Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne]

image_print

Formularz nagłówka zestawienia – zakładka [Ogólne] zawiera pola:

Symbol – symbol zestawienia.

Nazwa – nazwa zestawienia.

Opis – dodatkowy opis zestawienia.

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tej pozycji powoduje liczenie pozycji zestawienia w oparciu o wszystkie zapisy księgowe zatwierdzone oraz znajdujące się w buforze (pozycję zaznacza się kliknięciem lewym klawiszem myszy).

Schemat numeracji – określa system numeracji pozycji zestawienia, czyli jak numerować kolejne segmenty zestawienia.

Gałęziom zestawienia jednego poziomu można nadać numer wg cyfr arabskich, dużych cyfr rzymskich, małych cyfr rzymskich, dużych liter, małych liter lub mogą być nie numerowane.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Rodzaj podatnika – istnieje możliwość wyboru: Jednostka duża, Jednostka mała, Jednostka mikro, Organizacja pozarządowa.

Typ zestawienia – istnieje możliwość wyboru: Bilans, Rachunek zysków i strat – porównawczy, Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny, Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia, Przepływy pieniężne – metoda pośrednia, Rachunek zysków i strat.

Uwaga
Uzupełnienie pola Rodzaj podatnika wymusza uzupełnienie pola Typ zestawienia i odwrotnie.

Stempel – informacje o założeniu zestawienia – operator, data oraz o modyfikacji – operator, data.

Nieaktywne – po zaznaczeniu parametru zestawienie widnieje na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji Pokazuj nieaktywne.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Przycisk  Aktualizuj słownik sprawozdań finansowych na pozycjach zestawienia jest aktywny jeżeli określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. Przycisk umożliwia automatyczne przypisanie do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-Sprawozdania.

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Czy chcesz opisać pozycje zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań? Po wykonaniu funkcji zostaniesz przekierowany na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przypisanie do poszczególnych pozycji zestawienia elementów e-Sprawozdania oraz przeniesienie użytkownika na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na formularz nagłówka zestawienia księgowego.

Uwaga
Opisanie pozycji zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań następuje po numerze pozycji. Ze względu na to, iż użytkownik ma możliwość modyfikacji zestawienia księgowego poprzez dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pozycji, po uruchomieniu funkcji musi zweryfikować poprawność przypisanych pozycji e-Sprawozdania. Może do tego wykorzystać kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego widoczną na liście pozycji zestawienia i porównać nazwę pozycji zestawienia księgowego z nazwą pozycji e-Sprawozdania. Istnieje możliwość usunięcia automatycznie przypisanego symbolu pozycji e-Sprawozdania Finansowego.

Jeżeli jako Typ zestawienia użytkownik wskaże Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia lub Przepływy pieniężne – metoda pośrednia i dowolny Rodzaj podatnika to na pozycjach zestawienia księgowego podepnie się słownik dla jednostki dużej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?