pierwszego dnia miesiąca do dnia równego dacie sprzedaży wskazanej na formularzu dokumentu. W trakcie wyboru zapisów z  listy, w kolumnie Do rozliczenia można określić kwotę jaka ma zostać rozliczona z wybranego zapisu, domyślnie jest to kwota równa 100% środków dostępnych do rozliczenia.Po zaakceptowaniu wyboru wskazana kwota zostanie przeniesiona do tabeli zaliczek, do kolumny Kwota gdzie również można ją zmodyfikować. Przekazanie dokumentu do KSeF blokuje możliwość usunięcia powiązanych wpłat. Informacja o rozliczonych zaliczkach, ich kwocie oraz dacie otrzymania drukowane są na wydruku Faktury sPrint.- Wybór opcji NIE spowoduje standardowe zatwierdzenie dokumentu. Żadna z wpłat zarejestrowana dla wskazanego na dokumencie kontrahenta nie zostanie rozliczona.
  Uwaga
  Rozliczanie zaliczek na Fakturze Sprzedaży jest dodatkową ścieżką obsługi zaliczek i nie ma wpływu na dotychczasową funkcjonalność Faktur Zaliczkowych.
 2. KSeF - Import Faktur korygujących. Umożliwiono import Faktur korygujących, na których wykazane są dane przed korektą i po korekcie, jako osobne wiersze z odrębną numeracją.
 3. Podgląd załączników na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych. Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych i korektach do nich, umożliwiono podgląd załączników podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Na formularzu dokumentu, z którym powiązany jest co najmniej jeden dokument OBD z załącznikiem, dostępny jest przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd załącznika wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli załączników jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima, w punkcie Podgląd załącznika na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych.

Zmiany

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • Dostosowano eksport oraz import dokumentów do obowiązującej od 1 września struktury logicznej FA(2).
  • W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF dodano parametr Aktywuj wymianę danych z KSeF. Skonfigurowanie integracji z KSeF oraz import i eksport dokumentów możliwy jest wyłącznie po zaznaczeniu tego parametru.
  • Jeżeli Faktura Sprzedaży posiada kilka płatności w różnych walutach to informacja o kwocie płatności jest wysyłana wraz z odpowiednią walutą.
  • Jeżeli na Fakturze Sprzedaży dla osoby fizycznej wprowadzony jest numer NIP, to dokument jest eksportowany do KSeF wraz z numerem NIP.
  • Kod SWIFT uzupełniony na karcie banku jest przenoszony do KSeF.
  • Podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do handlu dla pozycji z dokumentu, których nie odnaleziono w bazie, proponowane jest założenie nowych kart towarów/usług. Jeżeli użytkownik zdecyduje o utworzeniu nowej karty cennikowej oprócz podstawowych danych, do pola Kod u dostawcy, znajdującym się na karcie cennikowej w zakładce [Dodatkowe], przenoszona jest informacja o indywidulanym kodzie produktu dostawcy, pod warunkiem, że został wyszczególniony na dokumencie.
  • Umożliwiono seryjną zmianę parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF z poziomu listy kontrahentów.
 2. Karta cennikowa. Umożliwiono usuwanie wielu załączników jednocześnie z kart cennikowych, poprzez operację seryjną Dodaj/ usuń załącznik dostępną na liście zasobów.
 3. Wydruk Wydania Zewnętrznego. Jeżeli w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest zaznaczony parametr Drukuj tabelę WZ, to na wydrukach Eko – Faktura VAT oraz Faktura VAT (sPrint) drukowana jest lista Wydań Zewnętrznych powiązanych z Fakturą.

Poprawiono

 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur.
  • Poprawiono komunikację podczas seryjnej wysyłki faktur sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do handlu adnotacja o metodzie kasowej umieszczana jest na zakładce [Atrybuty/JPK], w sekcji Kody JPK_V7.
 2. Łatwa sprzedaż. Umożliwiono poprawne wystawianie dokumentów w przypadku jednoczesnego korzystania z funkcjonalności przez wielu użytkowników.
 3. Atrybuty. Poprawiono zapisywanie wartości dla atrybutów o typie tekst, data i liczba.
 4. Cennik. Przyspieszono dodawanie nowej ceny w konfiguracji, w przypadku występowania dużej liczby rekordów w bazie danych.
 5. Spis z natury. Poprawiono wyświetlanie wartości magazynu i generowanie dokumentów WZKK w szczególnym scenariuszu.
 6. Rabaty terminowe. Poprawiono wykazywanie rabatów w przypadku zastosowania rabatu stała cena gdzie dla jednego towaru występuje więcej niż jeden rabat, w różnych okresach obowiązywania.
 7. Kod QR na wydruku Faktury. Obsłużono przypadek poprawności odczytu kodu QR jeżeli w Pieczątce firmy znajduje się numer NIP z myślnikami.
 8. Wydruk Faktury VAT. Poprawiono prezentacje stopki na wydruku Faktura VAT – duplikat.

Współpraca z Comarch e-Sklep

 1. Automatyczna realizacja zamówienia. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentu handlowo–magazynowego oraz wygenerowanie do niego przesyłki kurierskiej. Konfiguracja Harmonogramu dla Usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych: Na formularzu definiowania zadania: Synchronizacja z Comarch e-Sklep/e-Sale dodano dodatkowe czynności, które będą realizowane w ramach wykonywanego zadania:
  Harmonogram definiowania zadania e-Sklep/e-Sale.

  Na formularzu dostępne są nowe parametry:

  • Automatyczne realizowanie zamówień – zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentów handlowo- magazynowych. Po zaimportowaniu zamówienia do Comarch ERP Optima, zamówienie zostaje poddane weryfikacji, w której sprawdzane są następujące kryteria: czy zamówienie posiada uwagi od Klienta, czy na magazynie znajduje się odpowiednia ilość towaru oraz czy zamówienie zostało opłacone.
  • Eksport faktur w formacie pdf – w sytuacji, gdy zamówienie zostanie przekształcone do Faktury sprzedaży, w panelu administracyjnym oraz profilu Klienta będzie dostępna kopia elektroniczna faktury zgodna z wybranym wzorcem.
  • Automatyczne generowanie zlecenia nadania przesyłki – parametr jest dostępny w przypadku skonfigurowania współpracy z Comarch Shipping lub dowolnym kurierem. Aktywowanie tego parametru umożliwi automatyczne wygenerowanie Zlecenie nadania przesyłki oraz listu przewozowego do dokumentu WZ.
 2. Proces realizacji zamówienia będzie przebiegał następująco:

  Proces automatycznej realizacji zamówienia z e-Sklep/e-Sale

  W sytuacji, gdy zamówienie nie spełni wymaganych kryteriów, nie zostanie zrealizowane automatycznie. Dodatkowo w historii zdarzeń zostanie dodana informacja o konieczności realizacji ręcznej takiego zamówienia.

  Zmiany na formularzach WZ:

  Z poziomu formularza WZ wprowadziliśmy możliwość fiskalizacji paragonu powiązanego z zamówieniem. W tym celu z poziomu menu głównego należy wybrać opcję :

  Dodatkowo dla dokumentów WZ wygenerowanych przez automat umożliwiliśmy oznaczenie zamówienia jako spakowane. Osoba pakująca, po weryfikacji zamówienia będzie mogła oznaczyć dokument WZ jako spakowany przy pomocy ikony: . Po spakowaniu przesyłki zmiana statusu dla zamówienia będzie widoczna po przejściu na dokumencie WZ na zakładkę atrybuty. Za zmianę statusu odpowiada atrybut: STAN_PACZKI, dla którego wartość zostanie zmieniona z: Do spakowania na Spakowano. Ponadto, na dokumencie WZ pojawi się informacja o osobie pakującej – atrybut: OSOBA_PAKUJĄCA:

 3. Wielojęzyczne jednostki miary. W konfiguracji Firma/Ogólne/Jednostki miary wprowadzono możliwość zdefiniowania tłumaczenia dla jednostki miary. Podczas dodawania/edycji jednostki miary na formularzu jednostki została dodana ikona  plusa, za pomocą której istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczeń. Po wybraniu należy wskazać z listy dostępnych języków preferowany język oraz wprowadzić treść tłumaczenia: Definicja tłumaczenia wprowadzona w konfiguracji będzie przesyłana do e-Sklepu na podstawie jednostki miary ustawionej na karcie cennikowej. Wprowadzone tłumaczenie zostanie przesyłane do e-Sklepu, zarówno dla jednostek głównych jak i pomocniczych.
 4. Zdjęcie Operatora. Dodano możliwość dodania zdjęcia Operatora, które zostanie zaprezentowanie w e-Sklepie jako Opiekun towaru/kontrahenta. Na formularzu Operatora, na zakładce Ogólne wprowadzono przycisk umożliwiający dodanie zdjęcie Operatora:Po naciśnięciu przycisku: wyświetlony zostanie formularz, na którym istnieje możliwość wskazania zdjęcia, które będzie prezentowane dla Opiekuna w e-Sklep:Na formularzu dostępne są przyciski: - umożliwia wskazanie właściwej ścieżki pliku ze zdjęciem, - umożliwia Podgląd zdjęcia (fotografia pojawi się w powiększeniu, tj. w pełnym oknie), - Zapisuje wprowadzone zmiany, - powoduje Anulowanie zmian.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 1. Kod kraju ISO. Umożliwiono mapowanie kodu kraju ISO na nazwę kraju.
 2. Kurs waluty dla zamówień. Podczas przekształcania zamówienia w walucie, domyślnie będzie pobierany kurs ustawiony domyślnie w konfiguracji Program/Ogólne.

Współpraca z wszystko.pl

 1. Automatyczna realizacja zamówienia. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentu handlowo–magazynowego oraz wygenerowanie do niego przesyłki kurierskiej.Konfiguracja Harmonogramu dla Usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych: Na formularzu definiowania zadania: Synchronizacja z wszystko.pl dodano dodatkowe czynności, które będą realizowane w ramach wykonywania zadania: Na formularzu dostępne są nowe parametry:
  • Automatyczne realizowanie zamówień – zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przekształcenie zamówienia do dokumentów handlowo- magazynowych. Po zaimportowaniu zamówienia do Comarch ERP Optima, zamówienie zostaje poddane weryfikacji, w której sprawdzane są następujące kryteria: czy zamówienie posiada uwagi od Klienta, czy na magazynie znajduje się odpowiednia ilość towaru oraz czy zamówienie zostało opłacone lub jest za pobraniem.
  • Automatyczne generowanie zlecenia nadania przesyłki – parametr jest dostępny w przypadku skonfigurowania współpracy z Comarch Shipping lub dowolnym kurierem. Aktywowanie tego parametru umożliwi automatyczne wygenerowanie Zlecenie nadania przesyłki oraz listu przewozowego do dokumentu WZ.
 2.   Proces realizacji zamówienia będzie przebiegał następująco: W sytuacji, gdy zamówienie nie spełni wymaganych kryteriów, nie zostanie zrealizowane automatycznie. Dodatkowo w historii zdarzeń zostanie dodana informacja o konieczności realizacji ręcznej takiego zamówienia. Zmiany na formularzach WZ: Z poziomu formularza WZ wprowadziliśmy możliwość fiskalizacji paragonu powiązanego z zamówieniem. W tym celu z poziomu menu głównego należy wybrać opcję : Dodatkowo dla dokumentów WZ wygenerowanych przez automat umożliwiliśmy oznaczenie zamówienia jako spakowane. Osoba pakująca po weryfikacji zamówienia, będzie mogła oznaczyć dokument WZ jako spakowany, przy pomocy ikony: . Po spakowaniu przesyłki, zmiana statusu dla zamówienia będzie widoczna po przejściu na dokumencie WZ na zakładkę atrybuty. Za zmianę statusu odpowiada atrybut: STAN_PACZKI, dla którego wartość zostanie zmieniona z: Do spakowania na Spakowano. Ponadto, na dokumencie WZ pojawi się informacja o osobie pakującej – atrybut: OSOBA_PAKUJĄCA:

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Rachunek bankowy dla waluty. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty. Dzięki temu na Fakturze Zakupu oraz na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów podpowiadany jest rachunek w walucie zgodnej z walutą dokumentu. . Formularz kontrahenta . Na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] podczas dodawania lub edycji rachunku bankowego dostępne jest pole Waluta z rozwijalną listą walut: . . Dodając nowy rachunek bankowy, w polu Waluta podpowiadana jest waluta ustawiona w Konfiguracji Programu jako domyślna (najczęściej PLN). Operator może zmienić tę walutę na inną. Jeżeli dla kontrahenta będzie to pierwszy rachunek w określonej walucie, jest on oznaczany jako domyślny. Program pilnuje, żeby dla określonej waluty był tylko jeden domyślny rachunek bankowy. Jeżeli więc zostanie przez operatora na formularzu rachunku bankowego kontrahenta zaznaczony parametr Domyślny, na innym rachunku bankowym w tej samej walucie, który poprzednio był rachunkiem domyślnym, ten parametr zostanie odznaczony. Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zakładce [Płatności] domyślnej waluty kontrahenta istnieje domyślny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wyświetlany jest komunikat: Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty? Po kliknięciu opcji Tak Użytkownik kierowany jest na zakładkę [Płatności], gdzie może dodać nowy rachunek w określonej walucie lub na którymś z istniejących rachunków w określonej walucie zaznaczyć parametr Domyślny. Jeżeli istnieje tylko jeden rachunek w określonej walucie i nie jest oznaczony jako domyślny, po kliknięciu opcji Tak program automatyczne oznacza go jako domyślny i zapisuje formularz kontrahenta. Wybór opcji Nie na komunikacie powoduje zamknięcie karty kontrahenta bez zapisania zmian dot. domyślnego rachunku bankowego. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] w tabeli Numery rachunków bankowych dodana została kolumna Waluta. Wyświetlana jest w niej waluta wybrana na formularzu rachunku bankowego. Kolumna jest domyślnie widoczna. Podczas konwersji z wcześniejszych wersji programu, na istniejących rachunkach bankowych kontrahentów ustawiana jest waluta systemowa (PLN). Użytkownik powinien zmienić walutę na inną, jeżeli określony rachunek bankowy jest prowadzony w innej walucie. Dla rachunków bankowych kontrahentów pobieranych z wykazu podatników VAT (tzw. biała lista), ustawiana jest waluta PLN. Informacje o walucie rachunku kontrahenta przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej oraz podczas importu z innej bazy danych.Podpowiadanie numeru rachunku bankowego na dokumentach
  .
  • Rejestr VAT zakupu i ewidencja dodatkowa kosztów
  Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu / ewidencji dodatkowej kosztów wyświetlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domyślny płatnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego podpowiadany jest domyślny rachunek tego płatnika dla waluty, w której wystawiony jest dokument. Po rozwinięciu pola z numerem rachunku Użytkownik może wskazać inny rachunek niż domyślny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach złotówkowych w tym polu można wskazać wyłącznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego możliwe jest wybranie zarówno rachunku w walucie zgodnej z wybraną na dokumencie jak również rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma możliwości wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej. W sytuacji, gdy dokument dodany został w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w walucie obcej, wówczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste. Na zdarzeniu w preliminarzu płatności wygenerowanym do dokumentu znajduje się numer rachunku który został podpowiedziany automatycznie bądź wybrany na dokumencie przez Użytkownika. Dla dokumentów walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawką VAT inną niż 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN generowane są dwa zdarzenia w preliminarzu płatności: na kwotę VAT w PLN i na kwotę netto w walucie. Na zdarzeniu związanym z kwotą VAT podstawiany jest domyślny numer rachunku bankowego płatnika w PLN. Na zdarzeniu związanym z kwotą netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu. Dostępna w rejestrze VAT operacja seryjna Zmień płatnika z zaznaczoną opcją Zaktualizuj nr rachunku bankowego weryfikuje w jakiej walucie jest wystawiony dokument i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domyślny numer rachunku bankowego. Po wykonaniu operacji domyślny numer rachunku jest podstawiany na dokumencie w rejestrze VAT oraz na płatności związanej z tym dokumentem. Jeżeli kontrahent nie posiada domyślnego rachunku bankowego w określonej walucie obcej, pole z numerem rachunku pozostaje puste (nie jest podstawiany rachunek w PLN). W przypadku dokumentu w walucie PLN, jeżeli kontrahent ma przypisany tylko domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.
  • Faktura zakupu
  Na Fakturze Zakupu w module Handel wyświetlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domyślny płatnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego podpowiadany jest domyślny rachunek tego płatnika dla waluty, w której wystawiony jest dokument. Po rozwinięciu pola z numerem rachunku Użytkownik może wskazać inny rachunek niż domyślny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach złotówkowych w tym polu można wskazać wyłącznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego możliwe jest wybranie zarówno rachunku w walucie zgodnej z wybraną na dokumencie jak również rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma możliwości wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej. W sytuacji, gdy dokument dodany został w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w walucie obcej, pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste. Na zdarzeniu w preliminarzu płatności wygenerowanym do Faktury Zakupu znajduje się numer rachunku który został podpowiedziany automatycznie bądź wybrany na dokumencie przez Użytkownika. Podczas importu Faktur Zakupu z plików XML poprzez funkcje dodatkowe, na dokument podstawiany jest domyślny numer rachunku kontrahenta w walucie zgodnej z walutą dokumentu.
  • Płatności dodawane ręcznie w preliminarzu
  Na formularzu płatności w preliminarzu po wskazaniu kontrahenta, w polu z numerem rachunku bankowego podpowiadany jest domyślny numer rachunku w walucie zgodnej z walutą dokumentu. Na rozwijalnej liście pokazywane są wszystkie rachunki bankowe kontrahenta, bez względu na ich walutę. W sytuacji, gdy płatność jest w walucie PLN a wybierany kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. Użytkownik może samodzielnie wskazać z rozwijalnej listy wybrany rachunek. W sytuacji, gdy płatność jest w walucie obcej a wybierany kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w PLN, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. Użytkownik może samodzielnie wskazać z rozwijalnej listy wybrany rachunek. Jeżeli na płatności zostanie zmieniona waluta dokumentu / waluta rozliczenia, numer rachunku bankowego wskazany na płatności nie jest aktualizowany. W takim przypadku Użytkownik może sam w razie potrzeby wskazać odpowiedni numer rachunku bankowego. Dostępna w preliminarzu płatności operacja seryjna Zmień podmiot z zaznaczoną opcją Zaktualizuj nr rachunku bankowego weryfikuje w jakiej walucie rozliczenia jest wprowadzona płatność i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domyślny numer rachunku bankowego. Jeżeli nowy podmiot ma domyślny rachunek bankowy w walucie zgodnej z waluta rozliczenia, ten numer rachunku jest podstawiany na zdarzeniu. Jeżeli kontrahent nie ma domyślnego rachunku w tej walucie, pole z numerem rachunku pozostawiane jest puste (nie jest podstawiany domyślny rachunek w PLN). W sytuacji, gdy dokument jest w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.
 2. Comarch Apfino – Sprawdź kontrahenta. Dzięki integracji z platformą Comarch Apfino umożliwiono weryfikację wiarygodności danego kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach. Informacje na temat kontrahenta zbierane są z bazy BIG InfoMonitor oraz rejestrów publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz białej listy podatników VAT. Klient posiadający konto w Comarch Apfino, mający włączoną usługę Sprawdź kontrahenta i wykupiony odpowiedni pakiet, może weryfikować swoich kontrahentów zarówno z poziomu platformy Comarch Apfino, jak również bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Więcej informacji dotyczących usługi Sprawdź kontrahenta dostępnych jest na stronie: https://apfino.pl/sprawdz-kontrahenta/. . Usługa Sprawdź kontrahenta nie weryfikuje czy kontrahent jest dłużnikiem tylko czy widnieje w rejestrze dłużników. Kontrahent może występować w rejestrze dłużników ale nie być dłużnikiem (np. może dla niego występować wpis dodany przez firmę ubezpieczeniową o terminowym opłaceniu polisy). Wygenerowane dla kontrahentów raporty po upływie 90 dni od ich utworzenia są usuwane z platformy Comarch Apfino (wynika to z ustawowego terminu 90 dni – zgodnie z Art. 47-48 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Na formularzu operatora (w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry cd] w sekcji Comarch Apfino dodany został parametr Prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Parametr jest domyślnie zaznaczany podczas dodawania operatora będącego administratorem. Podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu parametr jest zaznaczany na istniejących kartach operatorów z uprawnieniami administratora. Przy próbie weryfikacji kontrahenta przez operatora bez zaznaczonego tego parametru wyświetlana jest informacja: Nie posiadasz uprawnień do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.Na liście kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) dodana została sekcja Comarch Apfino a w niej ikona Sprawdzanie kontrahentów. Po kliknięciu na nią rozwijane są 2 opcje:
  • Sprawdź w rejestrach dłużników,
  • Przekaż do Comarch Apfino.
 3. Te same 2 opcje dostępne są również w menu podręcznym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów: Opcja Przekaż do Comarch Apfino działa analogicznie jak dotychczas dostępna na liście kontrahentów operacja seryjna Przekaż do Comarch Apfino. Funkcja ta została usunięta z operacji seryjnych i dostępna jest po kliknięciu na Sprawdzanie kontrahentów. Funkcja Sprawdź w rejestrach dłużników powoduje seryjne sprawdzenie zaznaczonych na liście kontrahentów (lub podświetlonego kontrahenta, jeżeli żaden nie został zaznaczony). Sprawdzanie w rejestrach dłużników jest dostępne tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony numer NIP. Program w pierwszej kolejności sprawdza, czy operator posiada  prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Jeżeli tak, następuje weryfikacja, czy Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino (czy uzupełnione są dane w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino). Jeżeli nie, wyświetlane jest okno informacyjne, umożliwiające rejestrację w Comarch Apfino lub wprowadzenie klucza wymiany (jeżeli Comarch ERP Optima nie jest jeszcze zintegrowany z istniejącym kontem Comarch Apfino). Jeżeli konfiguracja po stronie Comarch ERP Optima jest poprawna, sprawdzane jest włączenie usługi Sprawdź kontrahenta po stronie Comarch Apfino oraz czy wykupiony został odpowiedni pakiet. Jeżeli po stronie Comarch Apfino usługa nie została włączona lub nie ma dostępnego pakietu, pojawia się komunikat umożliwiający przejście do portalu Comarch Apfino i uruchomienie usługi lub wykupienie pakietu. . W przypadku prawidłowo skonfigurowanej usługi, numery NIP kontrahentów przekazywane są do Comarch Apfino. Tam następuje weryfikacja, czy zostały już wygenerowane dla nich raporty bezpośrednio w portalu. Jeżeli raporty zostały już wcześniej wygenerowane, są udostępniane w Comarch ERP Optima. W przeciwnym razie zamawiane są raporty dla wybranych kontrahentów, pomniejszając liczbę raportów jaką Klient ma wykupioną w pakiecie w Comarch Apfino. Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono przynajmniej jednego, dla którego w ciągu 90 dni generowany był raport, pojawi się komunikat o treści: Część kontrahentów była już sprawdzana w rejestrach dłużników. Czy sprawdzić ich ponownie? Po kliknięciu na opcję Tak, sprawdź nastąpi wygenerowanie raportów dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów. Wybór opcji Nie, sprawdź tylko niezweryfikowanych spowoduje, że podczas generacji raportów pominięci zostaną już sprawdzeni wcześniej kontrahenci. Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Rejestry dłużników. Dla każdego z kontrahentów (z wyjątkiem kontrahenta !NIEOKREŚLONY!) widoczne są w niej informacje:
  • Sprawdź – informacja widoczna dla kontrahenta dla którego nie została zapisana data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawdź w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport.
  • Zobacz raport – informacja widoczna dla kontrahenta, dla którego zapisana została data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczegółowym raportem.
  Po otrzymaniu informacji z Comarch Apfino o zakończonej weryfikacji, pojawia się komunikat o tym czy kontrahent widnieje czy nie widnieje w rejestrze dłużników: . W obu przypadkach możliwe jest otwarcie raportu w Comarch Apfino z poziomu dostępnego w komunikacie linka. Jeżeli po kliknięciu na informację Zobacz raport na liście kontrahentów okaże się, że raport po stronie Comarch Apfino nie został jeszcze wygenerowany, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie:

Zmiany

 1. Wysyłka deklaracji. Ułatwiono wysyłkę deklaracji z programu Comarch ERP Optima do systemu e‑Deklaracje. Ikona służąca do wysłania deklaracji znajduje się na formularzu deklaracji, bezpośrednio pod przyciskiem  Zapisz. Ikona wysyłki staje się aktywna od razu po przeliczeniu deklaracji za pomocą ikony . Po kliknięciu ikony  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na ikonę odbioru UPO . Dzięki temu nie ma potrzeby blokowania deklaracji, jej zapisania i ponownego wejścia na formularz w celu wysłania do systemu e-Deklaracje.
 2. JPK_V7 – wyliczanie kwot. Zmieniono sposób wyliczania kwot w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w sekcji Nabycie towarów i usług (pola P_40 – P_43). W przypadku stosowania szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży kwoty netto / VAT z każdego dokumentu zakwalifikowane do określonego pola w pliku są mnożone przez wartość współczynnika i zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, a następnie sumowane. Dopiero suma tych przemnożonych kwot netto/VAT jest zaokrąglana do pełnych złotych i umieszczana w odpowiednim polu deklaracji JPK_V7.
 3. Menu Start. Zmieniono nazwę pierwszej zakładki w menu programu z System na Start. Dotychczas dostępne w menu System opcje Zmiana hasła, Ustawienia drukarki, Przygotuj logi do wysłania (Pobierz logi programu) oraz Otwórz folder z logami zostały przeniesione do menu Narzędzia. . .
 4. Informacje o firmie. Zmieniono sposób prezentacji danych oraz wygląd dotychczasowej sekcji Informacje bieżące, dostosowując ją do nowoczesnych standardów. Obecnie nowa sekcja Informacje o firmie stała się dashboardem Comarch ERP Optima zachęcającym do korzystania z przygotowanych analiz dotyczących różnych modułów. Informacje o firmie są prezentowane na oknie Informacje o firmie dostępnym w nowym menu Start. Po kliknięciu ikony  Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami. . . Na górze okna znajduje się nazwa firmy której dotyczą informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca). Ikona służy do odświeżenia danych.Okno podzielone jest na zakładki:
  • Bieżące,
  • CRM,
  • Handel,
  • Kasa i bank,
  • Księgowość,
  • Płace i kadry,
  • Serwis.
 5. Dostęp do danej sekcji (raportu), podobnie jak to było w przypadku Informacji bieżących, zależny jest od modułów, na które zaloguje się operator oraz ustawień dostępu do informacji, określanych  na karcie danego operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Informacje]. Zakres prezentowanych danych na poszczególnych zakładkach jest analogiczny jak miało to miejsce na oknie Informacje bieżące. Wyjątkiem są dane z sekcji Faktury i Magazyn Informacji bieżących, wyświetlane obecnie na wspólnej zakładce Handel. Przy każdej z analiz dostępny jest przycisk Pokaż, po kliknięciu którego otwierane jest okno programu z odpowiednio odfiltrowanymi danymi. W związku z powyższymi zmianami, dostępna w menu Widok pozycja Pokaż Okno Informacji Bieżących została zmieniona na Pokaż informacje o firmie. Po jej zaznaczeniu okno Informacje o firmie jest automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora.
 6. Kategorie. Podczas dodawania nowej bazy danych, jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy nie zaznaczono opcji skopiowania kategorii z innej bazy danych, dodawane są wzorcowe kategorie, oparte na kategoriach z bazy DEMO. Dodatkowo na liście kategorii wprowadzono możliwość zaznaczania ich na liście, co ułatwia ich ewentualne seryjne usuwanie. .
 7. Wyślij dane - kategorie. Opcja Wyślij dane, dostępna z poziomu rejestrów VAT oraz preliminarza płatności, wysyła poprzez Internetową Wymianę Dokumentów również kategorie. Dodatkowo na oknie eksportu danych (Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport) w przypadku wysyłki do Comarch Moje BR / Comarch ERP XT opcja Kategorie jest zawsze zaznaczona i wyszarzona (niemożliwa do odznaczenia). Eksportowane są zawsze wszystkie kategorie, bez względu na ustawienie parametru Eksportowane dane na tym oknie.  W przypadku wymiany z Comarch Moje BR / Comarch ERP XT opcja Kategorie jest zaznaczona i wyszarzona również na oknie konfiguracji automatycznego eksportu paczek IWD.
 8. IWD – wymaganie opisywania dokumentów. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów na zakładce [Parametry] dodana została domyślnie zaznaczona opcja Wymagaj opisywania dokumentów kosztowych. W przypadku jej zaznaczenia Klient korzystający z Comarch Moje BR lub Comarch ERP XT wprowadzając dokumenty, które prześle do Biura Rachunkowego, będzie obowiązkowo uzupełniał pola opisujące dokumenty, ułatwiając ich odpowiednie zaksięgowanie w Biurze. Zakładka [Parametry] jest widoczna jeżeli zalogowano się do programu na klucz z modułami dla Biur Rachunkowych.
 9. IWD – udostępnianie Klientom pakietu OCR Biura. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów na zakładce [Parametry] dodana została opcja Udostępniaj pakiet Comarch OCR swoim Klientom. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. W przypadku jego zaznaczenia Klient korzystający z Comarch Moje BR lub Comarch ERP XT może skorzystać z pakietu Comarch OCR wykupionego przez Biuro Rachunkowe podczas dodawania dokumentów kosztowych ze skanów. Zakładka [Parametry] jest widoczna jeżeli zalogowano się do programu na klucz z modułami dla Biur Rachunkowych.
 10. Comarch Apfino - NIP. Po zmianie numeru NIP w pieczątce firmy, jeżeli w programie Comarch ERP Optima wpisany jest klucz wymiany z Comarch Apfino, jest on usuwany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino. W takim przypadku należy skopiować ponownie klucz wymiany z portalu Comarch Apfino. Dodatkowo poprawność klucza wymiany wpisywanego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino jest weryfikowana z numerem NIP znajdującym się w pieczątce firmy. Jeżeli klucz wymiany nie będzie zgodny z tym numerem NIP lub w pieczątce firmy numer NIP nie będzie uzupełniony, pojawia się komunikat Nieprawidłowy klucz wymiany. Skopiuj ponownie klucz wymiany z portalu Comarch Apfino.
 11. Zdjęcie operatora w e-Sklep. Na formularzu operatora umożliwiono dodanie zdjęcia, które zostanie wysłane do Comarch e-Sklep jako zdjęcie opiekuna towaru. Po kliknięciu ikony i wybór opcji Zdjęcie operatora można wskazać plik z rozszerzeniem *.jpg lub *.png.Zdjęcie może zostać usunięte z karty operatora poprzez ponowne kliknięcie na ikonę i wybranie opcji Usuń zdjęcie operatora.
 12. Krajowy Rejestr Długów. Z wstążki programu dla listy kontrahentów usunięto sekcję Krajowy Rejestr Długów. Funkcje Sprawdź w KRD, Monitoring w KRD oraz Zgłoś do monitoringu KRD dostępne są w menu podręcznym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów, w grupie Inne funkcje.
 13. Nazwa nadawcy SMS. Podczas wprowadzania nazwy nadawcy SMS w Konfiguracji Programu/ SMS/ SMS oraz w Konfiguracji Firmy/ SMS/ SMS program wymaga wpisania co najmniej jednej wielkiej bądź małej litery. Nazwy nadawcy składające się z samych cyfr nie są przyjmowane.
 14. Logowanie administratora. Podczas logowania do programu operatora będącego administratorem następuje weryfikacja czy stosowane są domyślne hasła dla loginów bazodanowych: sa oraz CDNOperator. Jeżeli okaże się, że takie standardowe hasła są stosowane, pojawia się ostrzeżenie o treści: Alert bezpieczeństwa! Obecnie korzystasz z domyślnych ustawień logowania do programu. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu zapoznaj się z artykułem. z linkiem prowadzącym do artykułu pomocy opisującym jak podnieść bezpieczeństwo systemu: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2024/index.php/dokumentacja/jak-zabezpieczyc-serwer-baz-danych/ . .
 15. Login CDNMenedzer. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej z wcześniejszej wersji, jeżeli na serwerze baz danych nie ma bazy dla Pulpitu Menadżera, hasło loginu CDNMenedzer jest zmieniane na losowe a login wyłączany.
 16. Zmiana hasła loginu CDNMenadzer. W menu Narzędzia/ Serwer bazy danych dodana została nowa funkcja Zmiana hasła użytkownika ‘CDNMenadzer'. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla operatora będącego administratorem.Funkcja zmiany hasła loginu CDNMenadzer wygląda analogicznie jak te służące do zmiany loginów CDNOperator i sa. Zawiera możliwość zalogowania na serwerze baz danych przy użyciu loginu NT lub autoryzacji na serwerze SQL za pomocą loginu użytkownika i hasła. Ze względów bezpieczeństwa nadawane hasło dla loginu CDNMenadzer musi spełniać określone warunki, które wskazane są na oknie.
 17. Zmiana hasła loginów sa i CDNOperator. Zmieniono wygląd okien służących do zmiany haseł loginów CDNOperator i sa. Nowe okna zawierają wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nadawanego hasła..

Kasa/Bank

Zmiany

 1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Wynoszą one odpowiednio: od 07.09.2023 roku 15.00%, od 05.10.2023 roku 14.50%.
 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek ustawowych od zaległości. Ich wartość od 07.09.2023 roku wynosi 11.50%, a od 05.10.2023 roku to 11.25%.
 3. Preliminarz płatności. Na liście Płatności dodano 2 filtry globalne: Należności i Zobowiązania.

Poprawiono

 1. Eksport płatności: Przelewy walutowe (xml). W niektórych przypadkach przy eksporcie płatności walutowych za pomocą formatu Przelewy walutowe (xml) do rachunku bankowego kontrahenta dodawany był prefix PL. Działanie poprawiono.
 2. Eksport płatności: Przelewy krajowe (xml). Eksportując do banku płatności za pomocą formatu Przelewy krajowe (xml) nadmiarowo usuwano prefix PL z rachunku bankowego kontrahenta. Działanie poprawiono.
 3. Webservice. Eksport płatności do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank PeKao SA - w przypadku, gdy rachunek bankowy kontrahenta nie zawierał prefixu, nadmiarowo wysyłano prefix PL. Działanie poprawiono.
 4. Definicje dokumentów: Komensaty. Przy konwersji bazy danych w Konfiguracji / Firma / Definicje dokumentów / Kasa/Bank / Kompensaty tworzył się kolejny schemat numeracji dla kompensat, np. KPEN1, KPEN2. Działanie poprawiono.
 5. Zestawienie rozliczeń i rozrachunków. Na wydruku dostępnym z poziomu Kasa/Bank – Dokumenty nierozliczone - Na dzień - Zestawienie rozliczeń i rozrachunków, w sekcji dotyczącej kont księgowych pojawiały się powielone Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość kontowa. Konta księgowe dla różnic kursowych. Umożliwiono określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. .

  Zmiana w Konfiguracji

  Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej.
  Konta różnic kursowych
  Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych] (bez uzupełnionych kont dla różnic kursowych). Usunięcie waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje usunięcie tej waluty z zakładki [Konta różnic kursowych]. Kolumny Symbol oraz Nazwa waluty nie podlegają edycji. Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu na zakładkę [Konta różnic kursowych] nie są przenoszone konta uzupełnione w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty. Formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut Na dokument różnicy kursowej magazynu walut do pól Konto Wn/ Konto Ma przenoszone są konta uzupełnione dla danej waluty w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych]. Na formularz dodatniej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na formularz ujemnej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy to na dokument różnicy kursowej magazynu walut pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty. Księgowanie różnic kursowych magazynu walut za pomocą schematu księgowego Jeżeli w schemacie księgowym służącym do księgowania różnic kursowych magazynu walut wybrano makra: @KontoRKWalWn, @KontoRKWalMa to:
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret.
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to podczas próby księgowania dokumentu pojawia się komunikat informujący o błędzie księgowania dokumentu.
  • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.
 2. Generowanie dekretu różnicy kursowej z rozrachunków Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków to:
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret różnicy kursowej. Na dekret dodatniej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na dekret ujemnej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to w oknie generowania dekretu różnicy kursowej konto pozostanie puste.
  • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.
   
 3. Księgowość. Przeszacowanie walut. Dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału oraz jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus. Funkcje są dostępne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.

  Zmiana w Konfiguracji

  Możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dla nowego parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji miesiąca lub kwartału. Domyślnie dla parametru wskazana jest opcja okresu obrachunkowego. Zaznaczenie opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

  Jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych użytkownik ma możliwość wskazania dla nowego parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji:

  • stornem czerwonym – umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Opcja domyślnie zaznaczona.
  • stornem czarnym – umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.
 4. Konfiguracja przeszacowania walut
  Ustawienie parametrów Przeszacowanie walut na koniec oraz Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu jest przenoszone do nowej firmy jeżeli w kreatorze konfiguracji parametrów firmy zaznaczona zostanie opcja kopiowania parametrów konfiguracyjnych firmy, zgodnie z ustawieniami w ostatnim okresie obrachunkowym w firmie, z której kopiowane są ustawienia. Formularz przeszacowania walut Na formularzu przeszacowania walut w przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji:
  • miesiąca – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień miesiąca. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego miesiąca. Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
  Przeszacowanie walut na koniec miesiąca
  • kwartału – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień kwartału. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego kwartału. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego, który kończy się w trakcie kwartału (np. w maju), ustawia się ostatni dzień tego okresu (np. 31.05). Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
   
  • okresu obrachunkowego – na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego. Nie ma możliwości wskazania innej daty. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień okresu obrachunkowego powoduje ustawienie ostatniego okresu obrachunkowego. Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
    Księgowanie przeszacowania walut Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu generuje polecenie księgowania z datą wpisaną na dokumencie przeszacowania walut w polu Data. Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu generuje polecenie księgowania w zależności od ustawienia parametru Przeszacowanie walut na koniec:
  • miesiąca – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego miesiąca,
  • kwartału – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego kwartału,
  • okresu obrachunkowego – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.

  W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czerwonym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po tej samej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus.

  Zapis księgowy na początek okresu, storno czerwone

  W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czarnym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

  Zapis księgowy na początek okresu, storno czarne
  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego to ID księgowy na zapisie księgowym przeszacowania walut nadawany jest zgodnie ze schematem: Kolejny_numer/Rok/PWAL
 5.  Rejestr VAT zakupu. Dla firm niezarejestrowanych do VAT w rejestrze VAT zakupu umożliwiono ustawienie odliczeń na NIE na dokumentach dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. W tym celu w Konfiguracji Firmy dodano nową gałąź OCR/ Parametry, w której dodano domyślnie odznaczony parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na każdym dokumencie dodanym w tej firmie za pomocą usługi Comarch OCR odliczenia ustawiane są automatycznie na Nie. Użytkownik ma możliwość zmiany odliczeń na dokumentach na Tak lub Warunkowo.
 6. Biuro Rachunkowe. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dodano możliwość podglądu zapisów księgowych dla podświetlonej lub zaznaczonej firmy. Podgląd ten możliwy jest z listy firm po kliknięciu ikony Zapisy księgowe dostępnej na górnej wstążce w zakładce Operacje seryjne w sekcji Ogólne.
  Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe - ikona Zapisy księgowe
  Ikona Zapisy księgowe jest widoczna jeżeli podczas logowania do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został pobrany jeden z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH) lub Księga Handlowa Plus (KHP). Po kliknięciu ikony Zapisy księgowe, w zależności od wybranego w firmie rodzaju księgowości: ewidencja ryczałtowa, księga podatkowa, księgowość kontowa otwiera się odpowiednio okno z zapisami księgowymi w ewidencji ryczałtowej, w księdze podatkowej lub dziennikach. W przypadku podglądu zapisów księgowych dla firmy z ustawionym rodzajem księgowości Ewidencja ryczałtowa lub Księga podatkowa okno z zapisami księgowymi prezentuje zapisy za bieżący miesiąc i rok. Na oknie zapisów księgowych Użytkownik może zmienić poprzez dostępne w filtrze aktywnym parametry okres za jaki mają się wyświetlać zapisy księgowe. W przypadku, gdy dla danej firmy zmieniony zostanie okres wyświetlania zapisów księgowych, ponowne uruchomienie podglądu zapisów księgowych dla tej firmy będzie zapamiętane według ostatnich ustawień wprowadzonych przez Użytkownika.
  Zapisy księgowe w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
  W przypadku podglądu zapisów księgowych firmy, która jako rodzaj księgowości ma ustawioną Księgowość kontową, zapisy te prezentowane są dla bieżącego okresu obrachunkowego ustawionego w danej firmie w Konfiguracji firmy/Księgowość/Księgowość kontowa. Jeśli Użytkownik chce podejrzeć zapisy z innych okresów obrachunkowych niż ten ustawiony w konfiguracji firmy jako bieżący, należy w pierwszej kolejności zalogować się poprzez Comarch ERP Optima do danej firmy, zmienić okres obrachunkowy w konfiguracji, następnie na nowo zalogować się do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i podejrzeć zapisy księgowe. Po otwarciu z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe okna zapisów księgowych Użytkownik może dodawać, zmieniać oraz usuwać zapisy księgowe w firmie. Aby podejrzeć zapisy księgowe kolejnej firmy należy zamknąć obecnie otwartą listę zapisów księgowych, na liście firm podświetlić kolejną firmę i kliknąć na ikonę Zapisy księgowe ponownie.

Zmiany

 1. Import faktur z KSeF. Dostosowano import z KSeF dokumentów wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów od 1 września 2023 roku. Udostępniono podgląd graficznych takich dokumentów oraz możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu.
 2. Import faktur z KSeF. Przywrócono przycisk na wstążkę programu. Po naciśnięciu przycisku Pobierz faktury domyślnie ustawiany jest zakres dat na dzień bieżący lub w przypadku zaznaczenia dostępnego w filtrze pod listą faktur z KSeF parametru Za okres – zakres dat wskazany dla tego parametru. Użytkownik ma możliwość wskazania innego okresu. Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Pobierz. Funkcja pobierania faktur na listę KSeF/ Faktury została również dodana w menu kontekstowym (również skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>). Pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Pobierz faktury, działającą analogicznie jak przycisk .W filtrze pod listą faktur z KSeF usunięto przycisk .
 3. Import faktur z KSeF. Na kartę kontrahenta utworzoną podczas importu faktur z KSeF przenoszony jest e-mail oraz numer telefonu (jeżeli widnieje na fakturze pobranej z KSeF).
 4. Import faktur z KSeF. Podczas próby przeniesienia do rejestru VAT faktury zakwalifikowanej do handlu pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument [Numer faktury] został zakwalifikowany do handlu.
 5. Konfiguracja. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF dla środowiska demo nie wygenerowano tokenu to po zmianie na środowisko produkcyjnie nie pojawia się już komunikat: Aby wysyłać i odbierać faktury należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego.
 6. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.:
  • Limit – pełna księgowość: 9 218 200 PLN.
  • Limit – ryczałt: 9 218 200 PLN.
 7. Księga podatkowa. Na wydruki: Zestawienia/ Księga narastająco oraz Zestawienia/ Księga narastająco 2 przenoszony jest NIP firmy.
 8. Księgowość kontowa. Dzienniki. Wydruk Polecenie księgowania/ Wzór standard udostępniono w formacie sPrint.
 9. Biuro Rachunkowe. W sytuacji, gdy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe na liście firmy zostanie zaznaczonych wiele firm np. w celu wykonania raportów lub np. wysyłki deklaracji, wykonując zmianę w nagłówku listy roku lub miesiąca pojawia się komunikat: Czy chcesz zapamiętać zaznaczenie firm na liście? W przypadku wyboru odpowiedzi Tak zaznaczenia firm zostają bez zmian, w przypadku wyboru opcji Nie zaznaczenia firm zostają usunięte.
 10. Biuro Rachunkowe. Jeśli w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe po podświetleniu danej firmy zostały rozwinięte pod listą firm sekcje z odpowiednimi grupami atrybutów to po zmianie firmy nadal wybrane sekcje z atrybutami są rozwinięte i wyświetlają dane dla nowo wskazanej firmy.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Plan kont. Poprawiono przenoszenie planu kont podczas tworzenia nowego okresu obrachunkowego oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem.
 2. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień pojawiały się powielone pozycje. Działanie poprawiono.
 3. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie atrybutu DATA_ZAPLATY na zapisach korekcyjnych utworzonych z VAT-ZD do faktur sprzedaży przeniesionych z modułu Handel.
 4. Rejestry VAT. Przywrócono możliwość wyłączenia podglądu dokumentu z biblioteki oraz podglądu dokumentu pobranego z KSeF.
 5. Rejestry VAT. Poprawiono działanie filtra dostępnego na zakładce [Wg atrybutów].
 6. Import faktur z KSeF. W specyficznych przypadkach na listę faktur z KSeF pobierane były zduplikowane dokumenty. Działanie poprawiono.
 7. Import faktur z KSeF. Poprawiono ustawienie prefiksu przed numerem NIP na fakturach pobranych z KSeF oraz na kartach kontrahentów utworzonych podczas importu faktur z KSeF.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2024.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.10.2023. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2024.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2024.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2024.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2024.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2024.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2023.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2024.0 lub wyższy
Comarch PPK2024.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2023.0.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.1 MSSQL lub wyższa
2023.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1.1
Comarch DMS2022.0, 2023.0 lub 2023.1

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 22.11.2023

 1. Zaświadczenia ZUS Z-3. Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do wzoru opublikowanego w dniu 13.11.2023.

Aktualizacja w dniu 09.11.2023

 1. Płatności odroczone za Faktury Sprzedaży. Wprowadzono funkcjonalność odroczonych płatności za Faktury Sprzedaży. Po założeniu konta na platformie Comarch Apfino, zintegrowaniu go z Comarch ERP Optima i aktywacji usługi „Odroczone płatności” na wydrukach sPrint i Eko faktur pojawi się dodatkowa opcja zapłaty „Odrocz płatność”. Więcej informacji w artykule.

Aktualizacja w dniu 2.11.2023

 1. Naliczanie wypłat dla właściciela oraz zaliczek PIT. Poprawiono naliczanie wypłat dla właściciela w przypadku, gdy dane do wyliczania składki zdrowotnej były pobierane z danych księgowych oraz poprawiono wyliczenia zaliczek na podatek PIT. Zalecamy weryfikację podstaw składki zdrowotnej w naliczonych wcześniej wypłatach.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

CRM i Serwis

CRM

Zmiany

 1. Automat wysyłki faktur. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur umożliwiono wybór wydruku Faktury Invoice – Original.

Poprawiono

 1. Szablony e-mail. Poprawiono wyświetlanie operatora w polach Wprowadził i Zmodyfikował podczas kopiowania szablonu wiadomości e-mail.

Serwis

Poprawiono

 1. Lista urządzeń.
  • Poprawiono filtrowanie na liście urządzeń serwisowych.
  • Poprawiono przenoszenie atrybutów przypisanych do rodzaju urządzenia serwisowego na nowo dodane urządzenie serwisowe.

Nowości i zmiany w wersji 2023

Nowości i zmiany w wersji 2023.0.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 1.09.2022: – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6156,25 zł. – minimalna stawka uczniów I roku: 307,81 zł (5%) – minimalna stawka uczniów II roku: 369,38 zł (6%). – minimalna stawka uczniów III roku: 430,94 zł (7%) – młodociany – przyuczenie: 246,25 zł (4%) Wskaźniki obowiązujące od 1.10.2022: wskaźnik waloryzacji: 102,7%. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 764 ) Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 816). 2. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po powrocie pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. Wprowadzono automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 36 miesięcy od powrotu pracownika z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Ustalenie okresów zwolnień jest oparte na podstawie odnotowanych okresów ‘od’ – ‘do’ nieobecności związanych z rodzicielstwem. Zwolnienie z powyższych składek przysługuje przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego do miesiąca włącznie, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części. Poszczególne okresy zwolnienia przysługują aż do momentu wykorzystania limitu 36 miesięcy. Do okresu 36 miesięcy zliczają się również okresy powrotów z poszczególnych części urlopu wychowawczego. Zwolnienie z naliczania składek na FP/FGŚP dotyczy jedynie osób, które powróciły po urlopie udzielonym przez pracodawcę, a także tych zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Pracodawcy zatrudniającemu osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie przysługuje tego rodzaju zwolnienie. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy się odrębnie na każde dziecko pracownika. Urodzenie kolejnego dziecka wiąże się z uzyskaniem przez pracodawcę nowego okresu 36 miesięcy zwolnienia z opłacania wspomnianych składek. Okres zwolnienia z opłacania składek na pierwsze dziecko jest zawężany do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, kiedy pracownik nabywa prawo do zwolnienia na kolejne dziecko. W przypadku, gdy pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą zwolnienie z opłacania składek przysługuje dopiero po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP związane jest z konkretnym dzieckiem, dlatego na formularzu nieobecności po wybraniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Użytkownik ma dostępne pole Dziecko, w którym należy wskazać dziecko, na które jest udzielony urlop. Dziecko należy wcześniej wprowadzić na listę członków rodziny pracownika. Po ustawieniu dziecka w nieobecności wprowadzonej dla pracownika-kobiety automatycznie zostanie zaznaczony parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Ze zwolnienia z FP/FGŚP w przypadku, gdy oboje rodziców korzystało z urlopów związanych z rodzicielstwem może korzystać tylko jeden pracodawca, dlatego w programie domyślnie ustawiane jest zwolnienie z tych składek dla pracownika-kobiety. W przypadku, gdy ze zwolnienia będzie korzystał pracownik-mężczyzna podczas wprowadzania urlopu związanego z rodzicielstwem należy zaznaczyć parametr Zwolnienie z FP/FGŚP. Podczas zapisu kalendarza (Nie)obecności automatycznie zostanie ustalony okres zwolnienia z FP/FGŚP i zapisany na formularzu wskazanego dziecka na nowej zakładce [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Okres zwolnienia z FP/FGŚP ustalany jest zgodnie z opisanymi powyżej zasadami wynikającymi z przepisów. Okres zwolnienia może być modyfikowany przez Użytkownika. Na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] w sekcji FP/FGŚP dodano parametr: Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych z okresem od-do, w którym wyświetlana jest informacja o obowiązującym na dany dzień zwolnieniu z opłacania składek na FP/FGŚP z tytułu powrotu z urlopów związanych z rodzicielstwem pobrana z formularza dziecka z zakładki [4 Zwolnienie z FP/FGŚP]. Zmiana ustawienia parametru lub okresu z poziomu zakładki [6 Inne informacje] nie jest możliwa. Automatyczne ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy nowo dodawanych nieobecności pracownika. W przypadku nieobecności związanych z rodzicielstwem odnotowanych w poprzednich wersjach programu w celu ustalenia okresu zwolnienia należy wskazać w tych nieobecnościach dziecko. Podczas naliczania wypłat etatowych, których data wypłaty przypada w okresie, w trakcie którego przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP, ustawione na formularzu dziecka składki te nie zostaną naliczone. 3. Naliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w oparciu o normę z k.p. art. 130.  Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy liczonych jako oddzielne elementy wypłaty w oparciu o normę k.p. art. 130. W tym celu na formularzu kalendarza System /Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze w sekcji ‘Wynagrodzenie za nadgodziny’ dodano parametr Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. Parametr jest aktywny po zaznaczeniu opcji Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin. Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Powyższe ustawienia dotyczą tylko pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. 4. Wynagrodzenie powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego powyżej normy, które jest liczone jako oddzielny element wynagrodzenia (nie jako składnik wynagrodzenia zasadniczego), z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. Do tej pory element ten był wyliczany jedynie od wynagrodzenia zasadniczego. W celu oznaczenia dodatku, który ma być uwzględniany przy wyliczeniu wynagrodzenia powyżej normy w konfiguracji typu wypłaty na zakładce [3 Szczegółowe] został wprowadzony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy.  Podczas naliczania elementu ‘wynagrodzenie zasad. powyżej normy’ do wyliczenia jego kwoty będzie sumowana stawka zaszeregowania pracownika oraz elementy wynagrodzenia, które mają zaznaczony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy. Do wyliczeń przyjmowana jest pełna kwota dodatku bez pomniejszania o ewentualne nieobecności. Przy wyliczaniu uwzględniane są elementy, które zostały wypłacone za miesiąc zgodny z miesiącem, za który wyliczane jest wynagrodzenie zasad. powyżej normy. Dodatkowe elementy są wliczane zarówno, gdy pracownik ma stawkę miesięczną jak i godzinową. W związku z tym, że wynagrodzenie powyżej normy jest generowane nie tylko w przypadku wystąpienia nadgodzin, ale także np. w przypadku zmiany strefy czasu pracy, w której pracował pracownik w kalendarzu (Nie)obecności i wtedy za taką samą liczbę godzin jest generowane w wypłacie wynagrodzenie powyżej normy oraz wynagrodzenie poniżej normy, które się bilansują umożliwiono naliczanie wynagrodzenie poniżej normy (naliczanego jako oddzielny element wynagrodzenia w wypłacie) także z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia. W tym celu na formularzu typu wypłaty dodano parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy. Po zaznaczeniu parametru wynagrodzenie poniżej normy jest wyliczane według takich samych zasad jak opisane powyżej wynagrodzenie powyżej normy. 5. Przenoszenie danych kadrowych między bazami. Umożliwiono przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Nowy mechanizm daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty. W menu Płace i Kadry/ Kadry dodano przycisk Przenoszenie danych z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’. Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców, osób bez zatrudnienia. Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:
 • Dane kadrowe
 • Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).
  W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z zapisami historycznymi, historią zatrudnienia oraz wykształcenia, limitami nieobecności, członkami rodziny, schorzeniami oraz uprawnieniami. Eksportowane są również dane słownikowe (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy) oraz definicje dokumentów, harmonogramy – wzory spłaty pożyczki, opisy dni wolnych, kalendarze, typy wypłat, grupy potrąceń, definicje limitów nieobecności, urzędy skarbowe, komornicy.
Uwaga
Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi.
Zaznaczenie opcji 'Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi’ oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie: wypłat, umów cywilnoprawnych, dodatków pracowników, nieobecności, czasu oraz planu pracy, diet kierowcy międzynarodowego, pożyczek PKZP. Wyeksportowane dane zapisywane są w pliku w formacie XML. W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję ‘Import’. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane. W celu identyfikacji importowanych rekordów w bazie danych w tabelach dotyczących importowanych danych dodano kolumnę ImportRowID, w której zapisywany jest indywidualny kod, za pomocą którego identyfikowany jest dany rekord. Na co zwrócić uwagę przy imporcie danych:
 • Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
 • Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2.
 • Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
 • Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
 • Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
 • Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
 • Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
 • Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
 • Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.
  6. Deklaracja PIT-8AR w wersji 12. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po wybraniu Deklaracja roczna PIT-8AR (wersja 12) w menu przy przycisku  z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ pojawia się okno, na którym należy podać rok, za który ma być utworzona deklaracja oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony deklaracja PIT-8AR otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8AR są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma konieczności jej blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista podatku na PIT-8AR’ za pomocą opcji ‘Zablokuj deklarację’ dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’ po wybraniu opcji ‘Podgląd UPO’ dostępnej w menu przy przycisku . 7. Deklaracja PIT-11:
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (29) obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku oraz umożliwiono jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje.
 • Na formularzu deklaracji PIT-11 w wersji 29 w sekcji ‘Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku…’ umożliwiono ustawienie informacji o braku kosztów uzyskania przychodu.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji z poziomu formularza deklaracji, ale także seryjnie z poziomu listy pracowników w kadrach oraz z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników. Deklarację można wysłać mailowo do pracowników, udostępnić w Comarch HRM oraz w Pulpicie Menadżera. Wydruk seryjny, udostępnienie w Comarch HRM, Pulpicie Menadżera oraz wysyłka mailowo została wprowadzona także dla deklaracji PIT-11 utworzonych w wersji 28.
  8. Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Umożliwiono wykazanie na PIT-11 składek członkowskich na rzecz związków zawodowych pobranych przez płatnika. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat na zakładce [3 Szczegółowe]został dodany parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych. Elementy, w których ustawiono nowy parametr na deklaracji PIT-11 w wersji 29 będą wykazane w polu 123 Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy. Składki będą wykazywane w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. 9. Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa. Dodano nową nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ służącą do odnotowania urlopu bezpłatnego na okres służby wykonywanej przez pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego, a w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111. Okres urlopu bezpłatnego związanego ze służbą wojskową jest wykazywany w świadectwie pracy w punkcie 6 podpunkt 2 dot. urlopu bezpłatnego oraz w punkcie 6 podpunkt 10 dot. służby wojskowej. 10. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 2250 oraz kodów rozwiązania stosunku pracy 427 i 428. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2022, poz. 1598). 11. Szyfrowanie wydruków pracowników. Umożliwiono szyfrowanie wydruków pracowników/ właścicieli za pomocą własnego lub losowego hasła. Do tej pory wydruki mogły być szyfrowane jedynie hasłem w postaci numeru PESEL lub daty urodzenia. W związku z nową funkcjonalnością w formularzu operatora Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych, dodano nowy parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł pojedynczo/seryjnie dla pracowników/właścicieli. Domyślnie parametr jest niezaznaczony. Na formularzu danych kadrowych na zakładce [1 Ogólne] została dodana sekcja ‘Hasło do wydruków’, w której jest możliwość ustawienia hasła dla wydruków pracownika generowanych z poziomu programu. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło składające się z minimum 8 znaków: dużych, małych liter oraz znaku specjalnego.  Operator ma również możliwość wpisania własnego hasła. Utworzone hasło zostanie zaszyfrowane i zapisane w bazie. W przypadku pracowników wieloetatowych w etacie dodatkowym zostanie ustawione takie samo hasło jak w etacie głównym. Po wygenerowaniu hasła z poziomu formularza pracownika jest możliwość wysyłki SMS z hasłem na numer telefonu SMS pracownika. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów nie wymaga modułu CRM. Dodatkowo w programie umożliwiono automatyczne nadanie hasła dla nowo zatrudnionego pracownika. W konfiguracji firmy w gałęzi ‘Płace/Parametry’ dodano parametr Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom. Działanie parametru:
 • Zaznaczony –   podczas dodawania formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika automatycznie jest generowane hasło. W sytuacji, w której zalogowany operator, nie posiada uprawnienia do tworzenia haseł dla plików PDF, a jednocześnie zaznaczony jest parametr w tle zostanie utworzone hasło dla pracownika i zapisane w bazie. Sekcja Hasło plików PDF będzie wyświetlane w trybie do odczytu, jedynie operator z nadanym uprawnieniem, po zalogowaniu może wydrukować oraz wysłać hasło SMS-em,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – hasło nie jest generowane automatycznie po wprowadzeniu pracownika.
  Istnieje także możliwość wygenerowania haseł oraz ich wysyłki seryjnie. W tym celu z poziomu Płace i kadry/  Kadry lub po przejściu z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na pasku pod przyciskiem Inne zostały dodane  trzy dodatkowe opcje (widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł):
 • Generowanie hasła dla plików PDF
 • Wyślij hasło – SMS
 • Eksport hasła do pliku MS Excel
Zaznaczenie pracowników i wybranie opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF’ powoduje utworzenie i zapisanie haseł na formularzu pracownika. W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’ po wygenerowaniu seryjnie haseł dla plików PDF dodatkowo wyświetlany jest komunikat ‘Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze ‘TAK’ – w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr ’Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom’. Zaznaczenie opcji ‘Wyślij hasło – SMS’ powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika. Opcja ‘Eksport hasła do plików MS Excel’ powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników. Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika.

Zmiany

1. Pomniejszanie wynagrodzenia. Wprowadzono zmianę w sposobie pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej oraz dodatków, w przypadku, gdy pracownik przez cały okres, za który naliczane jest dane wynagrodzenie miał wprowadzoną nieobecność pomniejszającą czas pracy. Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany, dlatego w przypadku, gdy pracownik przez wszystkie dni robocze w miesiącu ma wprowadzoną nieobecność wynagrodzenie zasadnicze miesięczne zostanie policzone w kwocie 0,00 zł. Do tej pory w przypadku w przypadku wystąpienia zwolnienia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze było pomniejszane o 1/30 za każdy dzień zwolnienia i tym samym w przypadku, gdy nieobecności były wprowadzone jedynie w dni robocze pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze za dni wolne. 2. Podstawa zasiłku chorobowego. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla pracowników przekraczających limit podstawy składek emerytalno-rentowych. Podczas ustalania podstawy pomniejszane o średni wskaźnik potrąconych składek będą jedynie te elementy wynagrodzenia, które zostały wypłacone w miesiącu, w którym faktycznie doszło do przekroczenia limitu podstawy składek emerytalno-rentowych. Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie zasiłku wypłacone w innych miesiącach przy wliczaniu będzie pomniejszone o faktycznie potrącone od niego składki. 3. Właściciel – generowanie pomniejszenia za okres nieobecności – wyrok SN.Zmieniono sposób wyliczania dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą którzy zadeklarowali opłacanie składek od podstawy wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku wystąpienia nieobecności oraz rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca. rozliczania nieobecności właściciela. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 1/19, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez względu na jej wysokość zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność/osobę współpracującą. Dlatego też, jeśli zostanie zadeklarowana wyższa podstawa wymiaru składek od najniższej i właściciel/osoba współpracująca podlega ubezpieczeniom społecznym tylko przez część miesiąca lub ma nieobecność np. zwolnienie chorobowe można skorygować tylko tę część podstawy, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Aby obliczyć obniżoną podstawę należy:
 1. podzielić kwotę najniższej podstawy miesięcznej przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca,
 2. pomnożyć wynik przez liczbę dni, gdy właściciel był ubezpieczony,
 3. dodać różnicę między zadeklarowaną podstawą, a najniższą podstawą przed pomniejszeniem.
Nowy sposób naliczania kwoty dochodu deklarowanego stanowiącego podstawę składek społecznych jest oparty na parametrze Pomniejszenie podstawy składek społecznych właściciela liczone od kwoty najniższej podstawy, gdy zadeklar. dochód wyższy, który został dodany w Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry. Po jego zaznaczeniu w przypadku rozpoczęcia/zakończenia działalności w trakcie miesiąca lub wystąpienia nieobecności pomniejszeniu ulegnie tylko ta część zadeklarowanej kwoty, która odpowiada wysokości najniższej obowiązującej go podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie cała zadeklarowana kwota jak do tej pory.   4. Wypłata właściciela:
 • Zmieniono sposób wyliczania podstawy składki chorobowej w przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca przystąpiła/zrezygnowała do/z ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy właściciel/osoba współpracująca jest zgłoszona już do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a w trakcie miesiąca dodatkowo przystępuje do ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie miesiąca rezygnuje z ubezpieczenia chorobowego (a pozostaje nadal w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym) podstawa składki chorobowej będzie wyliczana w takiej samej kwocie jak podstawa składki emerytalnej, gdyż zgodnie z ustawia o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe powinna stanowić podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.
 • Zmieniono sposób rozliczania nieobecności właściciela/osoby współpracującej. Nieobecności ‘Wł.zwolnienie chorobowe’ oraz ‘Wł.zwolnienie chorobowe/wypadek’ będą rozliczane w wypłacie właściciela i osoby współpracującej jedynie, gdy te osoby są zgłoszone odpowiednio do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Dane dotyczące ubezpieczenia są sprawdzane w zapisie historycznym właściciela/osoby współpracującej aktualnym na datę zakończenia nieobecności. Wcześniej program nie weryfikował informacji o ubezpieczeniu i nieobecności zawsze były rozliczane w wypłatach.
  5. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Dostosowano ‘Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3’ do wzoru opublikowanego w dniu 29.07.2022r. na stronach ZUS. 6. Okno Wypłaty pracowników. Na liście wypłat pracowników została dodana domyślnie widoczna kolumna Status. W kolumnie wyświetlana jest informacja o następujących statusach wypłat: brak, naliczona, zamknięta, zaksięgowana, anulowana, prac. archiwalny. 7. Podatki. Podczas naliczania wypłat dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ponownie będzie uwzględniany parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT. 8. Zestawienie wypłat właściciela. Na formularzu zestawienia wypłat właściciela dostępnego z poziomu Listy wszystkich wypłat dodano zakładkę [Ubezpieczenie zdrow.], aby Użytkownicy mogli weryfikować podstawę naliczenia składki zdrowotnej i i usunięto zakładkę [Podatki] . 9. Parametry. Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących naliczania wynagrodzenia dostępnych w(Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry. Od wersji 2023.0.1 w nowych bazach domyślnie zaznaczone są parametry:
 • Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element oraz Oddzielenie wypłacone powyżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu i Oddzielenie wypłacone poniżej normy wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu,
 • Rozlicz dodatki/potracenia w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek w wypłacie umów cywilnoprawnych,
 • Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT,
 • Licz wyrównanie wyn. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania,
 • Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy).
10. Formularz danych członka rodziny. Zmieniono sposób wyświetlania się domyślnie nazwiska członka rodziny. Na formularzu danych członka rodziny podpowiada się nazwisko z bieżącego zapisu historycznego, a nie tak jak do tej pory nazwisko wprowadzone w pierwszym zapisie historycznym. 11. Lista świąt. Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2023 -2024. Do listy świąt ruchomych dodano Zielone Świątki. 12. Informacje bieżące. Zmieniono nazwę analizy z ‘Pracownicy na zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’ na ‘Pracownicy po zwolnieniu chorob. powyżej 30 dni’.

Poprawiono

1. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku gdy pracownik korzystał z 50% kosztów uzyskania przychodu i na formularzu danych kadrowych miał ustawione niestandardowe progi podatkowe to w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • W przypadku umów niestandardowych, w których ustawiono jako sposób naliczania podatku procent i wskazano naliczane 12% podatku, w wypłacie była wyliczana niepoprawna składka zdrowotna, ponieważ przy wyliczeniu hipotetycznej zaliczki podatku jaka byłaby ustalona od wynagrodzenia pracownika, gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 uwzględniana była stawka podatku 12% zamiast stawki obowiązującej w 2021 r. – 17 %. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku do urzędu skarbowego w wypłatach przy zaznaczonym parametrze Korekta podatku i ubezpieczeń. W poprzednich wersjach zaliczka podatku nie przeliczała się po wyzerowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej.
 • Podczas wyliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej dla osoby, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczki podatku, ponieważ jej dochód nie przekroczy 30 000 zł do limitu dochodu nadmiarowo były uwzględniane elementy nieopodatkowane. Działanie poprawiono.
 • W wypłacie umowy cywilnoprawnej był naliczany za wysoki podatek w przypadku, gdy w tym miesiącu pracownik miał naliczoną wypłatę etatową, w której było przekroczenie progu podatkowego i w konfiguracji był zaznaczony parametr ‘Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglony łącznie dla wypłat z ta samą pozycja PIT’. Działanie poprawiono.
 • Podczas naliczania w wypłacie dodatkowych elementów wynagrodzenia pomniejszanych za okres nieobecności dodano ograniczenie, aby kwota pomniejszeń nie przekraczała kwoty dodatku. W przypadku niektórych kwot dodatek po pomniejszeniu naliczał się w kwocie ujemnej. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie kwoty pomniejszania wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w trakcie miesiąca, która powoduje podział wynagrodzenia zasadniczego w wypłacie i miał wprowadzoną nieobecność na wszystkie dni w obrębie danego zapisu historycznego. W niektórych sytuacjach pomniejszenie liczyło się za wysokie lub za niskie co powodowało niepoprawną kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności:
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych miał naliczone dwie wypłaty w miesiącu deklaracji to w drugiej z nich nie było uwzględniane pomniejszenie podatku o 30% diet i naliczała się zaniżona składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w tym samym miesiącu deklaracji naliczono pracownikowi wypłatę świadczenia z ZFŚS oraz wypłatę etatową, w której powinien zostać rozliczony pakiet mobilności to w wypłacie etatowej program nie pomniejszał podstawy składek o wartość wirtualnych diet. Działanie poprawiono
 • Gdy w wypłacie była rozliczana nieobecność z poprzedniego miesiąca to przy wyliczeniu podstawy składek społecznych w niektórych przypadkach niepoprawnie odliczały się diety. Działanie poprawiono.
  3. Wypłata właściciela:
 • W przypadku gdy właściciel w trakcie miesiąca miał zmieniany kod ubezpieczenia, w wypłacie naliczała się podwójna podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli właściciel w bieżącym roku zmienił formę opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt i miał ustawione opłacanie składki zdrowotnej na podstawie przychodu za poprzedni rok, do wyliczenia zdrowotnej była uwzględniana kwota przychodu za zeszły rok z deklaracji rocznej PIT-36L, ale bez pomniejszenia o zapłacone składki ZUS z kwot właściciela. Działanie poprawiono.
  4. Podstawa chorobowego. W przypadku, gdy pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności, podstawa zasiłku dla tej nieobecności była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Od stycznia 2022 podstawa zasiłku powinna być ustalana na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków jest przerwa wynoszącą miesiąc kalendarzowy. Działanie poprawiono. 5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr ‘Średnia do urlopu według daty wypłaty’ i pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w jednym z miesięcy wliczanych do podstawy ekwiwalentu, przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono. 6. Zajęcie komornicze. Podczas naliczania zajęcia wynagrodzenia w wypłacie korygującej nadmiarowo było uwzględniane wynagrodzenie z wypłaty anulowanej, przez co kwota zajęcia była zawyżona. Działanie poprawiono 7. Deklaracje PIT:
 • Przywrócono możliwość wysyłki korekt deklaracji PIT- 4R (12), IFT -1R(16) za 2021r. do systemu e-Deklaracje.
 • Po wysyłce PIT-11(28) do systemu e-Deklaracje i odebraniu UPO na wydruku PIT-11 w poz. 2 nie był wykazywany nr dokumentu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku seryjnego tworzenia deklaracji PIT-11 dla pracowników, którzy mieli uzupełnioną tylko cześć F – nadmiarowo było uzupełniane pole ‘osoba odpowiedzialna za obliczenie’. Działanie poprawiono.
8. Zaliczka na PIT-8AR. Na zaliczce na PIT-8AR zmieniono sposób ustalania procentu w kolumnie ’stawka podatku %’. Procent jest wykazywany zgodnie z procentem podatku jaki jest ustawiony w danym typie wypłaty, który jest wykazywany w danej pozycji. Wcześniej zawsze był wykazywany procent podatku dla umów wprowadzony w konfiguracji programu z poziomu Konfiguracja programu/ Płace/ Stałe podatkowe przez co dla niektórych pozycji, procent nie odpowiadał faktycznie pobranej zaliczce. 9. Aktualizacja progów podatkowych pracownika. Aktualizacja związana ze zmianą progów podatkowych pracownika wprowadzona po pojawieniu się przypomnienia o konieczności wprowadzenia zmian poprzez zapis historyczny powodowała zapisanie tych zmian również w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Działanie poprawiono. 10. Formularz właściciela. Przy wyłączonym module Płace i Kadry na formularzu danych właściciela był dostępny parametr Nie stosować przedłużenia poboru zaliczki podatku. Działanie poprawiono. 11. Limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego). Nieobecność ‘urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika wprowadzona u pracownika młodocianego powodowała niepoprawne naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego (młodocianego).  Działanie poprawiono. 12. Staż pracy. W przypadku gdy w historii zatrudnienia był odnotowany okres niewliczany do stażu pokrywający się w całości z okresem historii zatrudnienia, program wyliczając dodatek stażowy liczony algorytmem 3 lub 12 niepotrzebnie uwzględniał ten okres do stażu. Działanie poprawiono. 13. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3:
 • Dostosowano schemat zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 do wymogów PUE ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie danych płatnika. Na zaświadczeniu uwzględniane będą pełne dane płatnika, czyli NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię i nazwisko, data urodzenia oraz rodzaj i numer dokumentu identyfikacyjnego.
 • W niektórych przypadkach na zaświadczeniu był wykazany niepoprawny numer rachunku bankowego pracownika. Działanie poprawiono.
 • Poprawiano automatyczne ustalanie okresu, z którego mają być wykazane składniki wynagrodzenia wykorzystywane do wyliczenia podstawy zasiłku w przypadku, gdy w poprzednich miesiącach pracownik także miał zwolnienie chorobowe. Działanie poprawiono.
  14. Wydruk GUS Z-06. W sprawozdaniu GUS Z-06 dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII w wierszu 01 ‘Pracujący ogółem’ nadmiarowo były uwzględniane osoby korzystające z urlopów bezpłatnych i wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy oraz osoby przebywające na świadczeniach rehabilitacyjnych. Działanie poprawiono. 15. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących zmian wymiaru etatu oraz zajmowanych stanowisk we wskazanym okresie zatrudnienia pracownika.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E(2) wraz z załącznikiem CIT/EZ(2). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres obrachunkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-8E konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus. Zmiana w Konfiguracji Deklaracja CIT-8E jest dostępna w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-8E. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja CIT-8E składana jest do tego samego Urzędu Skarbowego co deklaracja CIT-8. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA dodano pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT. Lista deklaracji CIT-8E Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E dostępna jest Lista deklaracji CIT-8E zawierająca kolumny:
 • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
 • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
 • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
 • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
 • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
 • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
 • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Lista deklaracji CIT-8E

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-8E z poziomu listy deklaracji poprzez podświetlenie deklaracji CIT-8E, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta zeznania, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-8E za ten okres obrachunkowy nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-8E. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji CIT-8E w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji CIT-8E dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-8E wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji CIT-8E nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-8E nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji CIT-8E Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8E w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-8E. Zamknij formularz deklaracji aby wrócić na listę. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres obrachunkowy, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie obrachunkowym jako korekty. Formularz deklaracji CIT-8E Formularz deklaracji CIT-8E otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
 • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  Kwoty na deklaracji CIT-8E użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8E pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8E jest dostępny pod przyciskiem .  Podczas edycji niezatwierdzonej deklaracji CIT-8E za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-8E (np. adres firmy, adres e-mail przedstawiciela). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-8E. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik CIT/EZ Z poziomu formularza deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika CIT/EZ(2) Informacja o danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Jeżeli na załączniku nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu załącznika. Po dodaniu załącznika na formularzu deklaracji CIT-8E w poz. 34 Podatnik dołącza załącznik CIT/EZ automatycznie ustawiania jest opcja Tak. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-8E istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 8 Rodzaj korekty opcji korekta zeznania, o której mowa w art. 81b §1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.   2. Księgowość kontowa. Organizacje pozarządowe. Dodano wzorcowe zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych. W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania Typu działalności oraz Rodzaju podatnika. W polu Koszty księguję na konta zespołu domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. Po wyborze organizacji pozarządowej w kolejnym oknie kreatora zaznaczany jest:
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’. W takim przypadku tworzony jest RZiS bez podpiętych kont kosztowych.
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny oraz Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – jeżeli w poprzednim oknie zaznaczono opcję ‘4’ oraz ‘5’. W takim przypadku tworzony jest RZiS z podpiętymi kontami zespołu ‘5’.
  Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia Przepływów pieniężnych, Zmian w kapitale oraz Sprawozdania F-01 dla GUS. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest Bilans o symbolu BILANS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Bilans,
 • Kolumny: Bilans otwarcia, Bieżący okres.
  Po przejściu kreatora zestawień tworzony jest również Rachunek zysków i strat o symbolu RZiS_OP z następującymi ustawieniami:
 • Rodzaj podatnika: Organizacja pozarządowa,
 • Typ zestawienia: Rachunek zysków i strat,
 • Kolumny: Bieżący okres.
  Wzorcowy Bilans oraz Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych w poszczególnych pozycjach mają uzupełnione domyślne konta księgowe, z których mają być pobierane wartości oraz pozycje e-Sprawozdania Finansowego. Po przejściu Kreatora konfiguracji parametrów firmy tworzony jest również wzorcowy plan kont dla organizacji pozarządowych, na podstawie publikacji Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych, B. Nadolna, stan prawny 01.12.2020 dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz na podstawie planu kont profesora Gierusza. Jeżeli użytkownik pominie Kreator konfiguracji parametrów firmy to ma możliwość utworzenia wzorcowego planu kont oraz zestawień księgowych dla organizacji pozarządowych bezpośrednio na tych listach. W oknie generowania wzorcowego planu kont w polu Typ podmiotu dodano opcję Organizacja pozarządowa. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma zablokowaną możliwość wskazania opcji w polu Działalność. W polu Koszty domyślnie zaznaczana jest opcja ‘5’ z możliwością odznaczenia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji ‘4’. W oknie generowania wzorcowych zestawień księgowych są dostępne analogiczne parametry jak w opisanym powyżej oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych przenoszone są do nowej bazy danych podczas importu planu kont/ zestawień księgowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   3. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Wprowadzono możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego. Funkcja ta pozwala na utworzenie jednego księgowania okresowego dla wielu np. polis, które rozpoczynają się i/lub kończą w różnych terminach. Aby określić zakres dat dla każdej pozycji księgowania okresowego osobno, należy w nagłówku pozostawić odznaczony parametr Księgowanie od do. Po dodaniu pozycji księgowania okresowego możliwe będzie zaznaczenie parametru Księgowanie od do i wskazanie zakresu dat. Po zaznaczeniu parametru Księgowanie od do istnieje możliwość zaznaczenia parametru Wg harmonogramu oraz określenia kwoty do rozksięgowania.

Harmonogram na pozycji księgowania okresowego

Po zaznaczeniu w dowolnej pozycji księgowania okresowego parametru Księgowanie od do, nie jest możliwe zaznaczenie zakresu dat w nagłówku. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do bez zaznaczenia parametru Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania, bez możliwości edycji dat na pozycji. Możliwe jest natomiast zaznaczenie w dowolnej pozycji parametru Wg harmonogramu oraz określenie kwoty do rozksięgowania. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego zaznaczony zostanie parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania okresowego oraz zaznaczany jest parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji na żadnej z pozycji. Podczas generowania księgowania okresowego pod uwagę brany jest zakres dat wskazany w poszczególnych pozycjach księgowania okresowego. Istnieje możliwość zaksięgowania pozycji z datą zakończenia harmonogramu inną niż ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli data zakończenia harmonogramu mieści się w miesiącu księgowania.
Przykład
Zakres dat na pozycji księgowania okresowego: 01.01.2022-15.12.2022 r. W oknie generowania księgowania okresowego w polu Księguj z datą: 31.12.2022 r. Księgowanie zostanie wykonane.
Po naciśnięciu przycisku  Pokaż harmonogram księgowań okresowych wyświetlane są wszystkie pozycje księgowania okresowego z zaznaczonym parametrem Wg harmonogramu. Pozycje z odznaczonym parametrem Wg harmonogramu nie są wyświetlane. Po zaznaczeniu na liście księgowań okresowych parametru Księgowania w bieżącym miesiącu wyświetlane są księgowania, których zakres dat na przynajmniej jednej pozycji znajduje się w bieżącym miesiącu (pobieranym z daty bieżącej w programie) oraz księgowania okresowe bez zaznaczonego zakresu dat. Informacje o zakresie dat i harmonogramie na pozycji przenoszone są na wydruk księgowania okresowego. Jeżeli w nagłówku księgowania okresowego dodanego we wcześniejszych wersjach programu zaznaczono parametr Księgowanie od do oraz Wg harmonogramu to po dokonaniu aktualizacji do wersji 2023.0.1., zakres dat wskazany w nagłówku przenoszony jest do każdej dodanej pozycji księgowania. W tym przypadku zaznaczany jest również parametr Wg harmonogramu, bez możliwości edycji w żadnej z pozycji. Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji w poszczególnych pozycjach takiego księgowania okresowego to powinien w nagłówku księgowania okresowego odznaczyć parametr Księgowanie od do. Umożliwi to edycję poszczególnych pozycji księgowania okresowego. Ustawienie zakresu dat i harmonogramu na pozycji księgowania okresowego przenosi się do nowej bazy danych podczas importu księgowań okresowych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.   4. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nowe operacje seryjne:
 • Zmień rozliczać VAT-UE – funkcja umożliwia seryjne wskazanie dokumentów do deklaracji VAT-UE. Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru automatycznie zaznaczana jest opcja Rozliczać w VAT UE oraz Pomiń dokumenty wewnętrzne (aby nie podwoić transakcji w deklaracji VAT-UE).

Parametry seryjnej zmiany Rozliczać w VAT-UE

Po odznaczeniu opcji Pomiń dokumenty wewnętrzne parametr Rozliczać w VAT-UE zostanie zaznaczony również na dokumentach wewnętrznych. Jeżeli użytkownik chce seryjnie odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE na dokumentach w rejestrze VAT to powinien po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru odznaczyć parametr Rozliczać w VAT-UE. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT-UE ma zostać odznaczony na dokumentach wewnętrznych to dodatkowo należy odznaczyć parametr Pomiń dokumenty wewnętrzne. Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE możliwa jest dla dokumentów z rodzajem transakcji:
 • dostawa wewnątrzunijna,
 • dostawa wewnątrzunijna trójstronna,
 • dostawa poza terytorium kraju,
 • poza terytorium kraju (stawka NP),
 • wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • pozaunijny – podatnikiem jest nabywca,
 • nabycie wewnątrzunijne,
 • nabycie wewnątrzunijne trójstronne.
  Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import,
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
 • Zmień uwz. w proporcji (operacja widoczna tylko w rejestrze VAT sprzedaży) – funkcja umożliwia seryjną zmianę wpływającą na wyliczenie proporcji struktury sprzedaży. Po jej wyborze wyświetlane jest okno, w którym użytkownik w polu Aktualizuj dla stawki VAT powinien zaznaczyć stawki, dla których ma zostać wykonana zmiana oraz w polu Uwzględniaj w proporcji wybrać wartość, która zostanie wskazana w pozycji dokumentu w kolumnie w proporcji.

Parametry seryjnej zmiany Uwzględniaj w proporcji

Ustawienie Uwzględniaj w proporcji nie jest zmieniane na dokumentach ze stawką inną niż wskazana w polu Aktualizuj dla stawki VAT. Aby zmienić ustawienie Uwzględniaj w proporcji niezależnie od stawki VAT na dokumencie, należy w polu Aktualizuj dla stawki VAT wybrać opcję Wszystkie. Przykładowo po zaznaczeniu opcji Nieopodatkowana (NP), wybraniu z listy Uwzględniaj i naciśnięciu przycisku pioruna, na zaznaczonych dokumentach z pozycjami ze stawką NP następuje zmiana w kolumnie Uwz. w proporcji na: Uwzględniaj. Seryjna zmiana ustawienia Uwzględniaj w proporcji nie jest możliwa w przypadku:
 • dokumentu uwzględnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 jeżeli na formularzu operatora dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 zaznaczono opcję Blokada,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Wyżej wymienione operacje dostępne są w nowej grupie Dokument, do której przeniesiono również dotychczasowe operacje seryjne: Zmień rejestr, Zmień kategorię, Ustaw opis, Zmień opis, Zmień odliczenia, Zmień datę deklaracji VAT, Zmień rodzaj transakcji, Zmień rodzaj na pozycjach, Zmień warunki płatności, Dodaj atrybut, Ustaw kolumnę KPiR, Ustaw kolumnę ewidencji ryczałtowej, Ustaw zakład.   5. Rejestry VAT. Dla dokumentów walutowych dodano możliwość przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie na PLN na podstawie wartości netto w PLN. Kwota podatku VAT na dokumentach walutowych w rejestrze VAT przeliczana jest w oparciu o nowo dodany parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry.

Parametr Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości

W nowych firmach oraz firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik nie korzysta z modułu Handel, domyślnie zaznaczona jest opcja VAT w walucie. Oznacza to dotychczasowy sposób przeliczania kwoty, tzn. przeliczenie kwoty brutto w walucie po kursie na PLN, następnie przeliczenie kwoty netto w walucie po kursie na PLN oraz przeliczenie kwoty VAT w walucie po kursie na PLN. Jeżeli suma netto i VAT w PLN nie zgadza się z wartością brutto w PLN to korygowany jest podatek VAT w PLN. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel zaznaczana jest opcja zgodnie z ustawieniami parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Handel to zmiana ustawienia parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry powoduje ustawienie tej samej opcji dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Analogicznie, zmiana ustawienia w parametrach modułu Handel powoduje zmianę w parametrach w księgowości. Po dokonaniu zmiany ustawienia parametru w Konfiguracji, kwota na wprowadzonym wcześniej dokumencie zostanie przeliczona zgodnie z nowym ustawieniem, jeżeli użytkownik ponownie uzupełni kwotę na dokumencie. Jeżeli dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości wskazana zostanie opcja netto w PLN to kwota netto w walucie przeliczana jest po kursie na PLN, a następnie od tak przeliczonej kwoty w PLN wyliczana jest kwota VAT poprzez przemnożenie kwoty netto w PLN przez stawkę VAT. Kwota brutto wyliczana jest jako suma kwoty netto w PLN oraz kwoty VAT w PLN. W takim przypadku wyliczona kwota brutto może nie być zgodna z wartością wynikającą z przemnożenia kwoty brutto przez kurs z dokumentu.
Przykład
Dokument wprowadzony do Rejestru VAT z datą 05.10.2022. Kurs (z dnia 04.10.2022): 1 EUR = 4,8007 PLN. Netto: 1 382,11 EUR VAT 23%: 317,89 EUR Brutto: 1 700,00 EUR Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono opcję netto w PLN to kwoty zostaną wyliczone w następujący sposób: Netto: 1 382,11 EUR * 4,8007 = 6 635,10 PLN VAT 23%: 6 635,10 PLN * 23% = 1526,07 PLN Brutto: 6 635,10 PLN + 1526,07 PLN = 8161,17 PLN
Na dokumencie z więcej niż jedną pozycją następuje weryfikacja, czy suma kwoty VAT w poszczególnych stawkach jest równa kwocie VAT wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto w PLN przez daną stawkę. Ewentualne różnice korygowane są w pozycji z najwyższą stawką VAT. Analogicznie następuje weryfikacja, czy suma kwoty netto w poszczególnych pozycjach jest równa kwocie wyliczonej po przemnożeniu kwoty netto po kursie na dany dzień.   6. Biuro Rachunkowe. Wysyłanie wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość seryjnej wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS. Wiadomość mailowa zawiera zahasłowany załącznik (plik pdf) z informacją o wysokości podatku oraz składek ZUS do zapłaty za wskazany miesiąc/rok. Umożliwiliśmy także zapisanie samego załącznika. Miejsce zapisu ustalane jest w Konfiguracji stanowiska/Biuro Rachunkowe/ Parametry. Funkcja wysyłki wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach ZUS jest dostępna dla Użytkowników posiadających licencję na moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz moduł CRM ze zdefiniowaną w programie skrzynką pocztową. Wiadomości wysyłane mogą być na adres mailowy właściciela lub na ustalony adres. Wybór rodzaju adresu mailowego ustalany jest w konfiguracji firmy. Operator, który na swojej karcie ma zaznaczony moduł Biuro Rachunkowe (BR),  w zakładce Start/Konfiguracja/ Firma ma dostęp do nowej gałęzi Biuro Rachunkowe/Parametry.

Konfiguracja firmy – gałąź Biuro Rachunkowe/Parametry

W gałęzi tej dostępne są dwa parametry możliwe do zaznaczenia.
 • Adres właściciela – po zaznaczeniu tego parametru wiadomość e-mail wysyłana jest na adres wskazany na formularzu właściciela/właścicieli. Hasło do pliku z załącznika wiadomości pobierane jest z formularza właściciela (zakładka [1 Ogólne] w sekcji Hasło dla wydruków), jeśli ono jest puste to z pola PESEL a jeśli nie ma nr PESEL to jako hasło ustawiana jest data urodzenia w odpowiednim formacie. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków (mała, duża litera i znak specjalny). Pole z hasłem dostępne jest dla operatorów z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Wiadomości wysyłane są do właścicieli, jeśli:
  • są aktywni (na formularzu właściciela parametr Archiwalny nie jest zaznaczony)
  • mają uzupełniony adres mailowy i wpisane hasło lub numer PESEL
  • mają wprowadzone udziały (Kwoty indywidualne) pozwalające na wyliczenie zaliczki na PIT-28/36/36L w miesiącu, za który tworzona jest informacja o podatkach i składkach ZUS.
Uwaga
Uwaga: W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, gdy wartość udziałów wspólnika wynosi 0 ale wyliczono dla niego indywidualną deklarację DRA, to mimo wszystko zostanie wysłana wiadomość mailowa z załącznikiem o podatkach.
Wiadomość z załącznikiem wysyłana jest zawsze na adres mailowy odczytany z ostatniego zapisu historycznego właściciela. W sytuacji, gdy zaznaczona jest opcja Adres właściciela z zakładki Start/Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje pobierana jest informacja o tym, które deklaracje z płatnościami są wyliczane w danej firmie. Każdy z właścicieli/współwłaścicieli dostaje informację o swoich podatkach i składkach ZUS (dotyczy PIT i DRA) oraz informacje o podatkach firmy.
 • Wskazany adres – po zaznaczeniu parametru aktywne stają się dwa pola. W pierwszym polu należy samodzielnie wpisać adres bądź adresy e-mail, na które ma zostać wysłana wiadomość. W przypadku wpisania kilku adresów należy użyć separatora ;. Drugie pole służy do wpisania hasła do załącznika PDF. Hasło może zostać wpisane ręcznie lub korzystając z przycisku Generuj możemy wygenerować losowe hasło. Po zaznaczeniu parametru Pokaż hasło zostanie wyświetlone hasło, które należy przekazać Klientowi. Generowanie i podgląd hasła jest aktywne w przypadku zalogowania się na operatora z zaznaczonym parametrem Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Ustawione hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierać małą dużą literę oraz znak specjalny. W przypadku zaznaczenia opcji Wskazany adres pole z hasłem jest obowiązkowe do uzupełnienia, nie może pozostać puste gdyż wiadomość e-mail nie zostanie utworzona.
  W przypadku wysyłania wiadomości na wskazany adres w załączniku pojawią się informacje o wszystkich zaznaczonych w Start/Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje zaliczkach/deklaracjach, również te dotyczące właścicieli. Zaznaczenie obu parametrów w konfiguracji skutkuje tym, że na adres właściciela/właścicieli oraz na wskazane adresy zostaną wysłanie informacje o płatnościach do urzędów skarbowych oraz ZUS. W przypadku, gdy tworzona jest nowa baza danych w zakładce Start/Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W przypadku konwersji bazy danych weryfikowany jest rodzaj księgowości i czy w Start/Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje  zaznaczono CIT-8. Jeśli w konwertowanej bazie ustawiony jest rodzaj księgowości jako Księgowość kontowa oraz zaznaczono deklarację CIT-8 to po konwersji w zakładce Start/Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe/ Parametry automatycznie zaznaczany jest parametr Wskazany adres i uzupełniany jest adres e-mail z pieczątki firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). W pozostałych przypadkach automatycznie zaznaczany jest parametr Adres właściciela. W module Biuro Rachunkowe w panelu Operacje seryjne została dodana nowa zakładka Informacja dla Klientów.

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – Informacja dla Klientów

Po kliknięciu w opcję Informacja dla Klientów dostępne są dwa warianty do wyboru: – Wyślij e-mail o podatkach/ ZUS  -po wybraniu tej opcji pojawia się okno z szablonem wiadomości mailowej. Użytkownik może taką wiadomość wysłać od razu klikając w albo może umieścić wiadomości w Kopiach roboczych (będzie je mógł modyfikować, weryfikować, uzupełnić). Każda wiadomość zawiera załącznik. Nazwa załącznika zależy od tego do kogo wysyłana jest wiadomość. W wiadomości do właściciela nazwa załącznika to Akronim_imię_nazwisko_Podatki_mm_rrrr.pdf , natomiast załącznik w wiadomości wysyłanej na wskazany adres ma następującą nazwę: Pierwsza linia z nazwy firmy_Podatki_mm_rrrr.pdf.  

Szablon wiadomości e-mail

Powyższy szablon jest standardowym szablonem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego szablonu (w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe  Wyślij/ Konfiguracja szablonów e-mail). Podczas wysyłki wiadomości w logu operacji seryjnych pojawia się komunikat informujący o przebiegu operacji wysyłania maili. Podczas wysyłki może pojawić się komunikat informujący o tym czy np. dana wiadomość została wysłana, jest uzupełniony adres e-mail lub hasło na karcie właściciela/ właścicieli lub w konfiguracji. – Zapisz plik z informacją o podatkach/ ZUS – po wybraniu tej opcji  zostanie wygenerowany zahasłowany plik (zasady ustawienia hasła są takie same jak przy wysyłce wiadomości e-mail). Domyślnie plik jest zapisywany w lokalizacji: C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\Wydruki\Biuro Rachunkowe. W katalogu Biuro Rachunkowe dla każdej firmy jest tworzony oddzielny katalog.  Użytkownik ma możliwość wskazania własnej lokalizacji do zapisywania pliku z poziomu zakładki Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Biuro rachunkowe/ Parametry. W przypadku funkcji zapisywania pliku z informacją o podatkach/ ZUS nie jest wymagane posiadanie modułu CRM oraz aktywnej skrzynki pocztowej.

Konfiguracja stanowiska – Informacja o podatkach/ ZUS – katalog do plików pdf.

W wysyłanym/generowanym pliku PDF może pojawić się informacja o wyliczonych przez Biuro Rachunkowe podatkach dla Klienta z tytułu:
 • podatku VAT
 • zaliczek na PIT-4, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36, PIT-36L
 • zaliczek na CIT-8
 • składek ZUS
 • PPK
 • płatności do deklaracji AKC-WW
 • płatności do deklaracji CUK-1
 • deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8
  Plik PDF zawiera informacje o podatkach dla wszystkich deklaracji, które zaznaczone są w programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje.

Przykładowy plik PDF generowany i wysyłany na adres wskazany w konfiguracji firmy

Wydruk generowany jest na bieżący dzień natomiast zawiera informacje o podatkach i składkach ZUS za wskazany w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe miesiąc i rok. Na wydruku wykazywany jest rodzaj zaliczki/deklaracji oraz wysokość kwoty podatku. W przypadku, gdy w programie dla danej zaliczki/deklaracji obliczone są korekty to kwota podatku przenoszona jest z ostatniej przeliczonej korekty. W sytuacji wystąpienia nadpłaty/kwoty do zwrotu wykazywana jest ona ze znakiem minus (-). Kwoty podatku wynikającego z deklaracji VIU-DO prezentowana jest w walucie euro. Jeśli w polu Kwota pojawia się  Brak oznacza to, że w Start/Konfiguracja/ Firma/  Dane firmy/ Deklaracje dana deklaracja jest zaznaczona, ale nie została wyliczona w programie. Na wydruku dostępna jest również kolumna z numerem rachunku bankowego i terminem płatności. Dla niewyliczonych deklaracji i takich, które mają zerowy podatek lub podatek do zwrotu nie pojawia się numer rachunku i termin. W przypadku, gdy przy danej deklaracji widnieje kwota podatku lub ZUS do zapłaty to numer rachunku oraz termin pojawia się na wydruku. Dla deklaracji ZUS DRA numer rachunku pobierany jest z formularza ZUS, dla deklaracji podatkowych obliczanych dla właścicieli indywidualny numer rachunku pobierany jest z formularza właściciela, natomiast dla deklaracji przeliczanych dla firmy rachunek pobierany jest z zakładki Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje. Numer rachunku dla deklaracji PPK jest pobierany z  zakładki Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe. W przypadku zaliczek/deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz ZUS DRA prezentowane na wydruku dane zależą od ustawień parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Biuro Rachunkowe. Jeśli mail wysyłany jest na wskazany w konfiguracji adres w kolumnie Dotyczy drukujemy imię i nazwisko właściciela którego dana zaliczka/deklaracja dotyczy. Na deklaracji DRA dotyczącej pracowników pojawia się informacja Pracownicy. W mailu wysyłanym na adres pobrany z formularza właściciela oznaczenie takie dotyczy tylko deklaracji DRA. Na wydruku jest możliwość umieszczenia w lewym górnym rogu loga Biura Rachunkowego generującego/wysyłającego plik PDF. Logo to jest pobierane z pieczątki firmy Biura Rachunkowego (Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy). 7. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracje, Wprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji CIT-8E. 8. Biuro Rachunkowe. E-Deklaracje. Udostępniono możliwość eksportu deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. 9. Biuro Rachunkowe. Atrybuty. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów Deklaracje CIT dodano atrybut dotyczący deklaracji CIT-8E tj.: Deklaracja CIT-8E. Atrybut dostępny jest z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.  

Zmiany

1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 9 654 400 zł.
 • Limit – ryczałt: 9 654 400 zł.
2. Korekta podatku dochodowego. Na formularzu Ulga na złe długi w podatku dochodowym dodanym do zaliczki na PIT-36(21), PIT-36L(10), CIT-8(24) dodano kolumny:
 • Narastająco skoryg. ­– kwota dokumentu skorygowana od początku roku/ okresu obrachunkowego.
 • W m-cu skoryg. – kwota dokumentu skorygowana w bieżącym miesiącu/ kwartale. Kwota w kolumnie podlega edycji dla zapłaconych wierzytelności i zapłaconych zobowiązań do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z kolumny Kwota do korekty a kwotą z kolumny Narastająco skoryg.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W przypadku zmniejszenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty następuje zmniejszenie kwoty w kolumnie W m-cu skoryg. Jeżeli użytkownik dokona następnie zwiększenia kwoty w kolumnie Kwota do korekty to kwota w kolumnie W m-cu skoryg. nie ulegnie zwiększeniu. Aby zmienić kwotę w kolumnie W m-cu skoryg. należy ponownie przeliczyć formularz ulgi na złe długi. Umożliwiono usuwanie z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym zapłaconych dokumentów, które nie są uwzględnione w następnych miesiącach. Aby dokument nie był wykazywany w późniejszych miesiącach należy usunąć go za pomocą opcji: Usuń z korekty. Z formularza Ulgi na złe długi w podatku dochodowym usunięto kolumnę Skorygowano. Na wydruku Ulga za złe długi – lista dokumentów kolumnę Skorygowano zastąpiono komunami: Narastająco skorygowano oraz W miesiącu skorygowano 3. Korekta podatku dochodowego. Niezapłacone wierzytelności, widoczne na formularzu korekty podatku dochodowego na zaliczkach, ale nieskorygowane, kwalifikowane są do korekty na zaliczce w kolejnym roku, maksymalnie przez okres 3 lat. 4. Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8(24). Dodano nowy wzór zaliczki na CIT-8(24), uwzględniający zmiany związane z modyfikacją formularza Ulga na złe długi w podatku dochodowym, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 5. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Deklaracje/JPK dodano w polu Kwota nowe makra:
 • @Vat7DoZwr15 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 15 dni,
 • @Vat7DoZwr40 – umożliwia księgowanie kwoty do zwrotu do 40 dni,
 • @Vat7KorygDoZwr15 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 15 dni na deklaracji pierwotnej,
 • @Vat7KorygDoZwr40 – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji korygującej a kwotą do zwrotu do 40 dni na deklaracji pierwotnej.
6. Księgowość kontowa. Plan kont. Dotychczasowy parametr Ukryj nieaktywne konta zastąpiono parametrem Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne na liście wyświetlane są również konta oznaczone jako nieaktywne. 7. Deklaracja CIT-8(31). Dostosowano wysyłkę deklaracji CIT-8(31) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego. 8. Deklaracja CIT-8(30 i 31). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA uzupełniono pole E-mail oraz Telefon dla przedstawiciela CIT to informacja ta jest przenoszona na wydruk deklaracji CIT-8. 9. Księgowość. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji zaliczek na PIT-36(20), PIT-36L(9), CIT-8(23). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji. 10. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Podczas generowania wzorcowego Rachunku zysków i strat, w jego symbolu znak spacji oraz znak ‘/’ zastępowany jest podkreśleniem dolnym. 11. Ewidencja ryczałtowa. Zaliczka na PIT-28. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane tylko od przychodów z działalności W miesiącach, w których podatnik nie osiąga przychodu z działalności gospodarczej, a osiąga przychody np. z najmu, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odliczane. 12. Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28(24). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w poz. 201-211 do wysokości 999 999 999,00. 13. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono odpięcie okna podglądu dokumentów, dzięki czemu można je przenieść na drugi monitor. 14. Deklaracja VIU-DO. Dodano możliwość wydruku deklaracji VIU-DO z listy deklaracji. 15. Deklaracja VIU-DO. W przypadku deklaracji, do której odebrano Urzędowe Poświadczenie Odbioru, na wydruk deklaracji przenoszony jest numer referencyjny. 16. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej. 17. Internetowa wymiana dokumentów. Historia wymiany. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. Jeżeli w trakcie importu danych poprzez Pracę Rozproszoną niektóre dane nie zostały zaimportowane, to tworzy się na dysku plik z takimi danymi. W przypadku importu danych poprzez Internetową Wymianę Dokumentów i System Operacji Automatycznych w Chmurze Standard zmieniono sposób zapisu pliku z niezaimportowanymi danymi. Nie będzie on zapisywany na dysku tylko bezpośrednio w bazie danych. Na liście Narzędzia – Praca rozproszona BR-Sprzedaż-Płace – Historia wymiany – Odebrane dodano kolumnę Nazwa pliku. Po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu w ikonę plik można pobrać i zapisać na dysku. Dodatkowo w Start/Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Internetowa Wymiana dokumentów w Harmonogramie synchronizacji dodano możliwość wskazania ilości dni, po których plik zostanie automatycznie usunięty z bazy. Domyślnie ilość dni, po których nastąpi usunięcie plików z bazy, ustawiono co 21 dni. 18. Kwoty indywidualne – składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono wyłączenie przenoszenia składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela, gdy jako forma opodatkowania ustawiona jest opcja ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’. W tym celu na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] przy formie opodatkowania ‘Zasady ogólne- podatek według skali’ oraz ‘Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych’ dodano parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. 19. Biuro Rachunkowe. Zmieniono nazwę zakładki Bazy danych na Listę firm oraz nazwę panelu Informacje o bazie Klienta zmieniono na Informacje o firmie klienta.

Poprawiono

1. Deklaracje. W specyficznych przypadkach zmiany dokonane na zakładce [Predekretacja] powodowały odblokowanie formularza deklaracji do edycji. Działanie poprawiono. 2. Korekta podatku dochodowego. W specyficznych przypadkach kwoty w polu Skorygowano w m-c/kw oraz Skorygowano narastająco były wyświetlane nieprawidłowo. Działanie poprawiono. 3. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały zapłacone w kolejnym roku. 4. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych przypadkach podczas importu planu kont z innej bazy danych pojawiał się komunikat: Podczas importu danych wystąpił błąd. Nie można dodać konta księgowego [Numer kont] ponieważ istnieje już w bieżącym okresie obrachunkowym i importowane były tylko konta syntetyczne. Działanie poprawiono. 5. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów. 6. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach po przeniesieniu dokumentu z modułu Handel do Rejestru VAT, nieprawidłowo nadawany był numer ID księgowy. Działanie poprawiono. Od wersji 2023.0.1 domyślny numer ID księgowy zawiera trzy człony: kolejny numer/rok/rejestr. 7. Rejestry VAT. Poprawiono wyliczania zaokrąglenia w PLN kwot dokumentów walutowych wprowadzonych do rejestru VAT w stawce NP. 8. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach zmiana konta księgowego na zakładce [Predekretacja] powodowała zmianę terminu rozrachunku. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. Na formularzu kwot dodatkowych poprawiono wyświetlanie pola wyboru szablonu kwot dekretacji. 10. Ewidencja dodatkowa. Na dokumentach walutowych na zakładce [Predekretacja] w pozycji dotyczącej księgowania w walucie poprawiono pobieranie kursu z dnia poprzedniego. 11. Działanie Usługi Comarch OCR. Poprawiono podział odliczeń w Rejestrach VAT zakupu jeżeli na kontrahencie przypisana jest kategoria z odliczeniem na Warunkowo. 12. Biuro Rachunkowe- ZUS DRA:
 • W przypadku, gdy właściciel obecnie rozliczający się indywidualnie w jednym z poprzednich zapisów historycznych miał odznaczony parametr ‘Indywidualne DRA’ to z poziomu Biura Rachunkowego niepotrzebnie generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.
 • Jeżeli w firmie były wprowadzone tylko osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, które nie były zgłoszone do ubezpieczeń nadmiarowo generowała się zerowa deklaracja ZUS DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczania atrybutów jako nieaktywne. Formularz atrybutu W menu Ogólne/ Atrybuty, na formularzu atrybutu towaru/ kontrahenta/ środka trwałego/ JPK znajduje się parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje. Lista atrybutów Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów w kolorze szarym będą widoczne atrybuty nieaktywne. Analogicznie, na zakładce [Atrybuty] dostępnej z poziomu formularza kontrahenta/ pozycji cennika Użytkownik ma także możliwość wyświetlania wszystkich atrybutów lub tylko aktywnych. Seryjne zaznaczanie parametru Nieaktywny Z poziomu każdej z zakładek listy atrybutów istnieje możliwość zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny. Zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie uprzednio zaznaczonych atrybutów jako nieaktywnych. Usuwanie atrybutów nieaktywnych Z poziomu Cennika, Listy zasobów, Listy kontrahentów oraz List dokumentów handlowo – magazynowych istnieje możliwość seryjnego usuwania atrybutów nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ zmień/ usuń atrybut jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych. Parametr Usuń atrybut działa w odniesieniu do pojedynczego, wybranego z listy atrybutu lub atrybutu o określonej wartości. Z kolei po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu. Atrybuty nieaktywne na formularzach dokumentów Na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty/ JPK] atrybut oznaczony jako Nieaktywny będzie wyświetlany w kolorze szarym. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zostaną zaznaczone parametry: Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, Kopiuj atrybuty na korekty, to taki atrybut będzie przenoszony na dokumenty zgodnie z zaznaczonymi opcjami. Import atrybutów z innej bazy danych Podczas importu atrybutów z innej bazy danych (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych) program pomija atrybuty oznaczone jako nieaktywne. Wpływ na aplikacje współpracujące i inne funkcje w programie Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile. W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklep dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego. W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przeniesione do bazy docelowej .

Zmiany

1. JPK_V7 – ponowne wygenerowanie pliku XML. Umożliwiono ponowne wygenerowanie pliku XML dla pliku JPK_V7. Dzięki temu, jeżeli plik JPK_V7 jest już wysłany a poprzedni plik XML został usunięty z dysku lub utworzony na innym komputerze, jest możliwe uzyskanie nowego pliku XML zawierającego dane z pliku JPK. Na oknie Pliki PK_V7 z ulgą na złe długi w menu podręcznym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku JPK, dostępna jest opcja Eksportuj dane w formacie JPK_V7. Po jej wybraniu w folderze zapisu plików JPK wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny tworzony jest plik XML. Informacja o wyeksportowaniu danych zapisywana jest w Historii zmian. 2. JPK_KR. W pliku JPK_KR jako 'Rodzaj dokumentu’ dla dokumentów zaksięgowanych z poziomu Rejestru sprzedaży VAT pojawia się opis Faktura sprzedaży. 3. Status plików JPK_V7. Pliki JPK_V7 które zostały poddane scaleniu (widoczne po zaznaczeniu opcji Pokaż scalone), w kolumnie Status posiadają opis scalona. 4. Wysyłka plików JPK. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-certyfikatu-klucza-publicznego-do-uslugi-test-e-dokumenty-mf-gov-pl-jpk-cuk-alk/ zaktualizowano w programie certyfikat klucza publicznego dla usług JPK. 5. Aktualizacja danych na deklaracjach. W przypadku niezablokowanych deklaracji, po otwarciu formularza deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe (dotyczy deklaracji: VIU-DO, CIT-8E, PIT-11(28), PIT-11(29), PIT-8AR(12), ZUS Z3) następuje weryfikacja zgodności danych na deklaracji z tymi pobieranymi z programu. Jeżeli różnią się, wyświetlany jest komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Kliknięcie na opcję Tak powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dotychczasowych wartości. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany. 6. Elementy nieaktywne i anulowane. Zmieniono sposób wyświetlania pozycji anulowanych oraz nieaktywnych na listach w programie. Takie pozycje są wyświetlane w kolorze szarym. 7. Filtrowanie. Ujednolicono działanie oraz nazwę filtra dla nieaktywnych pozycji na listach i formularzach. Na oknach w programie parametr służący do wyświetlenia nieaktywnych elementów na listach nosi nazwę Pokazuj nieaktywne. 8. Filtrowanie list. W menu Widok usunięta została opcja Filtrowanie list metodą zaczyna się od. Na listach w programie w kolumnach z wartościami tekstowymi domyślnie ustawiona jest metoda filtrowania „Zawiera”. Użytkownik może wybrać inną, odpowiadającą mu metodę filtrowania w określonej kolumnie. 9. Numer rachunku bankowego i bank. Na dostępnych w programie formularzach (np. Rejestr kasowy/bankowy, Zapis kasowy/bankowy, Płatność czy Formularz rachunku bankowego kontrahenta) zmieniono kolejność pól z numerem rachunku i bankiem. Numer rachunku znajduje się przed polem z bankiem. 10. Informacje bieżące – termin dla deklaracji PFRON. W Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżące dla pozycji Deklaracja PFRON do realizacji zmieniony został termin na 25-ty dzień miesiąca. 11. Kopia bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ma rozszerzenie BAC, podobnie jak kopia wykonywana z poziomu  Comarch ERP Optima. 12. Wysyłka SMS. Do wysyłki wiadomości SMS z programu Comarch ERP Optima nie jest już wymagany moduł CRM/CRM Plus. 13. Comarch IBARD. Umożliwiono zapisywanie i pobieranie plików z Comarch IBARD bez konieczności instalacji na komputerze aplikacji dla tej usługi. Aplikacja jest wymagana jedynie w przypadku konfiguracji automatycznej kopii bezpieczeństwa baz danych na Comarch IBARD.

Poprawiono

1. Plik JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 wykazany został dokument z bardzo wysoką kwotą, podczas zapisywania pliku mógł pojawić się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas konwertowania danych typu expression na typ danych int. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – paragony. Po przeniesieniu Paragonu pojedynczo do Rejestru VAT sprzedaży i usunięciu z niego kodu RO, taki paragon uwzględniany był w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast nie był uwzględniany w części ewidencyjnej pliku. Działanie poprawiono – taki dokument jest wykazywany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. 3. Personalizacja. Na formularzu dokumentu w module Obieg dokumentów wprowadzono walidację pola Status oznaczonego poprzez personalizację okna jako wymagane. 4. Zapis K/B – wybór kontrahenta. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego po wpisaniu w polu z kodem podmiotu danych nieistniejącego kontrahenta, umożliwiono wycofanie się z modyfikacji danych na formularzu i jego zamknięcie bez zapisywania zmian. 5. Ustawienia operatora. Przy próbie zapisania formularza operatora po wykonaniu importu ustawień innego operatora, mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono. 6. Serwis Operacji Automatycznych. W przypadku włączonej automatycznej windykacji należności usługa Serwis Operacji Automatycznych mogła wyłączyć się samoczynnie. Działanie poprawiono. 7. Powiększona czcionka w programie. Po ustawieniu wielkości czcionki w programie na 150% na oknach Lista kontrahentów oraz Lista zasobów, po ich zmaksymalizowaniu nie były widoczne ikony. Działanie poprawiono. 8. Zarządzanie pamięcią serwera. W menu Narzędzia/ Serwer Bazy Danych/ Zarządzanie pamięcią umożliwiono określenie maksymalnej wielkości zajmowanej pamięci w przypadku komputerów z pamięcią RAM większa niż 32 GB.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Integracja Comarch Apfino z Blue Media. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności pochodzących z Faktur sprzedaży do Comarch Apfino Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima  będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności. Z tego poziomu istnieje również możliwość opłacenia należności. Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino Do Comarch Apfino można przekazywać płatności pochodzące z Faktur sprzedaży:
 • wystawionych w module Handel,
 • zatwierdzonych na stałe,
 • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.
  Przekazanie płatności do Comarch Apfino Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę. Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino. Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:
 • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:
  Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:
 • Przesłano – oznacza to, że płatność do Faktury została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
 • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
 • Nie przesłano – oznacza to, że faktura nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.
 

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 08.09.2022 roku wynoszą one 16.5%. 2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 08.09.2022 roku ich wartość to 12.25%. 3. Import przelewów. Przy imporcie przelewów domyślnie zaznaczona jest opcja Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty. Zmiana dotyczy nowych operatorów.

Poprawiono

1. BNP Paribas Webservice. W przypadku, gdy po imporcie wystąpiło ujemne saldo pojawiał się komunikat o niezgodnym stanie końcowym. Działanie poprawiono. 2. Santander Bank Polska – kreator certyfikatów. Certyfikaty generowane za pomocą kreatora certyfikatów domyślnie zapisywane są w lokalizacji wskazanej w kreatorze. Certyfikat transportowy, który został wygenerowany i zaimportowany za pomocą kreatora certyfikatów jest oznaczany jako eksportowalny wraz ze wszystkimi właściwościami rozszerzonymi. 3. Santander Webservice. Poprawiono eksport przelewu dla kontrahenta, którego nazwa rozpoczyna się od spacji.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Comarch Apfino.
  1. Umożliwiono przesyłanie Faktur do finansowania w przypadku integracji z faktorem:
Faktoria Sp. z o.o.
Aby móc przekazać Faktury do finansowania bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konta Comarch ERP Optima – Apfino,
 • złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi.
  Więcej informacji jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino w artykule Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino. Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj.   Więcej informacji o faktoringu dla średnich i dużych firm (umowa z Faktorią) znajduje się tutaj. Przekazywanie kontrahentów W przypadku faktoringu do we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. finansowane mogą być Faktury wyłącznie w ramach przyznanego limitu kontrahenta. W tym celu należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Operację można wykonać ręcznie – na stronie Comarch Apfino lub przekazując kontrahentów bezpośrednio z Comarch ERP Optima:
 • z poziomu listy kontrahentów za pomocą operacji seryjnej Przekaż do Comarch Apfino
 • podczas przekazywania Faktur do finansowania kontrahent zostanie przekazany automatycznie.
  Jak przesłać Faktury do finansowania? Przy próbie zgłoszenia Faktury do finansowania (tj. po kliknięciu w opcję Finansuj faktury w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
 • jeśli Użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisał umowy o faktoring
 • Po wybraniu opcji Finansuj fakturę, Faktura jest wysyłana do finansowania, W tle załączany jest wydruk pdf Faktury Eko Faktura/ Z kodami JPK_ Jeśli dany kontrahent nie był jeszcze przesłany do Comarch Apfino, to jest on przekazywany w tym momencie.
 • Po wysłaniu Faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:
  • Dokument został wysłany. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino. – pomyślne wysłanie dokumentu do finansowania. Tym samym na liście Faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring pojawi się status: W trakcie faktoringu.
Faktura została przekazana do finansowania. Dalsze informacje oraz aktualny status Faktury można śledzić po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino.
  • Wniosek odrzucony – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty. Informacje na temat odrzucenia wniosku będą dostępne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.
  • Faktura nie może zostać sfinansowana, ponieważ kontrahent nie ma przyznanego limitu. Przejdź do Apfino i złóż wniosek o Limit dla kontrahenta. – w sytuacji, gdy wniosek nie został przyjęty z powodu nie przyznanego limitu dla kontrahenta. W takim przypadku należy przejść do Comarch Apfino i złożyć odpowiedni wniosek.
  Filtry w oknie Faktur sprzedaży W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy Faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych i działa wg warunków określonych dla wybranego faktora SMEO/Faktoria Sp z o.o., z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring, w Comarch Apfino. Kolumna Faktoring na liście Faktur sprzedaży Kolumna Faktoring może przyjmować następujące statusy:
 • pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
 • Finansuj fakturę – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona,
 • W trakcie faktoringu – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),
 • Faktoring odrzucony – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
Jakie Faktury można przekazywać do finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o? Do finansowania (faktoringu) we współpracy z Faktorią Sp. z o.o.  można zlecać Faktury, które spełniają następujące wymogi:
 • zatwierdzone na stałe Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne), nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące,
 • waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach będą pomijane w faktoringu),
 • termin płatności:
  • większy bądź równy dacie bieżącej,
  • jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin.
 • data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca,
 • Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozostała do spłaty),
 • Faktura z formą płatności: przelew,
 • Inne dane z dokumentu mogą być dowolne.
  2. Link do płatności online na Fakturze sprzedaży Na wydruku Eko zatwierdzonej Faktury sprzedaży dodano przycisk Zapłać online. Po jego kliknięciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma możliwość zapłacenia tej Faktury online. Płatności obsługiwane są przez serwis Blue Media S.A. Link do płatności jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży. Aby pojawił się on na wydruku Eko Faktury, należy przed zatwierdzeniem faktury :
 • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
 • zintegrować konto Comarch ERP Optima z Comarch Apfino,
 • na platformie Comarch Apfino w menu Ustawienia/ Płatności zaznaczyć parametr Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach.
  Link do płatności online jest dostępny dla Faktur sprzedaży:
 • zatwierdzonych, nierozliczonych, dla których co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
 • wystawionych w PLN,
 • które nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
 • których kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).
  Więcej informacji znajduje się tutaj. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodano parametr Drukuj link do płatności online. Parametr jest aktywny, jeżeli został uzupełniony klucz wymiany i jest domyślnie zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru, na wydrukach Eko faktury w języku polskim oraz w języku angielskim pojawi się przycisk z tekstem Zapłać online. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, to linki do płatności nie będą drukowane. Link do płatności online jest standardowo tworzony w momencie zatwierdzania faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania faktury Klient nie miał jeszcze konta w Comarch Apfino) to można link wygenerować ‘na żądanie’ dla zaznaczonych faktur. Na liście faktur sprzedaży zaznaczamy faktury i wybieramy opcję w menu kontekstowym Pobierz link do płatności online. Wówczas dla zaznaczonych faktur zostaną utworzone linki do płatności. Linki zostaną utworzone dla faktur, które nie mają jeszcze linka i spełniają warunki wyżej wymienione.
Uwaga
Jeżeli zostaną wykonane zmiany na płatnościach do Faktur (np. faktura zostanie rozliczona), należy wejść w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności  i przekazać płatność poprzez wybranie opcji Przekaż do Comarch Apfino dostępnej w menu głównym lub menu kontekstowym. Wówczas wszystkie informacje o danej płatności zostaną zaktualizowane w portalu Comarch Apfino i pod linkiem do płatności online. Płatności, na których coś się zmieniło i wymagają ponownego przekazania są odpowiednio oznaczone w Preliminarzu, tj. w kolumnie Comarch Apfino mają status Prześlij ponownie.
  3. Usługa Pocztex 2.0. Dla rodzaju przesyłek Poczta Polska dodano usługę Pocztex 2.0. Pocztex 2.0. – Konfiguracja W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Poczta Polska, na zakładce [Szablon spedycji/ Parametry przesyłki], w polu Domyślna usługa pocztowa znajduje się usługa Pocztex 2.0 dla serwisu: Kurier. Usługa Pocztex 2.0. widoczna jest również w tabeli z Domyślnymi definicjami paczki, gdzie należy wybrać dla niej odpowiednie parametry:
 • Waga – istnieje możliwość wyboru odpowiedniej wagi zależnej od przypisanego jej gabarytu.
 • Gabaryt – do wyboru spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Ostrożnie – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
 • Niestandardowa – możliwość oznaczenia tej opcji dla usługi.
  Na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] :
 • w polu Potwierdzenie odbioru – istnieje możliwość wyboru spośród opcji: Pocztex Kurier, List zwykły ekonomiczny
 • w polu Dokumenty zwrotne – dostępne są opcje: List polecony priorytetowy, List polecony ekonomiczny, Pocztex Kurier.
  Pocztex 2.0 – Formularz Zlecenia nadania przesyłki Na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Paczki i usługi] istnieje możliwość wyboru usługi Pocztex 2.0. W programie obsługiwany jest wyłącznie serwis Kurier, dlatego pole to jest zablokowane do edycji.
 • Tabela Przesyłki zawiera kolumny: Waga (kg), Gabaryt, Ostrożnie, Niestandardowa, Deklarowana wartość, Ubezpieczenie, Usługa pocztowa.
 • W sekcji przesyłki istnieje możliwość wyboru Gabarytu spośród formatów: S, M, L, XL, 2XL.
 • Pole Zawartość jest obowiązkowe do wypełnienia.
 • Usługi dodatkowe dla Pocztex 2.0
  Dla usługi Pocztex 2.0 istnieje możliwość nadania przesyłki bezpośrednio w placówce pocztowej. Po zaznaczeniu parametru Nadanie w placówce pocztowej,  Zlecenie nadania przesyłki nie będzie uwzględniane podczas zamawiania kuriera z poziomu listy zleceń. 4. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczenia atrybutu jako nieaktywnego. Opis działania tej funkcji znajduje się w części Ogólnej.

Zmiany

1. Parametry magazynowe. Uporządkowano parametry w menu System /Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry poprzez dodanie poziomych zakładek dedykowanych poszczególnym obszarom. Zakładka [Ogólne] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry dotyczące ogólnego działania programu w zakresie zarządzania magazynem i dokumentami magazynowymi. Zakładka [Zamówienia i Rezerwacje] Na tej zakładce widnieją parametry związane z rezerwowaniem oraz zamawianiem towaru, a także ustawienia odpowiadające za dostępność towaru na magazynie. Zakładka [Ceny] Na tej zakładce znajdują się wszystkie parametry wpływające na sposób wyliczania cen i ich aktualizację na dokumentach. Zakładka [Serie i Daty] Na tej zakładce umieszczone są ustawienia dotyczące przenoszenia serii oraz dat na dokumenty. Zakładka [Inwentaryzacja] Na tej zakładce znajdują się parametry wpływające na sposób pracy podczas wykonywania inwentaryzacji w programie. Zakładka [Cechy na zasobach] W tym miejscu są widoczne parametry związane z cechami dostaw. Zakładka ta jest dostępna tylko i wyłącznie wtedy, gdy w programie będzie licencja na moduł Handel Plus.   2. Pocztex. Podczas operacji zamawiania kuriera, w oknie Planowany przyjazd kuriera dodano pole Email dla potwierdzenia zamówienia. Na adres mailowy z tego pola, który jest pobierany z karty operatora wysyłane jest potwierdzenie zamówienia kuriera 3. Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne. Zawężono wyświetlanie wartości dla pól Potwierdzenie odbioru i Dokumenty zwrotne w zależności od wybranej usługi pocztowej. Lista wartości zawężana jest dla domyślnie wybranej usługi zarówno w Konfiguracji na zakładkach [Usługi dodatkowe] oraz [Usługi dodatkowe – Serwis] jak i na dokumentach ZNP. 4. Karta towaru. Powiększono pole Opis znajdujące się na pozycji cennika w zakładce [Dodatkowe]. Pola Opis i URL zostały przeniesione do dolnej części tego okna. 5. Receptury. Podczas seryjnego dodawania składników receptury umożliwiono dodawanie usług. 6. Konfiguracja. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry, na zakładce [Płatności], na formularzu dokumentu zmieniono nazwę parametru Płatność walutowa dokumentu: od wartości walutowej/ od wartości PLN na Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości: VAT w walucie/ netto w PLN. 7. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch ERP Optima Detal, Mobile Sprzedaż, Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel]. 8. Wydruki.
 • Na wydruku oświadczenia o kraju pochodzenia węgla uwzględniono kody CN będące podpozycjami kodów 2701 i 2704.
 • Na wydrukach EKO w języku polskim oraz angielskim Faktur sprzedaży i korekt jest drukowana pieczęć prewencyjna dla Comarch Apfino. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
 

Poprawiono

1. Numeracja dokumentów.
 • Na kopiowanych dokumentach, gdzie w schemacie numeracji nie jest używany człon miesiąc, po zmianie numeru dokumentu i zmianie daty na dokumencie, ustawiona numeracja jest poprawna.
 • Poprawiono wyświetlanie schematu numeracji na formularzu dokumentu Rezerwacji odbiorcy.
2. Tabulator na formularzu Faktury zakupu. Na nowym formularzu Faktury zakupu tabulator ustawiony jest na polu z numerem obcym. 3. Obsługa przy pomocy klawiatury. Po dodaniu pozycji cennika na formularz dokumentu handlowego, tabulator ustawiony jest na ostatnio dodanej pozycji. 4. Okno informacji o kontrahencie. Po zmianie położenia okienka Informacje o kontrahencie na formularzu Faktury, przy ponownym otwarciu formularza położenie okienka pozostaje zapamiętane. 5. Wydruki.
 • Na wydruku , jeżeli wystawionych zostało kilka zaliczek tego samego dnia, data otrzymania zaliczek drukowana jest jednorazowo. Wydruk uwzględnia również rozliczenie Faktury zaliczkowej zdarzeniem kompensującym.
 • Na wydruku Eko przy sprzedaży z zastosowaniem procedury OSS stawki VAT nie są zaokrąglane.

Handel Plus

Poprawiono

1. Lista dokumentów dostawy. Dla Dokumentów dostawy, które zostały poprawnie zarejestrowane w PUESC, po upływie 10 dni od daty odebrania danych z PUESC, w kolumnie Data zgłoszenia nie wyświetla się ikona wykrzyknika. 2. Wydruki. Poprawiono wyświetlanie wartości opłaty cukrowej na wydruku Eko Faktury sprzedaży.  

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

1. Data uzgodnienia korekty. W celu przeniesienia informacji o dacie uzgodnienia korekty, należy na eksportowanej korekcie, dodać atrybut dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE o typie Data oraz uzupełnić jego wartość. Jeśli użytkownik posiada licencję na współpracę Comarch ERP OptimaComarch EDI to po zalogowaniu do programu zostanie automatycznie utworzona definicja atrybutu dokumentu CORRECTIONAGREEDDATE w obszarze Ogólne\ Atrybuty zakładka [Dokumentu].

Zmiany

1. Przyczyna korekty. Wprowadzono zmiany w sposobie eksportu przyczyny korekty. Jeśli na korekcie występuje atrybut dokumentu CORRECTIONREASON to jego wartość przenoszona jest jako przyczyna korekty do pliku w nagłówek dokumentu (na pozycjach dokumentu już nie występuje). Jeśli na korekcie atrybut dokumentu CORRECTIONREASON nie występuje lub nie ma uzupełnionej wartości to jako przyczyna korekty przenoszona jest wartość pola Korekta z tytułu z zakładki [Ogólne] (również przenoszona jest do pliku tylko w nagłówek dokumentu). Powyższe zmiany nie dotyczą eksportu do sieci TESCO.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Seryjna zmiana parametrów Comarch e-Sklep/ e-Sale. Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej: Zmiana parametrów Comarch E-Sklep/E-sale wprowadzono możliwość seryjnej zmiany parametru dotyczącego udostępniania plików graficznych:

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale, przeniesiono do zakładki [Handel].

Poprawiono

1. Opis oferty dla Comarch e-Sklep. Poprawiono formatowanie tekstu dla ofert, które były edytowane.  

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Jednostki miary dla parametrów. Dla poszczególnych parametrów zostały wyrażone jednostki miary w jakich parametr występuje.

Poprawiono

1. Zapis karty towaru/usługi. Poprawiono zapis karty towaru po usunięciu integracji poprzedniej wersji wszystko.pl 2. Aktualizacja ceny. Poprawiono aktualizację ceny domyślnej po zapisie oferty.  

Współpraca z Comarch ERP XL

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch XL przeniesiono do zakładki [Handel].  

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Mobile Sprzedaż przeniesiono do zakładki [Handel].  

Detal

Zmiany

1. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych dostępna w programie na zakładce [Narzędzia] pozwalająca na synchronizację programu Comarch ERP Optima z Comarch ERP Optima Detal przeniesiono do zakładki [Handel].

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2022.5.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.1
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2022.0.2
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 07.11.2022

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku połączenia z silnikiem baz danych za pomocą loginu SQL. 2. Skasowanie bazy danych. W przypadku wybrania opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera, wskazana baza jest usuwana zarówno z serwera SQL jak i z listy firmowych baz danych w Comarch ERP Optima. 3. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 4. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 25.11.2022

1. Nowe stawki diet i limitów na nocleg. Wprowadzono nowe stawki diet i limitów na nocleg obowiązujące dla delegacji zagranicznych od 29.11.2022 oraz dla delegacji krajowych od 01.01.2023 (Dz.U. z 2022r., poz. 2302) 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości mailowych z załączonym podpisem cyfrowym.

CRM Plus

Poprawiono

1. Windykacja należności. W wersji usługowej poprawiono generowania wydruku ponaglenia zapłaty do wiadomości e-mail.

Serwis

Nowości

1. Wskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych. Na Zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel Plus.
Konfiguracja parametrów dla Serwisu. W Start/Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry w sekcji Wskazanie cech dla części dostępne są parametry:
 • Automatyczny wybór ocechowanych dostaw – po zaznaczeniu parametru aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania partii dostaw na częściach zlecenia serwisowego. Dla każdej części zlecenia serwisowego, która na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty] ma wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy, na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane pobierane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Funkcja działa analogicznie jak opisana w artykule Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych.
W nowych bazach danych powyższy parametr jest domyślnie zaznaczony.
 • Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym -przypomina o konieczności uzupełnienia partii dla części na zleceniu serwisowym posiadających atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Kontrola wskazania partii następuje podczas tworzenia powiązanych dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego.
 Zlecenie Serwisowe – lista części Na formularzu Zlecenia Serwisowego, na zakładce [Części] znajduje się przycisk  Wskazanie cech dla części:

Formularz zlecenia serwisowego – zakładka [Części]

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna Zasoby dla części, na której ustawiony jest kursor, z zasobami dostępnymi w dniu przyjęcia zlecenia serwisowego, czyli zgodnie z datą przyjęcia, znajdującą się na zakładce [Ogólne] zlecenia serwisowego, oraz znajdującymi się na magazynie wskazanym na formularzu części w polu Magazyn. Ilość potrzebnych części wprowadzamy w kolumnie Ilość pobrana. Po zapisie, na formularzu części aktualizowana jest ilość pobrana zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu części pojawia się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie dostaw dla części. Na liście Części w kolumnie Czy wskazano cechę można zweryfikować, czy dla danej części na zleceniu zostały wskazane partie dostaw. Kolumna przyjmuje wartości: wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy części , które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy części, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].  – cechy poprawnie wskazane  – niezgodność ilości części z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie daty dokumentu, jednostki miary, jeśli ilość na formularzu części jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.
Uwaga
Wskazane dostawy są zapisywane na formularzu części na zakładce [Zasoby]. Są blokowane na magazynie i nie mogą być wykorzystane do realizacji innych zleceń serwisowych oraz nie można wskazać ich na żadnym innym dokumencie. Części o określonych cechach mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie na tym zleceniu serwisowym, do którego zostały przypisane.
Więcej informacji na temat wydawania towarów ze wskazaniem konkretnych partii istniejących na magazynie znajduje się tutaj.  Formularz części na zleceniu serwisowym Ten sam przycisk Wskazanie cech dla części umieszczony jest na formularzu części, na wszystkich zakładkach. Działanie przycisku jest analogiczne jak na liście części – pozwala na ocechowanie części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia serwisowego. W przypadku gdy cechy zostaną przypisane do części, to przy próbie zmiany ilości w polu ilość pobrana na formularzu części wyświetli się komunikat: Ilość na dostawach jest inna niż ilość na elemencie. Ilość na elemencie zostanie zmieniona. Zmianę ilości części należy wykonać na oknie Wskazanie cech dla części. Zmieniając magazyn na formularzu części, w sytuacji gdy cechy dostaw zostały wcześniej przypisane, również pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Powyższe komunikaty pojawiają się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry. Pobieranie części dla zlecenia serwisowego Podczas tworzenia dokumentu MM (pobierania części z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy), wskazane dla części partie dostaw, są przenoszone na dokument MM. Dokument MM zapisuje się na trwałe (nie do bufora), dlatego nie można dokonywać na nim żadnych zmian. Więcej informacji na temat pobierania części na zlecenie serwisowe znajduje się tutaj. Obowiązek wyboru partii części na zleceniu serwisowym. Podczas pobierania części z magazynu na zlecenie serwisowe (przekształcenie do MM) sprawdzane jest ustawienie parametru Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym w menu Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry. Jeśli parametr jest zaznaczony, przy pobieraniu części weryfikowane jest, czy określono partie dostawy na oknie Wskazanie cech dla części. Weryfikacja dotyczy wszystkich części, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla którejkolwiek części spełniającej ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie przekształcenia do dokumentu MM pojawi się komunikat: W celu utworzenia dokumentu, wskaż partie dostaw dla towaru KOD_TOWARU [nazwa towaru]. Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości pobrania części na zlecenie serwisowe. W przypadku, gdy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry zaznaczony jest parametr: Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, Użytkownik nie musi wskazywać cech, program automatycznie uzupełni pobrane dostawy .  Zwrot niewykorzystanych części z cechami dostaw  W przypadku części dla których zostały wskazane cechy dostaw, dla zwracanej ilości należy wskazać konkretne dostawy, które chcemy zwrócić. Zwracane dostawy można wskazać na oknie  Wskazanie cech dla części, wywoływanym z poziomu listy części lub formularza części. W kolumnie ilość wykorzystana należy wpisać ilość rzeczywiście wykorzystanych części i za pomocą dokumentu MM ( – Zwrot towaru) zwrócić niewykorzystaną ilość na magazyn lokalny, z którego została pobrana. Dokument MM tworzy się na wskazane części, na różnicę między ilością pobraną a wykorzystaną. Zwrot zapisywany jest tylko na stałe. Więcej informacji na temat zwrotu niewykorzystanych części znajduje się tutaj. Przekształcenie zlecenia serwisowego do dokumentów Dla zleceń serwisowych użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo – magazynowych:
 • dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
 • dokumentu FS/ PA, zawierającego części z wcześniej tworzonych WZ
  Na wyżej wymienione dokumenty magazynowe przenoszone są części wraz z przypisanymi wcześniej cechami dostaw na zleceniu serwisowym. Utworzone dokumenty magazynowe zapisywane są na stałe, w związku z tym nie ma możliwości modyfikowania pobranych partii dostaw. Więcej informacji na temat fakturowania zleceń znajduje się tutaj.  Zasoby Na liście Zasobów znajduje się kolumna Rezerwacje dla zleceń, w której wyświetlana jest ilość towaru, jaka została przypisana na zleceniach serwisowych ze wskazaniem partii dostaw. Rezerwacje dla zleceń zmniejszają ilość dostępną towaru na magazynie. Na karcie towaru w zakładce [Rezerwacje] wyświetlane są Zlecenia Serwisowe, na których znajduje się dany towar z wskazanymi partiami dostaw.

Zmiany

1. Zamykanie zleceń serwisowych. Niepobrane części na zleceniu serwisowym wpływają na stan magazynu (części ze wskazanymi partiami dostaw rezerwują towar), w związku z tym podczas zamykania zlecenia są usuwane. Po wybraniu pod prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego opcji Zamknij zlecenie lub odznaczeniu parametru zlecenie otwarte na formularzu zlecenia, mogą pojawić się komunikaty: Nie wszystkie czynności związane z tym zleceniem zostały wykonane. Czy zamknąć zlecenie i zakończyć czynności? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a czynności zostaną zakończone. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte a czynności nie zostaną zakończone. Nie wszystkie części związane z tym zleceniem zostały pobrane do realizacji zlecenia. Po zamknięciu zlecenia niepobrane części zostaną usunięte. Czy zamknąć zlecenie ? Jeśli wybierzemy TAK, zlecenie serwisowe zostanie zamknięte, a niepobrane części zostaną usunięte ze zlecenia. Dotyczy to tylko części, które nie zostały przesunięte dokumentem MM na magazyn serwisowy, lub nie zostały wskazane bezpośrednio z magazynu serwisowego. Jeśli wybierzemy NIE, to zlecenie nie zostanie zamknięte, a niepobrane części nie zostaną usunięte. Niewykorzystane części ze wskazanymi partiami dostaw, które znajdują się na zamkniętym zleceniu serwisowym, ale nie zostały wydane na dokumencie FS/PA, WZ lub RW, rezerwują towar na magazynie. Usunięcie takiej rezerwacji możliwe jest za pomocą funkcji Zwolnij zarezerwowane części. Po jej wykonaniu rezerwacje dla takich części są usuwane, a zakładka [Zasoby] na formularzu części będzie pusta. Opcja dostępna jest z poziomu listy w menu kontekstowym, tylko dla zamkniętych Zleceń serwisowych. 2. Historia towaru. Na oknie Historia towaru umożliwiono filtrowanie zleceń serwisowych dla części. 3. Rezerwacje dla zleceń. Ilość dostępna towaru w magazynie pomniejszana jest również o Zlecenia serwisowe na których dla części wskazano partię dostaw. W przypadku gdy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, zlecenia serwisowe z wskazanymi partiami dostaw blokują wydanie towaru. 4. Zestawienie wg dostaw. Na oknie Zestawienie dla dostaw na zakładce Zasoby na dokumentach  umożliwiono wyszukiwanie zleceń serwisowych, na których znajdują się części o określonych cechach. 5. Kopiowanie czynności i części. Na zleceniu serwisowym z poziomu listy czynności i części została zablokowana możliwość kopiowania pozycji za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Poprawiono

1. Atrybut urządzenia. Poprawiono zapamiętywanie rozmiaru okna atrybutu urządzenia.

Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.

Nowości i zmiany w wersji 2023.1.1

Płace i Kadry

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.12.2022:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6480,67 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 324,03 zł (5%)
 • minimalna stawka uczniów II roku: 388,84 zł (6%)
 • minimalna stawka uczniów III roku: 453,65 zł (7%)
 • młodociany – przyuczenie: 259,23 zł (4%)
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.01.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3490 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 22,80 zł
 • wskaźnik waloryzacji: 103,9%.
  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2023:
 • najniższe wynagrodzenie dla etatu: 3600 zł
 • minimalna stawka godzinowa dla umów: 23,50 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. ( Dz.U 2022, poz. 1952). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P.z 2022, poz. 1085). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022, poz. 1108). 2. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Podział ulgi podatkowej. Od 01.01.2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa wyświetlana jest roczna kwota ulgi 3600, obok której należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36) zgodnie ze złożonym przez pracownika oświadczeniem. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 u pracowników, którzy mają ustawione prawo do ulgi mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 1/12. W przypadku braku mnożnik ulgi wyniesie 0/12. Podczas naliczania wypłat etatowych, innych, zaliczki brutto, które mają miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy przy wyliczeniu zaliczki podatku będzie uwzględniona ulga podatkowa zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Ulga podatkowa od umów cywilnoprawnych. Od 01.01.2023 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek od umów cywilnoprawnych również będzie można uwzględnić ulgę podatkową. W przypadku złożenia przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną oświadczenia PIT-2 o stosowaniu ulgi należy wprowadzić taką informację na formularzu umowy na zakładce [1.Ogólne] w nowej sekcji Dane podatkowe w polu Ulga podatkowa. W tym polu należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Dodając nową umowę domyślnie ustawia się mnożnik 0/12. Podczas aktualizacji programu do wersji 2023.1 w umowach cywilnoprawnych mnożnik ulgi zostanie ustawiony jako 0/12. Na formularzu umowy cywilnoprawnej przy wyliczeniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców zostanie uwzględniona kwota ulgi podatkowej, jeśli w konfiguracji umowy jest zaznaczony parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową i w umowie ustawiono mnożnik ulgi większy niż 0. Kwota ulgi będzie odejmowana od zaliczki podatku z wypłat mających miesiąc deklaracji 1/2023 lub późniejszy. Na formularzu wypłaty umowy, której okres deklaracji to 1/2023 lub późniejszy została dodane sekcja Ulga podatkowa, w której widoczna jest informacja o należnej uldze w miesiącu i odliczonej w tej wypłacie. W przypadku, gdy pracownik ma kilka źródeł przychodów (np. etat i zlecenie lub różne rodzaje umów cywilnoprawnych) ulga w danym miesiącu deklaracji będzie ustalana zgodnie z ustawieniami dla danego rodzaju źródła, przy czym będzie kontrolowane, aby kwota ulgi odliczonej od wszystkich wypłat w miesiącu dotyczących danego źródła przychodu nie przekroczyła ustawionej wysokości ulgi w naliczanej umowie i aby ulga od wszystkich źródeł nie przekroczyła kwoty 300 zł (1/12 kwoty ulgi rocznej). W związku ze zmianą w konfiguracji typu wypłaty o rodzaju Umowa na zakładce [2.Podatki/Nieobecności] został udostępniony do zaznaczenia parametr Zawsze naliczaj ulgę podatkową. Podczas aktualizacji do wersji 2023.1.1 parametr jest automatycznie zaznaczany w umowach, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia, PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło, PIT-8B 7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych, PIT-8B 9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku  od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika została zmieniona nazwa parametru Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na  Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Ustawienie na formularzu parametru decyduje czy w wypłacie pracownika zostanie naliczony podatek. Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 r.  jeśli w wypłacie są naliczane elementy będące zasiłkami oraz elementy, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej… oraz PIT-4 2. Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielonym rsp (brak kosztów uzyskania) program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i umów cywilnoprawnych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie zostanie naliczona. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia. Oświadczenia pracownika po zwolnieniu pracownika Od 1.01.2023 w przypadku naliczania wypłaty pracownikowi po zakończeniu stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą nie powinny być stosowane złożone w trakcie trwania stosunku wnioski o stosowanie:
 • ulgi podatkowej,
 • podwyższonych kosztów uzyskania,
 • zwolnienia z PIT dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które wróciły z zagranicy,
 • zwolnienia z PIT dla osób, które ukończyły 60/65 lat.
  W konfiguracji firmy został dodany nowy parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr jest zaznaczony, podczas naliczania wypłaty etatowej, innej, zaliczki brutto, której data wypłaty jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika mimo ustawienia w danych kadrowych:
  • nie jest odliczana ulga podatkowa,
  • jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
  • jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.
W przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy parametr jest zaznaczony i data wypłaty jest późniejsza niż data zakończenia umowy pomimo ustawienia w umowie nie będzie odliczana ulga podatkowa,  natomiast jeśli pracownik ma ustawione w danych  kadrowych zwolnienie z PIT jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane. Kalkulator wynagrodzeń. Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.01.2023r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.01.2023 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto będzie można ustawić kwotowo wartość ulgi podatkowej dla wynagrodzenia ze stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych. 3. Deklaracja PIT-8C w wersji 11. Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8C obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2022 roku. Po naciśnięciu przycisku   z poziomu Listy deklaracji PIT pracownika pojawia się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania. Po naciśnięciu ikony  deklaracja PIT-8C otwiera się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Wydruki deklaracji PIT -8C są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem oraz seryjnie z poziomu listy pracowników oraz listy deklaracji pracowników. Podgląd wydruku deklaracji dostępny jest z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem . Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna ‘Lista deklaracji PIT’ konkretnego pracownika oraz seryjnie z okna ‘Deklaracje PIT pracowników’. Podczas wysyłki deklaracji jest ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna ‘Lista deklaracji pracowników’ lub z poziomu ‘Lista deklaracji PIT’ pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd UPO dostępnej w menu przy przycisku . 4. Deklaracje podatkowe.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(29) do systemu e-Deklaracje.
 • Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru obowiązującego od 01.01.2023 r.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z poziomu ‘Lista podatku na PIT-8AR’.
  5. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia i kodów podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Zmieniono opis dla kodu tytułu ubezpieczenia 0543. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów Dz.U. 2022, poz. 1598.   6. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM:
 • Dodano możliwość samodzielnego resetowania hasła administratora aplikacji Comarch HRM z poziomu Comarch ERP Optima dla Klientów posiadających lokalną instalacje Comarch HRM lub w Chmurze Standard. Opcja dostępna jest wyłącznie dla operatora Admin z poziomu Narzędzia / Korekty danych .
 • W związku z  wprowadzeniem  wysyłki SMS do pracowników w aplikacji Comarch HRM,  w konfiguracji firmy  Płace / Comarch HRM dodano parametr Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM. Parametr   jest domyślnie zaznaczony decyduje o możliwości wysyłki powiadomień SMS do pracowników.
 

Zmiany

1. Naliczanie ekwiwalentu. Dodano nowy sposób dopełnienia podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku, gdy w okresie, z którego ustala się średnią wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, pracownik przepracował tylko część miesiąca. Zgodnie z rozporządzeniem urlopowym, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu przyjmowanego do podstawy ustalenia ekwiwalentu, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do tej pory w programie dopełniane w ten sposób były tylko składniki zmienne wypłacone w miesiącach, w których wystąpiła nieobecność. Po zmianie dopełnieniu będzie podlegać wynagrodzenie z całego okresu przyjmowanego do wyliczenia podstawy. Nowy sposób oparty jest na parametrze Elementy zmienne dopełniane z uwzględn. łącznej ilości dni pracy i normy z całego okresu przyjętego do wylicz. ekwiwal. dostępnym z poziomu Konfiguracja / Płace / Parametry/ Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop. W przypadku zaznaczenia parametru jeśli pracownik w okresie, z którego są przyjmowane elementy zmienne do podstawy nie przepracował całego okresu elementy, które powinny być dopełnione – mają ustawioną opcję wliczania do ekwiwalentu jako 'wliczać po dopełnieniu’, 'wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu’ oraz 'wliczać jak zasadnicze’ (dla pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej) – z każdego miesiąca (w tym z miesięcy gdzie nie było nieobecności) są dzielone przez czas przepracowany zsumowany z miesięcy, z których uwzględniamy elementy i pomnożone przez normę ustaloną także ze wszystkich miesięcy, które wliczamy do podstawy. W przypadku gdy parametr jest odznaczony podczas wyliczania podstawy ekwiwalentu za urlop  dopełniany jest tylko miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność. 2. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy podatku oraz składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w związku ze zmianą kwot diet od 29.11.2022. 3. Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Umożliwiono zablokowanie przed zmianami Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. W menu kontekstowym dodano opcję Zablokuj deklarację. 4. Parametry w konfiguracji. Uporządkowano parametry kadrowo-płacowe w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry). W oknie Parametry zostały dodane zakładki:
 • [Dane kadrowe i deklaracje], w której dostępne są parametry, przeniesione z dotychczasowej sekcji Parametry dotyczące danych kadrowych i deklaracji.
 • [Naliczanie wypłat], w której dostępne są parametry, które były wcześniej w sekcji Parametry dotyczące naliczania wypłat bez parametrów dotyczących urlopu/ekwiwalentu.
 • [Wynagrodzenie/ ekwiwalent za urlop], w której dostępne są wszystkie parametry dotyczące urlopu/ ekwiwalentu.
 • [Spłaty pożyczek], w której dostępne są parametry przeniesione z sekcji Spłaty pożyczek.
  5. Informacje bieżące. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu danych w analizie Wygasające uprawnienia pracownicze w oknie Informacje bieżące. W przypadku, gdy pracownik ma kilka uprawnień tego samego typu do kontroli czy kończy się uprawnienie uwzględniana będzie data z pola 'uprawnienie ważne do’, która jest najpóźniejsza. W analizie uwzględniane będą tylko kwalifikacje aktywne (bez zaznaczonego parametru Nieaktywne). 6. Kwalifikacje pracownika. Na formularzu kwalifikacji dodano parametr Nieaktywne, za pomocą którego będzie można oznaczyć nieobowiązujące już kwalifikacje. 7. Wypłaty pracowników. W przypadku, gdy pracownik archiwalny nie ma naliczonej wypłaty na danej liście płac w kolumnie Status będzie wyświetlany 'prac. archiwalny’. 8. Wydruki deklaracji PIT. Umożliwiono ustawienie własnych opcji dotyczących wydruków deklaracji PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR generowanych w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe np. nazwy wydruku, podpisu cyfrowego. Ustawień należy dokonać w konfiguracji wydruków o nazwach PIT-11, PIT-8C i PIT-8AR, które są dostępne w programie, gdy jest otwarty odpowiednio formularz deklaracji PIT-11 (od wersji 28), PIT-8C (od wersji 11) lub PIT-8AR (od wersji 12). 9. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Dostosowano wydruk deklaracji rezygnacji z PPK do nowego wzoru. 10. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne. Dostosowano wykazywanie danych dotyczących wynagrodzenia opodatkowanego oraz składek społecznych dla pracowników – kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.  

Poprawiono

1. PIT 11.
 • Poprawiono wykazywanie w deklaracji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów gdy wypłacono umowę  o rodzaju PIT-8B 8.Udział w organach stanowiąc. osobie z kodem tytułu ubezpieczenia 2250.
 • Jeżeli pracownik miał wypłacony element, który w konfiguracji miał zaznaczony parametr Składka członkowska na rzecz związków zawodowych to po ponownym wejściu w naliczoną deklarację PIT-11 pojawiał się niepotrzebnie komunikat informujący o konieczności zaktualizowania deklaracji w wyniku zmian. Przeliczenie deklaracji powodowało wykazanie podwójnej wartości składki.
  2. Wypłaty pracownika – pakiet mobilności.
 • W przypadku gdy pracownik korzystający ze zwolnienia PIT dla młodych przekroczył roczny limit zarobków (85.528 zł) w wypłacie, w której był rozliczany tzw. Pakiet mobilności nie naliczały się podstawy i składki społeczne.
 • W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu deklaracji były naliczane dwie wypłaty pracownika, z wynagrodzeniem zasadniczym i w pierwszej wypłacie był więcej niż jeden składnik w wynagrodzeniu zasadniczym (pomniejszenie z tytułu nieobecności lub odchyłek od normy, tj. powyżej lub poniżej normy) – w drugiej naliczanej wypłacie Pomniejszenie o 30% diet było zmniejszone o kwoty rozliczone w pierwszej liście płac. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracownika – zwolnienie do 30 000 zł. W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 dochodu program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT osiągnięty przed ukończeniem 26 lat. Działanie poprawiono. 4. Wypłata właściciela. W niektórych przypadkach, gdy właściciel miał wprowadzoną całomiesięczną nieobecność zaewidencjonowaną w kilku częściach w wypłacie naliczał się ujemny dochód deklarowany i nie naliczała się podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono. 5. Naliczanie składki na FGŚP.  Nie naliczała się podstawa i składka na FGŚP w wypłacie naliczonej z kodem 3000, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację zapisu, w którym została usunięta informacja o ubezpieczeniu. Działanie poprawiono. 6. Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną aktualizacje po naliczeniu wypłaty i urlop był rozliczany z opóźnieniem na liście z opcją miesięcy wstecz. 7. Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego.
 • Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego, w przypadku, gdy miał wypłacone dopłaty do nadgodzin.
 • Przywrócono możliwość naliczenia wypłaty dla pracownika tymczasowego, który przez część miesiąca był dodatkowo oddelegowany.
  8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze i elementy zmienne w różnych terminach, w niektórych przypadkach elementy zmienne należne za trzy miesiące były dzielone przez czas pracy z czterech miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wg daty wypłaty i do podstawy ekwiwalentu były wliczane dodatki okresowe oraz dodatki miesięczne to przy wyliczeniu średniej z elementów zmiennych przyjmowana była niepoprawna ilość miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczenie podstawy ekwiwalentu w przypadku, gdy do podstawy wliczane były elementy zmienne naliczone na listach płac z ustawioną opcję ‘Wstecz’.
  9. Zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał odnotowanych kilka nieobecności związanych z rodzicielstwem na formularzu danych pracownika na zakładce [6 Inne informacje] przy parametrze Nie naliczać składek na FP/FGŚP po powrocie z urlopów macierzyńskich/wychowawczych nie ustawiał się automatycznie okres zwolnienia z opłacania składek. Działanie poprawiono. 10. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym próbowano zaznaczyć parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono. 11. Dodawanie nieobecności. W niektórych przypadkach podczas dodawania nieobecności z poziomu zakładki [2.Nieobecności] pojawiał się komunikat: W dniu jest już dodany zapis obecności / nieobecności, mimo że pracownik nie miał wprowadzonej obecności/nieobecności. Działanie poprawiono. 12. e-Teczka. Podczas próby dodania dokumentu do e-Teczki, gdy pliki były przechowywane na IBARD pojawiał się komunikat i zapis nie był wykonywany. Działanie poprawiono. 13. Dodatki operacje seryjne. Poprawiono tekst wyświetlany w logu pokazującym postęp operacji seryjnej. 14. Wydruk Świadectwo pracy za okres. Poprawiono wykazywanie danych dotyczących okresu zatrudnienia w danym wymiarze etatu, w przypadku, gdy pracownik miał odnotowanych kilka zapisów historycznych. 15. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W wydruku ‘Przekroczenie progu podatkowego’ w kol. Dochód narastająco – nie była odliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga klasy średniej). Działanie poprawiono. 16. Wydruk Lista pracowników, dla których naliczono PIT. Na wydruku ‘Lista pracowników, dla których naliczono PIT’ nie wyświetlały się osoby, którym wystawiono PIT- 11 w wersji 28 i 29. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:
 • PIT-28(25) z załącznikami: PIT-28/B(19), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/WZR(2),
 • PIT-36(30) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9), PIT/ZG(7), PIT/Z(11), PIT/BR(6), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
 • PIT-36L(19) z załącznikami: PIT/B(20), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(6), PIT/O(27), PIT/IP(4), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022.
Uwaga
Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) wersji 2023.1.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiły się objaśnienia do deklaracji ani formularze interaktywne deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19). W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PT-36L(19) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.

Deklaracja PIT-28(25)

Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano sekcję C. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnione od podatku. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-28 zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-28(25) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-28(25), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-28(25). Po zaznaczeniu danego rodzaju ulgi aktywne staje się pole do uzupełnienia przychodów objętych zwolnieniem (kwota przychodów objętych zwolnieniem w takim przypadku nie jest pobierana z formularza zaliczki na PIT-28), do wysokości 85 528 zł. Suma kwot w poz. 20, poz. 22 i poz. 24 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 21 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-28(25) z zaznaczoną poz. 21 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-28(25) zaznaczono poz. 19, poz. 21 lub poz. 23 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 20, poz. 22 lub poz. 24 to podczas zapisywania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: W sekcji C zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję C? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji C. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-28(25). Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela i wszystkie działalności wskazane na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano z udziałem równym 100% lub wszystkie z udziałem różnym od 100% to kwoty w sekcji D wyliczane są jako suma przychodów w poszczególnych stawkach opodatkowanych z zaliczek dodanych w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki oraz zweryfikuj załącznik PIT-28/B pod kątem przychodów opodatkowanych dla podatnika dla poszczególnych działalności. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela, a podatnik osiąga przychody zarówno z działalności na własne nazwisko, jak i spółki (na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodano działalność zarówno z udziałem równym 100%, jak i udziałem różnym od 100%), to kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy uzupełnić ręcznie na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Z formularza ostatniej zaliczki na PIT-28 wyliczonej w 2022 r. przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-28(25) pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia i uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko i w formie spółek. Przychody zwolnione zostały wyliczone w sekcji C na PIT-28. Przychody opodatkowane związane ze spółkami należy uzupełnić ręcznie na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Przychody opodatkowane dla działalności na własne nazwisko należy uzupełnić w sekcji D na PIT-28. Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 20 poz. 22 lub poz. 24 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Kwotę przychodów opodatkowanych z działalności na własne nazwisko należy zmodyfikować na formularzu PIT 28(25) w sekcji D, kwotę przychodów opodatkowanych ze spółek należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B w sekcji C. Odznaczenie na formularzu PIT-28(25) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji C pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że kwoty w sekcji D wyliczane są na podstawie zapisów w ewidencji ryczałtowej i nie podlegają edycji. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT-28/B. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona automatycznie na podstawie karty właściciela to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma kwot składek z zaliczek dodanych w 2022 r. Jeżeli ulga w sekcji C została zaznaczona ręcznie przez użytkownika to do poz. 97 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 97 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 104 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole podlega edycji przez użytkownika. Kwota w poz. 105 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Na formularzu deklaracji PIT-28(25) dodano również pozycje dla stawek ryczałtu 12% oraz 14%. Na załączniku PIT-28/B(19) wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36(30)

Na formularzu deklaracji PIT-36(30) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji D Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36(30) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36(30) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36(30), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność w polu Typ działalności zaznaczono opcję Najem, dzierżawa to ulga wskazana na właścicielu nie jest zaznaczana na formularzu deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73 lub poz. 75 to do poz. 87 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 77 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest do poz. 87 z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 79, 81, 83 , 85 i 87 dla podatnika oraz poz. 80, 82, 84, 86 i 88 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36(30) z zaznaczoną poz. 75/ poz. 76 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli zaznaczono poz. 71, poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 a nie uzupełniono kwoty przychodów zwolnionych to podczas zapisywania deklaracji PIT-36 pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikatu umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36(30). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36(30) zaznaczono automatycznie poz. 73, poz. 75 lub poz. 77 to kwota w poz. 99 wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 87 deklaracji PIT-36(30). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 79, poz. 81, poz. 83, poz. 85 lub poz. 87 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36 wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36 nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 220 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych). Poz. 220 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z lat ubiegłych. Odznaczenie na formularzu PIT-36(30) ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 99 przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla podatnika to edycji podlegają kwoty w poz. 101, poz. 102 i poz. 104. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z dla małżonka to edycji podlegają poz. kwoty w poz. 163, poz. 164 i poz. 166. Kwota w poz. 234 Odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji przy użyciu terminala ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka),
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 284 dla podatnika i poz. 285 dla małżonka).
  Kwoty do poz. 260 i poz. 264 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 256 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 218 lub poz. 219 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 217. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 308 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 307. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane.

Deklaracja PIT-36L(19)

Na formularzu deklaracji PIT-36L(19) dodano sekcję D. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Sekcja zawiera informacje o rodzaju zwolnienia oraz przychodach objętych zwolnieniem. Sekcja może zostać uzupełniona automatycznie na podstawie formularza właściciela lub ręcznie przez użytkownika. Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu na dowolny dzień roku podatkowego 2022 r. wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to na deklaracji PIT-36L(19) zaznaczany jest automatycznie odpowiedni rodzaj ulgi.
Uwaga
Jeżeli nie pobrano modułu płacowego oraz podatnikowi w 2022 r. przysługiwała ulga dla pracujących seniorów, którą utracił, należy przed wyliczeniem deklaracji PIT-36L(19) na formularzu właściciela na zakładce [Szczegółowe] w polu Zwolnienie z PIT ponownie wskazać: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury. Po wyliczeniu deklaracji PIT-36L(19), w polu Zwolnienie z PIT należy ponownie wybrać: Brak.
Użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia ulgi na formularzu deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22 lub poz. 24 to odpowiednio do poz. 23 lub poz. 25 przenoszona jest kwota przychodów objętych zwolnieniem (maksymalnie 85 528 zł). Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L zaznaczono automatycznie poz. 26 to kwota przychodów objętych zwolnieniem przenoszona jest z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. W takim przypadku podczas wyliczania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: Deklaracja została przeliczona na podstawie wyliczonych zaliczek za rok podatkowy. Zweryfikuj i sprawdź czy masz policzone wszystkie potrzebne zaliczki. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. W przypadku zaliczek uproszczonych użytkownik powinien uzupełnić tę kwotę ręcznie. Suma kwot w poz. 23, poz. 25 i poz. 27 ograniczana jest do wysokości 85 528 zł. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 24 Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Nie ma możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36L(19) z zaznaczoną poz. 24 bez dodanego załącznika PIT/O. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 a nie uzupełniono kwoty odpowiednio w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 to podczas zapisywania deklaracji PIT-36L(19) pojawia się komunikat: W sekcji D zaznaczono rodzaj zwolnienia a nie podano kwoty przychodów zwolnionych. Czy chcesz poprawić sekcję D? Zaakceptowanie komunikat umożliwia uzupełnienie kwoty w sekcji D. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie formularza deklaracji PIT-36L(19). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zaznaczono automatycznie poz. 22, poz. 24 lub poz. 26 to kwota w poz. 28 Przychód wyliczana jest jako różnica pomiędzy łączną kwotą przychodów podatnika z działalności gospodarczej a kwotą przychodów objętych zwolnieniem, wykazanych automatycznie w poz. 23, poz. 25 lub poz. 27 deklaracji PIT-36L(19). Po uzupełnieniu/ zmianie kwoty przychodów objętych zwolnieniem w poz. 23, poz. 25, lub poz. 27 pojawia się komunikat: Podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy. Aby prawidłowo wyliczyć deklarację dodaj zwolnienie na karcie właściciela i przelicz zaliczki. W przeciwnym wypadku deklarację należy uzupełnić ręcznie. Jeżeli w sekcji D wykazano przychody zwolnione to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest kwota składek z formularza ostatniej zaliczki na PIT-36L wyliczonej w 2022 r. (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-36L nie wykazano przychodów zwolnionych to do poz. 40 Składki na ubezpieczenia społeczne przenoszona jest suma składek uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej). Poz. 40 podlega edycji do wysokości przychodów opodatkowanych pomniejszonych o straty z działalności gospodarczej. Do poz. 42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy przenoszona jest kwota suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonej o straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole podlega edycji przez użytkownika. Odznaczenie na formularzu PIT-36L(19) danej ulgi zeruje kwotę przychodów objętych zwolnieniem oraz blokuje możliwość ręcznego uzupełnienia tej kwoty. Po odznaczeniu ostatniej ulgi w sekcji D pojawia się komunikat: Podatnik zrezygnował ze zwolnienia z PIT. Jeśli chcesz przeliczyć deklarację z pominięciem zwolnienia z PIT wybierz Tak, w przeciwnym wypadku deklarację należy zmodyfikować ręcznie. Zaakceptowanie komunikatu powoduje, że do poz. 28 Przychód przenoszona jest łączna kwota przychodów podatnika z działalności gospodarczej z załącznika PIT/B. W przypadku wyboru opcji Nie kwoty należy zmodyfikować na załączniku PIT/B. Aktualizowane są również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odliczenia na załączniku PIT/O. Jeżeli dodano załącznik PIT/Z to edycji podlegają kwoty w poz. 30 i poz. 31. Kwota w poz. 47 Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych ograniczana jest do wysokości 2 500 zł. Jeżeli do deklaracji PIT-36L(19) dodano załącznik PIT/WZ(2) to aktywne są pola:
 • poz. 56 i poz. 61 Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy,
 • poz. 58 i poz. 63 Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy.
  Kwoty do poz. 56 i poz. 58 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 54 jest większa od zera. Kwoty do poz. 61 i poz. 63 przenoszone są z formularza załącznika PIT/WZ(2) jeżeli kwota w poz. 55 jest większa od zera. Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty w tych pozycjach na niższą. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 39 Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić poz. 38. Po uzupełnieniu kwoty w poz. 76 Doliczenia do podatku należy uzupełnić poz. 75. Na załączniku PIT/B wykazane są przychody opodatkowane. Załącznik PIT/O(27) Na załączniku PIT/O(27) dodano limity kwotowe dla pól:
 • poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych ograniczana jest do wysokości 500 zł,
 • poz. Wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki ograniczana jest do wysokości 500 000 zł,
 • poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) ograniczana jest do wysokości 250 000 zł.
  Na załączniku PIT/O(27) dodano możliwość uzupełnienia informacji o ośmiu dzieciach. Na załączniku PIT/O dodanym do deklaracji PIT-28(25), PIT-36L(19) aktywowano poz. 52 Liczba dzieci. Użytkownik ma również możliwość uzupełnienia danych dzieci oraz zaznaczenia opcji Ulga dla rodzin 4+. Nie ma natomiast możliwości zaznaczenia poz. 5 Liczba miesięcy, za które przysługuje odliczenie oraz poz. 7 Przysługujące odliczenie z tytułu ulgi na dzieci. Załącznik PIT/BR(6) Kwoty w poz. 33 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 1 ustawy oraz poz. 34 Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 2 ustawy nie są wyliczane automatycznie. Użytkownik może uzupełnić w nich wartość ręcznie (w poz. 33 do wysokości kwoty z poz. 32, w poz. 34 do wysokości sumy kosztów z poz. 14, poz. 16, poz. 18, poz. 20, poz. 22, poz. 24, poz. 28, poz. 30).   2. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania. Polski Ład daje podatnikowi możliwość:
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 w trakcie roku od lipca 2022 r.,
 • przejścia z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym,
 • przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym.
  Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku Przechodząc z ryczałtu na zasady ogóle od lipca 2022 r. podatnik:
 • od przychodów uzyskanych od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. zapłaci ryczałt ewidencjonowany i rozliczy przychody na formularzu PIT-28 złożonym do 2.05.2023,
 • od dochodów uzyskanych od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. zapłaci podatek według skali i będzie zobligowany do złożenia zeznania PIT-36 do 2.05.2023.
  Na formularzu deklaracji PIT-28(25) podatnik wykazuje zaliczki z ryczałtu, odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres styczeń – czerwiec 2022 r., a na formularzu deklaracji PIT-36(30) w sekcji L wykazuje zaliczki wyliczone na zasadach ogólnych, a także odliczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec – grudzień 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych podatnika lub małżonka za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to podatnik ma możliwość tylko rozliczenia indywidualnego. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-36(30) opcji np. wspólnie z małżonkiem, podczas próby wyliczenia deklaracji PIT-36(30) pojawia się komunikat: W lipcu 2022 roku podatnik lub małżonek przeszedł na rozliczenie podatku wg zasad ogólnych – skali podatkowej. Zmieniono sposób rozliczenia na indywidualny. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to na formularzu deklaracji PIT-36(30) blokowana jest możliwość zaznaczenia poz. 60, poz. 62, poz. 64, poz. 66 oraz poz. 68.
Uwaga
Jeżeli podatnik składa dwie deklaracje (PIT-28 i PIT-36) za 2022 r. i korzysta ze zwolnienia z PIT to musi zweryfikować, czy suma zwolnień na obu deklaracjach nie przekroczyła kwoty 85 528 zł.
Przejście z PIT-28 na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-28(25), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). W takim przypadku zalecamy aby w pierwszej kolejności wykonać kopię bezpieczeństwa firmy, wgrać ją pod inną nazwą, a następie usunąć w niej zapisy księgowe z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r., dokonać w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zmiany rodzaju księgowości oraz zaksięgować dokumenty do KPiR w 2022 r. Następnie należy na formularzu właściciela dodać udziały dla PIT-36 za wszystkie miesiące 2022 r. oraz na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 64, poz. 66 lub poz. 68 (podatnik) lub poz. 65, poz. 67 lub poz. 69 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-28. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-28. Do poz. Należna zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Zaliczka podatku do zapłaty z formularza zaliczki na PIT-28. Do poz. Zapłacona zaliczka w miesiącu/kwartale przenoszona jest kwota z poz. Kwota zapłacona do US z formularza zaliczki na PIT-28. Istnieje również możliwość ręcznego uzupełnienia kwoty przychodów i kosztów na formularzu załącznika PIT/B(20) dodanego do deklaracji PIT-36(30). W takim przypadku można pominąć krok związany z usunięciem zapisów księgowych z Ewidencji ryczałtowej w 2022 r. i ich zaksięgowaniem do KPiR . Przejście z PIT-36L na PIT-36 po roku podatkowym Po roku podatkowym podatnik może, zamiast złożyć PIT-36L(19), rozliczyć się na formularzu PIT-36(30). Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w kilku formach, to zmiana sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich dochodów z tej działalności. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za 2022 r. na zakładce [PIT-36L] odznaczyć parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L). Następnie na formularzu deklaracji PIT-36(30) należy zaznaczyć odpowiednio poz. 60 lub poz. 62 (podatnik) lub poz. 61 lub poz. 63 (małżonek). Po zaznaczeniu tych pozycji należy ponownie przeliczyć formularz deklaracji PIT-36(30). Po przeliczeniu, w sekcji L Należne zaliczki art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30 g ustawy automatycznie przenoszone są kwoty należnych zaliczek oraz zapłaconych zaliczek z formularzy zaliczek na PIT-36L. Jeżeli dla podatnika wyliczono również zaliczki na PIT-36 z najmu to w sekcji L w poszczególnych miesiącach/kwartałach sumowane są kwoty z zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L. Dokumenty uwzględnione jako niezapłacone na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36L za rok 2021 r., a następie rozliczone w 2022 r., nie są automatycznie uwzględniane na załączniku PIT/WZ dodanym do deklaracji PIT-36(30). Użytkownik może dodać je ręcznie na formularzu załącznika PIT/WZ. 3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Na dzień udostępnienia deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT 36L(19) eksport do systemu e Deklaracje jest zablokowany. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do 31.01.2023 r. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L/PIT-28. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(30), PIT-36L(19) oraz PIT-28(25) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. 5. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 na zasady ogólne wg skali podatkowej w trakcie roku. Jeżeli w bazie Klienta w trakcie roku została zmieniona forma opodatkowania z ryczałtu (PIT-28) na zasady ogólne wg skali podatkowej (PIT-36) i na kwotach deklaracji właściciela za miesiąc lipiec 2022 zaznaczony został parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku, to należy przeliczyć deklarację roczną PIT-28 za okres 01.01.2022-30.06.2022, oraz roczną deklaracje PIT-36 za okres 01.07.2022-31.12.2022. Deklaracje te można przeliczyć z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe:
 • PIT-28 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Ewidencja ryczałtowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc czerwiec 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe,
 • PIT-36 – przy ustawieniu rodzaju księgowości w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry Księga podatkowa w bazie Klienta oraz wskazując miesiąc grudzień 2022 na liście firm w aplikacji Comarch ERO Optima Biuro Rachunkowe.
  6. Biuro Rachunkowe. Przeliczanie deklaracji rocznej PIT-36 przy przejściu z PIT-28 lub PIT-36L na zasady ogólne wg skali podatkowej po zakończeniu roku. W sytuacji, gdy na koniec roku podatnik wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a przez cały rok w bazie podatnika przeliczane były zaliczki na PIT-28 lub PIT-36L, to w tym przypadku należy przeliczyć roczną deklarację PIT-36 z poziomu programu Comarch ERP Optima. 7. Deklaracje PIT:
 • Umożliwiono wydruk deklaracji PIT-8AR(12) oraz PIT-11(29)
 • Umożliwiono przekazanie deklaracji PIT-8AR(12) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
  8. Uproszczone wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2023 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako styczeń 2023 i późniejszy. Od 01.01. 2023 podatnik będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł), 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianami w formularzu danych pracownika na zakładce [2.Szczegółowe] zostało zmienione pole, w którym wprowadzany jest współczynnik dla ulgi. W polu Ulga podatkowa należy wprowadzić mnożnik w formie ułamka (1/12, 1/24, 1/36). Podczas naliczania wypłat etatowych i innych, które mają ustawioną datę wypłaty jako 1.01.2023 lub późniejszą ulga podatkowa, o którą jest pomniejszany podatek jest ustalana zgodnie z ustawieniami na formularzu pracownika. Dodatkowo została wprowadzona kontrola, aby w przypadku kilku wypłat wypłaconych w tym samym miesiącu sumarycznie ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu nie były odliczone w kwocie wyższej niż przysługują pracownikowi. Niepobieranie zaliczki podatku od przychodów do kwoty 30 000 zł Od 1.01.2023 r.  zostanie rozszerzony katalog osób, które mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki podatku od przychodu do kwoty 30 000 zł.  Wniosek mogą zgłaszać osoby otrzymujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy oraz wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W związku ze zmianą na formularzu pracownika został dodany parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł).  Przy zaznaczonym parametrze w wypłatach naliczanych od stycznia 2023 program sprawdza czy dochód pracownika uzyskany od początku roku podatkowego uzyskany zarówno z etatu jak i wypłat innych nie przekroczył 30 000 zł. Jeżeli nie, to zaliczka podatku nie jest naliczana. W wypłacie, w której dochód pracownika w danym roku podatkowym przekroczył kwotę 30 000 zł podatek jest naliczany od całego wynagrodzenia.  

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, zaktualizowanym 17 listopada 2022 roku. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(21), PIT-36(26), PIT-36L(15). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza. 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. Na wydruk zaliczki na CIT-8 przenoszona jest pełna nazwa firmy uzupełniona w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. 4. Kwoty indywidualne. Od stycznia 2023 r. najem prywatny będzie mógł być rozliczany tylko na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W związku z tym dodaliśmy komunikaty, aby użytkownik miał możliwość odpowiedniego przygotowania do zmian. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Gospodarcza lub W strefie ekonomicznej, a w kwotach właściciela dodano udział na zakładce [Najem] to podczas dodawania kwoty indywidualnej od stycznia 2023 r. pojawia się komunikat: Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny nie musisz nic robić. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej należy przenieść go na zakładkę 'Dz. gospodarcza’. 5. Kwoty indywidualne. Podczas dodawania kwoty za dany miesiąc, jeżeli użytkownik doda lub usunie kolejną działalność to miesiąc wskazany na formularzu kwoty blokowany jest do edycji. 6. Ewidencja ryczałtowa. Płatność do zaliczki na PIT-28 wyliczonej za grudzień/ czwarty kwartał 2022 r. tworzona jest w Preliminarzu płatności z Terminem płatności na 28.02.2023 r. 7. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Umożliwiono odpięcie okna podglądu dokumentów, dzięki czemu można je przenieść na drugi monitor. 8. Biuro Rachunkowe. Wybór właściciela przy podglądzie zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty. W przypadku podglądu zaliczki/ deklaracji PIT lub wypłaty właściciela jeśli na liście dostępny jest właściciel, który został oznaczony w programie Comarch ERP Optima jako Archiwalny, zmieniono kolor w którym się on pojawia na liście z czerwonego na szary. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku generowania pliku pdf z informacją dla Klientów na wydruku zmieniono tytuł dotyczący deklaracji ZUS na Deklaracja ZUS DRA oraz Deklaracja ZUS DRA właściciela. 10. Wczytywanie danych w usłudze Comarch OCR. Dodano możliwość pobierania danych adresowych oraz nazwy kontrahenta z istniejącej karty kontrahenta. Parametr Przenieś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów znajduje się w Start/Konfiguracja/Program/OCR/Parametry.  

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Księgowania okresowe. Jeżeli w polu Kwota dodano odwołanie do zapytania SQL i treść zapytania zawierała więcej niż 975 znaków, podczas przeliczania zestawienia następowało zamknięcie programu. Działanie poprawiono. 2. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Zoptymalizowano inicjalizowanie bilansu otwarcia. 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych przypadkach podczas eksportu bieżącego widoku do pliku Excel z poziomu zakładki [Konto] nie były przenoszone wszystkie pozycje widoczne na liście. Działanie poprawiono. 4. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Przywrócono możliwość odblokowania deklaracji VIU-DO, do której odebrano UPO. 5. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie stawek z częścią ułamkową na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki. 6. Rejestry VAT. Dotyczy Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. W specyficznych przypadkach nie wyświetlał się podgląd dokumentu PDF dodanego za pomocą usługi Comarch OCR. Działanie poprawiono. 7. Opis analityczny. Przyspieszono dodawanie opisu analitycznego na dokumentach. 8. Praca rozproszona. Poprawiono import kontrahentów z przypisanymi atrybutami. 9. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe podczas seryjnego konwertowania wielu baz program zawieszał się. Działanie poprawiono. 10. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W szczególnych przypadkach, gdy w bazie biura rachunkowego w pieczątce zostało dodane logo, było ono źle skalowane i podczas generowania pliku pdf z informacją dla Klientów pojawiał się komunikat: Błąd zapisywania pliku. Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie. Działanie poprawiono. 11. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. Jeśli w bazie przeliczona była pierwotna deklaracja ZUS DRA dla pracowników oraz korekta tej deklaracji, to na wydruku Informacje o podatkach i składkach ZUS pojawiała się dodatkowa pozycja dot. deklaracji ZUS DRA pracowników na kwotę 0,00. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Automatyczna synchronizacja z Comarch Apfino. Umożliwiono automatyczną synchronizację danych (płatności, faktur, kontrahentów) z platformą Comarch Apfino. Zgodnie z ustawionym harmonogramem przesyłane są informacje dotyczące nowych oraz zmienionych dokumentów. Dzięki temu bez wykonywania przez Użytkownika ręcznej wysyłki, dane po stronie Comarch Apfino są aktualne. Synchronizacja płatności – automatycznie przesyłane są informacje dotyczące:
 • nowych i zmienionych, jak również usuniętych płatności,
 • płatności, które nie były jeszcze przesyłane lub od czasu ich wysyłki nastąpiły zmiany,
 • płatności o statusie innym niż bufor,
 • wszystkich płatności z wyjątkiem tych pochodzących z list płac.
  Synchronizacja faktur – automatycznie przesyłane są dokumenty spełniające warunki:
 • faktury które jeszcze nie były przesłane do Comarch Apfino,
 • Faktury Sprzedaży, w tym faktury finalne i korekty, zatwierdzone i nieanulowane (nie są wysyłane faktury zaliczkowe, faktury VAT marża oraz faktury pierwotne),
 • dokumenty z wybranym kontrahentem będącym płatnikiem o statusie: Krajowy,
 • dokumenty, na których wybrana jest forma płatności o typie przelew,
 • dokumenty utworzone po uruchomieniu automatycznej synchronizacji z Comarch Apfino (dokumenty dodane wcześniej powinny być wysłane ręcznie przez Użytkownika).
  Synchronizacja kontrahentów –  automatycznie wysyłane są informacje o kontrahentach którzy nie byli wcześniej wysyłani do Comarch Apfino lub dla których od czasu ostatniej wysyłki zmienił się numer NIP. W Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, obok istniejących zadań synchronizacji z e-Handel, Comarch ERP XL oraz Optima Detal/Mobile Sprzedaż dodana została możliwość zdefiniowania synchronizacji z Comarch Apfino. Po kliknięciu na ikonę  Dodaj należy wskazać firmę oraz wybrać zadanie Synchronizacja z Comarch Apfino: Konfigurując automat synchronizacji należy wskazać jakie dane mają być wysyłane. Domyślnie zaznaczone są opcje Płatności i Faktury sprzedaży oraz Kontrahenci. Poniżej określany jest harmonogram wysyłki (zakres godzin oraz częstotliwość wysyłki). Dla wskazanego zakresu godzin oraz częstotliwości, zadanie synchronizacji z Comarch Apfino zostanie uruchomione z losową różnicą do 5 minut w stosunku do godziny wynikającej z harmonogramu. Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany. Jeżeli operator ma ustawione hasło, należy je podać. Po zapisaniu zmian za pomocą ikony , zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodane jest do listy harmonogramów zadań. Zadanie synchronizacji z Comarch Apfino dodawane jest automatycznie po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino. Jeżeli we wcześniejszej wersji programu uzupełniony był klucz wymiany, po aktualizacji programu takie zadanie również jest automatycznie dodawane. Synchronizacja z Comarch Apfino działa w oparciu o Serwis Operacji Automatycznych. Informacja o stanie uruchomienia usługi wyświetlana jest na oknie z listą harmonogramów. Dostępny jest również przycisk Przejdź do konfiguracji usługi, po kliknięciu którego następuje przejście do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino dodana została sekcja Automatyczne wysyłanie danych. Po uzupełnieniu klucza wymiany z Comarch Apfino, parametr Automatyczne wysyłanie danych jest zaznaczany a sekcja zawiera informacje dotyczące zadania synchronizacji. Po zapisaniu zmian, w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy tworzone jest zadanie synchronizacji z Comarch Apfino w oparciu o podane w sekcji Automatyczne wysyłanie danych parametry. Na oknie znajduje się również informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych, wraz z możliwością przejścia do Konfiguracji Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry za pomocą przycisku Przejdź do konfiguracji usługi. Z poziomu formularza zadania Automatu synchronizacji dla Comarch Apfino, po kliknięciu ikony  otwierane jest okno z logiem historii zdarzeń dla Serwisu Operacji Automatycznych. W polu Usługa domyślnie wybrane jest Comarch Apfino, natomiast zakres dat obejmuje bieżący dzień. 2. Zapisywanie historii zmian parametrów konfiguracyjnych. Wprowadzony został mechanizm zapisywania zmian dokonywanych przez operatorów w Konfiguracji. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Firma zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obrębie firmy]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Program zapisywane są w Historii zmian na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm]. Zmiany parametrów znajdujących się w Konfiguracji w gałęzi Stanowisko nie są zapisywane w Historii zmian. Zapisy dotyczące zmian parametrów konfiguracyjnych na oknie Historia zmian w kolumnie Typ słownika/dokumentu mają opis „Konfiguracja”, a w kolumnie Rodzaj operacji – „Modyfikacja”.

Zmiany

1. Nowe okno logowania. Zmieniono wygląd okna logowania do programu Comarch ERP Optima. Na zakładce [Ogólne] pod polami Operator, Hasło (widocznym kiedy operator ma ustawione hasło) oraz Firma dostępna jest lista modułów: Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony moduł nie jest dostępny na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia  wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu Firma. Na zakładce [Pozostałe opcje] znajdują się pola Serwer, Baza konfiguracyjna, Serwer klucza oraz Numer klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Serwer klucza przycisku Zmień aktywne stają się pola Serwer klucza oraz Numer klucza. Pole Serwer klucza jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole Numer klucza jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku Dodaj otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego: Na oknie należy uzupełnić pola Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN i Numer klucza. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą przycisku  klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy. Kliknięcie przycisku  powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza). Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry:
 • Logowanie serwisowe bez pobierania licencji (parametr widoczny dla operatora ADMIN)
 • Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza.
  2. Serwis Operacji Automatycznych. Dostosowano okno konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych (Konfiguracja Stanowiska / Serwis Operacji Automatycznych / Parametry) do pracy wielostanowiskowej. Jeżeli Serwis Operacji Automatycznych jest skonfigurowany / uruchomiony na jakimkolwiek stanowisku połączonym z bieżącą bazą konfiguracyjną, na oknie pojawia się informacja z nazwą stanowiska komputerowego, na którym usługa jest skonfigurowana / uruchomiona. Dodatkowo jeżeli jest to inne stanowisko niż bieżące, pojawia się informacja że usługa może zostać zatrzymana tylko na wskazanym na oknie stanowisku. Dzięki tym zmianom uniemożliwiono uruchomienie usługi Serwis Operacji Automatycznych jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku. Informacje o uruchomieniu usługi odświeżane są co 5 minut. Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:
 • Usługa nie jest skonfigurowana. (Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku),
 • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana. (usługa została skonfigurowana na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiona),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku),
 • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku).
  Zmieniony został również wygląd okna konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych. Przycisk do uruchamiania / zatrzymywania usługi znajduje się w górnej części okna, natomiast parametry usługi (serwer SQL, baza konfiguracyjna, serwer klucza) w dolnej części. Powyższe ustawienia dotyczące Serwisu Operacji Automatycznych są dostępne wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima. 3. Automat synchronizacji. W przypadku zadań definiowanych w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji/ Harmonogramy, operator wykonujący zadanie definiowany jest dla każdego zadania oddzielnie. W związku z tym na liście zadań ukryte zostało pole Operator. Po kliknięciu ikony Dodaj albo Zmień, na formularzu zadania dostępne jest pole Operator wykonujący zadanie, z możliwością jego zmiany. Jeżeli w poprzednich wersjach programu były skonfigurowane zadania synchronizacji, po aktualizacji programu na formularz każdego zadania został przeniesiony operator jaki wybrany był na liście zadań. Informacja o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem Przejdź do konfiguracji usługi została przeniesiona do górnej części okna. 4. Wydruki deklaracji. Wprowadzony został nowy typ wydruków: Deklaracje. Każdy wydruk deklaracji wykonany z poziomu aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe ma swój osobny formularz wydruku w Konfiguracji wydruków. Dzięki temu można m.in. ustawić własną nazwę dla takiego wydruku drukowanego do pliku PDF. Tego typu wydruku nie może utworzyć Użytkownik. Nie ma on definicji, ponieważ definicja jest już zapisana w samej deklaracji. 5. Odblokowanie wysłanych plików JPK_V7. Umożliwiono odblokowanie wysłanego pliku JPK_V7. W menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku JPK_V7 dostępna jest opcja Odblokuj część deklaracyjną. Podobnie jak w przypadku pozostałych deklaracji, taka opcja jest dostępna dla operatora, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji. 6. Comarch IBARD. Przyspieszono wyświetlanie zawartości folderów Comarch IBARD. 7. Kursy walut. Zoptymalizowano aktualizowanie kursów walut. 8. Przypominacz. Program Comarch ERP Optima Przypominacz posiada taką samą skórkę, jaka ustawiona jest dla operatora w Comarch ERP Optima . 9. Weryfikacja wprowadzanych znaków. Podczas wprowadzania/wklejania wartości na oknie, jeżeli zawierają one niedopuszczalne znaki specjalne, znaki te są pomijane i nie są zapisywane w programie.

Poprawiono

1. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej w przypadku, kiedy połączenie z silnikiem baz danych skonfigurowane jest przy użyciu loginu SQL i hasło użytkownika SA jest inne niż standardowe. 2. Nazwa firmy. Podczas odtwarzania bazy firmowej z kopii bezpieczeństwa umożliwiono wpisanie spacji w polu z nazwą dla odtwarzanej firmy. 3. Usuwanie bazy. Po wybraniu w kreatorze usunięcia lub odłączenia bazy danych opcji „Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera”, baza jest usuwana z serwera baz danych oraz z listy firm w programie. 4. Odtwarzanie bazy z kopii. Umożliwiono zastąpienie istniejącej bazy firmowej podczas odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa . 5. Podłączanie bazy konfiguracyjnej. Podczas podłączania istniejącej na serwerze bazy konfiguracyjnej nie jest dopisywany do nazwy wskazanej bazy przedrostek „CDN_KNF_”. 6. Dodawanie deklaracji. Podczas dodawania deklaracji mógł pojawiać się komunikat: „Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia”. Działanie poprawiono. 7. Tłumaczenie pozycji w menu na listach. W menu podręcznym, pojawiającym się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówku innej kolumny niż ta, w oparciu o którą została posortowana lista, nazwa funkcji Clear all sorting została zmieniona na Usuń wszystkie sortowania. 8. Instalator. Subskrypcja BI dla Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL blokowała instalację Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono.  

Kasa/Bank

Nowości

1. Comarch Apfino – przekazywanie płatności. Powiększono listę rodzajów dokumentów, których płatności można przesłać z Comarch ERP Optima do Comarch Apfino. Oprócz wysyłanych już wcześniej zdarzeń związanych z fakturami sprzedaży można teraz przesłać płatności dotyczące pozostałych dokumentów, np. do deklaracji, faktur zakupu, dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT, ewidencji dodatkowej lub wprowadzonych bezpośrednio do preliminarza płatności. Przekazujemy wszystkie płatności, które nie są w buforze. Nie przesyłamy płatności związanych z listami płac. W celu wysłania płatności do Comarch Apfino możemy wykorzystać przycisk , operację z menu kontekstowego Przekaż do Comarch Apfino lub Serwis Operacji Automatycznych (SOA). Dzięki SOA płatności będą wysyłane automatycznie wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Cykliczność wysyłania płatności spowoduje, że na platformie Comarch Apfino będzie zawsze aktualna informacja o stanie wydatków i wpływów. Po zalogowaniu się do platformy Comarch Apfino przekazane z Comarch ERP Optima płatności widoczne są w części Płatności, na Liście wydatków i Liście wpływów. W celu zrealizowana danej płatności należy wejść na Listę wydatków i kliknąć w przycisk Zapłać. Usługę płatności realizuje Blue Media S.A.  

Zmiany

1. Diety i ryczałty – podróż poza granicami kraju. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy od 11.2022 roku nowe wartości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limit na nocleg w krajach innych niż Polska. W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałt za nocleg, limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 29.11.2022 roku przy rozliczeniu delegacji powinny być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów). W tym celu na delegacji należy wprowadzić podróż w 2 etapach, pierwszy etap do 28.11.2022 roku, drugi etap od 29.11.2022 rok i w zależności od daty rozliczenia delegacji samodzielnie skorygować kwotę diety (ryczałtów). 2. Diety i ryczałty krajowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg. Od 01.2023 roku dieta w czasie podróży służbowej wynosi 45 zł, ryczałt za nocleg to 67,50 zł, ryczałt za dojazd wynosi 9 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 900 zł. W przypadku, gdy czas trwania delegacja obejmuje 01.01.2023 roku należy zastosować 2 stawki diet (ryczałtów). Delegacja powinna posiadać 2 etapu, pierwszy do 31.12.2022 roku i drugi od 01.01.2023 roku, a kwota diety (ryczałtu) powinna być samodzielnie skorygowana.  

Poprawino

1. Santander WebService. Poprawiono eksport do banku płatności oznaczonych jako MPP. W polu z opisem zamiast 35 eksportujemy maksymalnie 33 znaki. 2. Santander WebService. W pewnych przypadkach po zaimportowaniu historii zapisy bankowe związane z MPP nie posiadały uzupełnionego opisu. Działanie poprawiono. 3. Citi Handlowy – API. W niektórych przypadkach przy ponownym pobraniu Informacji o stanie środków na rachunku bankowym pojawiał się komunikat: Nie udało się pobrać salda z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu. Dane wejściowe nie są prawidłowym ciągiem Base-64, ponieważ zawierają znak o podstawie innej niż 64, więcej niż dwa znaki wypełnienia lub niedozwolony znak wśród znaków wypełnienia. Działanie poprawiono. 4. Preliminarz. Na liście Płatności w sekcji Filtr aktywny przywrócono poprzedni układ okna. 5. Rozmiar okien. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru okna. Problem dotyczył: listy raportów  i rejestrów kasowych/bankowych, listy płatności, listy rozliczonych i nierozliczonych dokumentów, listy ponagleń, potwierdzeń, not odsetkowych i kompensat. 6. Kompensaty. Poprawiono działanie funkcji Kompensaty i pól NumerPelny1 i NumerPelny2. W przypadku długich numerów zwracane było 30 znaków, a nie pełny numer. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Nowości

1. OCR.
 • Umożliwiono odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu. Za pomocą Comarch OCR odczytywane są zdjęcia i skany dokumentów spełniające określone parametry.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
 • Wprowadzono możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów. Aby zdecydować skąd mają być pobierane dane, należy odpowiednio ustawić parametr: Przenoś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów, który znajduje się w Start/Konfiguracja/ Program/ OCR/ Parametry. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON.
  Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć w artykule: Usługa OCR w Comarch ERP Optima – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima. 2. Listy dokumentów. Na wszystkich listach dokumentów handlowych i magazynowych, dla dokumentów anulowanych w kolumnie Status wyświetlana jest wartość Anulowano.  

Zmiany

1. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Umożliwiono wydruk wielu wartości dla atrybutów: OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, OŚW_REGION_WYDOBYCIA, OŚW_DATA_WPROWADZENI, OŚW_DATA_NABYCIA na Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla. 2. Kody EAN. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w momencie występowania duplikacji kodów EAN na karcie towaru. Obecnie wyświetlany jest komunikat: Duplikacja identyfikatora EAN. Zweryfikuj wartości w polu Kod oraz EAN. 3. Wydruki. Zmieniono rodzaj domyślnego wydruku w programie na wydruk Eko w sytuacji, gdy użytkownik nie ustawił wcześniej żadnego wydruku jako domyślnego.  

Poprawiono

1. Import cennika. Poprawiono działanie programu w zakresie aktualizacji cen podczas importu cennika z pliku MS Excel w wersji angielskiej programu. 2. OCR. W wersji chmurowej po zaczytaniu Faktury poprzez OCR, podgląd zaczytanego pliku wyświetla się prawidłowo.  

Współpraca z Comarch EDI

Poprawiono

1. Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono eksport korekt do Faktury Sprzedaży.  

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zdjęcia na podstawie pliku URL Umożliwiliśmy dodanie załączników na podstawie linku URL. Dodawanie danych binarnych w postaci URL jest dostępne na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Cennik – dodawanie załączników w postaci URL

Wybranie opcji: Dodaj plik na podstawie URL umożliwia dodanie pliku w postaci URL do towaru, który będzie prezentowany w e-Sklepie. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 512 kB. W celu usunięcia dodanego URL, należy  zaznaczyć dodany załącznik i zastosować ikonę kosza.  

Zmiany w Comarch e-Sklep

1. Stawki VAT dla OSS. Rozbudowaliśmy funkcjonalność testów integralności o sprawdzanie stawek VAT dla OSS. 2. Allegro – karta kontrahenta. Zablokowaliśmy wysyłanie do e-Sklepu karty kontrahenta, który pochodzi z allegro.pl.

 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości wszystko.pl

1. Import zamówień z wszystko.pl Umożliwiliśmy import zamówień z platformy wszystko.pl.
Uwaga
W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.
Konfiguracja parametrów dla wszystko.pl: W celu przeprowadzenia poprawnej komunikacji pomiędzy wszystko.pl, a Comarch ERP Optima, w pierwszej kolejności należy przejść do Start/Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl: Zakładka  [Ogólne]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Ogólne]

 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z platformą wszystko.pl
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej
 • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki z wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Dla wskazanego z cennika kosztu przesyłki nie ma możliwości usunięcia, czy też oznaczenia jako karta nieaktywna
 • Cena domyślna – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
 • Magazyny – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów.
  Zakładka  [Dodatkowe]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

 • Formy płatności – umożliwia zmapowanie form płatności wg pobranych definicji z platformy wszystko.pl.
W przypadku braku mapowania domyślną formą dla płatności na RO będzie:
  • dla zamówień opłaconych – przelew
  • dla zamówień za pobraniem – gotówka
 • Zakładaj kartoteki kontrahentów – dla importowanych zamówień zostaną utworzone karty kontrahentów
 • Mapuj kontrahentów – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.
  Realizacja zamówień z platformy wszystko.pl:
Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel, Handel Plus.
Do Comarch ERP Optima importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe. Pobieranie zamówień z platformy wszystko.pl odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji  z menu Handel > e-Handel:

Synchronizacja z wszystko.pl

Jeżeli został zaznaczony parametr: Pobierz zamówienia to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:
 • Import zamówień
 • Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
 • Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych
  Rezerwacja odbiorcy powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny Handel/Zasoby. Obsługa zamówień: Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl zostaną przekazane do Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. Zamówienia otrzymują kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Numer zamówienia wygenerowany z wszystko.pl przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO. Data zamówienia wysyłana z wszystko.pl  jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca. Źródło zamówienia Zamówienia pochodzące z wszystko.pl są odpowiednio oznaczone na liście Rezerwacji Odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta). Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje, czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z wszystko.pl. Dane kontrahenta: Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika wszystko.pl w danych kontaktowych. Jeżeli w konfiguracji Firma/e-Handel/wszystko.pl na zakładce dodatkowe został zaznaczony parametr zakładaj kartoteki kontrahentów, wówczas dla importowanego RO zostanie utworzona karta kontrahenta. W przypadku braku zaznaczonego parametru, dane kontrahenta przenoszone są na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima ( RO jest wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!) Jeśli w konfiguracji wszystko.pl zaznaczono parametr Mapuj kontrahentów, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail i numerze NIP (Dane z zakładki ogólne na karcie kontrahenta). Forma płatności Forma płatności jest importowana z wszystko.pl i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja/ Firma/ e-Handel/wszystko.pl). W przypadku, gdy w konfiguracji nie zostaną powiązane formy płatności dla importowanego zamówienia, domyślną formą płatności będzie:
 • dla zamówień opłaconych – przelew
 • dla zamówień za pobraniem – gotówka
  Elementy zamówienia Na zamówienia przekazywane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z cenami. Podatek VAT dla Rezerwacji Odbiorcy dla zamówień z wszystko.pl domyślnie importowany jest  algorytmem brutto. Dodatkowo na zamówienia są przenoszone również koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do klienta. Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia. Zakładka wszystko.pl Na dokumentach RO wczytanych z platformy wszystko.pl wyświetlana jest dodatkowa zakładka [wszystko.pl]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Rezerwacja odbiorcy zakładka [wszystko.pl]

Informacje ogólne: 
 • Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia na platformie wszystko.pl
 • Numer zamówienia – numer zamówienia nadany we wszystko.pl
 • Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest możliwe do edycji.
 • Status płatności – status płatności zamówienia: Nieopłacone/ Opłacone/ Rozpoczęto
 • Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta.
  Dostawa:
 • Sposób dostawy – rodzaj dostawy
 • Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
 • Status zamówienia – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia. Na dokumencie RO można edytować status zamówienia ręcznie lub poziomu operacji seryjnych – natomiast bez możliwości wyboru Nowe i Anulowane.
 • Nazwa– imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Dane adresowe– Ulica, nr budynku/lokalu, miasto oraz kod pocztowy (dane do punktu odbioru) Jeśli podczas składania zamówienia we wszystko.pl Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie Comarch ERP Optima przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.
  Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy. Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta wszystko.pl w formie powiadomienia mailowego.

Seryjna zmiana parametrów płatności i dostawy

Realizacja zamówienia Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”. Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym w  Operacjach Seryjnych istnieje opcja przekształcenia dokumentów RO. Dostępne są opcje:
 • Zgodnie z zamówieniem – przekształcenie zgodnie z ustawieniami zawartymi na RO na zakładce wszystko.pl
 • Do Faktury sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego

Seryjne przekształcenie zamówienia

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu Zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier). Podczas synchronizacji dane zostają przekazane do wszystko.pl. Anulowanie zamówienia: Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta, możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program. Po anulowaniu zamówienia we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 20.01.2023

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Po instalacji aktualizacji nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje. 3. Wydruk deklaracji PIT-11 do jednego pliku. Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.

Aktualizacja w dniu 16.01.2023

1. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 2. Wszystko.pl. Wprowadzono operacje seryjne dla ofert wysyłanych na platformę wszystko.pl.

Aktualizacja w dniu 10.01.2023

1. Seryjne wyliczanie deklaracji PIT-11. Zoptymalizowano seryjne naliczanie deklaracji PIT-11. W niektórych przypadkach naliczonych seryjnie deklaracji nie można było podejrzeć / wysłać do systemu e-Deklaracje. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 05.01.2023

1. Naliczanie zajęcia komorniczego. Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń dla wypłat wypłacanych w 2023 roku. 2. Naliczanie ulgi podatkowej. Przywrócono możliwość odliczenia w wypłacie podwójnej kwoty ulgi podatkowej.

Aktualizacja w dniu 04.01.2023

1. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wydruku deklaracji rocznych PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w drugiej połowie stycznia. 2. PIT- 11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3000 zł. 3. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 4. Weryfikacja rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT. Poprawiono kontrolę limitu płatności, dla których rachunek bankowy jest weryfikowany w Wykazie podatników VAT. 5. Metoda uwierzytelniania OAuth2. Poprawiono komunikację z serwerami Microsoft 365 Outlook w zakresie
 • Odbierania wiadomości przez protokół POP3
 • Zapisywania konfiguracji odbierania poczty przez protokół IMAP.

Aktualizacja w dniu 22.12.2022

1. Alior Bank WebService, eksport przelewów zagranicznych. Dostosowano eksport przelewów zagranicznych do zmian wprowadzonych przez bank.

CRM i Serwis

CRM

Nowości

1.Metoda uwierzytelniania OAuth2. W konfiguracji konta e-mail umożliwiono uwierzytelnienie poprzez protokół OAuth2, który daje możliwość korzystania z weryfikacji dwuetapowej podczas logowania. Wprowadzone rozwiązanie jest obecnie dostępnie wyłącznie dla Microsoft 365 Outlook. Konfiguracja protokołu połączenia z serwerem pocztowym Konfiguracja protokołu OAuth2 jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników z aktualną gwarancją. Podczas konfiguracji skrzynki pocztowej, na zakładce [Serwery],  w zaawansowanych opcjach ustawień konta e-mail dostępna jest do wyboru metoda uwierzytelniania: OAuth2. W polu Metoda uwierzytelniania domyślnie podpowiada się opcja wykryj automatycznie. Wykrywanie rodzaju protokołu i zmiana uwierzytelniania do konta Po uzupełnieniu adresu poczty wychodzącej (SMTP), jeżeli jako metoda uwierzytelniania wybrana jest opcja wykryj automatycznie system weryfikuje jakie protokoły uwierzytelniania są obsługiwane przez serwer pocztowy. W zależności od uzyskanej odpowiedzi, automatycznie ustawiany jest określony protokół w opcjach zaawansowanych. Jeśli została wybrana metoda uwierzytelniania: OAuth2, wówczas w oknie konfiguracji konta e-mail jest widoczny przycisk Zaloguj się do konta. Pole z możliwością wprowadzenia hasła będzie niedostępne. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze w pierwszej kolejności przycisk Testuj połączenie zamiast przycisku Zaloguj się do konta, program rozpocznie proces uwierzytelniania. Proces logowania do konta poprzez protokół OAuth2 Po wybraniu przycisku Zaloguj się do konta Użytkownik zostanie przekierowany do domyślnej przeglądarki, gdzie powinien zalogować się do swojego konta pocztowego. W tym czasie, w programie Comarch ERP Optima będzie widoczna stosowna informacja: Podłączanie do konta. Proszę czekać…
 • Jeśli w ciągu 3 minut nie nastąpi prawidłowe zalogowanie, Użytkownik otrzyma komunikat: Nie udało się podłączyć do konta.
 • Po poprawnym zalogowaniu do konta w programie Comarch ERP Optima zostaną zapisane niezbędne dane, pojawi się również informacja: Udało się podłączyć do konta. Użytkownicy konfigurujący skrzynkę pocztową według protokołu IMAP zostaną automatycznie przekierowani na zakładkę [Foldery IMAP].
  Odnawianie danych uwierzytelniających Ze względu na specyfikę działania protokołu OAuth2, gdzie uzyskane dane uwierzytelniające są ważne przez określony czas, Comarch ERP Optima cyklicznie wykonuje komunikację z serwisami logowania, w celu ich odnowienia. Jeśli odnowienie danych nie zakończy się pomyślnie, wówczas z poziomu programu, na pasku zadań pojawi się informacja o niepoprawnej komunikacji z serwerem pocztowym, a usługa Serwis Operacji Automatycznych odnotuje odpowiednią informację w logach.  W takiej sytuacji Użytkownik powinien przejść proces logowania ponownie. Dostosowanie Comarch HRM Aplikacja Comarch HRM skonfigurowana stacjonarnie jak i w Chmurze Standard także obsługuje logowanie do serwerów pocztowych poprzez protokół OAuth2.  

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenia serwisowe. Poprawiono działanie programu w zakresie wyświetlania daty zamknięcia zlecenia po utworzeniu Przesunięcia Międzymagazynowego z poziomu Zlecenia serwisowego, zapisaniu go i przekształceniu do dokumentu: Rezerwacji Wewnętrznej, Faktury Sprzedaży lub Wydania Zewnętrznego.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.1.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2022.5 lub wyższy
Comarch e-Sale2022.5 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.0.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.0.2 MSSQL lub wyższa
2022.0.2 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2022.5
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Nowości i zmiany w wersji 2023.2.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki: Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wskaźniki obowiązujące od 01.01.2023 r.
 • przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 6 965,94 zł.
 • dochód deklarowany (składki społeczne): 4 161,00 zł
 • maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 17 337,50 zł
 • minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 6 935,00 zł
 • współczynnik ekwiwalentu: 20,83
  Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023 r.
 • roczna podstawa składek ZUS: 208 050,00 zł.
  Konfiguracja/Program/ Płace/ Zasiłki Wskaźniki obowiązujące od: 01.01.2023r. maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 4 161,00 zł   Podstawa prawna:
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. Z 2023r. poz 130)
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).
  2. Deklaracje podatkowe:
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-4R(12) i PIT-8AR(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono przekazanie nowego wzoru deklaracji PIT-8C(11) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Udostępniono wydruk umożliwiający utworzenie jednego pliku PDF dla zaznaczonych deklaracji PIT-11.
 • Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano na każdej stronie w dolnej części dane pracownika.
 • Dodano wydruk seryjny PIT-2 (wiele plików e-mail).
  3. Algorytm 12. Umożliwiono odwołanie się do czasu pracy w dniach lub godzinach, w poszczególne dni tygodnia, według typu dnia: ‘praca’, ‘święto’ lub ‘wolny’ oraz w dni świąteczne. Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12, dodano funkcje:
 • czas CzasPracaWybranyDzienGodz(okres, dzień tygodnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach we wskazanym dniu tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek itd. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • liczba CzasPracaWybranyDzienDni(okres, dzień tygodnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, np. sobót czy niedziel, w których pracownik pracował. Jako dzień tygodnia należy podać wartość 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, aż do 7, która oznacza niedzielę.
 • czas CzasPracaSwietoGodz(okres, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach, w dni świąteczne. Jako święta traktowane są niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy pracy.
 • liczba CzasPracaSwietoDni (okres) – funkcja zwraca liczbę niedziel oraz dni świątecznych, w których pracownik pracował. Jako święta należy traktować niedziele oraz święta, niezależnie od tego czy te dnia są ustawione w planie pracy pracownika jako dni świąteczne czy prac.
 • czas CzasPracaTypDniaGodz(okres, typ dnia, <tekst AkronimStrefy>) – funkcja zwracająca czas pracy w godzinach w dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny.
 • liczba CzasPracaTypDniaDni(okres, typ dnia) – funkcja zwracająca liczbę dni, które mają ustawiony typ jako pracy, wolny lub świąteczny, w których pracownik wykonywał pracę.
  4. Urlop okolicznościowy (plan). Dodano standardową nieobecność ‘Urlop okolicznościowy (plan)’. Nieobecność nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. ‘Urlop okolicznościowy (plan)’ jest dodawany, gdy pracownik zaplanuje urlop okolicznościowy w aplikacji HRM. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy ‘Urlop okolicznościowy’. 5. Filtr PPK – osoby, które zrezygnowały z PPK. Na ‘Liście pracowników’ w polu ‘Filtr’ został dodany filtr informujący o osobach, które zrezygnowały z PPK i podlegają autozapisowi w marcu 2023 r. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze. 6. Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących:
 • przychodu ze stosunku pracy oraz umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, od których był pobierany podatek dla osób powyżej 60/65 lat, którzy nie pobierają emerytury;
 • przychodu ze stosunku pracy, umów zleceń, zasiłków macierzyńskich, do których stosowano zwolnienie z PIT dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ukończyły 60/65 lat i nie pobierają emerytury oraz osobom do 26 lat,
 • przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od którego pobierano zaliczkę podatku dla osób do 26 lat oraz osób, które nie mają prawa do żadnego zwolnienia z PIT,
 • składek ZUS pobranych z wynagrodzenia, od którego naliczano podatek dla osób powyżej 60/65 lat oraz składek ZUS od przychodów, do których stosowano zwolnienie z PIT.
Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

1. Umowy. Wprowadzono zmiany w stosowaniu wniosków pracownika dotyczących naliczania podatku w wypłatach z tytułu umowy cywilnoprawnej. Do tej pory w programie w przypadku naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy cywil., a data wypłaty była późniejsza niż data zakończenia umowy, pomimo ustawionej ulgi podatkowej w umowie, nie była ona odliczana. Natomiast jeśli pracownik miał ustawione w danych kadrowych zwolnienie z PIT, jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emeryturyOsoba wychowująca co najmniej czworo dzieciOsoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zwolnienia te nie były stosowane. Po zmianie wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku będą uwzględniane w wypłatach naliczanych po dacie zakończenia umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wypłata jest zobowiązaniem zleceniodawcy i dopiero jego spełnienie kończy umowę, a nie wskazana data zakończenia. 2. Niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł. Wprowadzono zmianę w ustalaniu limitu dochodu, do którego stosowany jest wniosek pracownika o niepobieranie podatku. Po zmianie limit będzie ustalany jako różnica między przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. 3. Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku do kwoty 30000 zł dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono zmianę w odnotowywaniu informacji o złożonym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną wniosku o niepobieranie zaliczki podatku, gdy jej dochody nie przekroczą 30 000 zł. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, z których wynika, że pracownik składa kilka wniosków o niepobieranie zaliczki podatku w zależności od ilości osiąganych źródeł przychodów np. jeden dla przychodów ze stosunku pracy i drugi dla umowy zlecenie informację o złożonym przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki od umów cywilnoprawnych należy odnotowywać na formularzu umowy poprzez zaznaczenie parametru Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na zakładce [Ogólne]. Parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) znajdujący się na formularzu pracownika będzie dotyczył jedynie przychodów ze stosunku pracy. Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2023.2 jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł) na formularzu pracownika i miał wprowadzone umowy, których data zakończenia przypada w okresie obowiązywania zapisu historycznego pracownika, w którym jest ustawione nie pobieranie podatku zostanie w tych umowach zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł). 4. PPK. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki pracownika. Składka PPK nalicza się od dnia, w którym pracownik został zgłoszony do PPK, czyli jeśli data wypłaty ustawiona na liście płac jest taka sama jak data przystąpienia do PPK, w wypłacie naliczy się składka PPK. 5. Opis analityczny. Wprowadzono automatyczne uaktualnienie kwoty składki wypadkowej w opisie analitycznych wypłaty podczas wykonywania funkcji narzędziowej Korekta składki wypadkowej wykonywanej na otwartej/zamkniętej liście płac. 6. Formularz pracownika:
 • wprowadzono automatyczną aktualizację daty urodzeni po zmianie numeru PESEL pracownika na zakładce [Ogólne].
 • zablokowano możliwość ustawienia wartości 0 w polu Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu, na zakładce [Etat].
7. Struktura podległościowa. Na liście pracowników dostępnej z poziomu formularza danych centrum podległościowego, dodano parametr ‘Pokazuj archiwalnych’. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie nazwisk byłych pracowników, przeniesionych do tak zwanego „archiwum’’. 8. Deklaracje PIT. W oknie wysyłki deklaracji PIT dodano informację o pracowniku, dla którego jest wysyłana deklaracja. 9. Przenoszenie danych. Podczas importu danych sprawdzana będzie wersja programu, z którego dane zostały wyeksportowane i wersja programu, do którego są importowane. Dane zostaną zaczytane jedyne gdy wersje będą zgodne. 10. Wydruk Skierowania na badania lekarskie. Uaktualniono wydruk ‘Skierowanie na badania lekarskie’. 11. Wydruk Naliczanie podstawy ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu czasu pracy w miesiącach uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu. Czas pracy będzie wykazany w dniach, a nie godzinach jak do tej pory. 12. Wydruk Lista pracowników z kosztami i ulgą (współ.). Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o współczynniku ulgi podatkowej pracownika. 13. Wydruki płacowe. Dostosowano wydruki płacowe do zmian podatkowych obowiązujących od 2023 r. poprzez usunięcie informacji o uldze dla pracowników (uldze dla klasy średniej) oraz zaliczce podatku rozliczonej z poprzedniego miesiąca/do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Poprawiono

1. Deklaracje podatkowe:
 • Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29), kosztów uzyskania dla przychodów ze stosunku pracy w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku dokonał zmiany kosztów z podwyższonych na podstawowe, a faktycznie odliczone koszty w wypłatach przekraczały kwotę 3 000 zł.
 • W deklaracji PIT-11 nie była uwzględniona pełna kwota składki zdrowotnej naliczona od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych, w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia. Działanie poprawiono.
 • W deklaracji PIT-11 nie była wykazywana składka zdrowotna od przychodu, który miał ustawioną pozycję na deklaracji: PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Działanie poprawiono.
 • Usunięto komunikat o braku ustawienia informacji o kosztach uzyskania, który pojawiał się po zapisaniu formularza deklaracji PIT.
 • Na deklaracji PIT-11 naliczonej dla pracownika oddelegowanego uprawionego do zwolnienia z PIT z tytułu wychowywania co najmniej 4 dzieci, w polu 114 i 115 była wykazana zawyżona kwota przychodu. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11 nie przenosiła się podana treść uzasadnienia korekty na formularz deklaracji. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na deklaracji PIT-11 nie były wykazane przychody to w załączniku PIT-R nie uzupełniało się imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie. Działanie poprawiono.
 • W przypadku pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ nie można było wejść na listę deklaracji pracowników.
 • Nie można było wysłać deklaracji PIT-8C do urzędu, gdy był na niej wykazany zerowy dochód. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono kodowanie danych w tabeli cdn.DeklElem.
  2. Wypłaty pracownika:
 • W przypadku ustawienia na formularzu danych kadrowych, podwójnej ulgi podatkowej, w wypłatach naliczonych od stycznia 2023 r. naliczała się ulga w kwocie 300 zł zamiast 600 zł.
 • Poprawiono odliczanie kosztów uzyskania przychodu w seryjnie naliczonej wypłacie, po dacie zwolnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik miał stosowane w okresie zatrudnienia podwyższone koszty uzyskania w wypłacie po zwolnieniu zamiast 250 zł, koszty były odliczone w kwocie 300 zł.
 • W miesiącu, w którym pracownik przekroczył limit zwolnienia z PIT np. dla osób do 26 lat nie były odliczane koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy zleceniobiorca złożył wniosek o niepobieranie zaliczki do 30 000 zł dochodu, program przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dochodu 30000 zł uwzględniał dochód pracownika zwolniony z PIT. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach, gdy pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności i miał naliczone trzy wypłaty w miesiącu deklaracji, to w trzeciej z nich naliczały się ujemne diety i zawyżona podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
  3. Wypłaty pracowników oddelegowanych:
 • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania
 • W sytuacji, gdy pracownik miał odnotowany kraj oddelegowania i wprowadzoną nieobecność, która nie pomniejszała wynagrodzenia zasadniczego i nie była rozliczana w wypłacie, niepoprawnie naliczała się wartość diet. Działanie poprawiono
  4. Naliczanie zajęcia komorniczego:
 • Poprawiono wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń, dla wynagrodzeń wypłacanych w 2023 roku.
 • W przypadku gdy wypłata była wypłacone po dacie zwolnienia pracownika i w konfiguracji był zaznaczony parametr o stosowaniu wniosków pracownika jedynie w okresie zatrudnienia przy wyliczeniu kwoty wolnej dla zajęć komorniczych była uwzględniana ulga podatkowa Działanie poprawiono.
  5. Przychód z tytułu PPK. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty, pracownik miał naliczoną pustą wypłatę na innej liście płac (wypłata bez elementów), a następnie dodano dodatek, to nie pojawiał się automatycznie składnik ‘Przychód PPK/E’. Działanie poprawiono. 6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty, pracownik otrzymywał wynagrodzenie z przesunięciem i w związku z nieobecnością pracownika w miesiącach przypadających przed zwolnieniem w podstawie ekwiwalentu było uwzględnione wynagrodzenie sprzed nieobecności podstawa była dzielona przez liczbę miesięcy. Działanie poprawiono.
 • Gdy pracownik przekroczył limit urlopu wypoczynkowego, w jego ostatniej wypłacie naliczał się automatycznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Działanie poprawiono.
  7. Opis analityczny. Poprawiono działanie funkcji Przypisz aktualny wydział do wszystkich pozycji z opisu. 8. Limit urlopu wypoczynkowego:
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu wprowadzająca zmianę wymiaru etatu oraz zmianę daty zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie, w polu W tym poza firmą. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego, gdy urlop był wprowadzany na kolejny rok z zakładki Nieobecności.
  9. Kalendarz Nie(obecności).
 • Po zaimportowaniu za pomocą aplikacji Comarch Migrator nieobecności, w której podano niepoprawną przyczynę, przy próbie wejścia w zakładkę [Nieobecności], na kalendarzu pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie dni pracy/kalendarzowych wyświetlanych podczas wprowadzania nieobecności, z poziomu zakładki [Nieobecności].
 • Wprowadzono zmiany w sprawdzanie poprawności wprowadzonych dat nieobecności.
  10. Kalkulator wynagrodzeń. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń ustawiono zerową ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia etatowego dla niektórych kwot program niepoprawnie ograniczał składkę zdrowotną, gdy ustawiono datę wypłaty 01.01.2023 r. lub późniejszą. Działanie poprawiono. 11. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import składnika wypłaty ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych’. 12. Typy wypłat. Poprawiono działanie filtra w kolumnie Rodzaj na liście typów wypłat w konfiguracji firmy. 13. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu dla osób objętych pakietem mobilności. Jako przychód będzie uwzględniana podstawa składek ZUS. 14. Wydruk Karta Przychodów. Jeśli pracownik w danym miesiącu miał bardzo niski dochód, poniżej 0,50 zł, to w momencie generowania wydruku karty przychodów pojawiał się komunikat: Błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 15. Wydruk deklaracji PIT-4R(12). Poprawiono opis w sekcji Objaśnienia.

Księgowość

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(32) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(18), CIT-D(7), CIT-BR(9), CIT/IP(4), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(3), CIT/8S(5), CIT/KW(3) na formularzu obowiązującym za rok 2022 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Po wyborze na liście Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8 opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Jeżeli wybrany zostanie okres obrachunkowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. Po naciśnięciu przycisku , zarówno dla deklaracji pierwotnej, jak i korekty, pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ(3) nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8(32), w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8(32) należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8(32) bez ulgi za złe długi. Podczas edycji deklaracji CIT-8(32) lub po dodaniu korekty deklaracji CIT-8(32) istnieje możliwość dokonania zmian w korekcie na podatek dochodowy pod warunkiem zaakceptowania zmian na formularzu deklaracji CIT-8(32). W takim przypadku należy zaakceptować komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? oraz nacisnąć przycisk Zapisz dostępny na formularzu deklaracji CIT-8(32). Na formularz ulgi na złe długi dodanej do deklaracji CIT-8(32) przeniesiono przycisk   Usunięte z korekty, dostępny dotychczas w pasku menu. Po jego naciśnięciu użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentów usuniętych z formularza ulgi na złe długi po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów i naciśnięciu przycisku . Następnie należy ponownie przeliczyć listę dokumentów do ulgi na złe długi. W momencie dodawania/ edycji deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8/ Trwa edycja deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że deklaracja CIT-8(32) nie zostanie zapisana (w przypadku jej dodawania) lub zmiany wprowadzone na formularzu deklaracji CIT-8(32) nie zostaną zapisane (w przypadku jej modyfikacji). Formularz deklaracji CIT-8(32) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Możliwość dodania załączników do deklaracji CIT-8(32) (za wyjątkiem załącznika CIT/WZ(3), który może zostać naliczony podczas dodawania deklaracji) jest dostępna pod przyciskiem Dodaj nowy załącznik, znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Dodanie nowego załącznika do deklaracji CIT-8(32)

Jeżeli na zaliczkach na CIT-8 dodano załącznik CIT-8/O to dane z tego załącznika również zostaną przeniesione na deklaracje CIT-8(32) i załącznik CIT-8/O doda się automatycznie do deklaracji. Jeżeli na deklaracji CIT-8(32) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-8(32) pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk wraz z załącznikami. Podgląd wydruku deklaracji CIT-8 jest dostępny pod przyciskiem . Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje oraz przycisk  Odbierz UPO przeniesiono na listę deklaracji CIT-8. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Istnieje również możliwość wysyłki z listy starszych wersji formularzy deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w pasku menu dodano możliwość wydruku formularza podświetlonej/ zaznaczonych zaliczek/ deklaracji CIT-8. Na liście zaliczek na CIT-8 w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję Zablokuj deklarację, która jest aktywna dla zaliczki/ deklaracji o statusie obliczona i umożliwia zmianę statusu podświetlonej zaliczki/ deklaracji na zatwierdzona. Dodano możliwość utworzenia korekty do zaliczki/ deklaracji CIT-8 o statusie obliczona (za wyjątkiem zaliczki uproszczonej). Jeżeli poprzednia zaliczka/ deklaracja CIT-8 za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty, pierwotna zaliczka/ deklaracja CIT-8 jest automatycznie zatwierdzana. Z listy deklaracji CIT-8 dostępny jest wydruk formularza zaliczki/ deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Załącznik CIT/KW(3) Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(32) wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/KW(3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/KW do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.
Uwaga
Wysyłka deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniona do końca lutego 2023 r.
2. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-28(25), PIT-36(30), PIT-36L(19) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2022. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Podczas wysyłki załącznika PIT/O(27) dodanego do deklaracji PIT-28(25) lub PIT-36L(19) nie następuje weryfikacja, czy uzupełniono liczbę dzieci. 3. Księgowość. Najem prywatny. Dostosowano program do zmian w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze zmianami dodano nowy wzór zaliczki na PIT‑28(17) oraz zaliczki na PIT-36(22) wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2023 r. dotychczasowe pole Straty z lat ubiegłych z najmu zastąpiono polem Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28). Dotychczasową zakładkę [Najem] zastąpiono zakładką [Najem prywatny]. Na zakładce użytkownik ma możliwość określenia udziału oraz uzupełnienia przychodów z najmu prywatnego w stawce 8,5% oraz 12,5%.

Udział w najmie prywatnym

Na zakładce [Najem prywatny] nie ma możliwości pobierania danych z innej bazy danych. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od stycznia 2023 r. dodano parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Po jego zaznaczeniu najem prywatny rozliczany będzie w okresach kwartalnych. Zaliczka na PIT-28(17) Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT dodano opcję Zaliczki na PIT-28. Jest ona widoczna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nowy parametr PIT-28. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa w menu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 użytkownik ma możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-28(17).

Zaliczka na PIT-28 dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa

Do sekcji Przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub inne przenoszone są kwoty uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela, na zakładce [Najem prywatny]. Użytkownik ma możliwość ich edycji w kolumnie Podatnik w m-c. Do poz. Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela w polu Straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego (do odliczenia na PIT-28), do wysokości poz. Ogółem przychody dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika. Kwota w poz. Kwota zapłacona do US podlega edycji przez użytkownika. Na tę kwotę tworzona jest płatność do Urzędu Skarbowego w Preliminarzu płatności. Pozostałe pozycje na zaliczce na PIT-28(17) są zablokowane dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa. Po wyliczeniu zaliczki na PIT-28(17) dla rodzaju księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 dla parametru Typ zaznaczana jest opcja Najem, dzierżawa, bez możliwości modyfikacji tego ustawienia. Jeżeli użytkownik zmieni później rodzaj księgowości na Ewidencję ryczałtową to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinien samodzielnie dokonać zmiany typu działalności w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28. Zaliczka na PIT-36(22) Formularz zaliczki na PIT-36 w wersji 22 służy do rozliczenia za okres od stycznia 2023 r. Po wskazaniu okresu wcześniejszego pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki na PIT-36(22). Z formularza zaliczki na PIT-36(22) usunięto w sekcji D Ustalenie dochodu/straty pozycje związane z najmem oraz usunięto zakładkę [Najem]. 4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2022, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera. W przypadku konieczności dodania załącznika CIT/WZ(3) do deklaracji CIT-8(32) deklarację należy przeliczyć z poziomu programu Comarch ERP Optima. 5. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(17)/PIT-36(22). W związku ze zmianami w najmie prywatnym, który od 1 stycznia 2023 r. opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość przeliczania zaliczek na PIT-28(17) oraz PIT-36(22) na nowych formularzach obowiązujących od 01.01.2023 wraz z możliwością wydruku oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. 6. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W związku ze zmianami w najmie prywatnym dla firm, które maja wybrany rodzaj księgowości Księga podatkowa oraz Księgowość kontowa z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysokości podatku wynikającego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzględniana w przypadku generowania plików z informacją o podatkach/ZUS dla Klientów lub w przypadku wysyłki wiadomości do Klientów z informacją o podatkach/ZUS.

Zmiany

1. Deklaracja JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2023 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2022, a w niej Wydruk za rok 2022. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem. 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Przywrócono możliwość naliczenia starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(20 i 21), PIT-36(25 i 26), PIT-36L(14 i 15), CIT-8(25 i 26) wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje. 3. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe dodano sekcję Składka zdrowotna – limit odliczenia zawierającą pole Składka zdrowotna z wprowadzoną kwotą limitu obowiązującego w 2023 r.: 10 200 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2023 r. 4. Księgowość. Ewidencja samochodowa. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Ewidencja samochodowa wprowadzono stawki przebiegu za km obowiązujące od 17 stycznia 2023 r.:
 • Powyżej 900 ccm: 1,1500,
 • Do 900 ccm: 0,8900,
 • Motocykle: 0,6900,
 • Motorowery: 0,4200.
  5. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28(17), PIT-36(22) oraz PIT-36L(10) w pasku menu dodano możliwość poglądu listy kwot indywidualnych właściciela za cały rok. Po naciśnięciu rozwinięcia widocznego pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji użytkownik ma możliwość wyboru opcji:
 • Pokaż miesiąc – funkcja dostępna dotychczas pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji, powoduje otwarcie okna Kwot indywidualnych za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału. Jeżeli nie dodano kwoty za dany miesiąc/ kwartał, otwierana jest lista Kwot indywidualnych za cały rok.
 • Pokaż rok – powoduje otwarcie listy Kwot indywidualnych za cały rok.
  6. Księgowość. Zaliczka na PIT-36(22). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księga podatkowa lub Księgowość kontowa, w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Działalność wybrano Najem, Dzierżawa oraz właściciel nie ma udziałów w dodatkowej działalności gospodarczej to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36(22) pojawia się komunikat uniemożliwiający jej wyliczenie: W Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Działalność typ działalności ustawiony jest jako najem, natomiast rodzaj księgowości w Konfiguracji Firmy -> Księgowość -> Parametry jako księgowość podatkowa/ księgowość kontowa. Od 01.01.2023 najem prywatny powinien być rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jest to najem prywatny proszę zmienić rodzaj księgowości na ewidencję ryczałtową. Jeżeli jest to najem w ramach działalności gospodarczej proszę zmienić w konfiguracji typ działalności na 'działalność gospodarcza’. 7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8E. Dodano możliwość utworzenia korekty do deklaracji CIT-8E o statusie obliczona w sytuacji, gdy korekta dodawana jest za pomocą przycisku plusa. Podczas dodawania korekty, pierwotna deklaracja CIT-8E jest automatycznie zatwierdzana. 8. Deklaracja PIT-28(25) oraz PIT-36L(19). Załącznik PIT/O(27). Jeżeli na formularzu załącznika PIT/O(27) uzupełniono dane dzieci, a nie zaznaczono poz. 9 Ulga dla rodzin 4+ to podczas próby zapisania załącznika PIT/O(27) pojawia się komunikat: Jeśli korzystasz z ulgi z tytułu 4+ to po wpisaniu danych dziecka należy zaznaczyć pole 9.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. W szczególnych przypadkach podczas równoczesnego księgowania na kilku stanowiskach mogły powstać duplikaty zapisów księgowych. Nowe duplikaty już nie będą tworzone. Aby sprawdzić, czy takie duplikaty nie powstały wcześniej, należy na liście Księgowość/ Dzienniki uruchomić Konstruktor filtra i na zakładce [Zaawansowane] wprowadzić wyrażenie: exists (select * from cdn.DekretyNag dekrety2 where dekrety2.DeN_Dokument=A.DeN_Dokument and dekrety2.DeN_TS_Zal=A.DeN_TS_Zal and dekrety2.DeN_KwotaWn=A.DeN_KwotaWn and dekrety2.DeN_KwotaMa=A.DeN_KwotaMa and dekrety2.DeN_DeNId<>A.DeN_DeNId and dekrety2.DeN_Typ=2) Wyfiltrowane zapisy należy usunąć i ponownie zaksięgować dokumenty, dla których powstały duplikaty, lub usunąć tylko te zapisy, które nie mają powiązania do dokumentu źródłowego. 2. Zaliczka na PIT-36. Poprawiono wyliczenie podatku na zaliczce na PIT-36 w przypadku skorzystania przez podatnika z zerowej ulgi podatkowej. 3. Deklaracja PIT-28(25). Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych właściciela w dowolnym roku wskazano nieprawidłowy udział np. 0/0 to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28(25) pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd dzielenia przez zero. Działanie poprawiono. 4. Deklaracja PIT-28(25). Poprawiono wykazywanie wartości w poz. 235 Wpłacony ryczałt w poszczególnych miesiącach / kwartałach roku podatkowego za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. Jeśli deklaracja PIT-28(25) została już naliczona, należy ją przeliczyć ponownie, a w przypadku gdy została zatwierdzona i wysłana do systemu e-Deklaracji sporządzić jej korektę. 5. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/O(27). Na formularzu załącznika PIT/O(27) zablokowano poz. 41 Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Jeżeli załącznik został dodany wcześniej wraz z uzupełnioną poz. 41 to należy go usunąć i dodać ponownie. 6. Księgowość. Przycisk PIT. Pomimo odznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje parametru PIT‑36, po naciśnięciu przycisku pojawiała się lista zaliczek na PIT-36. Działanie poprawiono i obecnie pojawia się pierwsza lista z menu kontekstowego. 7. Praca rozproszona. Przy aktualizacji kontrahentów, mogli duplikować się przedstawiciele. Działanie poprawiono. 8. Biuro Rachunkowe. Raport Limit-ryczałt. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe generując raport Limit-ryczałt przy wyliczaniu obrotów nie były brane pod uwagę wartości według stawek ryczałtu 15%, 14%,12,5% oraz 12%. Dzianie poprawiono. 9. Biuro Rachunkowe. Informacja dla Klientów. W przypadku, gdy w firmie nie była składana deklaracja PPK, generując z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe informację dla Klientów o podatkach/składkach ZUS pojawiała się informacja o deklaracji PPK. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Odblokuj JPK_V7. Na liście plików JPK_V7 zmieniono nazwę funkcji Odblokuj część deklaracyjną na Odblokuj JPK_V7. Obecnie funkcja umożliwia również odblokowanie pliku zawierającego wyłącznie część ewidencyjną. Taki plik musi mieć status Wysłano/Odebrano UPO lub Błąd przetwarzania. 2. Kody JPK_V7. Zaktualizowano opisy kodów JPK_V7: GTU_08, RO oraz WEW, dostosowując je do zmienionych przepisów. 3. JPK_KR – dowód wewnętrzny. Jeśli na zaksięgowanym z poziomu rejestru VAT dokumencie wybrany jest kod WEW, wówczas do pliku JPK_KR jako Rodzaj dokumentu przenoszony jest opis Dowód wewnętrzny sprzedaży / Dowód wewnętrzny zakupu. 4. Lista certyfikatów. Wprowadzone zostało nowe okno wyboru certyfikatów, które zastąpiło standardowe okno systemu Windows. Na oknie dostępne są kolumny Wystawiony dla, Wystawiony przez, Data wygaśnięcia oraz Przyjazna nazwa. Na dole okna dostępne są przyciski:
 • Pokaż – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,
 • Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,
 • Wskaż – kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.
  Nowe okno dostępne jest m.in. w konfiguracji konta e-mail oraz na formularzu banku. W następnych wersjach programu nowe okno będzie pojawiało się w kolejnych miejscach w których wskazywany jest certyfikat, np. podczas wysyłania deklaracji. 5. Moduł dostępowy. Zmieniona została nazwa modułów Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus. Obecne nazwy brzmią odpowiednio Moduł dostępowy (Kasa/Bank) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus). Nowe nazwy modułów widoczne są m.in. na oknie logowania do programu oraz na karcie operatora. Zmiana nazw nie wpływa na działanie programu, a jedynie podkreśla fakt, że te moduły są wymagane podczas pracy w programie na większości innych modułów. 6. Zapisywanie informacji o działaniach w programie. W Konfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry wprowadzono możliwość zmiany ilości danych zapisywanych do logów programu Comarch ERP Optima. Dla znajdującego się tutaj parametru możliwe są 3 ustawienia do wyboru:
 • Tylko ostrzeżenia i błędy,
 • Ostrzeżenia, błędy i podstawowe informacje o działaniach Operatora (ustawienie domyślne),
 • Pełne dane diagnostyczne.
  Ustawienia dotyczą standardowych logów programu, komunikacji z serwerami pocztowymi oraz zapisywania logów z wykonywania wydruków w aplikacjach Comarch ERP Optima, Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe oraz Comarch Migrator. Ustawienia nie dotyczą działania Serwisu Operacji Automatycznych. 7. Comarch sPrint. Silnik wydruków Comarch sPrint jest standardowo instalowany razem z programem Comarch ERP Optima. Dostępne w programie standardowe wydruki będą sukcesywnie przenoszone do nowego silnika wydruków. W bieżącej wersji wydruki w formacie sPrint udostępnione zostały dla dokumentów:
 • Faktur sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • WZ oraz korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy.
  8. Panel analiz. Jeżeli do programu zalogowano się pobierając moduł Analizy bez zaznaczonej opcji Pełne menu dla modułu Analizy, wówczas po uruchomieniu Panelu Analiz w menu Ogólne dostępne są wyłącznie analizy dotyczące pozostałych modułów, które były wybrane podczas logowania. 9. Logowanie do programu. Dla operatora będącego Administratorem moduły do wyboru są dostępne przed wskazaniem firmy. 10. Dodawanie nowego klucza. Na oknie dodawania nowego klucza uniemożliwiono wprowadzanie w polach Identyfikator Klienta Comarch, Numer PIN oraz Numer klucza innych znaków niż liczbowe. Dodatkowo wprowadzono weryfikację czy któreś z tych pól nie jest puste (w takim przypadku program nie pozwala na zapisanie zmian i dodanie klucza z niewłaściwymi danymi). 11. Zlecenia/Urządzenia. Na wstążce programu z poziomu listy kontrahentów oraz formularza kontrahenta została dodana pozycja Zlecenia / Urządzenia. Pozycja jest dostępna w przypadku pobrania modułu Serwis. Kliknięcie na opcję Zlecenia powoduje wyświetlenie listy zleceń serwisowych dla podświetlonego na liście kontrahenta / kontrahenta, którego formularz otworzono. Po kliknięciu na opcję Urządzenia otwierane jest okno Lista urządzeń z wybranym kontrahentem, który był podświetlony na liście / którego formularz został otwarty. 12. Automat synchronizacji. Lista firm dostępna podczas dodawania nowego zadania automatu synchronizacji wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej. 13. Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Dla nowo dodawanych operatorów parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji domyślnie nie jest zaznaczony. 14. SQL Server 2012. Microsoft SQL Server 2012 nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Oznacza to, że program nie jest już testowany na tej wersji silnika baz danych i nie jest gwarantowane jego poprawne działanie. Zalecana jest aktualizacja używanego silnika baz danych do nowszej wersji. 15. SQL Server 2022. Program Comarch ERP Optima współpracuje z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2022.

Poprawiono

1. JPK_V7 – zapis korekcyjny. Jeżeli zapis korekcyjny wygenerowany w rejestrze VAT z zawiadomienia VAT-ZD został zmodyfikowany poprzez skopiowanie pozycji dokumentu i modyfikację kwot, wówczas taki zapis w pliku JPK_V7 był wykazany w podwójnej kwocie. Działanie poprawiono. 2. JPK_V7 – odblokowanie pliku. Po odblokowaniu pliku JPK_V7 za miesiąc grudzień, płatność do deklaracji w preliminarzu, która była wysłana do banku, zmienia stan na Bufor. 3. Okno logowania – zmiana firmy. Na oknie logowania po zmianie firmy aktualizowana jest lista modułów, które operator ma dostępne dla danej firmy. 4. Hasło operatora. Zablokowano możliwość wykonania konwersji domyślnej firmy bez wpisania poprawnego hasła Operatora. 5. Nazwa pliku kopii bezpieczeństwa. W przypadku wykonywania kopii bezpieczeństwa na zdalnym serwerze SQL przywrócono podpowiadanie domyślnej nazwy pliku kopii baz danych. 6. Konwersja bazy konfiguracyjnej. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: The current transaction cannot be commiteed and cannot support operations that write to the log file. Roll back the transaction. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.01.2023 roku odsetki wynoszą 16.75%. 2. Układ sekcji Filtr. Na liście: Dokumenty rozliczone, Dokumenty nierozliczone, Kompensaty poprawiono układ sekcji Filtr.

Poprawiono

1. Santander WebService. W niektórych przypadkach przy imporcie przelewów nazwa podmiotu pojawiała się w polu z numerem rachunku bankowego. Działanie poprawiono. 2. BNP Paribas WebService. Nie działał eksport przelewów walutowych dla kontrahentów, których nazwa przekraczała 66 znaków.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
  W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023 lub wyższy
Comarch e-Sale2023 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.1 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2022.1 MSSQL lub wyższa
2022.1 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.0
Comarch DMS2022.0, 2021.1 lub 2021.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych umożliwiliśmy wyliczenie oraz wysyłkę deklaracji akcyzowej od wyrobów węglowych według nowego wzoru (AKC-WW/ AKC-WWn) obowiązującego od 01.01.2023 r. Formularz  deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn i korekta deklaracji Nowy formularz deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych jest dostępny na liście deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn: po naciśnięciu ikony Dodaj lub w opcjach menu rozwijalnego znajdującego się obok tej ikony. Na formularzu deklaracji, na zakładce [1 Dane ogólne A] dodano nowe pola z możliwością wyboru, w zależności od typu deklaracji:
 • AKC-WW – opcja dla Rodzaju transakcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca.
 • AKC-WWn – opcja dla Rodzaju transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny, wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, procedura OSS.
 
Uwaga
Po przeliczeniu deklaracji i zapisaniu jej do bufora, blokowana jest możliwość zmiany typu deklaracji (AKC-WW/ AKCW-WWn).
Lista deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn Na liście deklaracji znajduje się kolumna Rodzaj deklaracji, przyjmuje ona wartości:
 • AKC-WWn – dla deklaracji związanej z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
 • AKC-WW – dla pozostałych typów deklaracji.
  Wydruki dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn Utworzono nowy wzór wydruku Deklaracja AKC-WW/AKC-WWn (1) odpowiedni dla wybranego rodzaju deklaracji AKC-WW/ AKC-WWn, a także wydruk Zestawienie dokumentów z naliczoną akcyzą. 2. Świadectwo jakości paliw stałych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. wprowadzono nowy wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych. W programie Comarch ERP Optima zmiany z tym związane dotyczą:
 • pozycji cennika,
 • pozycji dokumentu,
 • oraz samego wydruku świadectwa jakości paliw stałych.
  Pozycja cennika Na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe/Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę oraz Minimalną/ Maksymalną wartość dopuszczalną. Pozycja dokumentu Na pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] zostało dodane pole Zawartość siarki całkowitej (%). Dla tego pola Użytkownik może określić Wartość wskazaną przez przedsiębiorcę. Natomiast wartości dla Minimalnej/ Maksymalnej wartości dopuszczalnej są przenoszone na pozycję dokumentu bezpośrednio z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe/Akcyza]. Jeśli wartości dotyczące siarki całkowitej zostaną zmienione na pozycji dokumentu i będą różne od wartości uzupełnionych na karcie towarowej, to w momencie zatwierdzania na stałe dokumentu przychodowego pojawi się informacja o możliwości aktualizacji tych danych na karcie cennikowej. Wybór opcji Tak spowoduje ich aktualizację Z poziomu pozycji dokumentu, na liście Ostatnich dostaw węgla dodano również kolumnę informującą o całkowitej zawartości siarki. Wzór wydruku świadectwa jakości paliw stałych Wartości uzupełnione na pozycji dokumentu dla pola Zawartość siarki całkowitej (%) są następnie przenoszone w odpowiednie pola, na wydruk świadectwa jakości paliw stałych. 3. Usługa Comarch OCR dla Przyjęć Zewnętrznych. Umożliwiliśmy odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście Przyjęć Zewnętrznych przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima. 4. Integracja z Comarch Apfino. Umożliwiono założenie konta i podpisanie umowy o windykację bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Przy próbie przekazania Faktury do windykacji (tj. po kliknięciu w opcję Odzyskaj pieniądze na liście Faktur lub wybraniu opcji Windykacja – odzyskaj pieniądze w menu głównym lub kontekstowym) mogą pojawić się następujące okna:
 • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):
Jeżeli Użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany.
 • Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej.
 • Pojawi się okno, na którym można zweryfikować wprowadzone dane, zmienić lub dodać numer telefonu i zaznaczyć wymagane zgody. Następnie Użytkownik wybiera przycisk Dalej.
Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza. Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno: Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.
 • jeżeli Użytkownik posiada konto w Comarch Apfino, klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo oraz została podpisana umowa o windykację, to przy kolejnej próbie przekazania Faktury do windykacji automatycznie pojawi się okno:
Po naciśnięciu przycisku Przekaż sprawę dokument zostanie przekazany do windykacji, a dalsze informacje o statusie sprawy można znaleźć po zalogowaniu na platformie Comarch Apfino. 5. sPrint. Dodano wydruki w formacie sPrint dla dokumentów:
 • Faktur Sprzedaży oraz korekt,
 • Paragonów oraz korekt,
 • Wydań Zewnętrznych i korekt,
 • Rezerwacji Odbiorcy,
 • a także wydruki z kodami JPK_V7 dla: Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów.
 

Zmiany

1. Dokumenty wewnętrzne. W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, zmieniono nazewnictwo Dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu na Dowód wewnętrzny sprzedaży oraz Dowód wewnętrzny zakupu. 2. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. Podczas przekazywania Faktur do finansowania, przykazywany jest również prefiks przed numerem NIP kontrahenta. 3. Przekazywanie Faktur do Comarch Apfino. W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o. umożliwiono przekazywanie Faktur wystawionych na kontrahentów zagranicznych. 4. Blokady dostępu. Uporządkowano procedury dotyczące blokad dostępu dla Operatora w zakresie integracji z Comarch Apfino.

Poprawiono

1. Limit płatności gotówkowych. Kontrola limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami została przywrócona do kwoty 15 tys. zł. 2. KSeF. Poprawiono generowanie tokena do wymiany danych z Krajowym Systemem eFaktur. 3. Link do płatności online. Poprawiono generowanie linka do płatności online w sytuacji, kiedy na formularzu Faktury z odznaczonymi parametrami Bufor oraz WZ wybierana jest opcja przekazywania do Comarch Apfino. 4. Seryjne usuwanie pozycji cennika. Podczas seryjnego usuwania pozycji cennika, pozycje powiązane z dokumentami są pomijane, a pozostałe pozycje usuwane. 5. Dodawanie pozycji na dokument. Poprawiono funkcję dodawania pozycji na dokument poprzez opcję podniesienie formularza – szybka obsługa, w przypadku wpisania niepoprawnego kodu towaru. 6. Podgląd załączników pozycji cennika. Na formularzu pozycji dokumentu poprawiono podgląd załączników dodanych do pozycji cennikowych. 7. Wydajność. Poprawiono wydajność działania modułu Handel. 8. Integracja z Comarch Apfino. Poprawiono uruchamianie Serwisu Operacji Automatycznych i wykonywania zadań dotyczących integracji z Comarch Apfino w specyficznych przypadkach. 9. Wydruki.
 • Poprawiono wykonywanie wydruków: Spisu z natury oraz Listy zasobów bez grupowania znajdujących się na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku Lista zasobów/ Wzór standard, dostępnego z poziomu Cennika.
 • Poprawiono wydajność wykonywania wydruków Obrotu opakowaniami wg kontrahenta, dostępnych na liście zasobów.
 • Poprawiono generowanie wydruku tekstowego Raportu handlowego towarów, w module Analizy.
 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

1. Wysyłanie oferty wszystko.pl. Wprowadzono zmiany w tworzeniu ofert do wszystko.pl. Oferty przygotowane w Comarch ERP Optima mogą być wysyłane na platformę wszystko.pl w postaci dwóch wariantów:
 • w postaci aktywnej oferty. Oferta będzie aktywna na platformie wszystko.pl po uzupełnieniu: tytułu oferty, opisu oferty, wskazania ceny oraz ilości, kategorii i jej obowiązkowych parametrów, warunków dostaw i oferty oraz zdjęcia. Po poprawnej weryfikacji oferta zostanie aktywowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty możliwa jest na niej zmiana wyłącznie ceny lub ilości (czy to z poziomu Comarch ERP Optima czy też bezpośrednio na platformie wszystko.pl).
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl – oferta aktywna
 • w postaci szkicu, który można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP, czy na platformie wszystko.pl. Szkic nie jest ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących. Szkic oferty należy ostatecznie sprawdzić na wszystko.pl i po potwierdzeniu poprawności danych można go udostępnić klientom.
Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl- szkic Z poziomu operacji seryjnych na liście cennikowej istnieje możliwość również udostępnienia oferty jako aktywna lub szkic. Parametry seryjnej zmiany oferty na wszystko.pl zakładka [Ogólne] 2. Domyślne ustawienia słowników. Wprowadzono możliwość wprowadzenia domyślnych ustawień danych słownikowych w konfiguracji dla warunków oferty oraz dostawy.
 • Domyślne warunki oferty – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków oferty wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
 • Domyślne warunki dostawy – umożliwia wybranie domyślnych wartości dla warunków dostawy wprowadzonych wcześniej na platformie wszystko.pl.
  Ustawienia domyślne wprowadzone w konfiguracji będą przenoszone na nowo utworzone karty towaru/usługi. Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

Poprawiono

1. Usunięcie szkicu na platformie wszystko.pl. Poprawiono działanie usunięcia szkicu oferty z platformy wszystko.pl. Poprawiono edycje oferty z poziomu Comarch ERP Optima po wcześniejszym usunięciu jej z platformy wszystko.pl.

Handel Plus

Zmiany

1. Elektroniczny dokument dostawy. Dostosowano plik e-DD do obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

CRM i Serwis

CRM

Poprawiono

1. Pobieranie wiadomości. Poprawiono podgląd odebranych wiadomości, jeżeli skrzynka odbiorcza skonfigurowana była do pobierania tylko nagłówków przez protokół IMAP z uwierzytelnianiem OAuth2. 2. Testowanie połączenia. Poprawiono proces testowania połączenia dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół POP3 dla metody uwierzytelniania OAuth2. 3. Podgląd treści wiadomości. Poprawiono podgląd wiadomości otwieranych z nagłówka dla poczty Microsoft 365 Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP dla metody uwierzytelniania OAuth2. 4. Konfiguracja skrzynki pocztowej. Poprawiono proces konfiguracji skrzynki pocztowej dla poczty Microsoft 365 Outlook skonfigurowanej przez protokół IMAP. 5. Szablon oferty handlowej. Poprawiono wyświetlanie wartości na szablonie oferty handlowej dla dodanego pola: Ofc_WartoscNetto. 6. Modyfikacja oferty handlowej. W szczególnym przypadku podczas wykonywania modyfikacji na Ofercie Handlowej pojawiał się komunikat dotyczący modyfikacji rekordu na innym stanowisku. Działanie poprawiono. 7. Makro w funkcji GetSQL. Na szablonie email wykorzystującym makro {eDoZaplatySys} w funkcji GetSQL jedno z poleceń zwracało pustą wartość. Działanie poprawiono. 8. Wysyłka wiadomości dla kontrahentów. Podczas wysyłki wiadomości email możliwy był wybór kontrahenta, który posiadał zaznaczony parametr nieaktywny. Działanie zostało poprawione.  

Serwis

Poprawiono

1. Zamykanie zleceń serwisowych. W przypadku generowania częściowych dokumentów do Zlecenia Serwisowego było ono automatycznie zamykane. Działanie poprawiono.

Zmiany

1. Kopiowanie czynności. Przywrócono możliwość kopiowania czynności na Zleceniu Serwisowym.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu16.02.2023

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu. Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32).

Nowości i zmiany w wersji 2023.3.1

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.03.2023 r.
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6733,49 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 336,67 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku: 404,01 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku: 471,34 zł
 • młodociany – przyuczenie: 269,34 zł
 • najniższa emerytura: 1588,44 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjne: 681,97 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1125,26 zł
  Wartości obowiązujące od 01.04.2023 r.
 • wskaźnik waloryzacji: 109,4%.
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (M.P. z 2023, poz. 170). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia  świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 204). 2. Praca zdalna.  Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W programie, w celu ewidencji okazjonalnej pracy zdalnej, wprowadzono nową standardową strefę ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’.
  W celu kontroli limitu rocznego pracy zdalnej okazjonalnej, w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje), został dodany nowy parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej, z domyślnie  ustawioną liczbą 24 dni. Gdy parametr jest zaznaczony, to podczas wprowadzania na planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności pracy w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’, program sprawdza czy pracownik nie przekroczył przysługującego w roku limitu. W przypadku przekroczenia pojawia się odpowiedni komunikat. W planie pracy i kalendarzu (Nie)obecności dodano sekcję, gdzie jest wyświetlana ilość dni w miesiącu, w których była wykonywana praca w strefie ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Dodatkowo w programie udostępniono Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej. Wydruk jest dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki kadrowe.
 • Od kwietnia pracodawcy są zobowiązani rekompensować pracownikom część wydatków ponoszonych podczas pracy zdalnej. W programie wprowadzono nowe standardowe typy wypłat: ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’. Są to dodatki kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240). 3. Składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono rozliczenie rocznej składki zdrowotnej właściciela za 2022 rok. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy rozliczyć w deklaracji ZUS za kwiecień 2023 roku. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej uzależnione jest od sposobu opodatkowania:
 • opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy) – rozliczenie polega na porównaniu składek opłacanych w trakcie roku z rzeczywistą składką zdrowotną wyliczoną w oparciu o ostateczny roczny dochód przedsiębiorcy, będący roczną podstawą składki;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie polega na porównaniu przychodu z danego roku podatkowego ze składkami, które przedsiębiorca opłacił w oparciu o przychody z bieżącego roku lub w oparciu o prognozę z ubiegłego roku.
W efekcie może powstać nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej. Rozliczenie składki zdrowotnej w wypłacie właściciela W celu rozliczenia składki zdrowotnej, na formularzu wypłaty właściciela za kwiecień 2023 roku (i w kolejnych latach), dodano zakładkę [5. Zdrow. roczna], na której są wykazane informacje o składce zdrowotnej za poprzedni rok, właścicieli rozliczających podatek według skali, liniowo lub ryczałtowo. Użytkownik ma możliwość ręcznej korekty (zmiany) pól po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń. W związku z tym, że w deklaracji rocznej należy przekazać informacje o zmianie opodatkowania w trakcie roku, na zakładce dodano parametry:
 • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – parametr ustawiany przez Użytkownika. Powinien zostać zaznaczony w przypadku zmiany podatku liniowego lub ryczałtu na opodatkowanie według skali z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – parametr zaznacza się automatycznie, jeśli w zapisie historycznym właściciela aktualnym na dzień 30 czerwca 2022 r., na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)], jest zaznaczony parametr Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a w zapisie historycznym aktualnym na dzień 01 lipca 2022 r. – Zasady ogólne – podatek według skali.
  W dalszej części przedstawione zostało rozliczenie roczne z podziałem na poszczególne formy opodatkowania: Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne – podatek według skali:
 • W polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest dochód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-36, pomniejszony o składki społeczne, oraz kwotę z pola Zmniejszenia/zwiększenia dochodu pod składkę zdrowotną pobraną z kwot deklaracji właściciela (przycisk ) lub dochód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę dochodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w celu ustalenia rocznej podstawy, program porównuje kwotę z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok, z obowiązującą za danym rok kalendarzowy minimalną podstawą składki. Minimalna podstawa składki zdrowotnej to iloczyn miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ustalonemu na podstawie wypłat pracownika naliczonych za rok kalendarzowy, za który jest rozliczenie roczne, w którym była naliczona składka zdrowotna dla tej formy opodatkowania i stawki minimalnego wynagrodzenia dla etatu aktualnego na dzień 1 dzień roku składkowego (w 2023 roku uwzględniane jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące na 01.02.2022 r.). Jeśli kwota dochodu z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok jest większa od minimalnej wartości rocznej podstawy składki, to zostanie ona wykazana w polu Roczna podstawa składki. Jeśli natomiast minimalna podstawa jest większa niż kwota dochodu, to minimalna podstawa jest podstawą roczną.
 
Przykład
W przypadku gdy właściciel prowadzi działalność  przez cały rok podatkowy – 12 miesiecy, to minimalna wartość rocznej podstawy składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 36 120,00 zł (3 010,00 zł × 12 miesięcy).
 • W polu Roczna składka wykazana jest składka naliczona jako 9% od rocznej podstawy składki.
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana zsumowana kwota składki zdrowotnej z okresu od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
  Zasady ogólne – podatek liniowy:
 • W polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest dochód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-36L, pomniejszony o składki społeczne, oraz kwotę z pola Zmniejszenia/zwiększenia dochodu pod składkę zdrowotną pobraną z kwot deklaracji właściciela (przycisk )lub dochód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę dochodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w celu ustalenia rocznej podstawy, program porównuje kwotę z pola Dochód z dział. gosp. za poprzedni rok, z obowiązującą za danym rok kalendarzowy minimalną podstawą składki. Składka roczna na ubezpieczenie zdrowotne nie może wynieść mniej niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Program porównuje kwotę składki zdrowotnej od minimalnej podstawy z kwotą składki zdrowotnej od dochodu. Podstawa, która daje wyższą składkę zdrowotną stanowi roczną podstawę dla podatku liniowego i jest wykazywana w polu Roczna podstawa składki.
 • Roczna składka – jeśli roczną podstawę stanowi dochód składka jest wyliczona jako 4,9% tej kwoty, a jeśli minimalna podstawa to składka wynosi 9% tej kwoty
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana zsumowana kwota składki zdrowotnej z okresu od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
Przykład
Właściciel w 2022 roku miał ustawioną formę opodatkowania Zasady ogólne – podatek liniowy. Dochód za 2022 wyniósł 65 000 zł. 1.Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania podatkiem liniowym. W wypłatach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. właściciel miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie (12 wypłat), co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy. 2. Ustalamy dochód za 2022 rok. Dochód  pobrany z deklaracji rocznej PIT- 36L za 2022 r. wyniósł 65 000 zł. 3. Ustalamy minimalną podstawę. 12 miesięcy * 3010 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.) = 36 120 zł 4. Przemnażamy kwotę dochodu za poprzedni rok z punktu 2 przez 4,9% i uzyskujemy kwotę składki zdrowotnej od dochodu. Przemnażamy minimalną podstawę z punktu 3 przez 9% i uzyskujemy minimalną składkę zdrowotną. 65 000 zł * 4,9% = 3 185,00 zł 36 120 zł * 9% = 3 250,80 zł 5. Porównujemy kwotę składki zdrowotnej od minimalnej podstawy z kwotą składki zdrowotnej od dochodu. Podstawa, która daje wyższą składkę zdrowotną stanowi roczną podstawę dla podatku liniowego. 3 185,00 zł < 3 250,80 zł Podstawa 36 120 zł jest roczną podstawą składki zdrowotnej, a kwota 3 250,8 zł składką zdrowotną. 6. Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla opodatkowania liniowego, zapisanych w wypłatach tego właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. W wypłatach od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. suma składek zdrowotnych wynosi 3 469,90 zł 7. Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 4 z kwotą składek pobranych z punktu 6. 3 250,8 < 3 469,90 zł Roczna składka wynosi 3 250,8 zł, a pobrana 3 469,90 zł, co oznacza, że jest nadpłata i kwota do zwrotu wynosi 219,10 zł (3 469,90 – 3 250,80 zł).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • W polu Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazany jest przychód pobrany z modułu Księgowość, z deklaracji rocznej PIT-28, pomniejszony o składki społeczne z kwot deklaracji właściciela lub przychód wprowadzony na formularzu właściciela na zakładce [6. Ubezpieczenie (zdrow.)] w polu Rozliczenie roczne. Kwotę przychodu należy podać w danych właściciela jedynie, gdy dane do wyliczania miesięcznej podstawy były także podawane ręcznie. W przypadku gdy w systemie nie ma naliczonej deklaracji rocznej, w polu Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok wykazywane jest 0,00.
 • Roczna podstawa składki – w przypadku ryczałtu roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zależy od osiągniętego przychodu. Na podstawie kwoty z pola Przychód z dział. gosp. za poprzedni rok ustalane jest w jakim przedziale mieści się kwota przychodu właściciela:
Przychód w rokuPodstawa składki zdrowotnej
do 60 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 3 732,62 zł.
od 60 000 zł. do 300 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 6 221,04 zł.
powyżej 300 000 zł.Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli: liczba mies. x 11 197,87 zł.
 • W polu Roczna składka wykazana jest składka naliczona jako 9% od rocznej podstawy składki.
 • W polu Suma miesięcznych składek wykazana jest kwota naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapisane w wypłatach właściciela od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Kwota do dopłaty. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Dopłata jest wyliczana jako różnica między roczną składką a sumą miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kwota do zwrotu. W polu wykazana jest kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Zwrot to różnica między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką.
Przykład
Właściciel w 2022 roku jako formę opodatkowania miał ustawiony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychód za 2022 r. wyniósł 305 000 zł. 1.Ustalamy liczbę miesięcy podlegania zdrowotnemu dla opodatkowania ryczałtem. W wypłatach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. właściciel miał wyliczoną podstawę składki zdrowotnej w każdej wypłacie (12 wypłat), co oznacza, że podlegał zdrowotnej przez 12 miesięcy. 2. Ustalamy przychód za 2022 rok. Przychód pobrany z deklaracji rocznej PIT-28 za 2022 r. wyniósł 305 000 zł. 3. Ustalamy w jakim przedziale mieści się kwota przychodu za poprzedni rok. 305 000 zł > 300 000 zł Przychód powyżej 300 000 zł, co oznacza, że podstawę składki stanowi 180% przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji programu, aktualnego na 01 stycznia 2022 zł. 4. Ustaloną w punkcie 1 ilość miesięcy mnożymy przez kwotę 180% przeciętnego wynagrodzenia (skł. zdrowotna), pobranego z konfiguracji. 12 miesięcy * 180% * 6 221,04 zł = 134 374,46 zł 5. Ustalamy kwotę rocznej składki. Ustaloną w punkcie 4 podstawę roczną przemnażamy przez 9%. 134 374,46 zł * 9% = 12 093,70 zł 6. Ustalamy kwotę naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtu, zapisanych w wypłatach właściciela, które dotyczą okresu deklaracji od stycznia do grudnia 2022 r. Suma pobranych składek dla ryczałtu wynosi 6 718,72 zł 7.Porównujemy kwotę rocznej składki z punktu 5 z kwotą składek pobranych z punktu 6. 12 093,70 > 6 718,72 Kwota rocznych składek jest większa niż  kwota pobranych składek, co oznacza, że jest niedopłata i powinna wyliczyć się kwota do dopłaty w wysokości 5 374,98 zł (12 093,70 – 6718,72).
  W sekcji Podsumowanie wykazana jest kwota do zwrotu lub kwota do dopłaty na podstawie danych z pól dotyczących kwot do zwrotu oraz dopłaty, dla poszczególnych form opodatkowania. Sumowane są kwoty z wszystkich form opodatkowania. Jeśli sumarycznie kwota do zwrotu jest większa niż kwota do dopłaty, to różnicę między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do zwrotu. Jeśli sumarycznie kwota do dopłaty jest większa niż kwota do zwrotu, to różnica między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do dopłaty.
Przykład
W rozliczeniu rocznym właściciela w sekcji Zasady ogólne -podatek liniowy w polu Kwota do zwrotu wykazano 55 415,42 zł natomiast w sekcji Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Kwota do dopłaty 669,87 zł. Kwota do zwrotu jest większa niż kwota dopłaty, dlatego od kwoty do zwrotu odejmowana jest kwota dopłaty i różnica wykazana jest w podsumowaniu jako Kwota do zwrotu, czyli jako kwota 54 745,55.
Dodatkowo udostępniono nowy wydruk Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Wydruk jest dostępny na liście wypłat właścicieli, które jako miesiąc deklaracji mają ustawiony miesiąc kwiecień.
Uwaga
Aktualizacja deklaracji ZUS DRA zostanie udostępniona po opublikowaniu przez ZUS nowej struktury plików xml, obowiązującej od 1 maja 2023 r.
4. GUS Z-12. Umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2022 rok. 5. Kody tytułu ubezpieczeń. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. Zmieniono opis kodu 2110, natomiast kody 1112, 1113, 2120 oznaczono jako historyczne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023, poz. 258.) 6. Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b.
 • Dostosowano wydruki ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS na stronie www.zus.pl.  Wydruk ZUS Z-3 dostępny jest z poziomu otwartego formularza Z-3 dostępnego z poziomu Kadry / Deklaracje pracownika / Deklaracje ZUS / Z-3.
 • Przed wydrukiem ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a)’ dodano sekcję Rodzaj wniosku z parametrami do wyboru pierwszorazowy lub kontynuacja.
  7. Wydruk Karta pracy/ Karta pracy skrócona. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu nadgodzin i czasu wolnego udzielonego za nie. W kolumnie Praca wykazywane będą nadgodziny oznaczone do odbioru w bieżącym miesiącu. Nie będzie natomiast wykazywany czas pracy oznaczony jako czas wolny płatny (W.PŁ). W kolumnie Nieobecności/Odbiór nadgodzin dodano informację, kiedy wystąpiły nadgodziny oznaczone jako do odbioru oraz czas wolny.  

Zmiany

1. Deklaracja ZUS RUD. Umożliwiono wykazywanie numeru dowodu osobistego w danych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło w deklaracji ZUS RUD. 2. SMS z hasłem do pracownika. Zmieniono treść wiadomości SMS wysyłanej do pracownika z informacją o haśle do wydruków. 3. Parametry. Zmieniono nazwę parametru Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia lub trwania umowy zlecenie na Uwzględniaj wnioski pracownika dot. naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia. 4. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie. 5. Wydruk Wniosek o niestosowani ulgi dla pracowników. Usunięto wydruk z poziomu listy wydruków kadrowych.  

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat:
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Wynagrodzenie zasadnicze/mies. nie wliczane do podstawy urlopu, to nie można było naliczyć drugiej wypłaty etatowej w miesiącu, gdy za ten miesiąc pracownik miał już anulowaną wypłatę i było w niej rozliczane wynagrodzenie za czas urlopu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie kwoty pomniejszania wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych w trakcie miesiąca, która powodowała podział wynagrodzenia zasadniczego w wypłacie i miał wprowadzoną nieobecność na wszystkie dni w obrębie danego zapisu historycznego, a wypłata była naliczona na liście płac z ustawioną opcję ‘ Wstecz’.
 • W przypadku gdy w wypłacie z nieopodatkowanym, ale ozusowanym dodatkiem, zaznaczono parametr Korekta podatku i ubezpieczeń i zmieniono podstawę składki FEP, to niepoprawnie przeliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
 • W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu deklaracji, pracownik rozliczany zgodnie z tzw. pakiet mobilności, miał naliczane dwie wypłaty, w drugiej wypłacie niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna od nieopodatkowanej części wynagrodzenia. Działanie poprawiono.
  2. Wypłaty pracowników oddelegowanych. Poprawiono wykazywanie stawki diety na dzień, na formularzu wypłaty, na zakładce [Waluty]. 3. Wypłaty właściciela:
 • Jeżeli właściciel z kodem tytułu ubezpieczenia 0580, jako formę opodatkowania miał ustawiony podatek liniowy, to w jego wypłacie nie naliczała się podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie wypłaty dla właściciela w przypadku zmiany formy opodatkowania, gdy na formularzu właściciela było ustawione pobieranie danych z deklaracji podatkowych.
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas urlopu z bieżącego miesiąca nie był uwzględniany dodatek wyliczany algorytmem 11, który był wyliczany na podstawie kwoty wynagrodzenia powyżej normy. Działanie poprawiono. 5. Naliczanie dodatków. Dodatek zdefiniowany algorytmem 2 jako procent wynagrodzenia zasadniczego bez dopłat do nadgodzin, przy wyliczaniu kwoty nie uwzględniał wartości wynagrodzenia powyżej normy, naliczonego jako odrębny element wypłaty. 6. Zestawienie wypłat. W oknie Zestawienie wypłat, na zakładce [Podatki], w sumie opodatkowanych elementów wynagrodzenia nie było wykazywane 'Wynagrodzenie za czas urlopu dodatk.’. Działanie poprawiono. 7. Formularz podstawy obliczeniowej – zwolnienie chorobowe. Poprawiono wykazywanie na wydruku ‘Naliczanie podstawy zasiłku’ średniej ze składników należnych za okresy dłuższe niż miesiąc w przypadku, gdy pracownik nie przepracował roku. 8. Limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.). Nie można było naliczyć limitu urlopu dodatkowego (niepełnosp.), jeśli pracownik z uprawnieniem do dodatkowego limitu miał przedłużaną umowę. Działanie poprawiono. 9. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import list płac, które w schemacie numeracji jako pierwszy człon miały ustawioną inną opcję niż symbol, np. wydział. Jeśli w schemacie numeracji listy płac był użyty człon ‘wydział’ po imporcie zostanie zastąpiony członem ‘seria’. Użyta nazwa wydziału będzie zaimportowana jako seria. 10. Formularz dodatku. Poprawiono wyświetlanie nazw w polu Aktualny na 'Zapis aktualny od’ oraz 'Zapis aktualny do’. 11. Personalizacja pola akronim. Po otworzeniu formularza danych pracownika kursor zawsze ustawiał się w polu Akronim, nawet jeżeli Operator miał zablokowane to pole do edycji za pomocą personalizacji. Działanie poprawiono. 12. DRA właściciela. Poprawiono zapisywanie wartości w bazie w polu DkN_Finalna w tabeli CDN.DeklNag dla deklaracji ZUS DRA, w przypadku, gdy za dany miesiąc była naliczana deklaracja dla pracowników oraz indywidualna deklaracja dla właściciela.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 23.05.2023

1. Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023.

Aktualizacja w dniu 10.05.2023

 1. Deklaracja ZUS DRA – rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Poprawiono eksport danych do programu Płatnik:

-w sekcji XII deklaracji ZUS DRA usunięto nadmiarową informację o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania na ryczałt od 2023 roku. -poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w części III.C deklaracji ZUS RCA, gdy z rozliczenia rocznego w sekcji III.F wynika dopłata. W powyższych sytuacjach program Płatnik komunikował błąd i wymagał ręcznej poprawy danych przed wysłaniem do ZUS.

Aktualizacja w dniu 09.05.2023

1. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja.

Aktualizacja w dniu 27.04.2023

1. Seryjne dodawanie nieobecności. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania nieobecności.

Aktualizacja w dniu 24.04.2023

1. Nowelizacja kodeksu pracy. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r. Zwolnienie - siła wyższa. Od 26.04.2023r. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W celu odnotowania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w programie dodano standardowe nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’. i powiązane z nimi limity nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’. tak aby limity można rozliczać w dniach bądź w godzinach, zgodnie z wyborem pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’/ ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’ w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ w wysokości 50% wynagrodzenia. Urlop opiekuńczy - bezpłatny. Pracownikowi przysługuje do 5 dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. W programie, w celu ewidencji urlopu dodano nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie przysługuje za nią wynagrodzenie. W celu kontroli limitu rocznego urlopu dodano limit ‘Urlop opiekuńczy kp.173(1)’. Limit ten jest liczony w dniach, bez przeliczania na godziny i bez uwzględniania wymiaru etatu. Urlop macierzyński i rodzicielski. Na formularzu nieobecności dla nieobecności Urlop macierzyński w polu przyczyna została dodana nowa opcja: ‘Urlop macierzyński 81,5%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop macierzyński ‘automatycznie ustawi się przyczyna ‘Urlop macierzyński 100%’. Dla nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ w polu przyczyna zostały dodane dwie nowe opcje ‘Urlop rodzicielski 81,5%’, ‘Urlop rodzicielski 70%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ domyślnie jako przyczyna ustawia się ‘Urlop rodzicielski 70%’. Wydruki. Dostosowano poniższe wydruki do zmian w kodeksie pracy:
 • Umowa o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
2. Algorytm 12. W algorytmie 12 w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni() dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, co pozwoli np. ustalić liczbę dni pracy zdalnej na potrzeby wyliczenia kwoty dodatku za pracę zdalną. 3. Podgląd plików zapisanych w Comarch IBARD. Usunięto problem związany z komunikatem "Poza obecnym zakresem", który mógł pojawić się podczas próby podglądu plików zapisanych w Comarch IBARD.

Aktualizacja w dniu 29.03.2023

1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje, w przypadku gdy kraj siedziby firmy jest inny niż Polska. Jeśli deklaracja jest obliczona należy ponowić wysyłkę. 2. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono wyliczenie limitów odliczeń darowizn na załączniku CIT-8/O oraz wyliczanie podstawy opodatkowania w przypadku ręcznej modyfikacji kwot na deklaracji zmieniających stratę na dochód. Jeśli problem dotyczy deklaracji już naliczonej, należy ją ponownie przeliczyć, a w przypadku gdy została wysłana do Urzędu Skarbowego, wykonać korektę.

Aktualizacja w dniu 21.03.2023

1. e-Teczka. Dodano nową część do e-Teczki o nazwie „Część E”.

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:
 • PIT-37(29) z załącznikami: PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
 • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).
  Podczas dodawania deklaracji PIT-37(29), CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022/ za okres od 01.01.2022. Deklaracja PIT-37(29) Na formularzu deklaracji PIT-37(29) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem. Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich oraz Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 36, 38, 40 i 42 dla podatnika oraz poz. 37, 39, 41 i 43 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(29) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci. Kwota w poz. 130 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(29) liczona jest według wzoru:
 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.
  2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(32). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. 2. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dodano opcję Podgląd UPO, która umożliwia podejrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 3. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 dodano wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). 4. Deklaracja CIT-8E. Na liście deklaracji CIT-8E dodano kolumnę W kolumnie wyświetlana jest kwota ryczałtu do zapłaty, będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178. 5. Deklaracja CIT-8E. Po wyliczeniu deklaracji CIT-8E tworzona jest w Preliminarzu płatności płatność będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178 z terminem płatności na koniec trzeciego miesiąca po roku podatkowym (przykładowo, jeżeli okres obrachunkowy kończy się 31.12.2022 to termin płatności przypada 31.03.2023). Na płatność przenoszony jest indywidualny rachunek podatkowy firmy.

Poprawiono

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu. Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32). 2. Deklaracja PIT-28(25). Suma kwot w sekcji E Odliczenia od przychodów ograniczana jest do sumy kwot przychodów ogółem z poz. 62 oraz poz. 73. 3. Deklaracja PIT-28(25). Odliczenia w sekcji E.4 są ograniczane do wysokości przychodów tylko z działalności gospodarczej pomniejszonych o odliczenia wykazane w sekcji E.1 oraz E.2. 4. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały skorygowane w poprzednich latach. 5. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji CIT-8E w przypadku gdy w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczono parametr CIT-8E, a nie zaznaczono żadnego z parametrów: CIT-8, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. 6. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono dodanie na listę krajów, dostępną w poz. Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska), kraju usuniętego wcześniej przez użytkownika. 7. Zaliczki na PIT-36(22). Umożliwiono wyliczenie zaliczki na PIT-36 w przypadku gdy w poprzednim roku na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy. 8. Księgowość kontowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT, a nie zaznaczono parametru Usuwaj predekretację przy usuwaniu księgowania to po zaksięgowaniu z poziomu Rejestru VAT za pomocą predekretacji faktury przeniesionej z modułu Handel, a następnie po jej odksięgowaniu, odznaczeniu parametru Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT i próbie zaksięgowania faktury z poziomu modułu Handel pojawiał się komunikat: Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu. Działanie poprawiono. 9. Rejestry VAT. VAT-ZD. Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-ZD z zerowymi kwotami w sekcji Suma na VAT-ZD. 10. Ewidencja ryczałtowa. Poprawiono odwołanie do zapisu księgowego z poziomu modułu 11. Dokumenty źródłowe. Przywrócono możliwość wskazania magazynu na listach dokumentów dostępnych z poziomu menu Księgowość/ Dokumenty źródłowe, w przypadku logowania do modułów księgowych. 12. Biuro Rachunkowe. Raport – Podatki do zapłaty. W przypadku, gdy w firmie była przeliczona deklaracja ZUS DRA dla właściciela oraz dla pracowników, w raporcie Podatki do zapłaty informacja o deklaracji ZUS DRA dla pracowników była pomijana. Działanie poprawiono.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.
Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2023.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2023.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2023.3.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2023.3.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2023.3.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2012, 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2023.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000. 
Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2023.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl
Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2023 lub wyższy
Comarch e-Sale2023 lub wyższy
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2023.2 lub wyższy
Comarch Mobile Zarządzanie2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2021.1.1 lub wyższy
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2023.0 MSSQL lub wyższa
2023.0 PostgreSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2023.0
Comarch IBARDNajnowsza
Comarch e-Sprawozdania2023.1
Comarch DMS2022.0, 2021.1 lub 2021.0
Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Login SQL. Umożliwiono pracę w programie wykorzystując połączenie z serwerem SQL na innym loginie niż CDNOperator. Po zmianie hasła dla tego loginu po uruchomieniu programu pojawia się okno informujące o zmianie hasła: Na tym oknie aktywne jest pole Login umożliwiające wpisanie innego loginu niż standardowy. Wprowadzone login i hasło po zaakceptowaniu zmian są zapisywane. Wówczas możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima na tym stanowisku przy wykorzystaniu nowego loginu SQL. 2. Konwersja baz danych. Po rozpoczęciu konwersji bazy danych inne aktywne połączenia do tej bazy są zamykane. 3. Odtwarzanie bazy danych. Podczas odtwarzania kopii bazy danych z poziomu innego stanowiska niż serwer umożliwiono wyfiltrowanie listy plików do wszystkich typów plików (*.*) lub tylko plików kopii baz danych (*.bac, *.bak). 4. Historia zmian. Po dokonaniu zmian w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki, w logu Historii zmian zapisywane są nazwy zmodyfikowanych parametrów konfiguracyjnych.

Poprawiono

1. JPK_V7 korekta podstawy opodatkowania. Dla dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT z pozycjami z rodzajem Usługi wykazanych w zawiadomieniu VAT-ZD jako korekta pomniejszająca podatek, do części ewidencyjnej pliku JPK_V7 przenoszona jest informacja o korekcie podstawy opodatkowania zgodnie z Art.89a oraz o terminie płatności. 2. Migrator baz danych. Po odtworzeniu baz za pomocą Comarch ERP Optima Migrator baz danych, przy pierwszym wejściu do każdej bazy firmowej pojawiał się komunikat: "Użytkownik nie ma uprawnienia do wykonania tej czynności". Działanie poprawiono. 3. Wykonywanie kopii bazy. Podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa poprzez wybór opcji dla bazy głównej i bazy konfiguracyjnej, program nie zapamiętywał ścieżki zapisu wybranej dla bazy konfiguracyjnej. Działanie poprawiono. 4. Migrator. Umożliwiono zalogowanie się do Comarch ERP Migrator operatora z ustawionym hasłem. 5. Logowanie. Operator z dostępem tylko do firmy startowej nie może na oknie logowania podejrzeć nazw pozostałych baz.  

Kasa/Bank

Poprawiono

1. VAT-8 – wydruk przelewu. Na wydruku Przelew US płatności związanej z deklaracją VAT-8 nie uzupełniano informacji o symbolu formularza. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Krajowy System e-Faktur. Udostępniono możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

Zmiany

1. Deklaracja Intrastat. Umożliwiono pobranie oraz wybór certyfikatu dla deklaracji Intrastat z poziomu dysku lokalnego, w przypadku korzystania z połączenia terminalowego. 2. Seryjna zmiana kategorii na zatwierdzonych dokumentach. Dla dokumentów zaksięgowanych zmodyfikowano komunikat w logu. Obecnie wyświetlana jest informacja Nie można zmienić kategorii na zaksięgowanym dokumencie. 3. Moduł Faktury, filtrowanie wg magazynu. Na liście Faktur sprzedaży, Paragonów oraz Faktur zakupu przywrócono możliwość filtrowania wg Magazynu. 4. Przekazywanie kontrahentów do Comarch Apfino. Podczas przekazywania kontrahentów do Comarch Apfino pomijani są kontrahenci o rodzajach transakcji: Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), którzy nie mają uzupełnionego prefiksu przez numerem NIP. 5. Integracja z Comarch Apfino – Link do płatności online.
 • Na wydrukach sPrint dla Faktur Sprzedaży drukowany jest link do płatności online.
 • Umożliwiono generowanie linka do płatności online dla Faktur Sprzedaży przekształconych z Paragonu.
 

Poprawiono

1. Atrybuty.
 • Poprawiono wyświetlanie atrybutu kontrahenta z uzupełnioną wartością na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty], gdy jego nazwa jest taka sama jak nazwa innego, nieaktywnego atrybutu dokumentu.
 • Po zmianie bazy firmowej, w specyficznych sytuacjach układ kolumn nie był zapamiętywany, nie pojawiała się kolumna z atrybutem na listach dokumentów. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.
  2. Lista kontrahentów. Zlikwidowano zbędny komunikat pojawiający się podczas próby usuwania poszczególnych kontrahentów z listy. 3. OCR. Poprawiono działanie usługi OCR na liście Faktur Zakupu podczas wczytywania dokumentów z cenami/ wartościami ujemnymi – takie pozycje są pomijane. 4. Operacje seryjne. Poprawiono działanie operacji seryjnej Zmiana ceny, dostępnej z poziomu Cennika/ Listy zasobów, w zakresie wyświetlanych informacji w podsumowaniu oraz podpowiadanej nazwy pliku podsumowania podczas eksportu. 5. Kody wagowe. Usunięto zbędny komunikat, pojawiający się podczas dodawania na dokument pozycji z kodem wagowym dla ilości mniejszej niż 1. 6. Wydruk Zamówienia u dostawcy. Poprawiono przeliczanie wartości na wydruku Zamówienie u dostawcy (GenRap)/ Wzór – z cenami.  

Handel Plus

Nowości

1. Elektroniczny dokument dostawy eDD. Dostosowano wysyłkę elektronicznego dokumentu dostawy eDD na platformę PUESC do nowej struktury obowiązującej od 13.02.2023.  

Współpraca z Comarch EDI

Zmiany

1. Eksport faktury sprzedaży, informacja o zamówieniu i dostawie. Przy eksporcie faktury sprzedaży, korekty do faktury sprzedaży informacja o zamówieniu i dostawie przenoszona jest do pliku tylko w sekcję nagłówka.  

Współpraca z wszystko.pl

1. Edycja aktywnej oferty. Wprowadzono możliwość edycji oferty, która została opublikowana na platformie wszystko.pl. Po opublikowaniu oferty na platformie wszystko.pl możliwa jest edycja/zmiana:
 • opisu,
 • ceny,
 • kategorii oraz parametrów,
 • warunków dostawy,
 • warunków oferty.

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl

CRM i Serwis

CRM

Nowości

1. Windykacja należności. Na formularzu etapu schematu windykacji e-mail dodano parametr Wyślij jedną wiadomość e-mail dla wszystkich płatności z tym samym terminem płatności. W przypadku gdy dla kontrahenta jest kilka płatności podlegających windykacji z tym samym terminem płatności to:
 • jeśli parametr jest zaznaczony, dla takich płatności wysyłana jest zbiorcza wiadomość mailowa
 • jeśli parametr jest odznaczony, do każdej płatności generowany jest osobny mail.

Zmiany

1. Makro {email}. Zmieniono działanie makra {email} wykorzystywanego do wysyłki wiadomości. Jeśli zamówienie pochodzi z e-sklepu lub wszystko.pl i wystawione jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONY! wówczas adres mailowy pobierany jest z formularza dokumentu z sekcji Odbiorca. W przypadku dokumentów wystawionych na pozostałych kontrahentów adres mailowy przy wysyłce pobierany jest z karty Nabywcy przy pomocy makra {email}.

Poprawiono

1. Wydruk sPrint. Umożliwiono wskazanie wydruku sPrint w konfiguracji programu dla Automatycznej wysyłki faktur.  

Serwis

Poprawiono

1. Zlecenia serwisowe. Podczas fakturowania kilku zleceń serwisowych poprawnie tworzą się dokumenty handlowe

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1

Płace i Kadry

Nowości

Nowości

 1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

  Wartości obowiązujące od 1.06.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 124,26 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 356,21 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 427,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 498,70 zł
  • młodociany – przyuczenie: 284,97 zł
 2. Wartości obowiązujące od 1.07.2023:

  • wskaźnik waloryzacji: 109,9%.

  Podstawa prawna:

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 499).

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 533).

 3. Korekta do korekty. Udostępniono możliwość anulowania wypłat korygujących i naliczania do nich kolejnych korekt oraz wprowadzono zmiany usprawniające proces korekt.

  Korygowanie wypłaty. W oknie Wypłaty pracowników, po podświetleniu wypłat zamkniętych lub zaksięgowanych naliczonych na liście korygującej, w menu pod prawym przyciskiem dostępne są dwie opcje: ‘Koryguj wypłatę’ i ‘Anuluj wypłatę’. Opcja ‘Koryguj wypłatę’ powoduje anulowanie wypłaty i utworzenie od razu listy płac korygującej, na której należy naliczyć wypłatę korygującą. Na formularzu listy płac korygującej automatycznie w polu ‘Dokument’ podpowie się symbol EKOR, w polu ‘Korekta do listy’ podpowiada się lista płac, na której znajduje się wypłata, która została anulowana. Ustawienia dotyczące okresu listy płac, okresu deklaracji czy wydziału są kopiowane z listy, do której robimy korektę. Opcja ‘Anuluj wypłatę’ tak jak dotychczas anuluje wypłatę. Operacja anulowania wypłaty jest nieodwracalna. Taka wypłata nie jest uwzględniana w wyliczeniach, deklaracjach ani na wydrukach wykonywanych w programie.

  Uwaga
  Nie można dodać kolejnej listy płac o tym samym numerze za ten sam okres. Dlatego jeżeli pierwotna lista korygująca ma symbol EKOR, to dodając kolejną korektę za ten sam okres należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy płac (np. EKOR1, EKOR2).

  Korygowanie nieobecności. Po anulowaniu wypłaty korygującej, jeśli jest taka konieczność, można anulować skorygowaną nieobecność. W menu kontekstowym, na liście nieobecności pracownika, dostępne są opcje ‘Anuluj nieobecność’ i ‘Koryguj nieobecność’. Akceptacja operacji anulowania powoduje, że nieobecność otrzymuje status anulowanej i na liście wyświetlana jest w kolorze szarym. Operacja anulowania nieobecności korygującej jest nieodwracalna.

  Od wersji 2023.5.1 rozszerzono działanie funkcji ‘Koryguj nieobecność’. Po zmianie wybranie tej opcji spowoduje anulowanie nieobecności oraz automatyczne otwarcie formularza nieobecności korygującej z podpowiedzianymi okresami od-do pobranymi z nieobecności, która została anulowana.

  Dodatkowo umożliwiono ustawienie w nieobecności korygującej okresu od-do, wykraczającego poza okres nieobecności anulowanej. Absencja wprowadzona w zakresie dat nieobecności anulowanej automatycznie zmienia status na nieobecność korygującą (kolor niebieski).

  Korygowanie zestawienia czasu pracy. W przypadku gdy pracownik jest rozliczany według zestawienia i w anulowanej wypłacie korygującej było rozliczone zestawienie, które wymaga zmiany, to Użytkownik może je anulować. Dla zestawień korygujących (oznaczonych na niebiesko), z poziomu zakładki [Zestawienie], została dodana opcja ‘Anuluj zestawienie’ oraz ‘Koryguj nieobecność’.

  Akceptacja operacji anulowania powoduje, że zestawienie otrzymuje status anulowanej i na liście wyświetlana jest w kolorze szarym. Po uruchomieniu funkcji ‘Koryguj zestawienie’ wskazane zestawienie zostaje oznaczone jako anulowane i automatycznie otwiera się zestawienie korygujące.

  Naliczanie wypłaty korygującej. Wypłatę korygującą nalicza się na liście korygującej. Lista płac korygująca utworzy się automatycznie po wybraniu opcji ‘Koryguj wypłatę’, ale Użytkownik może ją także utworzyć samodzielnie tak jak do tej pory. Na formularzu listy płac należy zaznaczyć parametr Lista płac korygująca, wybrać dokument oraz wskazać listę płac, do której jest tworzona korekta. Ustawienia w formularzu listy płac korygującej dotyczące: rodzaju, wydziału, parametrów dotyczących oddelegowania i pracowników tymczasowych, okresu wypłaty od-do, deklaracji, opcji miesięcy wstecz, są takie same jak w liście wskazanej w polu Korekta do listy. Od wersji 2023.5.1 również data wypłaty jest dziedziczona z listy płac, do której naliczana jest korekta, Użytkownik może ją zmienić.

  Na oknie Wypłaty pracowników po wybraniu listy płac korygującej wyświetlane są osoby, które mają wypłatę o statusie anulowana na liście płac, z którą jest powiązana wybrana lista.

  Wypłata korygująca nalicza się zgodnie z ustawieniami w danych pracownika, które są wprowadzone w momencie naliczania wypłaty korygującej. Dodatkowo w wypłacie korygującej do korekty naliczany jest nowy element ‘Korekta netto z poprzedniej wypłaty’. Składnik nalicza się w sytuacji, gdy w wypłacie anulowanej było wykonane kopiowanie płatności i był naliczony element ‘Korekta netto wypłaty’ lub ‘Korekta netto z poprzedniej wypłaty’. Element jest naliczany w celu poprawnego ustalenia różnicy w kwocie netto pomiędzy wypłatami.

  W wypłacie korygującej naliczanej do korekty, podobnie jak w pierwotnej korekcie, można skopiować zaliczkę podatku (na taką, jaka była zapisana w korekcie), oraz skopiować płatność z anulowanej wypłaty korygującej. Po skopiowaniu płatności, na zakładce [Elementy wypłaty], pojawi się składnik ‘Korekta netto wypłaty (jako różnica w płatności między anulowaną wypłatą korygującą, a bieżącą korektą).

  Dodatkowo od wersji 2023.5.1 we wszystkich wypłatach korygujących, w sytuacji, gdy Użytkownik nie skopiuje zaliczki podatku i nie skopiuje płatności, w momencie zapisu wypłaty pojawi się odpowiednie przypomnienie. W przypadku gdy w wypłacie nie została skopiowana zaliczka do urzędu skarbowego i nie skopiowano płatności, pojawia się komunikat: Czy wpłaciłeś do urzędu skarbowego zaliczkę podatku za miesiąc, za który robisz korektę i chcesz w wypłacie korygującej naliczyć taką samą zaliczkę jak w wypłacie anulowanej? Jeżeli zostanie wybrana opcja ‘TAK’, w wypłacie na zakładce [Podatki] automatycznie zaznaczy się parametr Korekta podatku i ubezp., w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego pojawi się wartość podatku z anulowanej wypłaty, do której naliczana jest korekta. Jeżeli zostanie wybrana opcja Nie, zaliczka podatku pozostanie bez zmian.

  W przypadku gdy Użytkownik nie skopiuje płatności (nie ma zaznaczonego parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie), podczas zapisu wypłaty wyświetli się komunikat: Czy chcesz rozliczyć różnicę w kwocie netto wynikającą z korekty? W przypadku wyboru opcji TAK w celu uzgodnienia wartości netto, do listy elementów w bieżącej wypłacie zostanie dodana Korekta netto wypłaty. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach. Jeżeli zostanie wybrana opcja ‘TAK’ w wypłacie automatycznie zaznaczy się parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie i skopiuje się płatność z anulowanej wypłaty, do której naliczana jest korekta. Do listy elementów wypłaty zostanie dodany element 'Korekta netto wypłaty'. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.

  Naliczenie wypłaty korygującej spowoduje wygenerowanie w tle wypłaty stornującej. Wypłaty te podlegają księgowaniu. Wypłata stornująca zeruje zaksięgowaną wcześniej wypłatę, która została anulowana.

 4. Różnicowe wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny. Umożliwiliśmy naliczenie nadgodzin za poprzedni miesiąc, w przypadku, gdy były już one częściowo rozliczone:

  • na listach płac z ustawioną opcją ‘Mies. wstecz’, lub
  • na kolejnej liście płac o rodzaju etat za ten sam okres.
 5. Nadgodziny w sposób różnicowy naliczą się zarówno dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, jak i dla okresów kilkumiesięcznych.

  Dotychczas, jeśli po naliczeniu wypłaty za dany miesiąc, w której były rozliczone nadgodziny okazywało się, że w czasie pracy pracownika nie były wprowadzone wszystkie nadgodziny nie było możliwości ich rozliczenia z opcją miesięcy ‘wstecz’ czy na dodatkowej liście płac. Od wersji 2023.5 różnicowo będą naliczane standardowe składniki:

  • Dopłata do nadgodzin 100%,
  • Dopłata do nadgodzin 50%,
  • Dopłata do nadgodzin dobowych 100%,
  • Dopłata do nadgodzin dobowych 50%,
  • Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%,
  • zasad. powyżej normy,
  • Wynagrodzenie powyżej normy,
  • zasad. poniżej normy,
  • Wynagrodzenie poniżej normy,
  • Dopłata za pracę w nocy.

  W przypadku naliczenia wypłaty na liście płac z opcją ‘Mies. wstecz’ lub na dodatkowej liście nastąpi weryfikacja za ile godzin w danym miesiącu obecnie przysługują dopłaty do nadgodzin, dopłaty za pracę w nocy czy wynagrodzenie powyżej/poniżej, a następnie program pomniejszy tą ilość o ilość godzin, które już były rozliczone w innych wypłatach za ten miesiąc. Różnicowe wyliczenie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy będzie dokonywane tylko w przypadku, gdy w naliczanej wypłacie te elementy mają taki sam okres od-do jak już wypłacone w innych wypłatach za ten sam okres.

 6. Wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia wg normy art. 130 k.p. Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego/ zwolnionego w trakcie miesiąca, w oparciu o wymiar liczony zgodnie z art.130 kodeksu pracy. W tym celu w konfiguracji firmy (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ 2 Naliczanie wypłat), został dodany parametr Licz wynagr.zasadnicze/mies. wg normy art.130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia (domyślnie niezaznaczony). Zaznaczenie parametru powoduje, że w przypadku zatrudnienia/ zwolnienia w trakcie miesiąca pracownika mającego stawkę miesięczną, pomniejszenie za okres niezatrudnienia będzie naliczone z zastosowaniem normy czasu pracy wynikającej z art. 130 k.p. Miesięczna stawka zaszeregowania zostanie pomniejszona o wynagrodzenie za okres niezatrudnienia. Wynagrodzenie za okres niezatrudnienia zostanie ustalone przez podzielenie stawki miesięcznej pracownika przez ilość godzin wynikającą z miesięcznej normy wg art. 130 k.p., i pomnożenie przez liczbę godzin przypadająca na okres niezatrudnienia pracownika z jego planu pracy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika.

 7. Nowelizacja kodeksu pracy. Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r.

  Zwolnienie - siła wyższa. Od 26.04.2023 r. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

  W celu odnotowania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w programie dodano standardowe nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’., oraz  powiązane z nimi  limity nieobecności: ‘Zwolnienie (siła wyższa)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’., dzięki czemu limity można rozliczać w dniach bądź w godzinach, zgodnie z wyborem pracownika.

  Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’/ ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ w wysokości 50% wynagrodzenia.

  Podczas planowania nieobecności przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, zostanie dodana nieobecność ‘Zwolnienie (siła wyższa)/dni (plan)’ lub ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz (plan)’, która po zatwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona odpowiednio na ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)’ i ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz’.

  Na wydruku świadectwa pracy nieobecność jest wykazana w ust. 6 pkt 1.

  Urlop opiekuńczy - bezpłatny. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. W programie w celu ewidencji urlopu, dodano nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

  W celu kontroli limitu rocznego urlopu dodano limit ‘Urlop opiekuńczy kp.173(1)’. Limit ten jest liczony w dniach, bez przeliczania na godziny i bez uwzględniania wymiaru etatu.

  Podczas planowania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni)’ przez pracownika z poziomu aplikacji Comarch HRM, w programie Comarch ERP Optima jest dodawana nieobecność ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (plan)’, która po zatwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona odpowiednio na ‘Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni)’.

  Okres urlopu opiekuńczego kp 173(1) (5dni) jest wykazywany w świadectwie pracy w ust. 6 pkt 3.

  Urlop macierzyński i rodzicielski. Na formularzu nieobecności dla nieobecności Urlop macierzyński, w polu Przyczyna została dodana nowa opcja: ‘Urlop macierzyński 81,5%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop macierzyński ‘automatycznie ustawia się przyczyna ‘Urlop macierzyński 100%’.

  Dla nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ w polu Przyczyna zostały dodane dwie opcje: ‘Urlop rodzicielski 81,5%’, ‘Urlop rodzicielski 70%’. Podczas dodawania nieobecności ‘Urlop rodzicielski’ domyślnie jako przyczyna ustawia się ‘Urlop rodzicielski 70%’.

  Urlop ojcowski. W związku ze skróceniem do roku czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, wprowadzono zmiany w mechanizmie kontroli urlopu ojcowskiego. W przypadku gdy na formularzu nieobecności ‘Urlop ojcowski’, zostanie wybrane dziecko, którego data urodzenia to 26 kwietnia 2023 lub późniejsza, podczas zapisu formularza program sprawdza, czy dziecko nie ukończyło roku na dzień zakończenia nieobecności. Gdy wiek dziecka przekracza rok pojawia się odpowiedni komunikat. W przypadku dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, kontrolowane są 2 lata tak jak dotychczas.

  Wydruki: Dostosowano poniższe wydruki do zmian w kodeksie pracy:

  • Umowa o pracę,
  • Informacja o warunkach zatrudnienia,
  • Rozwiązanie umowy o pracę,
  • Świadectwo pracy,
  • Nieobecności (wybrane) wg przyczyny.
 8. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2023 poz. 641).

 9. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja 2023.

 10. Urlop opiekuńczy. Wprowadzono kontrolę wieku dziecka, na które udzielany jest urlop opiekuńczy. Podczas zapisu nieobecności: 'Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)', 'Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.' oraz 'Urlop opiekuńczy (zasiłek)', z przyczyną 'Opieka nad dzieckiem do 14 lat', program weryfikuje czy na liście członków rodziny jest wprowadzone dziecko, które ma mniej niż 14 lat, na 'datę do' wprowadzonej nieobecności. Jeżeli nie ma dziecka poniżej 14 lat, podczas zapisu nieobecności wyświetla się odpowiedni komunikat.

 11. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, co pozwala np. ustalić liczbę dni pracy zdalnej, na potrzeby wyliczenia kwoty dodatku za pracę zdalną.

  Dodatkowo w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość zliczania stref niewliczanych do czasu pracy.

 12. e-Teczka. Dodano nową część do e-Teczki o nazwie „Część E”, przeznaczoną na dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2023, poz. 471).

 13. Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023 r.

 14. Wydruk Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNP-7. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl.

 15. Wydruk ZUS Z-3a. Dostosowano wydruk Z-3a, do nowego wzoru opublikowanego przez ZUS na stronie zus.pl

Zmiany

 1. Przekroczenie ulgi zwolnienia z PIT. Wprowadzono zmiany w wyliczeniu limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku kierowców oraz pracowników oddelegowanych. Po zmianach do limitu 85 528 zł jest uwzględniany przychód po pomniejszeniu o 30% diet. Do tej pory uwzględniana była wartość brutto elementów opodatkowanych bez pomniejszenia o 30% diet.

  W związku ze zmianami na formularzu wypłaty oraz zestawieniu wypłat, na zakładce [Podatki], wprowadzono zmiany w kolejności wyświetlania pól: Pomniejszenie 30% diet oraz Przychód podlegający zwolnieniu z PIT. Powyższe zmiany są uwzględnione w wypłatach naliczonych od stycznia 2022 roku. Nie jest wymagane przeliczanie naliczonych wypłat w miesiącach zwolnionych.

  Na PIT-11 w sekcji G, wykazywany jest przychód zwolniony z podatku pomniejszony o 30% diet.

 2. Podstawa zasiłku chorobowego – wliczanie dodatków okresowych, w przypadku nieprzepracowania roku. Zmieniono sposób wyliczania średniej dla dodatków okresowych w podstawie chorobowego, gdy zatrudnienie trwa krócej niż rok zgodnie z zasadą przedstawioną w punkcie 303 komentarza do ustawy zasiłkowej: Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub nie był zatrudniony przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, premie i inne składniki za okresy kwartalne lub roczne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach lub roku, z których składnik za okresy kwartalne lub roczne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.

  W celu ustalenia średniej z dodatków okresowych uwzględnionej w podstawie chorobowej weryfikowany jest okres wypłaty dodatku ustawiony w jego definicji, na zakładce [2 Podatki/Nieobecności], w polu: Okres wypłaty (Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat).

  Następnie ustalany jest okres pełnego cyklu wypłaty danego dodatku okresowego dający w efekcie 12 miesięcy i sprawdzane jest przez ile miesięcy w tym okresie pracownik był zatrudniony. Cykle ustalane są zgodnie z cyklami kalendarzowymi. Przykładowo dla pracownika z dodatkiem kwartalnym weryfikowana jest liczba pełnych miesięcy zatrudnienia pracownika w 4 ostatnich zakończonych kwartałach, czyli w przypadku chorobowego, które wystąpiło w sierpniu, weryfikowane są 4 ostatnie cykle po 3 miesiące przed okresem, w którym wystąpiła nieobecność, czyli: II kwartał, I kwartał, IV kwartał oraz III kwartał, które sumarycznie składają się na 12 miesięcy. Jeżeli data zatrudnienia przypada w ustalonym okresie zawężamy ilość miesięcy do okresu zatrudnienia. Przy wyliczeniu średniej dla dodatków okresowych zostanie wykorzystana ustalona w powyższy sposób liczba miesięcy. W sytuacji wystąpienia kilku dodatków z różnymi okresami wypłaty, średnia dla składników okresowych ustalana jest odrębnie dla każdego z dodatków, a następnie sumowana.

  W przypadku dodatków wynikających z rozliczenia nadgodzin, za okresy dłuższe niż miesięczne, naliczenie średniej z dodatków okresowych w podstawie chorobowej zależy od ustawienia okresu rozliczeniowego, w kalendarzu przypisanym do pracownika.

  Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jednomiesięczny, a w definicji kalendarza na zakładce [1 Ogólne], w polu: Z przesunięciem jest 0, to wówczas dodatki okresowe obliczane są zgodnie z cyklem kalendarzowym. Gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jednomiesięczny, a w polu: Z przesunięciem jest wartość większa niż 0, wartość dodatków ustalana jest zgodnie z okresami rozliczeniowymi wypłacania dopłat do nadgodzin.

  Na wydrukach Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły oraz Naliczenie podstawy zasiłku wprowadzono zmiany w wykazywaniu dodatków okresowych.

 3. Okres wyczekiwania przy ponownym zatrudnieniu. Rozszerzono funkcjonalność weryfikowania prawa do zasiłku chorobowego pracownika ponownie zatrudnionego w danej firmie na podstawie umowy o pracę.

  Pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę automatycznie ustawi się prawo do zasiłku chorobowego na zakładce [6 Inne informacje] w polu: Prawo do zasiłku chorobowego od dnia od daty zatrudnienia, jeśli spełni jeden z poniższych warunków:

  • pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
  • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
  • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
  • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
  • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.
 4. Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, to oznacza, że pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 30 dniach ubezpieczenia i w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia ustawi się taka data.

 5. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. Na liście deklaracji dodano kolumnę Kwota, w której wykazywana jest kwota płatności w ramach danej deklaracji.

 6. Dopłata do godzin nocnych. W liczbie godzin, za które nalicza się dopłata za pracę w nocy, nie będzie uwzględniany czas przestoju odnotowany za pomocą stref: ‘Czas przestoju płatny 60%’, ‘Czas przestoju płatny 100%’, ‘Czas przestoju płatny 50%’.

 7. Kody zawodów. Dostosowano listę kodów zawodów do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2022, poz.853).

 8. Import/eksport danych kadrowych:

  • Umożliwiono import/eksport z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator, informacji o uldze podatkowej. Dotychczasową kolumnę Ulga_podatkowa_mnoznik zastąpiono kolumnami Ulga_podatkowa_licznik i Ulga_podatkowa_mianownik.
  • W oknie Eksport danych kadrowych pracowników, w sekcji Atrybuty dodano parametr Ustaw w kolumnie 'Data od’ datę zgodnie z okresem eksportu. Przy zaznaczonym parametrze, jeśli pracownik ma atrybut w danym miesiącu, podczas eksportu arkusza Excel, w kolumnie Data od ustawia się data będąca pierwszym dniem okresu, za który jest eksport.
 9. Zwolnienie z FP/FGŚP po powrocie z urlopów rodzicielskich. Zmieniono wyświetlanie na formularzu danych kadrowych, na zakładce [6 Inne informacje] okresu zwolnienia z FP/FGŚP, po powrocie z urlopów rodzicielskich. Do tej pory okres zwolnienia był wykazywany jedynie w przypadku, gdy data bieżąca przypadała w tym okresie. Po zmianie, jeśli w danym dniu nie obowiązuje zwolnienie, ale są ustalone zwolnienia w okresie przyszłym to wyświetlany jest najbliższy dacie bieżącej taki okres.

 10. Deklaracja PIT-11. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11. W polu 122 uwzględniana będzie składka zdrowotna pobrana z wynagrodzenia pracownika, także od tych przychodów, które nie są opodatkowane.

 11. Kalendarz. Zmieniono domyślne ustawienie parametru Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność. Od wersji 2023.5.1, w nowych bazach, w kalendarzu Standard i nowych kalendarzach parametr jest zaznaczony.

 12. Parametry. Zmieniono domyślne ustawienie parametru W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego: gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane, dostępnego w Start/Konfiguracja/ Firma /Płace /Parametry/ 2 Naliczanie wypłat. Od wersji 2023.5.1, w nowych bazach domyślnie parametr jest zaznaczony.

 13. Wydruk Skierowaniu na badania lekarskie.  Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.

 14. Wydruk karta pracy. Zmieniono nagłówek wydruku z Zestawienie czasu pracy za okres na Ewidencja czasu pracy za okres.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT-11. Nie zapisywały się ręczne modyfikacje wprowadzone w deklaracji, w polu 54. Działanie poprawiono.

 2. Deklaracja ZUS DRA – rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Poprawiono eksport danych do programu Płatnik:

  • w sekcji XII deklaracji ZUS DRA usunięto nadmiarową informację o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania na ryczałt od 2023 roku.
  • poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej w części III.C deklaracji ZUS RCA, gdy z rozliczenia rocznego w sekcji III.F wynika dopłata.
 3. W powyższych sytuacjach program Płatnik komunikował błąd i wymagał ręcznej poprawy danych przed wysłaniem do ZUS.

 4. Wypłaty pracowników:

  • W przypadku gdy w wypłacie był naliczony nieopodatkowany składnik, zaznaczenie parametru Korekta podatku i ubezpieczeń, a następnie zmiana zaliczki podatku, powodowała zawyżenie składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji, gdy pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczane dwie wypłaty, edycja drugiej wypłaty powodowała, że zapisywały się w niej diety pomniejszające podstawę opodatkowania, które już zostały odliczone w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
  • Jeżeli pracownik w miesiącu deklaracji miał naliczoną wypłatę etatową i jako drugą wypłatę z tytułu umowy, która w konfiguracji miała zaznaczone naliczanie podatku według progów, to naliczała się w niej zawyżona o kwotę ulgi podatkowej zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza z nich była naliczona przed datą zwolnienia, a druga po zwolnieniu, to w drugiej naliczała się zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • W wypłatach umów cywilnoprawnych składka zdrowotna była niepoprawnie ograniczana do wysokości zaliczki podatku, gdy na formularzu danych kadrowych pracownika były ustawione niestandardowe progi podatkowe. Działanie poprawiono.
  • W przypadku gdy pracownik zwolniony z PIT miał naliczone dwie wypłaty, w których były ustawione 50% koszty i w pierwszej z nich były zastosowane 50% koszty, to w drugiej naliczonej po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT, naliczały się niepoprawne koszty. Działanie poprawiono.
  • W przypadku osób na umowie cywilnoprawnej, u których był zaznaczony parametr Nie pobierać zaliczki podatku na wniosek podatnika (dochód do 30 000zł), w umowie i na formularzu danych kadrowych, po dodaniu do policzonej wypłaty elementu opodatkowanego, naliczała się od niego zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • Kwota elementu ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ nie była wykazywana na formularzu wypłaty na zakładce [3 Podatki], w polu Suma opodatkowanych elementów i w polu Podstawa opodatkowania. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
 5. Wypłaty właściciela:

  • W przypadku gdy właściciel cały rok był na ryczałcie i nie zmieniał formy opodatkowania, ale miał odnotowaną aktualizację zapisu na dzień 1 lipca 2022 r., to w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej zaznaczał się parametr Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022. Parametr powinien się zaznaczyć tylko, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 r. Działanie poprawiono.
  • Poprawiono komunikat, który pojawiał się podczas próby naliczenia wypłaty właściciela za kwiecień 2023 r., który nie prowadził działalności.
 6. Wypłaty pracowników oddelegowanych:

  • W przypadku gdy pracownik zwolniony z podatku w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia miał naliczoną wypłatę krajową i dwie wypłaty za okres oddelegowania zawyżona była podstawa składek ZUS. Działanie poprawiono.
  • W miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia z PIT, w wypłacie za okres oddelegowania, w polu Przychód podlegający zwolnieniu z PIT była prezentowana zaniżona kwota zwolnienia, gdy było naliczone wynagrodzenie zasadnicze niższe niż kwota przekroczenia i pracownik miał wypłacony dodatek wyliczany w walucie z etatu. Zaniżona kwota była wykazywana w deklaracji PIT-11 w poz.109 i 110. Działanie poprawiono.
 7. Wyliczenie nadgodzin dla pracowników rozliczanych według obecności. W przypadku, gdy pracownik był rozliczany ‘wg obecności’ i nie przepracował całego okresu rozliczeniowego, ponieważ został zatrudniony/zwolniony w jego trakcie, a miał wprowadzone w okresie zatrudnienia nadgodziny nie było za nie naliczane wynagrodzenie. Działanie poprawiono.

 8. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu. W podstawie wynagrodzenie za czas urlopu, wyliczanego z bieżącego miesiąca, gdy pracownik był zwolniony w trakcie tego miesiąca, elementy zmienne były dzielone przez normę godzin dla całego miesiąca, zamiast normy za okres zatrudnienia. Działanie poprawiono.

 9. Zajęcie wynagrodzenia. W niektórych przypadkach w wypłatach pracowników zatrudnianych na część etatu, przy wyliczeniu zajęcia komorniczego była uwzględniana niepoprawna kwota wolna od potrąceń. Działanie poprawiono.

 10. Zwolnienie z PIT. Przy ustaleniu limitu dochodu zwolnionego z PIT, pracowników do 26 lat, nie były uwzględnione bilanse otwarcia zaimportowane za pomocą Comarch Migratora. Działanie poprawiono.

 11. Naliczanie dodatków:

  • W przypadku gdy pracownik miał odnotowana aktualizację zapisu w trakcie miesiąca, dodatek jednorazowy naliczał się w wypłacie podwójnie. Działanie poprawiono.
  • W wypłacie naliczały się zerowe składniki 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’, jeżeli w ich konfiguracji był zaznaczony parametr Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu oraz były one wprowadzone na liście stałych dodatków pracownika. Działanie poprawiono.
  • Gdy naliczano element skopiowany ze standardowego typu wypłaty ‘Wynagrodzenia na czas choroby’ powiązany z własnym typem nieobecności, w wypłacie wyliczała się podstawa chorobowego 100%, pomimo że w konfiguracji ustawiono 80%. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik miał zerowy czas pracy, ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ naliczało się w wysokości 100% wynagrodzenia, zamiast 50%. Działanie poprawiono.
 12. Naliczanie wypłat. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w naliczaniu wypłat.

 13. Limit urlopu:

  • W przypadku gdy pracownik przepracował rok po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, nie naliczał się limit ‘Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’, jeżeli w poprzednich zapisach historycznych obejmujących dany rok, pracownik nie miał ustawionej normy dobowej do urlopu dla pełnego wymiaru etatu 7h. Działanie poprawiono.
  • Jeśli pracownik zatrudniony w trakcie roku miał odnotowaną aktualizację wprowadzającą okres niepełnosprawności uprawniający do kolejnego limitu urlopu dla niepełnosprawnych, to limit ‘Urlop dodatkowy (niepełnosp.)’ naliczał się w pełnym wymiarze, a powinien proporcjonalnie. Działanie poprawiono.
 14. Seryjne dodawanie nieobecności. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania nieobecności.
 15. Limit pracy zdalnej okazjonalnej. Komunikat o przekroczeniu limitu pracy zdalnej okazjonalnej pojawiał się podczas wprowadzania pracy zdalnej, w ostatnim dniu limitu, zamiast po jego przekroczeniu. Działanie poprawiono.
 16. Korekta nieobecności. Poprawiono mechanizm korygowania nieobecności. Wcześniej, gdy anulowano nieobecność, aby ją skorygować trzeba było zapisać kalendarz Nie(obecności). Obecnie opcja ‘Koryguj nieobecność’ jest dostępna od razu po anulowaniu nieobecności

 17. Prawo do zasiłku chorobowego od dnia.

  • W przypadku gdy pracownik został zatrudniony ponownie po przerwie nie dłuższej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia, na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce [6 Inne informacje] nie ustawiała się automatycznie data zatrudnienia w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia, gdy przed wprowadzeniem historii zatrudnienia odnotowano historię wykształcenia. Działanie poprawiono.
  • Jeśli w Historia zatrudnienia był wprowadzony zapis bez uzupełnionego okresu od-do, to automatycznie na zakładce [6 Inne informacje], w polu Prawo do zasiłku chorobowego od dnia ustawiała się data zatrudnienia. Działanie poprawiono.
 18. GUS Z-12. Poprawiono wykazywanie czasu pracy pracownika rozliczanego według zestawienia.

 19. Lista deklaracji ZUS pracownika. Poprawiono mechanizm blokowania i odblokowywania deklaracji ZUS pracowników.

 20. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. W przypadku zmiany nazwiska właściciela na liście deklaracji ZUS, w kolumnie Właściciel, było wykazywane nieaktualne nazwisko. Działanie poprawiono.

 21. Przenoszenie danych – import. Poprawiono import danych, które w schemacie numeracji umowy jako pierwszy człon miały ustawioną inną opcję niż symbol.

 22. Nieobecności. Wprowadzono zmiany w procedurze [CDN].[PracModyfikujNieobecnosc]. W niektórych przypadkach jej zastosowanie nie dodawało nieobecności.

 23. Wydruk karta pracy.

  • Gdy pracownik miał odnotowany odbiór nadgodzin i odbierane nadgodziny oznaczono znacznikiem W.PŁ, to na karcie pracy były wykazywane nieprawidłowy godziny pracy od-do. Działanie poprawiono.
  • W przypadku wpisanej większej ilości wejść z odbiorami godzin, podczas wydruku pojawiał się komunikat: W zbiorze wynikowym nie można odnaleźć jednego lub większej liczby pól. Zaktualizuj raport za pomocą polecenia Weryfikuj bazę danych. Działanie poprawiono.
 24. Wydruk Z-3. Jeśli w punkcie 4 i 5 zaświadczenia było zaznaczone pole 'Nie', to na wydruku w tych punktach nie było zaznaczone żadne pole. Działanie poprawiono.

 25. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku nie były wykazane przychody, które miały ustawioną pozycję na deklaracji: ‘PIT-11. Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy’. Działanie poprawiono.

 26. Wydruk karty zasiłkowej. W przypadku gdy pracownik miał naliczony zasiłek macierzyński z podstawą 81,5%, to na wydruku zasiłek był wykazywany z błędnym procentem 82%. Działanie poprawiono.

 27. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Poprawiono wykazywanie daty zawarcia układu zbiorowego pracy, w punkcie 9.

Księgowość

Nowości

 1. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Umożliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modułu Handel. Szczegóły importu dokumentów do modułu Handel opisane zostały w części Handel.

  Możliwość importu dokumentów do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF/ Faktury oraz z poziomu rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Menu KSeF nie jest widoczne dla operatora na formularzu którego zaznaczono parametr Wersja uproszczona programu.

  W celu uruchomienia importu dokumentów z KSeF należy:
  • Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to należy dodatkowo zaznaczyć opcję Sprzedaży.
  • W Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ Pieczątka firmy uzupełnić prawidłowy numer NIP firmy.
  • W Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF wygenerować token lub korzystać z certyfikatu.
 2. Uprawnienia operatora

  Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja Zakupu. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję Sprzedaży.

  Parametr Prawo do odbierania e-Faktur

  Środowisko pracy z KSeF

  W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

  • demo – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF. Opcja domyślnie zaznaczona w nowych firmach. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu ustawienie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modułu handlowego.
  • produkcyjne – odbieranie e-Faktur odbywa się z wersji produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF.

  Po naciśnięciu przycisku Generuj token wyświetlana jest lista dostępnych certyfikatów, na której użytkownik powinien wybrać certyfikat za pomocą którego będzie się identyfikował się w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupełnionego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

  W polu Token istnieje również możliwość uzupełnienia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

  Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

  Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny wszystkie informacje powiązane z KSeF na pobranych dokumentach zostaną usunięte. Na formularzu dokumentu pobranego do rejestru VAT na zakładce [KSEF/ JPK] usuwany jest Numer KSeF oraz Data przyjęcia oraz na zakładce [Notatka/Atrybuty] usuwana jest Notatka. Wszystkie dokumenty pobrane w menu KSeF/ Faktury z wersji demo Aplikacji Podatnika KSeF nie będą wyświetlane na liście faktur z KSeF.

  Po zmianie środowiska z demo na produkcyjny, aby importować faktury z KSeF należy wygenerować token dla środowiska produkcyjnego. Po pobraniu pierwszego dokumentu z wersji produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF, powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.

  Zmiana na formularzu dokumentu w rejestrze VAT

  Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono nazwę dotychczasowej zakładki [JPK] na [KSeF/JPK] i dodano na niej sekcję KSeF, w której znajdują się pola:

  • Numer KSeF – numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w KSeF.
  • Data przyjęcia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia.

  Na dokumencie pobranym z KSeF wyżej wymienione pola uzupełniane są automatycznie i nie podlegają edycji. Pola są aktywne w przypadku dokumentu dodanego ręcznie lub przeniesionego z modułu Handel, jeżeli nie były tam uzupełnione.

  Dane uzupełnione w polach Numer KSeF oraz Data przyjęcia nie są przenoszone podczas kopiowania dokumentu na skopiowany dokument.

  Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono również nazwę dotychczasowej zakładki [Atrybuty] na [Notatka/Atrybuty] i dodano na niej sekcję Notatka. Użytkownik może uzupełnić notatkę w menu KSeF/ Faktury (w takim przypadku pole zostanie uzupełnione automatycznie po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT) lub uzupełnić ją bezpośrednio na dokumencie w rejestrze VAT, a także dokonać modyfikacji notatki dodanej wcześniej w menu KSeF/ Faktury.

  Podczas przenoszenia z menu Handel/ Faktury zakupu dokumentów pobranych z KSeF, na dokument w rejestrze VAT przenoszony jest Numer KSeF, Data przyjęcia oraz Notatka (jeżeli została uzupełniona).

  Lista faktur z KSeF

  Możliwość importu dokumentów z KSeF do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF/ Faktury. Jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Prawo do odbierania e-Faktur to po przejściu na listę KSeF/ Faktury pojawia się komunikat: Operator nie posiada uprawnień do obierania e-Faktur z KSeF.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF nie uzupełniono pola Token to po przejściu na listę KSeF/ Faktury pojawia się lista dostępnych w systemie certyfikatów, z której użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF. Przy ponownym wejściu na listę, okno z wyborem certyfikatów już się nie pojawia (do momentu ponownego uruchomienia programu).

  Po przejściu na listę KSeF/ Faktury automatycznie pobierane są faktury za okres ostatnich 2 miesięcy. Lista faktur składa się z jednej lub dwóch zakładek (w zależności od ustawienia parametru Prawo do odbierania e-Faktur na formularzu operatora).

  Lista faktur z KSeF

  W przypadku pracy w środowisku demo na liście faktur z KSeF widoczna jest informacja: serwer DEMO.

  Na wstążce programu dostępny jest przycisk  Pobierz dane. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:

  • Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Dokumenty są przenoszone na listę faktur z KSeF po naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty.

  Pobieranie faktur za okres

  Na liście faktur z KSeF dostępne są następujące kolumny:

  • NIP – NIP kontrahenta.
  • Kontrahent – nazwa kontrahenta.
  • Numer KSeF – numer, który został nadany fakturze w systemie KSeF.
  • Numer dokumentu – numer dokumentu.
  • Data wystawienia – data przesłania faktury do KSeF określona jako data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy. Według tej kolumny domyślnie sortowana jest lista faktur z KSeF.
  • Netto – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • VAT – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • Brutto – kwota w walucie obcej jeśli faktura walutowa, kwota w PLN jeśli faktura w PLN.
  • Waluta – symbol waluty wyświetlany jest po dokonaniu podglądu faktury lub po przeniesieniu faktury do rejestru VAT lub handlu.
  • Kwalifikacja – może przyjmować wartości: Niezakwalifikowany (domyślny status dla pobranych faktur), Do rejestru VAT, Do handlu (opcja możliwa tylko na zakładce 1 [Zakup]), Do archiwum.
  • Status – może przyjmować wartości: V (jeżeli dokument jest przeniesiony do rejestru VAT), FZ (jeżeli dokument jest przeniesiony do handlu), A (jeżeli dokument zakwalifikowany jest do archiwum).
  • Notatka – dodatkowy opis uzupełniony przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Kategoria – kategoria uzupełniona na podstawie karty kontrahenta lub przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Opis – opis uzupełniony na podstawie karty kontrahenta lub przez użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta.
  • Rejestr – rejestr wybrany przez użytkownika w przypadku kwalifikacji dokumentu do rejestru VAT. Kolumna domyślnie ukryta.

  Z poziomu listy faktur z KSeF istnieje możliwość podglądu graficznego dokumentu pobranego z KSeF za pomocą dostępnego z lewej strony listy pionowego przycisku Podgląd dokumentu. Po jego naciśnięciu wysuwany jest panel boczny z podglądem graficznym podświetlonej faktury. Aby podgląd graficzny podświetlonej faktury był widoczny cały czas, należy nacisnąć przycisk  Zadokuj.

  W dolnej części okna są dostępne następujące przyciski:

  • Pomoc – przycisk kierujący do pomocy.
  • Opisz dokument – pod przyciskiem dostępne są operacje seryjne umożliwiające uzupełnienie dodatkowych informacji na dokumentach:
   • Zmień opis – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie opisu na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień kategorie – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie kategorii na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień notatkę – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie dodatkowego opisu na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
   • Zmień rejestr – funkcja umożliwia seryjne ustawienie rejestru na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach ze statusem Niezakwalifikowany lub Do rejestru VAT. W przypadku dokumentu o statusie Niezakwalifikowany następuje również zmiana statusu na Do rejestru VAT. Rejestr nie jest ustawiany dla dokumentów ze statusem Do handlu oraz Do archiwum.
   • Dodaj atrybut – funkcja umożliwia seryjne uzupełnienie atrybutu dokumentu lub kontrahenta na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.
  • Zobacz dokument – umożliwia podgląd formularza podświetlonego dokumentu. Szczegóły opisane został poniżej w części Podgląd dokumentu pobranego z KSeF.
  • Przenieś do handlu – przycisk dostępny na zakładce [Zakup] jeżeli pobrano moduł Faktury, Handel lub Handel Plus. Umożliwia przeniesienie dokumentów na listę Handel/ Faktury zakupu. Szczegóły opisane zostały w części Handel.
  • Przenieś do rejestru VAT – umożliwia przeniesienie dokumentów do rejestru VAT. Szczegóły opisane zostały poniżej w części Przenoszenie faktur do rejestru VAT.

  Operacje seryjne nie są wykonywane na dokumentach przeniesionych rejestru VAT lub do handlu oraz na dokumentach zakwalifikowanych do archiwum.

  Filtry na liście faktur z KSeF oraz funkcje w menu kontekstowym

  Filtrowanie listy faktur z KSeF jest możliwe po polu Dokument. Do wyboru są następujące opcje:

  • Wszystkie – domyślne ustawienie dla okna otwieranego z menu KSeF/ Faktury. Wyświetlane są wszystkie dokumenty pobrane z KSeF.
  • Niezakwalifikowane – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany.
  • Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do handlu – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany lub Do handlu.
  • Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT – dokumenty z zaznaczoną opcją Niezakwalifikowany lub Do rejestru VAT.
  • Zakwalifikowane do rejestru VAT – dokumenty z zaznaczoną opcją Do rejestru VAT.
  • Zakwalifikowane do handlu – dokumenty z zaznaczoną opcją Do handlu.
  • Przeniesione do rejestru VAT – dokumenty, które zostały już przeniesione do rejestru VAT.
  • Przeniesione do handlu – dokumenty, które zostały już przeniesione do handlu.
  • Zarchiwizowane – dokumenty z zaznaczą opcją Do archiwum.

  Istnieje możliwość wyświetlania listy za konkretny okres po zaznaczeniu parametr Za okres i wskazanie zakresu dat.

  Na liście faktur w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje Archiwizuj oraz Przywróć. Funkcja Archiwizuj umożliwia zakwalifikowanie podświetlonego dokumentu do archiwum, co blokuje jego przeniesienie do rejestru VAT lub handlu. Nie ma możliwości zarchiwizowania dokumentu już przeniesionego do rejestru VAT lub handlu.

  Funkcja Przywróć jest aktywna dla dokumentu zarchiwizowanego i umożliwia przywrócenie podświetlonego dokumentu do statusu Niezakwalifikowany.

  Podgląd dokumentu pobranego z KSeF

  Po naciśnięciu przycisku Zobacz dokument wyświetlany jest formularz dokumentu pobranego z KSeF. W przypadku pracy w środowisku demo na formularzu podglądu graficznego widoczna jest informacja o serwerze DEMO.

  Podgląd dokumentu z KSeF, zakładka 1 Ogólne

  Na zakładce 1 [Ogólne] wyświetlane są następujące sekcje:

  • Kwalifikacja – umożliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub handlu. Domyślnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany. Po zaznaczeniu opcji Do rejestru VAT istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego ma trafić dokument. Domyślnie ustawiany jest pierwszy rejestr z listy. Po wskazaniu rejestru na formularzu dokumentu z KSeF, nie ma możliwości usunięcia tego rejestru w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Rejestry sprzedaży VAT/ Rejestry zakupów VAT. Jeżeli użytkownik nie chce przenosić dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczyć opcję Do archiwum.
  • KSeF – w sekcji wyświetlane są dane pobrane z KSeF: numer faktury, numer nadany w KSeF, nazwa oraz NIP kontrahenta, data przyjęcia w KSeF, forma i termin płatności oraz kwota netto, VAT i brutto. Dane w tej sekcji nie podlegają edycji.
  • Sprzedawca/ Nabywca – jeżeli na liście Ogólne/Kontrahenci znajduje się kontrahent o numerze NIP zgodnym z NIP z sekcji KSeF, domyślnie zaznaczana jest opcja Istniejący kontrahent wraz z wskazaną kartą kontrahenta z programu. Pole podlega edycji przez użytkownika.

  Jeżeli nie założono karty kontrahenta dla NIP z sekcji KSeF to domyślnie zaznaczana jest opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, na liście kontrahentów dodawana jest nowa karta kontrahenta.

  • Pozostałe – w przypadku zaznaczenia w sekcji Sprzedawca/ Nabywca opcji Istniejący kontrahent kategoria i opis uzupełniane są na podstawie karty kontrahenta. Użytkownik ma możliwość ich edycji. Istnieje również możliwość uzupełnienia notatki. Forma i termin płatności ustawiane są na podstawie informacji pobranych z KSeF. Jeżeli faktura jest opłacona to nie zaczytuje się termin płatności. W przypadku braku takiej formy płatności w programie, użytkownik powinien dodać ją w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności lub wskazać jedną z dostępnych form płatności. Nie ma możliwości przeniesienia dokumentu, na którym nie uzupełniono formy płatności lub terminu płatności.

  Na zakładce 2 [Atrybuty] istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie/ usunięcie dodanego wcześniej atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub handlu.

  Podgląd dokumentu z KSeF, zakładka Atrybuty

  Na zakładce 1 [Ogólne] oraz 2 [Atrybuty] po lewej stronie okna widoczny jest podgląd graficzny dokumentu pobranego z KSeF. Okno z podglądem faktury można przenieść poza obszar programu Comarch ERP Optima np. na drugi monitor.

  Po zakwalifikowaniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu na dokumencie na zakładce 1 [Ogólne] oraz 2 [Atrybuty] aktywny staje się przycisk  Przenieś, po naciśnięciu którego dokument jest przenoszony zgodnie z ustawioną kwalifikacją.

  Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT

  Po zaznaczeniu faktur i naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru, jeżeli na którymś z zaznaczonych dokumentów nie określono rejestru, pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego mają trafić faktury.

  Dodawanie faktur do rejestru VAT

  Zaznaczenie opcji Zapamiętaj wybór rejestru i nie pytaj więcej powoduje, że okno nie pojawi po raz kolejny dla danego operatora, a dokumenty bez wybranego rejestru będą trafiać do rejestru wskazanego w oknie Dodawanie faktur. Dokumenty są przenoszone do rejestru VAT po naciśnięciu przycisku Dodaj faktury.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu to po naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru VAT następuje kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT zgodnie kryteriami wskazanymi w Konfiguracji. W przypadku wystąpienia duplikatów, dokumenty nie są przenoszone do rejestru VAT.

  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT oraz na fakturze wskazano formę płatności o typie gotówka to w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający fakturę. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas przenoszenia dokumentów pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument. Wybór opcji Tak i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że raporty będą automatycznie dodawane podczas przenoszenia kolejnych dokumentów, jeżeli za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi się ponownie

  Na przeniesionym dokumencie wyświetlany jest podgląd graficzny dokumentu.

  Na przeniesionym dokumencie widnieje akronim kontrahenta pobrany z bazy, natomiast nazwa i dane adresowe kontrahenta pobierane są na podstawie informacji z KSeF.

  Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF jest zgodny z numerem rachunku wskazanym na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT. Jeżeli takiego rachunku na karcie kontrahenta nie ma, to na dokument nie jest przenoszony numer rachunku bankowego.

  Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu data wpływu, data wystawienia, data obowiązku podatkowego oraz miesiąc rozliczenia w VAT ustawiane są zgodnie z datą przyjęcia do KSeF. Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT sprzedaży data wystawienia ustawiana jest zgodnie z datą przyjęcia do KSeF.

  W przypadku dokumentów walutowych są one przeliczanie po kursie pobranym z KSeF, a w przypadku jego braku, na dokumencie w rejestrze VAT ustawiany jest Kurs ręczny i wyliczany jest na podstawie odczytanych wartości z dokumentu.

  Na dokument w rejestrze VAT zakupu przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii lub karcie kontrahenta (dotyczące zakupu). Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są typy dokumentów pobrane z KSeF.

  Podczas próby przeniesienia dokumentu, który został przeniesiony wcześniej do handlu lub rejestru VAT pojawia się komunikat: Dokument [Numer faktury] został już przeniesiony do handlu/ rejestru VAT.

  Zmiana na liście dokumentów w rejestrze VAT

  Istnieje możliwość pobrania faktur z KSeF z listy dokumentów w rejestrze VAT za pomocą nowego przycisku  KSeF. Przycisk jest aktywny jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odbierania e-Faktur oraz odpowiednio Zakup i/lub Sprzedaż. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:

  • Nowe  pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Domyślnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dnia bieżącego.

  Po wyborze opcji Nowe oraz w przypadku opcji Za okres po wskazaniu zakresu dat i naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty, wyświetlana jest lista faktur z KSeF, dostępna w menu KSeF/ Faktury. W filtrze pod listą w polu Dokumenty domyślnie wskazana jest w tym przypadku opcja Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT oraz nie jest widoczny przycisk Przenieś do handlu.

  Po naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru, proces przenoszenia dokumentów do rejestru VAT przebiega zgodnie z opisem znajdującym się powyżej w sekcji Przenoszenie faktur do rejestru VAT.

  Na liście dokumentów w rejestrze VAT dodano kolumny Numer KSEF oraz Data przyjęcia w KSeF.

  Usunięcie dokumentu z rejestru VAT powoduje zmianę kwalifikacji na liście faktur z KSeF na Niezakwalifikowany.

 3. Księga podatkowa. Kontrola duplikacji. Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów księgowych w księdze podatkowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Akronim podmiotu, Data księgowania, Data operacji. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

  Konfiguracja parametrów kontroli duplikacji w KPiR

  W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu podczas kontroli duplikacji zapisów w KPiR weryfikowane są kwoty z kolumn: 9. Razem przychód, 10. Zakup towarów, 11. Koszty uboczne, 14. Razem wydatki, 15. Zaszłości oraz 16. Koszty B+R. Pod uwagę brane są również zapisy w kolumnach z wartościami równymi zero - każda z pozycji jest sprawdzana osobno.

  Kontrola duplikacji nie obejmuje zapisów zatwierdzonych, które zostały skreślone (są widoczne na liście zapisów KPiR w kolorze czerwonym).

  Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do KPiR

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie próby zapisania dokumentu w KPiR i obejmuje zapisy wprowadzone w obrębie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokumentów pojawia się komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów). Zaakceptowanie komunikatu umożliwia zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje wyświetlenie listy duplikatów, gdzie użytkownik ma możliwość ich podglądu.

  Kontrola duplikacji podczas księgowania dokumentów źródłowych

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie księgowania (w tym automatycznego księgowania) dokumentów z modułu Handel, rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej, listy płac, delegacji, różnic kursowych, różnic kursowych magazynu walut, zapisów kasowych/bankowych, dokumentów środków trwałych oraz spisu z natury. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest księgowany.

  Kontrola duplikacji z listy zapisów w KPiR

  Z poziomu listy zapisów w KPIR w pasku menu dodano przycisk . Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

  Parametry kontroli duplikacji w KPIR

  Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat pobiera ustawienia daty z filtra pod listą zapisów KPiR. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zadań, parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji. Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).

 4. Ewidencja ryczałtowa. Kontrola duplikacji. Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów w ewidencji ryczałtowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Numer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Data wpisu do ewidencji, Data uzyskania przychodu. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

  Konfiguracja parametrów kontroli duplikacji w ewidencji ryczałtowej

  W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu podczas kontroli duplikacji zapisów w ewidencji przychodów weryfikowana jest kwota z poz. 14. Razem. Podczas kontroli duplikacji zapisów w ewidencji produktów rolnych weryfikowana jest kwota z poz. dla stawki 2%. Pod uwagę brane są również zapisy w kolumnach z wartościami równymi zero - każda z pozycji jest sprawdzana osobno.

  Kontrola duplikacji nie obejmuje zapisów zatwierdzonych, które zostały skreślone (są wyświetlane na liście zapisów ewidencji ryczałtowej w kolorze czerwonym).

  Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do Ewidencji ryczałtowej

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie próby zapisania dokumentu i obejmuje zapisy wprowadzone w obrębie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokumentów pojawia się komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego dokumentu (-ów). Zaakceptowanie komunikatu umożliwia zapisanie dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje wyświetlenie listy duplikatów, gdzie użytkownik ma możliwość ich podglądu.

  Kontrola duplikacji podczas księgowania dokumentów źródłowych

  Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie księgowania (w tym automatycznego księgowania) dokumentów z modułu Handel, rejestrów VAT sprzedaży, ewidencji dodatkowej przychodów, różnic kursowych oraz różnic kursowych magazynu walut. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest księgowany.

  Kontrola duplikacji z listy zapisów w ewidencji ryczałtowej

  Z poziomu listy zapisów w ewidencji ryczałtowej w pasku menu dodano przycisk . Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

  Parametry kontroli duplikacji w ewidencji ryczałtowej

  Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat pobiera ustawienia daty z filtra pod listą zapisów ewidencji ryczałtowej. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zadań parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji. Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).

 5. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Na liście dokumentów w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy:

  • dodano nową operację seryjną Rozlicz, która jest również dostępna na przycisku ,
  • dodano funkcję Rozlicz pojedynczo,
  • dodano funkcję Usuń rozliczenie.
 6. Nowe funkcje Rozlicz, Rozlicz pojedynczo, Usuń rozliczenie oraz dotychczasowa operacja seryjna Usuń rozliczenia są aktywne jeżeli na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Parametry wspólne zaznaczono parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy. Parametr ten był dotychczas dostępny na formularzu operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Parametry dla modułu handlowego. Parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy w nowych firmach jest domyślnie odznaczony. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu zaznaczenie/ odznaczenie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modułu handlowego.

  Parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy

  Rozlicz

  Funkcja umożliwia rozliczenie podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów. Po wyborze opcji Operacje seryjne/ Rozlicz pojawia się okno Parametry seryjnego rozliczania, na którym należy określić typ dokumentu, wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym będą tworzone zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty oraz wskazać datę, z jaką będą one generowane. Domyślnie wskazana jest data dokumentu, z możliwością zmiany na termin płatności lub wybranie opcji inna i wskazanie dowolnej daty.

  Parametry seryjnego rozliczania dokumentów

  Po naciśnięciu przycisku Rozlicz we wskazanym przez użytkownika rejestrze tworzone są zapisy kasowe/bankowe rozliczające poszczególne dokumenty. Na utworzonym zapisie kasowym/bankowym:

  • do pola Dokument przenoszony jest symbol wskazany w oknie parametrów seryjnego rozliczania,
  • do pola Data przenoszona jest data wskazana w oknie parametrów seryjnego rozliczania,
  • do pola Kwota przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia z dokumentu,
  • do pola związanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domyślny płatnik,
  • do pola Opis w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT: [Numer dokumentu] [Opis z nagłówka dokumentu], w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] [Numer dokumentu].

  Seryjne rozliczenie nie jest możliwe w przypadku gdy:

  • nie ma otwartego raportu, do którego można dodać zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument,
  • płatność do dokumentu posiada kierunek inny niż kierunek wybrany do rozliczenia (np. podczas rozliczania dokumentów z kwotą dodatnią z rejestru VAT sprzedaży/ ewidencji dodatkowej przychodów wybrano dokument KW),
  • waluta płatności dokumentu nie zgadza się z walutą rejestru kasowego/bankowego,
  • dokument przeniesiono z modułu

  Rozlicz pojedynczo

  Funkcja umożliwia rozliczenie podświetlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, wprowadzonego bezpośrednio do rejestru VAT, nie będącego dokumentem wewnętrznym. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, z zaznaczonym parametrem Generowanie płatności.

  Po wyborze opcji Rozlicz pojedynczo należy określić typ dokumentu oraz wskazać rejestr kasowy/bankowy, w którym utworzony zostanie zapis kasowy/bankowy rozliczający dokument. Typ dokumentu jest zawężany do kierunku płatności dokumentu (np. dla dokumentu z rejestru VAT zakupu z kwotą dodatnią, istnieje możliwość wskazania symbolu zdefiniowanego dla wypłaty).

  Funkcja Rozlicz pojedynczo

  Po wskazaniu rejestru pojawia się formularz zapisu kasowego/bankowego, na który przenoszone są dane:

  • do pola Dokument przenoszony jest symbol wskazany przez użytkownika, z możliwością zmiany,
  • do pola Data przenoszona jest data wskazana z poziomu Narzędzia/ Data bieżąca, z możliwością zmiany,
  • do pola Kwota przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to przenoszona jest kwota pozostająca do rozliczenia z pierwszej płatności o statusie innym niż Nie podlega,
  • do pola związanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domyślny płatnik,
  • do pola Opis w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT: [Numer dokumentu] [Opis z nagłówka dokumentu], w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] [Numer dokumentu].

  Podczas próby zapisania zapisu kasowego/bankowego, jeżeli za ten okres nie został jeszcze utworzony raport kasowy/bankowy, pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje otwarcie formularza raportu, gdzie jako zakres dat domyślnie ustawiany jest okres wskazany na formularzu rejestru kasowego/bankowego. Wybór opcji Tak i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że raporty będą automatycznie dodawane podczas rozliczania kolejnych dokumentów, jeżeli za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi się ponownie.

  Usuń rozliczenie

  Funkcja umożliwia usunięcie rozliczenia z podświetlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego, wprowadzonego bezpośrednio do rejestru VAT. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego. W przypadku dokumentu z formą płatności o typie gotówka nie jest usuwany automatycznie utworzony zapis kasowy.

  Nie jest usuwane rozliczenie:

  • zaksięgowane,
  • związane z zaksięgowaną różnicą kursową,
  • wybrane na nocie odsetkowej,
  • wybrane na dokumencie kompensaty,
  • powiązane z rozrachunkiem, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki.
 7. Ewidencja dodatkowa. Dodano możliwość wykorzystania makr w szablonie e-mail na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł CRM lub CRM Plus.

  Podczas konfiguracji szablonu e-mail istnieje możliwość wykorzystania w temacie i treści wiadomości następujących makr:

  • Data – data zapisu z dokumentu.
  • E-mail z podmiotu – adres e-mail z karty podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Id – numer identyfikacyjny dokumentu zapisany w bazie.
  • Kwota z dokumentu – kwota z dokumentu z zakładki [Ogólne].
  • Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Nazwa wydruku – nazwa wydruku.
  • Numer dokumentu – numer obcy dokumentu.
  • Opis – opis uzupełniony na dokumencie.
  • Podmiot – Id – numer identyfikacyjny podmiotu zapisany w bazie.
  • Podmiot – Kod – kod podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Podmiot – Nazwa – nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.
  • Podmiot – Typ – typ podmiotu zapisany w bazie.
  • Termin płatności – termin płatności z dokumentu.
  • Typ dokumentu – typ dokumentu zapisany w bazie.
  • Waluta dokumentu – waluta w jakiej wystawiony jest dokument.
  • Waluta rozliczenia – waluta w jakiej rozliczany jest dokument.
 8. Z wyżej wymienionych makr można skorzystać w przypadku wysyłki wydruków: Dokumenty zaznaczone/ Nota księgowa oraz Dokumenty zaznaczone/ Dowód wewnętrzny.

 9. Księgowość. Ewidencja samochodów. Umożliwiono dodanie załączników do formularza samochodu. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Obieg dokumentów.

  Zmiana na karcie samochodu

  W przypadku pobrania modułu Obieg dokumentów na karcie samochodu widoczna jest nowa zakładka 2 [Dokumenty]. Na zakładce istnieje możliwość dodania za pomocą opcji Dodaj nowy nowego dokumentu, który zapisze się w Bibliotece lub wskazania za pomocą opcji Dodaj istniejący dokumentu dodanego do Biblioteki dokumentów wcześniej.

  Dodanie załącznika do karty samochodu

  Podczas dodawania nowej karty samochodu dostępny jest przycisk , który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku (również skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowej karty samochodu. Po naciśnięciu przycisku dostępne są opcje, z których użytkownik może skorzystać:

  Dodawanie dokumentu

  Jeżeli do karty samochodu zostanie dodany dokument z załącznikiem to po ponownym wejściu na kartę samochodu użytkownik ma możliwość podglądu załącznika za pomocą przycisku . Pliki wyświetlane są w panelu podglądu.

  Zmiana na dokumencie w Bibliotece dokumentów

  Podczas dodawania dokumentu do Biblioteki dokumentów na zakładce 3 [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone po rozwinięciu strzałki obok plusa i wybraniu opcji Księgowość dostępna jest nowa pozycja Ewidencja samochodów.

  Dokument w Bibliotece dokumentów

  Po jej wybraniu pojawia się lista samochodów, na której istnieje możliwość wskazania istniejącej karty samochodu lub dodania nowej. Po wyborze istniejącej karty lub dodaniu nowej pojawia się ona na liście dokumentów skojarzonych.

  Usunięcie pozycji na zakładce 3 [Dokumenty] w sekcji Dokumenty skojarzone powoduje usunięcie powiązania dokumentu z Biblioteki dokumentów z kartą samochodu. Karta samochodu nie jest usuwana i można ją ponownie połączyć z dokumentem z Biblioteki dokumentów.

Zmiany

 1. Księgowość kontowa. Księgowanie listy płac korygującej. Podczas księgowania listy płac korygującej następuje odwołanie do ostatnio zaksięgowanej listy.
 2. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zoptymalizowano listę rozrachunków rozrachowanych.
 3. Deklaracja PIT-36(30). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji PIT-36(30) do systemu e-Deklaracje.
 4. Deklaracja CIT-8(32). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje.
 5. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruku z listy deklaracji CIT: Zaliczki/Deklaracje CIT-8/ Wzór standard.
 6. Księgowość. Ewidencja samochodów. Zwiększono ilość znaków możliwych do uzupełnienia na karcie samochodu w polu Informacje dodatkowe do 4 000.
 7. Sawki VAT. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT zaktualizowano stawki VAT dla transakcji w procedurze OSS obowiązujące od 2023 r. w Luksemburgu oraz Słowenii.
 8. Rejestry VAT sprzedaży. Na wydruku Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na JPK_V7(22) uwzględniane są dokumenty na których wybrano atrybut JPK o symbolu SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO.
 9. Rejestry VAT sprzedaży. Podczas przenoszenia z modułu Handel do rejestru VAT faktury sprzedaży wysłanej do KSeF, na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszony jest Numer dokumentu z KSeF oraz do pola Data wystawienia przenoszona jest Data przyjęcia w KSeF.
 10. Rejestry VAT. Jeżeli nie pobrano modułu Obieg dokumentów to na dokumencie w rejestrze VAT na zakładce [Dokumenty] nie jest widoczna sekcja Biblioteka dokumentów.
 11. Rejestry VAT. Zoptymalizowano wydajność wydruków dostępnych na zakładce 2 [Do VAT/JPK_V7].
 12. Internetowa wymiana dokumentów. Zmieniono domyślne sortowanie na liście Historii zmian na według daty wysłania.
 13. Usługa Comarch OCR. Comarch ERP Optima w Chmurze Standard. Jeżeli jako miejsce przechowywania skanów OCR wskazano nieistniejący folder na stanowisku lokalnym, wówczas podczas zaczytywania faktur poprzez usługę OCR pojawi się komunikat Katalog nie istnieje. Założyć? Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie utworzony folder wskazany w konfiguracji stanowiska jako miejsce przechowywania skanów OCR.

Poprawiono

 1. Deklaracja CIT-8(32). Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje, w przypadku gdy kraj siedziby firmy jest inny niż Polska.
 2. Deklaracja CIT-8(32). W specyficznych przypadkach podczas próby dodania deklaracji CIT-8(32) pojawiał się komunikat uniemożliwiający jej dodanie. Działanie poprawiono.
 3. Deklaracja CIT-8(32). Zniesiono ograniczenie kwoty w poz. 123 Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym na załączniku CIT-8/O(18).
 4. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono wyliczenie limitów odliczeń darowizn na załączniku CIT-8/O(18) oraz wyliczanie podstawy opodatkowania w przypadku ręcznej modyfikacji kwot na deklaracji zmieniających stratę na dochód.
 5. Deklaracja CIT-8. Poprawiono wydruk Urzędowego poświadczenia odbioru dla kolejnych korekt deklaracji CIT-8.
 6. Deklaracja CIT-8E(3). Zaznaczenie w poz. 170 Zapłata ryczałtu z tytułu zysku netto nastąpi jednorazowo zgodnie z art. 28t ust. 2 ustawy jednej z opcji (1. tak, 2. nie) nie jest obowiązkowe.
 7. Deklaracja PIT-36(30). Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/O(27) to po zmianie przez użytkownika kwoty w poz. 429 Suma zaliczek wpłaconych, zmodyfikowana kwota nie była zapisywana. Działanie poprawiono.
 8. Deklaracja PIT-28(25). Na wydruku Formularz deklaracji PIT-28(25)/ Deklaracja PIT-28 z załącznikami nie jest drukowany załącznik PIT/D, jeżeli nie został on dodany do deklaracji.
 9. Deklaracja PIT-28(25). Załącznik PIT/D(30) nie przenosił się do pliku xml wysyłanego do Urzędu Skarbowego jeżeli do deklaracji PIT-28(25) nie dodano innych załączników. Działanie poprawiono.
 10. Deklaracja PIT-37(29). Poprawiono przenoszenie kwot z poz. Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 83 dla podatnika oraz poz. 117 dla małżonka) do pliku xml wysyłanego do Urzędu Skarbowego.
 11. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Umożliwiono zapisanie deklaracji w przypadku gdy Podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 1 EUR.
 12. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na liście dokumentów w kolumnie Kontrahent wyświetlana jest pełna nazwa kontrahenta.
 13. Ewidencja ryczałtowa. Rejestry VAT sprzedaży. Na wydruku Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 9 kolumn dla dokumentów w stawce 14% kwota VAT była dodatkowo uwzględniana w kolumnie ze stawką 12%. Działanie poprawiono.
 14. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych przypadkach podczas księgowania różnic kursowych do ewidencji ryczałtowej pojawiał się komunikat: Nie można zaktualizować kolumny nie dopuszczającej wartości Null tą wartością. Działanie poprawiono.
 15. Ewidencja ryczałtowa. W specyficznych przypadkach podczas dodawania kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem prywatny] w kolumnie Pobieraj dane z bazy danych ustawiana była opcja Działanie poprawiono.
 16. Biuro Rachunkowe. Raporty. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody (ryczałt) w kolumnie Przychody nie były brane pod uwagę przychody dotyczące ewidencji produktów rolnych oraz najmu. Działanie poprawiono.
 17. Biuro Rachunkowe. Raporty. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody / koszty (PIT/CIT) począwszy od stycznia 2023 w raporcie nie wyświetlały się informacje dotyczące zaliczki na PIT-36(22). Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

 1. Krajowy System e-Faktur. Umożliwiono odbiór e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu. Krajowy System e-Faktur to platforma elektronicznej wymiany faktur, która umożliwia wystawienie, przesłanie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia również automatyczną wymianę danych między przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi. Od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomocą platformy będzie obowiązkowa. Lista faktur z KSeF jest dostępna w zakładce [KSeF] lub bezpośrednio z listy Faktur Zakupu lub Rejestrów VATImport dokumentówPo otwarciu listy Faktur KSeF dokumenty są automatycznie pobierane z systemu KSeF. Dokumenty należy zweryfikować i zdecydować, czy mają być przeniesione do rejestru VAT, czy do Handlu. Po wybraniu opcji: Do handlu na podstawie tego dokumentu można utworzyć Fakturę Zakupu naciskając przycisk Przenieś. Fakturę Zakupu można również utworzyć z listy Dokumentów z KSeF poprzez zaznaczenie jednego lub kilku dokumentów z KSeF, a następnie kliknięciu przycisku Przenieś do handlu. Po wygenerowaniu Faktury zakupu pojawią się na liście status FZ.Po lewej stronie okna widoczny jest podgląd dokumentu pobranego z KSeF. Na podstawie podglądu można wstępnie zweryfikować dokument, sprawdzić kontrahenta, wartości dokumentu, formę płatności, datę przyjęcia w KSeFNa zakładce [Ogólne] wyświetlane są następujące sekcje:
  • Kwalifikacja – umożliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub Handlu. Domyślnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany. Jeżeli użytkownik nie chce przenosić dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczyć opcję Do archiwum.
  • KSeF – znajdują się dane przeniesione z dokumentu pobranego z KSeF. Dane te nie są możliwe do edycji.
  • Sprzedawca – jeśli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP podanym na Fakturze z KSeF, to zostanie zaznaczona opcja Istniejący kontrahent oraz wyświetli się akronim tego kontrahenta. Kontrahenta można zmienić poprzez wskazanie innego z dostępnej listy kontrahentów. Jeśli nie uda się zidentyfikować kontrahenta zostanie zaznaczona opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie założona nowa karta kontrahenta.
  • Pozostałe – można wskazać Kategorię, formę płatności i termin płatności, które zostaną przeniesione na Fakturę Zakupu. Forma i termin płatności ustawiane są na podstawie informacji pobranych z KSeF. Jeżeli na Fakturze Zakupu ma być inna płatność, niż na dokumencie pobranym z KSeF, to należy ją zmienić wybierając ją w polu Forma płatności.
 2.   Na zakładce [Atrybuty] istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie/ usunięcie dodanego wcześniej atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub Handlu. Na formularzu znajduje się przycisk Przenieś, po wybraniu którego dokument jest przenoszony zgodnie ze wskazaną kwalifikacją. W przypadku zaznaczenia opcji Do handlu zostanie dodana Faktura Zakupu. Po zaznaczeniu parametru Do handlu i kliknięciu przycisku Przenieś, dokument będzie widoczny na liście Faktur Zakupu. Dokumenty można również zaimportować bezpośrednio na liście Faktur Zakupu. Import na liście Faktur Zakupu Na liście Faktur Zakupu dostępny jest przycisk KSeF pozwalający na pobranie Faktur z KSeF. Po rozwinięciu listy przy przycisku dostępne są opcje:
  • Nowe – pobierane są wszystkie dokumenty, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Faktury z KSeF. Na liście znajdują się dokumenty pobrane z KSeF. Przy pomocy przycisku Przenieś do handlu zaznaczone dokumenty są przenoszone na listę Faktur Zakupu.
  • Za okres – pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie czasu. Domyślnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dnia bieżącego. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, na którym należy wskazać, za jaki okres mają zostać zaimportowane dokumenty:
  Pozycje na Fakturze Podczas importowania Faktur Zakupu, przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejności weryfikowane jest, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Jeżeli nie ma takiego kodu EAN w bazie, wówczas weryfikowana jest nazwa. Jeżeli w cenniku znajduje się pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, wówczas dodawana jest na dokument. Więcej informacji na temat weryfikacji pozycji i dodawania ich na dokument znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima. Jeżeli w bazie nie ma pasującej pozycji, podczas importowania Faktur Zakupu proponowane jest założenie kart towarów/usług. Pojawia się wówczas okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie: Formularz Faktury Zakupu – zakładka [KSeF] Na Fakturach Zakupu widnieje zakładka [KSeF]. Po lewej stronie okna znajduje się podgląd dokumentu zaimportowanego z KSeF. Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola: Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO. Forma płatności – wybrana płatność dla KSeF, przenoszona z dokumentu na zakładkę [KSeF]. Data przyjęcia – data przesłania Faktury do KSeF określona jako data wystawienia. Środowisko – środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF. Korekty do Faktur Zakupu Dokument korygujący do Faktury Zakupu może zostać zaimportowany z KSeF pod warunkiem, że wcześniej została zaimportowana i zatwierdzona Faktura Zakupu, której dotyczy korekta.
 3. Integracja z Comarch Shipping. Umożliwiono integrację z aplikacją Comarch Shipping, która pozwala na obsługę zleceń przez szerszą listę kurierów. Aplikacja Comarch Shipping obsługuje procesy związane z nadaniem przesyłek bezpośrednio z dokumentów stworzonych w programie Comarch ERP Optima, jak i daje możliwość ręcznego wprowadzania zleceń w samej aplikacji. Warunki konieczne do utworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping:
  • użytkownik musi posiadać konto w Comarch Cloud i mieć aktywowany dostęp do usługi Comarch Shipping,
  • uzupełnione dane w Pieczątce firmy, w tym NIP; przy współpracy z aplikacją Comarch Shipping z poziomu Comarch ERP Optima informacja o kontekście firmy jest ustalana na podstawie nr NIP firmy, w której pracuje (wystawia dokumenty) użytkownik programu,
  • w aplikacji Comarch Shipping musi być ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier.
 4.   Konfiguracja W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki znajduje się gałąź Comarch Shipping umożliwiająca skonfigurowanie współpracy z aplikacją Comarch Shipping. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora został uzupełniony login SSO do Comarch Cloud, na który jest skonfigurowany dostęp do Comarch Shipping, użytkownik logując się do aplikacji, będzie musiał podać tylko hasło. Jeżeli użytkownik będzie już zalogowany do aplikacji, po otwarciu konfiguracji pojawi się odpowiednia informacja: Jeżeli na danym koncie SSO usługa Comarch Shipping jest nieaktywna, na oknie widoczna będzie informacja o możliwości jej zamówienia: Jeżeli, użytkownik nie będzie zalogowany do aplikacji, pojawi się okno informujące o konieczności zalogowania do Comarch Cloud w celu połączenia z usługą. Po kliknięciu w przycisk Comarch Shipping pojawi się okno umożliwiające zalogowanie do aplikacji. Po zalogowaniu do usługi, należy skonfigurować współpracę z Comarch Shipping poprzez zaznaczenie parametru: Tworzenie zleceń nadania przesyłek z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping. Na oknie konfiguracji znajdują się pola: Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenie nadania przesyłki. Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki. Dostępne są także dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta). W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:
  • PDF dla formatu A4,
  • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta). Format ten jest ustawiony jako domyślny.
    Wydruki seryjne Można ustawić również pozostałe parametry: Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru, na formularzu Zlecenia Nadania Przesyłki w zakładce [Comarch Shipping] zaznaczany jest domyślnie parametr Pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie to – parametr uaktywnia się po zaznaczeniu parametr Ustawiaj domyślnie pobranie. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie z którego generowany jest dokument ZNP, będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów – domyślnie parametr nie jest zaznaczony. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powiązany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesyłki. W przypadku tworzenia ZNP z dokumentów MM, agregowane są te dokumenty, dla których występują te same magazyny źródłowe i docelowe. Jeśli zostaną zaznaczone dokumenty dla różnych magazynów, to agregowane do jednego dokumentu ZNP są tylko te dokumenty MM, które mają spójne magazyny. Dla pozostałych dokumentów MM zostaną wygenerowane osobne dokumenty ZNP. Generowanie przesyłek kurierskich z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping Nadanie przesyłki możliwe jest z listy dokumentów: Faktur Sprzedaży, Paragonów, Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych, Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Zleceń Serwisowych, Przesunięć Międzymagazynowych, a także z listy Zleceń Nadania Przesyłek. Jeżeli w programie nie jest skonfigurowana współpraca z kurierami, po kliknięciu w ikonę Przesyłki kurierskie pojawi się komunikat: Czy chcesz teraz skonfigurować funkcję nadawania przesyłek kurierskich? Po kliknięciu w opcję Tak, użytkownik jest przekierowywany do menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping, gdzie może skonfigurować usługę. Jeżeli usługa Comarch Shipping została skonfigurowana poprawnie, na liście dokumentów handlowo-magazynowych pod przyciskiem Przesyłki kurierskie dostępna jest opcja Comarch Shipping pozwalająca na wybór opcji:
  • Zarejestruj przesyłkę – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera. Jeżeli Zlecenie zostało zarejestrowanie poprawnie, przyjmuje stan Potwierdzone.
  • Zarejestruj i zamów kuriera – po wyborze tej opcji w tle tworzy się Zlecenie Nadania Przesyłki w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyłane jest do Comarch Shipping i rejestrowane u kuriera przy jednoczesnym jego zamówieniu. Jeżeli zostanie zamówiony kurier, przyjmuje stan Zlecone.
    Zamówienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima będzie możliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping jest ustawiona opcja Zamówienie kuriera i kurier posiada taką opcję. Jeżeli na szablonie została ustawiona opcja Stały odbiór,  po wybraniu opcji Zarejestruj i zamów kuriera przesyłka będzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. Użytkownik może zamówić kuriera bezpośrednio w aplikacji Comarch Shipping.
  Uwaga
  Z poziomu formularza dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki istnieje możliwość zapisania ZNP w Comarch Shipping oraz zarejestrowania przesyłki z równoczesnym zamówieniem kuriera.
  Formularz Zlecenia Nadania Przesyłki Zakładka [Ogólne]
  • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
  • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
  • Nadawca – jako adres nadawczy na zlecenie automatycznie ustawiany jest adres oddziału, powiązany z danym magazynem, który został do niego przypisany w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Jeśli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany żaden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesyłki w sekcji Adres Nadawczy przenoszony jest domyślny adres oddziału. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument. Kod punktu nadania dla Poczty Polskiej, InPost Paczkomat można wskazać w menu Start/Konfiguracja/ Dane firmy/ Adresy oddziałów i przenoszony jest na ZNP w Comarch Shipping
  • Operator/ Pracownik – domyślnie pobierane są dane aktualnie zalogowanego operatora. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Dane można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
   • Osoba kontaktowa – imię i nazwisko osoby kontaktowej pobierane z karty operatora lub pracownika,
   • Telefon – pobierany jest z karty operatora lub pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon.
   • E-Mail – pobierany jest z karty operatora lub pracownika.
   • Odbiorca – dane odbiorcy przenoszone są z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesyłki. Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela.. W polu Kraj ISO należy uzupełnić kraj odbiorcy. Dane są pobierane z karty kontrahenta. Jeżeli pole nie jest uzupełnione, to w Comarch Shipping w polu Kraj ustawiana jest domyślnie wartość Polska i na jej podstawie aktualizowane jest pole Kraj ISO w Comarch ERP Optima.
    W przypadku nieuzupełnienia wystarczającej ilości danych, podczas tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki, dokumenty zostaną zapisane w Comarch ERP Optima i Comarch Shipping wraz ze szczegółową informacją o brakujących danych. Dane te można uzupełnić na ZNP w Comarch Shipping, a następnie dokonać ich aktualizacji na ZNP w Comarch ERP Optima. Zakładka [Comarch Shipping]
  • Kurier – podstawiany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping jako domyślny. Istnieje możliwość zmiany kuriera poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Na liście widoczni są kurierzy oznaczeni w Comarch Shipping jako aktywni. Po zapisaniu formularza pole jest niedostępne do edycji. Jeżeli ZNP tworzone jest z listy dokumentów, to zawsze podstawiany jest domyślny kurier wskazany w Comarch Shipping. W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep/ e-Sale, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [e-Sklep/ e-Sale] wybrany jest sposób dostawy, w którym zdefiniowana jest nazwa kuriera, wówczas kurier jest mapowany na ZNP i informacja o nim jest przenoszona do tego pola. W przypadku współpracy z wszystko.pl, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [wszystko.pl] wybrana jest nazwa sposobu dostawy, którą można zmapować z kurierem, informacja o nim jest przenoszona do tego pola. Jeżeli nie uda się zidentyfikowanie kuriera, podstawiany jest domyślny kurier zdefiniowany w Comarch Shipping.
  • Kod punktu odbioru – w polu należy wpisać kod punktu odbioru. W przypadku współpracy z Comarch e-Sklep lub wszystko.pl, jeżeli na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zakładce [e-Sklep/ e-Sale] lub [wszystko.pl] jego wartość jest uzupełniona, to przenoszona jest ona później na formularz ZNP.
  • Szablon – domyślny szablon spedycji dla wybranego kuriera skonfigurowany i ustawiony w Comarch Shipping. Istnieje możliwość zmiany szablonu spedycji poprzez wybranie go z listy rozwijalnej
  • Data nadania – data oraz przedział czasowy, w którym planowany jest przyjazd kuriera. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do trzech godzin w przód. Pole jest możliwe do edycji do momentu, kiedy nie zamówiono kuriera, czyli dopóki stan zlecenia przyjmuje wartość Zapisane lub Potwierdzone.
  • Ubezpieczenie\ Deklarowana wartość – wartość brutto pobierana z dokumentu, w zależności od ustawień zdefiniowanych na szablonie spedycji w Comarch Shipping.
  • Pobranie – po zaznaczeniu parametru, do pola przenoszona jest wartość brutto pobierana z dokumentu. Parametr nie jest uwzględniany dla dokumentów Rozchodu Wewnętrznego i Przesunięcia Międzymagazynowego. Jeżeli w konfiguracji został zaznaczony parametr Ustawiaj domyślnie pobranie, po utworzeniu ZNP parametr jest domyślnie zaznaczony. W przypadku dokumentów Zlecenia Serwisowego, kwotą pobrania jest suma wartości podlegających fakturowaniu. Dodatkowo, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping został zaznaczony parametr Jeśli forma płatności to, a na Zleceniu Serwisowym została wybrana forma płatności:
   • kontrahenta – to forma płatności ustawiona na karcie kontrahenta porównywana jest z formą płatności ustawioną w konfiguracji,
   • ustalona – to forma płatności wybrana na Zleceniu Serwisowym porównywana jest z formą płatności ustawioną w konfiguracji
  • Nr zlecenia – pole uzupełniane jest po zapisaniu formularza ZNP i przekazaniu zlecenia do Comarch Shipping. Pole nie jest możliwe do edycji.
  • Stan zlecenia – stan zwracany z Comarch Shipping. Pole może przyjmować wartości: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wysłane, Anulowane, Przetwarzane.
  • Data zgłoszenia – pobierana jest data utworzenia ZNP w Comarch Shipping. Pole nie jest możliwe do edycji.
    Po zapisaniu formularza Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się przycisk  Pokaż zlecenie nadania przesyłki w Comarch Shipping. Po kliknięciu przycisku użytkownik jest przekierowywany do aplikacji Comarch Shipping, gdzie może zobaczyć Zlecenie Nadania Przesyłki. Modyfikacja danych, które są niemożliwe do edycji na formularzu ZNP w Comarch ERP Optima, możliwa jest w Comarch Shipping. Tak zmodyfikowane dane można pobrać i zaktualizować na ZNP w Comarch ERP Optima przy użyciu przycisku  Aktualizuj dane. Na formularzu dostępny jest przycisk  Zarejestruj i zamów kuriera umożliwiający zarejestrowanie przesyłki i zamówienie kuriera dla pojedynczego zlecenia. Zamówienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima będzie możliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping jest ustawiona opcja Zamówienie kuriera i kurier posiada taką opcję. Jeżeli na szablonie została ustawiona opcja Stały odbiór,  po wybraniu opcji Zarejestruj i zamów kuriera przesyłka będzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. Użytkownik może zamówić kuriera bezpośrednio w aplikacji Comarch Shipping. Po zapisaniu ZNP za pomocą ikony  Zapisz, zlecenie jest zapisywane w Comarch Shipping bez żadnych dodatkowych akcji u kuriera. Rejestracja zlecenia u kuriera lub jego zamówienie jest dostępne z poziomu listy Zleceń Nadania Przesyłki w aplikacji Comarch Shipping lub z poziomu listy ZNP w Comarch ERP Optima. Po poprawnym zapisaniu formularza i zamówieniu kuriera, zapisywane są dodatkowe dane dotyczące statusu przesyłki, numeru listu przewozowego, linku do śledzenia przesyłki (jeżeli został udostępniony przez kuriera) oraz dane dotyczące rodzaju paczki, wymiarów lub gabarytów, wagi i ostateczna kwota ubezpieczenia. Jeżeli nie uda się prawidłowy zapis, rejestracja czy zamówienia kuriera użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatami. Na formularzu ZNP poza informacją o zwróconych błędach będzie otwierane ZNP w Comarch Shipping w oknie przeglądarki, gdzie będzie można poprawić zwrócone błędy. Zakładka [Dokumenty] W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlane są dokumenty, z których zostało utworzone zlecenie. Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Pliki do tabeli Biblioteka dokumentów można dodawać również metodą „przeciągnij i upuść”. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań. Usuwanie ZNP w Comarch ERP Optima Usunięcie dokumentu ZNP w Comarch ERP Optima skutkuje usunięciem zlecenia w aplikacji Comarch Shipping. Usunięcie zlecenia jest możliwe dla zleceń, których stan jest: pusty lub Zapisane. Przy próbie usunięcia zlecenia z innym stanem, pojawia się komunikat: Kasowanie zlecenia niemożliwe. Stan zlecenia: [STAN]. Usunięcie dokumentu ZNP w aplikacji Comarch Shipping skutkuje usunięciem powiązania tego zlecenia ze zleceniem w Comarch ERP Optima. Po wykonaniu aktualizacji danych w programie aktualizowane jest pole Stan zlecenia i Nr zlecenia. Na zakładce [Comarch Shipping] w polu Zwrócone błędy widoczna jest informacja: Zgłoszenie nadania przesyłki zostało usunięte w Comarch Shipping. Jeżeli aktualizacja danych jest wykonywana z poziomu formularza ZNP, pojawia się komunikat Zlecenie nadania przesyłki o numerze [NUMER] nie istnieje w Comarch Shipping. Czy usunąć zlecenie w Comarch ERP Optima? Mamy możliwość usunięcia tego zlecenia. Usunięcie zlecenia w Comarch Shipping, dla pozostałych stanów zlecenia (czyli innych niż: pusty lub Zapisane) jest możliwe tylko w aplikacji Comarch Shipping. W menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Blokady dostępu] można zablokować operatorowi możliwość dodawania i edycji formularza Zlecenia Nadania Przesyłki. Lista dokumentów ZNP Na liście Zleceń Nadania Przesyłek dostępnej w menu Ogólne/ Przesyłki kurierskie znajduje się zakładka [Comarch Shipping]. Dostępne są na niej kolumny:
  • Numer zlecenia – numer Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch ERP Optima,
  • Nr zlecenia w Comarch Shipping – numer powiązanego Zlecenia Nadania Przesyłki w aplikacji Comarch Shipping,
  • Kurier – wybrany kurier,
  • Data zgłoszenia – data utworzenia zgłoszenia w Comarch Shipping,
  • Stan zlecenia – stan zwracany z Comarch Kolumna może przyjmować jedną z wartości: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wysłane, Anulowane, Przetwarzane.
  • Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest przesyłka, wartość pobrana z formularza ZNP
  • Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy, do którego adresowana jest przesyłka, wartość pobrana z formularza ZNP
  • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy pobrana z formularza ZNP
  • E-Mail – adres e-mail odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP
  • Telefon – numer telefonu odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP
  • Status przesyłki – wartość zwrócona z Comarch Shipping po zamówieniu kuriera. Pole może przyjmować wartości: Doręczono, Nie doręczono, Oczekuje na odbiór, Odmówiono przyjęcia, W doręczeniu, Wstrzymano, Zarejestrowano przesyłkę, Zwrot do nadawcy, Odebrano od nadawcy, Niejednoznaczny.
  • Nr Listu Przewozowego – numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
  • Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas zapisu, rejestracji czy zamówieniu kuriera, zwracany z Comarch Shipping.
  • Kod nadawcy – dane nadawcy wskazane w zakładce [Ogólne] na formularzu ZNP.
  • Nazwa nadawcy – dane nadawcy wskazane w zakładce [Ogólne] na formularzu ZNP.
    Na liście znajdują się przyciski:  Aktualizuj dane – przycisk umożliwia aktualizację danych, jeżeli na zapisanym w Comarch Shipping ZNP zostaną zmienione dane odbiorcy lub nadawcy lub z poziomu aplikacji Comarch Shipping zostanie zarejestrowana przesyłka u kuriera bądź zamówiony kurier. Dane będzie można zaktualizować za pomocą tego przycisku.  Pokaż zlecenie nadania przesyłki w Comarch Shipping – przycisk umożliwia podgląd ZNP w Comarch Shipping po wcześniejszym zalogowaniu się na konto Comarch Shipping w przeglądarce internetowej. Jeżeli zostanie zaznaczonych więcej pozycji na liście, pojawi się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele dokumentów!  Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – przycisk umożliwia zarejestrowanie przesyłki u kuriera, jeżeli nie była ona wcześniej zarejestrowana.  Zamów kuriera – przycisk umożliwia zamówienie kuriera dla zapisanych i zarejestrowanych dokumentów ZNP.  Drukuj protokół odbioru – przycisk umożliwia wydrukowanie protokołu odbioru.  Drukuj list przewozowy – przycisk umożliwia wydrukowanie listu przewozowego. Po wybraniu przycisku Drukuj protokół odbioru pojawia się okno umożliwiające wybranie kuriera i datę nadania przesyłki: W przypadku wyboru kuriera DPD, na oknie Generowanie protokołu odbioru pojawia się dodatkowo pole Typ przesyłki, które umożliwia wybranie, czy przesyłka jest krajowa, czy zagraniczna. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika daty nadania oraz dla wybranego kuriera. Nie ma możliwości utworzenia jednego potwierdzenia dla przesyłek o różnych datach nadania. Etykiety mogą być drukowane w formacie PDF lub ZPL (dostępny format etykiety jest uzależniony od oferowanego formatu przez konkretny serwis kuriera) dla zleceń zarejestrowanych u kuriera. W przypadku, kiedy wybrany jest w Start/Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Comarch Shipping format etykiety nie obsługiwany przez kuriera wskazanego na ZNP, pojawia się komunikat: Wystąpił błąd podczas pobierania listu przewozowego dla zgłoszenia [NUMER DOKUMENTU]: Niepoprawny format wydruku etykiety.
 5. Rabaty terminowe. Wprowadzono możliwość tworzenia rabatów terminowych. Operator dzięki tej funkcjonalności może decydować o czasie trwania promocji. Okres obowiązywania rabatu można ustalić w dotychczasowej lokalizacji rabatów Ogólne/Rabaty. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania.Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją:Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji.Rabaty terminowe na dokumentach.Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym.Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od:Daty sprzedaży dla dokumentów:
  • Faktura Sprzedaży
  • Faktura VAT marża
  • Faktura Pro Forma
  • Paragon
 6.   Terminu rezerwacji dla dokumentów:
  • Rezerwacja odbiorcy
    Daty wydania dla dokumentów:
  • Wydanie Zewnętrzne
  • Wydanie Kaucji
    W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat: Jeśli użytkownik wybierze: Tak – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży, Nie –  program nie zmieni cen na dokumencie. Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.
  Przykład

  Dla kontrahenta ADM dla towaru Drukarka został ustalony rabat terminowy w wysokości 15% w okresie obowiązywania od 16.05.2023 do 18.05.2023.

  Następnie tworzymy i zatwierdzamy dokument Faktura Pro Forma, na którym znajduje się towar Drukarka z datą sprzedaży 17.05.2023. Rabat 15% został naliczony poprawnie. Po przekształceniu Faktury Pro Forma do Faktury Sprzedaży możemy ustawić datę sprzedaży na 19.05.2023 i nadal Rabat będzie wynosić 15%.

  Lista rabatów kontrahenta. Na liście rabatów wywoływanej z poziomu listy kontrahentów oraz dla formularza kontrahenta wyświetlane są domyślnie rabaty na dzień bieżący lub ustalony w menu Narzędzia/Data bieżąca. W lewym dolnym rogu okna dodane zostało pole Na dzień z możliwością wskazania daty, dla której wyświetlana jest lista rabatów. Istnieje możliwość ustawienia dowolnej daty w tym polu. Listę rabatów kontrahenta można otworzyć również z poziomu formularza dokumentu.
  Uwaga
  W sytuacji gdy dokument jest jeszcze w edycji/buforze, lista rabatów kontrahenta jest wyświetlana domyślnie na dzień określony przez datę dokumentu (data sprzedaży, termin rezerwacji lub data wydania). Dla dokumentów zatwierdzonych podpowiadana jest data bieżąca lub ustalona w menu Narzędzia/Data bieżąca.
  Na liście, na zakładkach [Rabaty] oraz [Stała cena] dodane zostały nowe kolumny Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji. Informacja o obowiązującym terminie promocji została uwzględniona na nowych wydrukach sPrint.  Integracje. Zdefiniowane rabaty terminowe są przesyłane podczas synchronizacji do :
  • Comarch ERP Optima Detal,
  • Comarch e-Sklep od wersji 2023.4,
  • Comarch Mobile od wersji 2023.2.
    Operacje seryjne. Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania nowych oraz modyfikacji już istniejących rabatów. W menu Ogólne/Rabaty, dla wszystkich rodzajów i typów rabatów został dodany przycisk operacji seryjnych . Funkcjonalność ta działa w obrębie danego rodzaju rabatu. Po rozwinięciu strzałki dostępne są dwie opcje:
  • Dodaj rabaty – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
  • Zmień rabaty – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.
   
 7. Kod QR na wydruku Faktury. Na wydruku Faktury sPrint umożliwiono drukowanie kodu QR, pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury.Kod QR jest drukowany dla wydruków sPrint:
  • Faktury Sprzedaży,
  • Faktury Zaliczkowej,
  • Faktury Finalnej,
  • Faktury VAT Marża.
 8.   W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint znajduje się parametr Drukuj kod QR do przelewu. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli Faktura będzie spełniała określone warunki, na wydruku sPrint będzie drukowany kod QR zawierający numer rachunku bankowego, kwotę do opłacenia, nazwę odbiorcy i tytuł przelewu. Warunki wydruku kodu QR na Fakturze (po zaznaczeniu parametru Drukuj kod QR do przelewu):
  • dokument jest wystawiony w walucie PLN,
  • forma płatności na dokumencie jest powiązana z rejestrem bankowym,
  • dokument jest zatwierdzony,
  • dokument jest nierozliczony lub częściowo rozliczony,
  • dokument nie jest rozliczany mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
    Kod QR zawiera:
  • nazwę odbiorcy płatności – pobieranych jest 20 pierwszych znaków z pola Nazwa z Pieczątki firmy,
  • numer rachunku bankowego odbiorcy,
  • tytuł płatności – pobierany jest numer Faktury,
  • kwotę dokumentu – wartość pobierana jest z pola Pozostaje z formularza dokumentu. Jeżeli Faktura posiada kilka płatności, to pobierana jest całkowita kwota z pola Pozostaje.
   
 9. Wydruki.
  • Umożliwiono drukowanie pieczęci prewencyjnej na wydrukach sPrint.
  • Dodano wydruk sPrint dla Faktury VAT marża oraz korekt do niej, jednocześnie umożliwiając seryjne drukowanie przy użyciu tego typu wydruku.

Zmiany

 1. Plik JPK_MAG. Umożliwiono utworzenie pliku JPK_MAG wykazując koszt zakupu towaru.
 2. SENT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 20 kwietnia 2023r umożliwiliśmy zgłaszanie do systemu SENT przewozu produktów rolnych.
 3. Rabat typu Stała cena. W zakładce [Stała cena] dodano kolumnę Opis, w której można wpisać informację, z jakiego powodu jest zmieniana cena.
 4. Lista rabatów kontrahenta. Ustawiono domyślne sortowanie listy według kolumny Kod towaru.
 5. Przesyłki. Zmieniono ikony dla kuriera InPost: Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania Pobierz numer paczki
 6. Numer EORI. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury, w sekcji Parametry dotyczące wydruków sPrint dodano parametr Drukuj numer EORI. Po zaznaczeniu parametru na wydruku Faktura VAT (sPrint) drukowany jest numer EORI z Pieczątki firmy i karty kontrahenta.
 7. OCR.
  • Podczas wczytywania Faktury Zakupu za pośrednictwem OCR, w oknie Wybierz parametry dodawanych towarów umożliwiono filtrowanie cennika we wszystkich kolumnach. Filtrowanie jest możliwe również po członach pełnej nazwy towaru czy używając jedynie fragmentów słów.
  • Na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów dodano kolumnę Przenieś na dokument, która umożliwia zdecydowanie o tym, które pozycje mają być przeniesione na dokument. Domyślnie w tej kolumnie ustawiona jest wartość TAK, czyli akceptacja przeniesienia pozycji na dokument. Po wybraniu opcji NIE z listy rozwijalnej, pozycja nie zostanie przeniesiona na dokument.
  • Podczas zakładania nowej karty cennikowej dla konkretnej pozycji odczytanej przez OCR przenoszone są dane, które zostały odczytane i są konieczne do założenia nowej karty cennikowej tj. Kod, Nazwa, Jednostka miary oraz domyślna Stawka VAT dla sprzedaży i zakupu.
  • W bazie danych dodano znacznik umożliwiający rozróżnienie towarów automatycznie wczytanych przez usługę OCR.
 8.  
 9. Karta cennikowa. Dla nowo zakładanej karty cennikowej domyślnie podpowiada się podstawowa stawka VAT – 23%, dla sprzedaży i zakupu, z możliwością jej zmiany.
 10. Przekształcanie dokumentów. Umożliwiono przekształcenie wielu zaznaczonych Faktur Zakupu do Faktury Sprzedaży.

Poprawiono

 1. Import raportu sprzedaży z kasy fiskalnej. Usunięto zbędny komunikat, pojawiający się podczas wykonywania importu raportu sprzedaży, przy skonfigurowaniu więcej niż jednej kasy fiskalnej.
 2. Praca rozproszona. Dla dokumentów zatwierdzonych, które nie są zaksięgowane i zostały wyeksportowane pracą rozproszoną dodano możliwość edycji opisu kategorii, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczone są parametry Zmiana dokumentów wyeksportowanych i Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dok.
 3. OCR. Dla Faktur Zakupu dodawanych do programu poprzez OCR poprawiono rachunek bankowy prezentowany w Preliminarzu Płatności. Rachunek bankowy pobierany jest z dokumentu.
 4. Ostatnie ceny sprzedaży. Przywrócono mniejsze okno wyświetlania ostatnich cen sprzedaży, umożliwiając jednocześnie modyfikację rozmiaru okna według preferencji użytkownika.
 5. Arkusz Inwentaryzacyjny. Ukryto wartości w polach Razem netto i Razem brutto na Arkuszu Inwentaryzacyjnym jeśli zaznaczony jest parametr Brak dostępu do cen zakupu, który jest dostępny w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy.
 6. Lista zasobów. Przy eksporcie Listy zasobów do pliku MS Excel, ukryto cenę oraz wartość zakupu jeżeli na karcie operatora w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy zaznaczono parametr Blokada dostępu do cen zakupu.
 7. Filtrowanie wg Udostępniono możliwość filtrowania wg Magazynu jeżeli program pracuje w trybie do odczytu.
 8. Wydruki.
  • Usunięto zbędny komunikat pojawiający się podczas wykonywaniu wydruku korekty Faktury Sprzedaży w języku angielskim, jeżeli dla towaru, na zakładce [e-Sklep] dodany jest język angielski.
  • Poprawiono prezentację tabeli VAT dla Faktury finalnej, wydruk Faktura VAT(sPrint).
  • Na wydruku sPrint Faktury Sprzedaży logo dodane w Pieczątce formy jest poprawnie skalowane.

Współpraca z Comarch Apfino

Nowości

 1. Założenie konta. Umożliwiono założenie konta podczas synchronizacji Faktur i płatności do Comarch Apfino bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Użytkownik po założeniu konta w Comarch Apfino ma możliwość korzystania z szeregu różnych usług finansowych. Więcej informacji znajduje się tutaj. Przy próbie zsynchronizowania Faktury do Comarch Apfino (tj. po kliknięciu w opcję Usługi finansowe/ Faktury/płatności - synchronizuj w menu kontekstowym lub wybraniu tej opcji w menu głównym) mogą pojawić się następujące okna:- jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że Użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino): - jeżeli użytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino, należy kliknąć opcję przejdź do konfiguracji – pojawi się okno umożliwiające wpisanie klucza wymiany. - jeżeli użytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino i chciałby je teraz założyć, to uzupełnia kolejno informacje w poniższym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej. Na kolejnym oknie wymagane będzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, który użytkownik otrzyma na adres mailowy podany na początku uzupełniania formularza.Po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli proces przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno:Użytkownik otrzyma wówczas wiadomość mailową na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naciśnięciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, będzie możliwość nadania hasła do konta firmowego oraz korzystania z innych usług dostępnych na platformie Comarch Apfino.- jeżeli użytkownik posiada konto w Comarch Apfino i klucz wymiany został wprowadzony prawidłowo, to po wybraniu opcji Usługi finansowe/ Faktury/płatności – synchronizuj, wybrane na liście Faktury oraz płatności z nimi związane zostaną przesłane do Comarch Apfino. Jeżeli coś od poprzedniej synchronizacji zostało zmienione (np. Faktura została rozliczona), to informacja ta również zostanie przesłana do Comarch Apfino. Po wykonaniu synchronizacji w górnym menu pojawi się informacja:
 2. Uwzględnianie korekt do wystawionych Faktur. Wprowadzono przekazywanie do Comarch Apfino informacji o wystawionych korektach do Faktur. Dzięki temu na liście wydatków w Comarch Apfino użytkownik może opłacić swoje wydatki z uwzględnieniem korygowanej wartości. Informacje te są przekazywane w momencie synchronizacji Faktur/płatności z Comarch ERP Optima. Aby informacje o płatnościach widoczne w Comarch Apfino były zawsze aktualne należy systematycznie aktualizować informacje wybierając opcję Usługi finansowe/ Faktury/płatności – synchronizuj. Sugerujemy włączenie automatu synchronizacji danych z Comarch Apfino, dzięki czemu dane będą automatycznie wysyłane do Comarch Apfino zgodnie z zadaną w konfiguracji częstotliwością ich wysyłania. Informacje widoczne są po kliknięciu w opcję Zapłać teraz na wydruku Eko lub sPrint Faktury sprzedaży:Natomiast korekty do Faktur zakupu są uwzględnione w Comarch Apfino w menu Płatności/ Lista wydatków: Do Comarch Apfino nie są przekazywane informacje o korektach zbiorczych/rabat.
 3. Lista Faktur Sprzedaży. Zmieniono nazwę przycisku Faktoring/ windykacja na Usługi finansowe Comarch Apfino. Dostępne są opcje: Faktoring – finansuj fakturę, Windykacja – odzyskaj pieniądze, Faktury/płatności – synchronizuj oraz Płatności – generuj link do płatności. Analogicznie w przypadku opcji w menu kontekstowym.
 4. Link do płatności online. Zmieniono nazwę przycisku na wydruku Eko oraz wydruku sPrint Faktury Sprzedaży z Zapłać online na Zapłać teraz.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych dodaliśmy możliwość przesyłania informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep. Funkcjonalność dostępna od wersji Comarch e-Sklep 2023.4.
 2. Wymiana danych e-Handel. Przebudowaliśmy okno do przeprowadzenia synchronizacji pomiędzy Comarch ERP Optima, a Comarch e-Sklep.

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

 1. Automatyczna synchronizacja. Umożliwiliśmy automatyczne pobieranie zamówień i wysyłanie zmian wprowadzonych na ofertach. W Konfiguracji/Program/Automat Synchronizacji znajduje się podgałąź Harmonogramy, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z platformą wszystko.pl. Dla platformy wszystko.pl synchronizacja automatyczna obejmuje takie dane jak:
  • import zamówień,
  • eksport ofert,
  • eksport zasobów i cen towarów.
 2. Automatyczna synchronizacja odbywa się w ustalonym przez Użytkownika interwałem czasowym oraz określoną częstotliwością wykonywania zadania. Na formularzu zadania wskazywany jest również operator wykonujący zadanie. Domyślnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje możliwość jego zmiany.
 3. Edytor oferty. Wprowadziliśmy nowy edytor dla opisu oferty przesyłanej do wszystko.pl. Na zakładce wszystko.pl na karcie cennikowej wprowadzona została możliwość dodania opisu oferty, który dodatkowo można podzielić na 35 sekcji. Każda z sekcji umożliwia przedstawienie dwóch zdjęć, zdjęcia i opisu lub opisu oferowanego produktu. Dla opisu można skorzystać z opcji formatowania tekstu: styl tekstu, pogrubienie, kursywa, wypunktowanie czy numerowanie.

Handel Plus

Zmiany

 1. Ergonomia. Wprowadzono skrót klawiaturowy <ALT>+<C> dla okna Zasoby na dokumentach przychodowych oraz rozchodowych. Po wybraniu skrótu klawiszowego otwiera się okno Zasoby dla pozycji typu towar, na której ustawiony jest kursor. Skrótu można również użyć na oknie pozycji dokumentu. Działanie opisane jest w artykule Wydanie dostaw.
 2. Konwersja PZ do WZ. Umożliwiono automatyczne przenoszenie partii dostaw z dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego na dokument Wydania Zewnętrznego. Jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest parametr Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie towary wraz z przypisanymi do nich cechami. W przypadku, kiedy dana partia towaru została już rozchodowana, a w magazynie dostępna jest inna dostawa i w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne w sekcji Konwersja zaznaczony jest parametr PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną, to na dokument WZ przenoszone są jedynie dostępne dostawy. Brakujące partie należy uzupełnić bezpośrednio na dokumencie WZ. Natomiast jeżeli w menu  Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Cechy na zasobach zaznaczony jest dodatkowo parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, to podczas przekształcenia dokumentu PZ do WZ przenoszone są wszystkie partie z PZ, które zostały ocechowane i nie zostały jeszcze rozchodowane. Jeżeli w magazynie nie jest dostępna dana partia towaru, brakujące dostawy są automatycznie pobierane, zgodnie z metodą rozliczania magazynu. W przypadku, kiedy ilość towaru na PZ jest większa niż ilość na magazynie, wówczas na WZ przenoszone są jedynie ilości dostępne towaru. W przypadku, kiedy istnieje Faktura Zakupu powiązana z Przyjęciem Zewnętrznym, możliwe jest przekształcenie Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży, na którą również zostaną przeniesione partie dostaw. Warunkiem takiego przekształcenia jest zaznaczenie parametru Pobranie dla Faktury Sprzedaży w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu.

Detal

Nowości

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych umożliwiliśmy przesyłanie informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch ERP Optima Detal.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Nowości

 1. Rabaty terminowe. Dla rabatów terminowych umożliwiliśmy przesyłanie informacji dotyczących terminu obowiązywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch Mobile Sprzedaż.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Domyślna forma płatności. Umożliwiono określenie domyślnej formy płatności podpowiadanej w programie. Na formularzu formy płatności w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności dodany został parametr Domyślna.

  Parametr może być zaznaczony najwyżej na jednej formie płatności. Jeżeli inna forma płatności oznaczona jest już jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Domyślna na nowej formie płatności następuje jego odznaczenie na wcześniejszej formie płatności.

  Jeżeli forma płatności jest oznaczona jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Forma płatności zablokowana, parametr Domyślna jest odznaczany.

  Dla nowo zakładanych baz firmowych jako domyślna ustawiana jest forma płatności przelew. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji programu żadna forma płatności nie jest automatycznie ustawiana jako domyślna.

  Na liście form płatności w Konfiguracji dodana została kolumna Domyślna z wartościami Tak/Nie.

  Forma płatności wskazana w Konfiguracji jako domyślna będzie podpowiadana na karcie nowo dodawanego kontrahenta.

 2. Korekta podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7. Umożliwiono ręczne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy. Dzięki temu możliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzedaży VAT dokumentów jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pominięciem załącznika VAT-ZD.

  Dodane zostały nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.

  Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 1  Ustawy (zmniejszenie podstawy opodatkowania, korekta pierwotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut TERMIN_PLATNOSCI i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

  Chcąc oznaczyć dokument w rejestrze sprzedaży VAT jako korektę o której mowa w art. 89a ust. 4  Ustawy (zwiększenie podstawy opodatkowania, korekta powrotna), należy dodać na dokumencie na zakładce [KSeF/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 atrybut KOREKTA_ART.89A, wybierając wartość Tak oraz atrybut DATA_ZAPLATY i uzupełnić na nim oczekiwaną datę.

  Oznaczenie w ten sposób dokumentów spowoduje odpowiednie ich wykazanie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Jeżeli chodzi o pola P_68 oraz P_69 znajdujące się na części deklaracyjnej pliku, powinny one zostać uzupełnione przez Użytkownika samodzielnie.

 3. JPK_V7 sprzedaż energii i gazu. Umożliwiono wykazanie w pliku JPK_V7 sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT. W tym celu dodany został atrybut JPK o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO i nazwie JPK_Sprz. i nabycie energii, podleg. oo. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT, dokument taki jest wykazywany w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w części ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.

 4. Lista certyfikatów. Podczas wysyłania deklaracji PIT, CIT i VAT za pomocą podpisu kwalifikowanego, wyświetlane jest nowe okno z wyborem certyfikatu.

  Na dole okna dostępne są przyciski:

  Podgląd – po jego kliknięciu pojawiają się szczegóły podświetlonego certyfikatu,

  Zmień przyjazną nazwę – po kliknięciu można zmienić nazwę wyświetlaną w kolumnie Przyjazna nazwa,

  Wybierz– kliknięcie powoduje wybór podświetlonego certyfikatu.

  Opcja Wybierz dostępna jest również w menu podręcznym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym certyfikacie.

 5. Wydruki XML. Dostępne w programie standardowe wydruki w formacie XML mają wskazany domyślny format eksportu PDF.

Poprawiono

 1. JPK_V7 z VAT-ZD. W przypadku uwzględnienia w określonym miesiącu korekty pierwotnej, następnie częściowego rozliczenia dokumentu i sporządzenia korekt zawiadomienia VAT-ZD i pliku JPK_V7, w części ewidencyjnej mogły być niewłaściwie wykazywane kwoty wynikające z korekty. Działanie poprawiono.
 2. Dane podatnika w JPK_V7. Jeżeli dane podatnika uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK zawierają obcojęzyczne znaki diakrytyczne, są one poprawnie przenoszone do pliku JPK_V7.
 3. JPK_V7 paragony niefiskalne. Paragony przenoszone pojedynczo z modułu Handel / Faktury do rejestrów VAT, po zmianie kodu JPK z RO na WEW są poprawnie wykazywane w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy.
 4. Wymiana danych z Comarch IBARD. Usunięto problemy związane z komunikatami „Poza obecnym zakresem” oraz ”File not found”, które mogły pojawić się podczas korzystania z Comarch IBARD.
 5. Kopia bezpieczeństwa bazy danych. Przywrócono działanie blokady operatora Kopia bezpieczeństwa bazy danych.
 6. Kopia bezpieczeństwa bazy danych. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa w przypadku serwera baz danych znajdującego się na innym komputerze.
 7. Serwis Operacji Automatycznych. Usługa Serwis Operacji Automatycznych jest ponownie uruchamiana po zakończonej aktualizacji programu Comarch ERP Optima.

Kasa/Bank

Zmiany

 1. Eksport do Moje BR i Comarch ERP XT. Jeżeli deklaracja nie powoduje obowiązku dokonania płatności, to taka informacja nie była przekazywana do Moje BR i Comarch ERP XT. Zmieniono działanie.
 2. Automatyczne rozliczanie przy imporcie. Przy imporcie wyciągów bankowych z zaznaczonym parametrem automatycznego rozliczania wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty zmieniono kryterium związane z kwotą. Zamiast kwoty dokumentu sprawdzana jest kwota jaka pozostała do zapłaty.
 3. Webservice. Przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej do Alior Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Bank PeKaO SA wprowadzono możliwość zapamiętania sposobu wysyłania przelewów do banku.

  • Wyślij bez akceptacji – spowoduje wysłanie przelewów, które będą wymagały akceptacji na stronie banku.
  • Zaakceptuj teraz – pojawi się okno na którym należy wskazać certyfikat służący do podpisu przelewów.
 4. Zaznaczenie parametru Zapamiętaj odpowiedź i nie pytaj więcej spowoduje, że w programie zostanie zapamiętany wybrany przez Użytkownika sposób akceptacji i przy kolejnym eksporcie przelewów nie będzie już pytania związanego z rodzajem akceptacji przelewów.

 5. Santander Webservice. Dostosowaliśmy kreator certyfikatów do współpracy z nową stroną banku Santander Bank Polska (IBiznes24).

Poprawiono

 1. Wydajność. Lista kontrahentów – poprawiono wydajność przy weryfikacji numerów rachunków bankowych.
 2. Wydajność. Dla kontrahentów posiadających dużą ilość rachunków bankowych pojawiały się problemy z edycją formularza kontrahenta i dokumentów, na których ten podmiot występował. Działanie poprawiono.
 3. Wydajność. Potwierdzenia salda – poprawiono wydajność tworzenia potwierdzeń sald.
 4. Wydajność. Dokumenty nierozliczone na dzień – skrócono czas potrzebny do wejścia na listę.
 5. Makro @DokumentyRozliczające. Na zdarzeniach, które były częściowo rozliczone makro @DokumentyRozliczające nie zwracało numeru dokumentu rozliczającego. Działanie poprawiono.
 6. Webservice. Przy eksporcie zaakceptowanych przelewów pojawiał się komunikat: Nie można poprawnie zinterpretować jednego lub więcej podanych parametrów. Działanie poprawiono.
 7. Wydruk przelewów z potwierdzeniem. Pole z tytułem przelewu nie drukowało wszystkich znaków. Działanie poprawiono.
 8. Ponaglenia zapłaty. Na ponagleniach zapłaty utworzonych dla płatności z szablonem windykacji indywidualny procent odsetek był zaokrąglany. Działanie poprawiono.
 

Współpraca modułu Kasa/Bank z Comarch Apfino

Zmiany

 1. Preliminarz płatności – nowe usługi finansowe W Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość korzystania z dostępnych w Comarch ERP Optima usług finansowych Apfino. Zasada działania i sposób kwalifikacji dla poszczególnych usług jest analogiczny jak na liście faktur sprzedaży. Z poziomu Płatności możemy korzystać z faktoringu, windykacji, przesyłać płatności i synchronizować wcześniej wysłane faktury i płatności. W menu głównym pojawił się przycisk Usługi finansowe, po jego rozwinięciu mamy możliwość wybrania jednej z czterech usług. Usługi te dostępne są także w menu kontekstowym. Na liście Płatności mamy kolumny związane w usługami finansowymi Comarch Apfino. Są to: Płatności Apfino, Windykacja, Faktoring.

Na dole listy, w sekcji Filtr pojawiła się możliwość zawężenia listy dokumentów wg kryterium, które pozwala w szybki sposób odszukać dokumenty, które możemy zgłosić do windykacji/faktoringu, zgłoszone lub odrzucone.

Uwaga
W Preliminarzu płatności widzimy wszystkie płatności dla danego dokumentu. W przypadku dokumentów, które posiadają kilka płatności (np. płatność została rozłożona na kilka rat), zgłoszenie danej płatności do windykacji/faktoringu powoduje zgłoszenie całego dokumentu.

Jednym z kryteriów decydującym o tym czy dana faktura nadaje się do windykacji/faktoringu jest forma płatności i termin płatności. Obie te wartości odczytywane są z formularza faktury, a nie ze zdarzenia w preliminarzu płatności.

Przykład
Faktura posiada 2 płatności, obie oznaczone jako Odzyskaj pieniądze. Zgłoszenie jednej z płatności powoduje, że zgłaszamy całą fakturę. Na obu płatnościach pojawi się informacja: W trakcie faktoringu

Faktoring – Finansuj faktury

Aby móc finansować faktury należy:

 • Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
 • Zintegrować konto Comarch ERP Optima – Comarch Apfino
 • Zawrzeć i potwierdzić umowę faktoringową z faktorem (SMEO lub Faktoria Sp. z o.o.)
 • W przypadku finansowania we współpracy z Faktorią Sp. z o.o.  należy najpierw wprowadzić kontrahentów do Comarch Apfino. Należy pamiętać, aby dany kontrahent posiadał przyznany limit, gdyż brak limitu będzie skutkować odrzuceniem wniosku. O limit wnioskujemy w Comarch Apfino.

Z poziomu listy płatności do finansowania możemy przesłać dokumenty, które są fakturami sprzedaży (w tym fakturami finalnymi), są zatwierdzone na stałe, wystawione w walucie PLN lub w Euro, faktury są nierozliczone lub rozliczone częściowo.

Wszystkie warunki, w zależności od wybranego faktora (SMEO/Faktoria Sp. z o.o.), opisane są  tutaj.

Więcej informacji na temat usługi znajdziecie Państwo na stronie Apfino 

https://apfino.pl/faktoring/faktoring-dla-mikro-i-malych-firm/

https://apfino.pl/faktoring/faktoring-dla-srednich-i-duzych-firm/

Dokumenty do faktoringu możemy przekazać korzystając z przycisku  w menu głównym, z menu kontekstowego lub klikając w kolumnie Faktoring w Finansuj fakturę. Kolumna Faktoring może mieć wartość: