Zestawienia księgowe- scenariusze

image_print

Scenariusze: Jak wprowadzić schemat numeracji pozycji zestawienia?

Schemat numeracji przypisujemy gałęziom czteropoziomowego zestawienia jakim jest Bilans. Poniżej fragment struktury Bilansu zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku Ustawy o rachunkowości.

AKTYWA

 1. Aktywa trwałe
 2. Wartości niematerialne i prawne
 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Aby numeracja tworzonego zestawienia pokrywała się z numeracją wzorcową, należy w sekcji Schemat numeracji wprowadzić:

 1. W polu pierwszym – znak „-„
 2. W polu drugim – dużą literę „A”
 3. W polu trzecim – cyfrę rzymską „X”
 4. W polu czwartym – cyfrę arabską „1”.

Scenariusze: Jak zdefiniować nagłówek zestawienia?

Nagłówek definiujemy dla zestawienia Bilans.

W zestawieniu Bilans, udostępnianym „na zewnątrz”, dane na ogół prezentowane są w dwóch kolumnach:

 • Na początek roku,
 • Na koniec roku.

Standardowo, z listy Zestawienia księgowe wybieramy przycisk  Dodaj . Otwiera on formularz nagłówka (zakładka [Ogólne]).

 1. W polu Symbol wpisujemy – Bilans.
 2. W polu Nazwa wpisujemy – Bilans Firmy.
 3. Lewym kliknięciem myszy zaznaczamy parametr Uwzględniać zapisy w buforze – dzięki temu zestawienie będzie liczone w oparciu o dane wprowadzone na brudno oraz na czysto.
 4. Ze względu na sposób numeracji wzorca Bilans, zawartego w załączniku Ustawy o rachunkowości:
 5. W pierwszym polu schematu numeracji wprowadzamy znak „-„ (ostatni)
 6. W drugim – dużą literę A
 7. W trzecim – dużą literę rzymską
 8. W czwartym – literę arabską.

Przechodzimy do drugiej zakładki [Kolumny].

 1. W celu dodania pierwszej kolumny, wybieramy przycisk .
 2. W polu Nazwa wpisujemy treść: Na początek roku.
 3. W pola Okres wprowadzamy okres: Bilans otwarcia.
 4. Wybór okresu – Bilans otwarcia – zwalnia użytkownika z wprowadzenia zakresu dat – przy wyliczeniu pozycji bilansu program automatycznie będzie uwzględniał zapisy bilansu otwarcia.
 5. Ponownie wybieramy przycisk  – dodajemy drugą kolumnę.
 6. W polu Nazwa wpisujemy treść: Na koniec roku.
 7. Do pola Okres możemy wprowadzić opcję Bieżący okres lub Wybór opcji Bieżący okres spowoduje wyliczanie pozycji zestawienia w oparciu o wszystkie wprowadzone zapisy księgowe do dnia, w którym następuje uruchomienie wyliczenia zestawienia. Wybór opcji Inne wymusza wprowadzenie zakresu dat, za jaki ma być liczone zestawienie, w tym konkretnym przypadku można zadeklarować np. od 01.01.2018 do 31.12.2018.
 8. Zapisujemy nagłówek wybierając ikonę  Zapisz.

Scenariusze: Jak wprowadzić pozycje zestawienia?

 1. Na liście zestawień podświetlamy zdefiniowany nagłówek zestawienia
 2. Wybieramy przycisk . Udostępnia on listę, z poziomu, której dodawać będziemy poszczególne pozycje zestawienia.
 3. Klikamy na ikonie .
 4. Na formatce Pozycja zestawienia w polu Nazwa wpisujemy AKTYWA i zapisujemy pozycję wybierając przycisk . (Ze względu na przypisanie w schemacie numeracji poziomowi pierwszemu znaku „-„ nie jest widoczny parametr Sumowanie ze znakiem).
 5. Chcąc podpiąć gałąź AKTYWA TRWAŁE do pozycji AKTYWA, klikamy na przycisku , który związany jest z ikoną . Z rozwiniętego podmenu wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie.
 6. Na formatce Pozycja zestawienia w polu Nazwa wpisujemy – Aktywa trwałe.
 7. Pola Kwota nie wypełniamy (do pozycji będą podpinane kolejne gałęzie).
 8. Wybieramy sumowanie ze znakiem „+”.
 9. Zapisujemy formatkę przez wybranie ikony .
 10. Chcąc do pozycji AKTYWA TRWAŁE podpiąć podgałąź WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE, podświetlamy pozycję AKTYWA TRWAŁE, klikamy na przycisku , ściśle związanym z ikoną . Z rozwiniętego podmenu wybieramy Dodaj pozycję na następnym poziomie

Scenariusze: Jak wprowadzić definicje (wyrażenia arytmetyczne) wyliczające automatycznie pozycję zestawienia?

Wartość pozycji Bilansu Urządzenia techniczne i maszyny liczona jest w oparciu o saldo winien konta 010-02 Urządzenia techniczne i maszyny, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie ewidencjonowane na koncie 070-02 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn.

Definicja wyrażenia algebraicznego będzie zatem następująca: +SaldoWn 010-02 – SaldoMa 070-02.

Aby przypiąć wyrażenie do danej pozycji zestawienia należy:

 1. Za pomocą ikony lub przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy edytujemy pozycję zestawienia Maszyny i urządzenia.
 2. Wybieramy przycisk uruchamiający kreator wyrażenia.
 3. W polu Łącznik akceptujemy znak „+”.
 4. Cyfrę 1,00 pozostawiamy w polu Współczynnik (wartość wyrażenia zostanie przemnożona przez 1).
 5. Klikamy na przycisku Kwota i z podmenu wybieramy Funkcje kont.
 6. Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Wn, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
 7. Pojawi się Plan Kont. Zaznaczamy wybrane konta księgowe i akceptujemy przyciskiem . Konto będące argumentem funkcji księgowej pojawi się automatycznie w polu Argument.
 8. Aby wyrażenie zostało zapamiętane, należy kliknąć na ikonie . Jego treść pojawi się w górnym polu zatytułowanym Kwota @SaldoWn (010-02).
 9. W celu odjęcia Salda Ma konta 070-02, w polu Łącznik wybieramy znak „-”.
 10. Akceptujemy cyfrę 1,00 w polu Współczynnik.
 11. Klikamy na przycisku Kwota, z podmenu wybieramy Funkcje kont.
 12. Kursorem ustawiamy się na pozycji Saldo Ma, akceptujemy ją przez kliknięcie lewym klawiszem myszy.
 13. Z Planu Kont wybieramy konto 070-02, które pojawi się na formatce definicji wyrażenia jako argument.
 14. Przyciskiem  akceptujemy definicję.
 15. W górnym polu Kwota do pierwszego elementu wyrażenia zostaje dodany drugi.
 16. Otrzymujemy następującą definicję wyrażenia @SaldoWn(010-02)-@SaldoMa(070-02).
 17. Ostateczna akceptacja wyrażenia odbywa się przez wybranie ikony i powrót do formatki Pozycja zestawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?