Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Ogólne

image_print

Kolejne pola znajdujące się na zakładce to:

 • Nieaktywny pole to można wykorzystać do zaznaczania wzorców zleceń, które aktualnie nie są wykorzystywane. Pole to może być następnie użyte w filtrze na liście wzorców , w celu wyświetlenia listy tylko aktywnych wzorców. Wzorzec, który został zaznaczony jako Nieaktywny, jest widoczny na liście w kolorze czerwonym.
 • Kod wzorca – pole obowiązkowe pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego wzorzec zlecenia cyklicznego. Kod wzorca musi posiadać unikalną wartość, tzn. na liście wzorców nie może być dwóch wzorców o identycznym kodzie.
 • Nazwa – pole obowiązkowe pozwalające na wprowadzenie 50 znakowej nazwy dla wzorca zlecenia cyklicznego.

Panel Cykl generowanie grupuje pola pozwalające na ustalenia warunków dotyczących cykliczności generowania z wzorca zleceń. Zawiera następujące pola:

 • Generuj co: … miesiąc – umożliwia określenie co jaki okres czasu powinny być generowane zlecenia serwisowe wedle danego wzorca. W polu Generuj co… można maksymalnie ustawić generowanie wzorca co 255 miesięcy.
 • Począwszy od: pole z datą , w oparciu o którą wyliczana jest data kolejnego zlecenia.
 • Przypomnij … dni przed terminem – umożliwia określenie na jaki czas przed datą kolejnego zlecenia ma się pojawiać przypomnienie o konieczności wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie wzorca. W oparciu o te dane wyświetlane będą przypomnienia w Comarch ERP Optima Przypominacz, a także wzorce na liście po zaznaczeniu parametru Aktualne.
 • Data kolejnego zlecenia: pole z datą określająca planowany termin wykonania kolejnego zlecenia cyklicznego. Data ta jest wyliczana przez program automatycznie jako data z pola począwszy od… + określona w polu Generuj co: … ilość miesięcy. Użytkownik ma możliwość edycji pola zgodnie z potrzebą.
Cykl generowania

W kolejnej części okna Formularza wzorca znajdują się pola:

 • Kontrahent – możliwość wskazania Kontrahenta lub innego podmiotu (po wciśnięciu Rozwinięcia obok pola), którego dotyczyć będzie zlecenie wygenerowane na podstawie danego wzorca. Kiedy użytkownik określi już rodzaj podmiotu (odpowiednio zmienia się opis) po wciśnięciu przycisku wyświetlana jest odpowiednia lista z zakładki [Ogólne]. Można z niej wybrać potrzebną pozycję lub też odpowiedni Kod wpisać bezpośrednio w pole. Po wybraniu kontrahenta pola z nazwa kontrahenta, telefonem oraz adresem e‑mail wypełniane są danymi z karty. Pola te są możliwe do edycji.
  Obok adresu e-mail znajduje się przycisk wyślij pocztę, który umożliwia wysyłanie wiadomości e‑mail do kontrahenta. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres e-mail kontrahenta. Po wciśnięciu przycisku otwierany jest formularz nowej wiadomości z wpisanym adresem.
 • Odbiorca – poprzez wybranie przycisku Rozwinięcia można wskazać jako odbiorcę zlecenia cyklicznego Kontrahenta, Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd lub Odbiorcę z listy odbiorców wskazanego powyżej Kontrahenta.

Istnieje powiązanie Kontrahenta/Odbiorcy i Urządzenia:

 • Jeśli na wzorcu zlecenia cyklicznego Operator poda najpierw urządzenie, to automatycznie podpowie się Kontrahent i Odbiorca z formularza urządzenia.
 • Jeśli na wzorcu zlecenia Operator poda Kontrahenta/Odbiorcę, to na liście urządzeń następuje automatyczne filtrowanie.
  • W pole Osoba zlecająca można wprowadzić dane osoby, która złożyła zlecenie do serwisu. Na liście rozwijalnej dostępne są dane wprowadzone na karcie Kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe], Przedstawiciele. Użytkownik może również wprowadzić imię i nazwisko osoby zlecającej bezpośrednio w to pole.
  • Kategoria – kategoria dokumentu pobierana jest z karty Kontrahenta z pola Kategoria sprzedaży, w przypadku zmiany Kontrahenta wartość w polu jest aktualizowana. Kategoria przenoszona jest na dokumenty powiązane ze zleceniem powstałym na podstawie wzorca jako kategoria nagłówka.
  • Prowadzący – operator, który zostanie przeniesiony jako Prowadzący na wygenerowane Zlecenie Serwisowe. Dla zleceń tworzonych automatycznie Prowadzący zostanie ustawiony również jako Serwisant czynności/części, dla których nie wprowadzono Serwisanta bezpośrednio na wzorcu zlecenia na oknie czynności/części.
  • Urządzenie – umożliwia wskazanie urządzenia, którego dotyczy wzorzec zlecenia cyklicznego. Jeśli na wzorcu zlecenia cyklicznego Operator wybierze najpierw urządzenie, to automatycznie podpowie się Kontrahent i Odbiorca z formularza urządzenia.
  • Magazyn – domyślny magazyn dla Zlecenia Serwisowego. Dla zleceń tworzonych automatycznie wyświetli się również jako magazyn części, dla których nie wprowadzono magazynu bezpośrednio na wzorcu zlecenia na oknie części.
  • Dokument – schemat numeracji dla zleceń powstałych na podstawie wzorca.
Uwaga
Jeżeli na wzorcu ustawiony jest nieaktywny schemat numeracji, to proces generowania zlecenia zostanie przerwany, a w logu z operacji pojawi się komunikat: „Schemat numeracji (…) wybrany dla zleceń jest nieaktywny. Dokumenty nie będą generowane!”.
  • Opis – pole tekstowe przeznaczone na zamieszczenie krótkiej notatki dotyczącej danego wzorca.
Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Ogólne

 

Czy ten artykuł był pomocny?