Formularz pytania

image_print

Nowe pytanie ankietowe można dodać z poziomu menu CRM/ Pytania. Formularz pytania zbudowany jest z następujących sekcji: Ogólne, Typ pytania i Odpowiedzi.

W sekcji Ogólne umieszczone są pola pozwalające określić, czego pytanie dotyczy. Można tutaj uzupełnić jego szczegóły takie jak Opis i Grupa, do której należy pytanie. W tej sekcji znajdują się następujące pola: 

 • Treść – tutaj należy wpisać treść pytania. Pole obowiązkowe do uzupełnienia. Może zawierać maksymalnie 450 znaków.
 • Grupa – domyślnie proponuje się tutaj grupa pytań oznaczona jako Domyślna. Z listy rozwijanej można przypisać inną grupę do pytania. Pole obowiązkowe do uzupełnienia.
 • Waga – waga przypisana do danego pytania. Domyślne wartość pola przenosi się z wybranej grupy pytań. Pole można edytować, a jego maksymalna wartość to 100.
 • Opis – tutaj można wpisać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje do danego pytania. Pole nieobowiązkowe.
 • Ponadto dostępne są w tej sekcji następujące parametry:
 • Odpowiedź wymagana – po zaznaczeniu parametru, podczas uzupełniania ankiety udzielenie odpowiedzi na tak oznaczone pytanie jest obowiązkowe.
 • Pytanie nieaktywne – parametr pozwala oznaczyć pytanie jako nieaktywne. Pytanie nieaktywne nie mogą być wykorzystywane podczas tworzenia wzorca ankiety.

W sekcji Typ pytania użytkownik może określić rodzaj pytania. Znajdują się tutaj następujące opcje:

 • Wybór odpowiedzi z listy – do zaznaczenia w przypadku pytań zamkniętych, czyli takich, kiedy lista odpowiedzi jest z góry określona przez użytkownika: wybrana z szablonu lub utworzona bezpośrednio na formularzu pytania jako nowy słownik odpowiedzi bez powiązania z szablonem. W polu Szablon odpowiedzi można wskazać wcześniej przygotowaną listę wariantów odpowiedzi. Wybrana z szablonu lista odpowiedzi jest widoczna w sekcji Odpowiedzi, gdzie może być edytowana. Ponadto po kliknięciu w przycisk Szablon odpowiedzi otwiera się Słownik odpowiedzi. Z tego poziomu użytkownik może utworzyć/ edytować/ wybrać odpowiedź ze słownika. Po wybraniu nowego szablonu, przypisane do niego odpowiedzi zostaną dodane na formularz pytania.
 • Wielokrotny wybór – po zaznaczeniu parametru, podczas odpowiadania na pytanie, będzie możliwość wybrania ze zdefiniowanej listy więcej niż jednej odpowiedzi.
 • Pytanie otwarte – pozwala oznaczyć pytanie, na które można udzielić własnej odpowiedzi. Poniżej z listy użytkownik może wybrać format odpowiedzi dla pytania otwartego. Dostępne formaty to: Tekst (ustawiony domyślnie), Liczba i Data.

Sekcja Odpowiedzi aktywna jest dla pytań, dla których wybrano typ Wybór odpowiedzi z listy. W przypadku, gdy wskazano konkretny Szablon odpowiedzi, widoczne są tutaj zdefiniowane dla niego warianty odpowiedzi. Sekcja zbudowana jest z następujących kolumn:

 • Lp. – kolejny numer odpowiedzi.
 • Wartość – ustalony wariant odpowiedzi na pytanie zamknięte.
 • Punkty – ilość punktów przypisana danej odpowiedzi. Standardowo wartość punktów przenosi się z szablonu odpowiedzi, ale może być edytowana bezpośrednio na pytaniu. Maksymalna wartość to 999,99.

Sekcja obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowej odpowiedzi. Po wybraniu Dodaj opcję INNE, do odpowiedzi zdefiniowanych przez użytkownika dodawany jest jako ostatni wariant INNE z polem tekstowym umożliwiającym wpisanie własnej odpowiedzi. Opcja ta może być wykorzystana tylko raz w danym pytaniu, a na liście odpowiedzi wyświetla się w kolorze pomarańczowym.

Otwórz– umożliwia edycję treści odpowiedzi oraz przypisanych do niej punktów.

Usuń – umożliwia usunięcie odpowiedzi, również tej oznaczonej jako INNE.

 Podnieś/ Obniż – umożliwia zmianę kolejności odpowiedzi.

Dotyczy wersji: 2019.0.1
Kolejność pozycji znajdujących się w zakładce Podmioty można dowolnie zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”.
Uwaga
 1. Wartości odpowiedzi na liście muszą być unikalne.
 2. Jeżeli wybrano opcję Wybór odpowiedzi z listy nie można zapisać formularza pytania bez dodania do niego odpowiedzi.

Aktualizuj listę odpowiedzi w słowniku – parametr, widoczny dla pytań o typie Wybór odpowiedzi z listy, powoduje następujące działanie programu:

 • jeżeli na formularzu pytania zmodyfikowano odpowiedzi pochodzące z wybranego w sekcji Typ pytania szablonu, to po zaznaczeniu tego parametru i zapisaniu pytania, odpowiedzi w szablonie zostaną odpowiednio zaktualizowane.
 • jeżeli na formularzu pytania nie wybrano żadnego szablonu odpowiedzi, a warianty dodawane są ręcznie, to po zaznaczeniu parametru, program wyświetli komunikat z pytaniem, czy utworzyć nowy szablon odpowiedzi w słowniku.
  • Po kliknięciu w TAK, utworzy się formularz szablonu z przeniesionymi wariantami odpowiedzi, na którym należy obowiązkowo wpisać nazwę dla nowego szablonu. Tak utworzony szablon zostanie przypisany również do pytania, z poziomu którego został dodany.
  • Po kliknięciu w NIE formularz pytania zostanie zapisany, ale bez tworzenia szablonu odpowiedzi w słowniku.

Ponadto okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:

Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Czy ten artykuł był pomocny?