Księgowość

image_print

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(30) wraz z załącznikami: CIT 8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2) na formularzu obowiązującym za rok 2020 wraz z jej wydrukiem, wysyłką do sytemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
Istnieje możliwość dodania deklaracji CIT-8(30) dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2020 r.

Kwota w poz. 130 Podstawa opodatkowania na formularzu CIT-8(30) podlega edycji.

Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich ograniczana jest do wysokości kwot w odpowiadającym im poz. Kwota poniesionej straty.

2. Księgowość. CIT-8. Umożliwiono naliczenie zaliczek na CIT oraz deklaracji CIT-8(30) dla spółek komandytowych, które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r. i podjęły decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz o zamknięciu ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. (bez sporządzania sprawozdania finansowego).

Zmiana na formularzu zaliczki na CIT-8

Na formularzu zaliczki zwykłej na CIT-8(23) dodano parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy. Parametr jest widoczny jeżeli miesiąc maj 2021 r. zawiera się w danym okresie obrachunkowym i nie jest pierwszym miesiącem tego okresu. Parametr nie jest widoczny dla okresu obrachunkowego rozpoczynjącego się po 30 kwietnia 2021 r.

Parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy jest możliwy do zaznaczenia na zaliczce za miesiąc maj 2021 r. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie daty od 2021-05-01 do 2021-05-31 (w przypadku zaliczek kwartalnych daty od 2021-05-01 do 2021-06-30). Daty te nie podlegają edycji.

Po zaznaczeniu parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy zaliczka na CIT-8 jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń uwzględnionych na CIT-8/O od maja 2021 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy należących do tego okresu obrachunkowego nie są uwzględniane. Na formularz ulgi na złe długi w podatku dochodowym dokumenty są kwalifikowane od początku okresu obrachunkowego.

Jeżeli na formularzu zaliczki na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r. zaznaczono parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on automatycznie zaznaczany na zaliczkach dodanych za kolejne miesiące należącego do tego okresu obrachunkowego, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu zaliczki na CIT-8 za miesiąc maj 2021. Podczas próby odznaczenia parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy na zaliczce za maj 2021 r., jeżeli w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki pojawia się komunikat: Wybrałeś inne rozpoczęcie okresu podatkowego niż obrachunkowego przy liczeniu zaliczki na CIT-8. Jeśli chcesz powrócić do liczenia zaliczek za okres pełnego roku obrachunkowego należy usunąć wszystkie zaliczki i naliczyć je ponownie nie zaznaczając parametru: „Okres podatkowy inny niż obrachunkowy”.

Podczas próby zaznaczenia parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy na zaliczce na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r., jeżeli w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki bez zaznaczenia tego parametru, pojawia się komunikat: Masz obliczone zaliczki za późniejsze miesiące bieżącego okresu obrachunkowego. Aby skorzystać z możliwości wyliczenia zaliczki za okres od maja 2021 roku należy usunąć zaliczki za kolejne miesiące bieżącego okresu obrachunkowego.

Ustawienie parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy przenoszone jest na formularz korekty zaliczki na CIT-8, bez możliwości zmiany.

Zmiana na formularzu deklaracji CIT-8(30)

Na formularzu deklaracji CIT-8(30) dodano parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy. Parametr jest widoczny jeżeli miesiąc maj 2021 r. zawiera się w danym okresie obrachunkowym i nie jest pierwszym miesiącem tego okresu. Parametr nie jest widoczny dla okresu obrachunkowego rozpoczynjącego się po 30 kwietnia 2021 r.

Parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy jest możliwy do zaznaczenia jeżeli w okresie obrachunkowym nie dodano żadnej zaliczki na CIT-8. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie daty od 2021-05-01 do 2021-12-31. Daty te nie podlegają edycji.

Jeżeli na zaliczce na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r. zaznaczono parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on automatycznie zaznaczany na formularzu CIT-8(30), bez możliwości jego odznaczenia. Jeżeli na zaliczkach nie zaznaczono parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on odznaczony na formularzu CIT-8(30), bez możliwości jego zaznaczenia.

Po zaznaczeniu parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy deklaracja CIT-8(30) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń uwzględnionych na CIT-8/O od maja 2021 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy należących do tego okresu obrachunkowego nie są uwzględniane. Na formularz załącznika CIT/WZ(2) dokumenty są kwalifikowane od początku okresu obrachunkowego.

3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Umożliwiono opisanie zestawień Bilans oraz Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych, tak aby mogły być zaimportowane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] w polu Rodzaj podatnika dodano możliwość wyboru opcji: Organizacja pozarządowa. Po wskazaniu tej opcji, w polu Typ zestawienia użytkownik ma możliwość wyboru: Bilans lub Rachunek zysków i strat.
Ustawienie przenoszone jest podczas importu zestawień księgowych z innej bazy danych.

4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Dodano możliwość księgowania deklaracji CUK-1. Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji CUK-1 z poziomu Handel/ Inne/ Deklaracje CUK-1 lub Księgowość/ Dokumenty źródłowe/ Deklaracje CUK-1.
W schematach księgowych o typie Deklaracje dodano nowe makra:

 • W polu Kwota:
  • @Cuk1DoZaplaty – umożliwia księgowanie kwoty opłaty cukrowej do zapłaty,
  • @Cuk1KorygDoZaplaty – umożliwia księgowanie różnicy pomiędzy kwotą opłaty cukrowej do zapłaty na deklaracji korygującej a kwotą opłaty cukrowej do zapłaty na deklaracji pierwotnej CUK 1,
 • W polu Warunek (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu):
  •  @Cuk1Korygujaca – pozwala na zawężenie księgowania w zależności od tego, czy jest to deklaracja CUK-1 pierwotna, czy też korygująca.

 

Dotychczasowe makro @Dokument dostępne w polu Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku księgowania deklaracji CUK-1 generuje opis: DEK/Miesiąc/Rok/CUK-1.

5. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1) do systemu e Deklaracje.

6. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(30) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.

2. Księgowość. Korekta deklaracji CIT-8(28) za 2019 r. Na formularzu załącznika CIT-8/O(15) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych:

 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich kwota jest większa od zera to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości 50% kwoty w poz. Kwota poniesionej straty,
 • jeżeli w poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich wynosi zero to kwota w poz. Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. Kwota poniesionej straty (nie więcej niż 5 000 000).

 

3. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności oraz niezapłacone zobowiązania uwzględnione na formularzu deklaracji rocznej CIT/PIT na załączniku CIT/WZ/ PIT/WZ nie są wykazywane w kolejnym roku na zaliczkach na CIT/PIT. Niezapłacone wierzytelności, uwzględnione w korekcie podatku dochodowego na zaliczkach, a nie uwzględnione w korekcie na deklaracji rocznej, kwalifikowane są do korekty na zaliczce w kolejnym roku.

4. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Na zaliczkach na PIT-36/ PIT-36L dodawanych od kwietnia 2020 r. umożliwiono uzupełnienie ręcznie kwoty w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi (odpowiednio poz. 45 na PIT-36 oraz poz. 29 na PIT-36L). Kwota zmniejszenia (na minus) ograniczana jest do wysokości podstawy opodatkowania.

Przykładowo, jeżeli Podstawa opodatkowania wynosi 1000, to w poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi można wpisać kwotę nie mniejszą niż: – 1000. Próba wpisania kwoty: -1500 powoduje ograniczenie do kwoty: -1000.

5. Księgowość. Deklaracji PIT-28. Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT/O, na którym uzupełniono pozycje związane z darowiznami, a nie uzupełniono pozycji dotyczących obdarowanych, pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na formularzu PIT-O uzupełnione zostały pola z darowiznami 11, 13, 15, 17, 19, 21 lub 23. Aby poprawnie wyeksportować deklarację proszę uzupełnić również informacje o obdarowanych w sekcji D.

Poprawiono

1. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Dokumenty uwzględnione w tym samym roku w korekcie podatku dochodowego na zaliczkach na CIT/PIT jako niezapłacone, a następnie zapłacone, nie są wykazywane w korekcie w roku następnym.

2. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Jeżeli w danym miesiącu występowała strata, a w miesiącu poprzedzającym wykazano dochód lub na korekcie występowała strata, a na pierwotnej zaliczce dochód to na zaliczce/ korekcie zaliczki na CIT/PIT do poz. Kwoty zwiększające/zmniejszające podstawę opodatkowania o ulgę na złe długi przenoszona była kwota ulgi z poprzedniej zaliczki/ zaliczki pierwotnej. Działanie poprawiono.

3. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Z poziomu formularza ulgi na złe długi naliczonego do korekty zaliczki na CIT/PIT umożliwiono usuwanie dokumentów niezapłaconych, nie uwzględnionych na formularzu ulgi w kolejnych miesiącach.

4. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28) oraz PIT-36L(17). Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej [odpowiednio poz. 30 na PIT-36L oraz poz. 86 (dla podatnika) i poz. 87 (dla małżonka) na PIT-36] przenoszona jest do poz. Strata z działów specjalnej produkcji rolnej po zmniejszeniach [odpowiednio poz. 47 na PIT-36L oraz poz. 223 (dla podatnika) i poz. 224 (dla małżonka) na PIT-36].

5. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28). Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 80 dla podatnika i poz. 137 dla małżonka) przenoszona jest do poz. Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach (odpowiednio poz. 221 dla podatnika i poz. 222 dla małżonka).

6. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30). Załącznik CIT/D(7). Kwoty w sekcji D w poz. Kwota odliczonej darowizny ograniczane są do wysokości dwukrotności odpowiadających im kwot w poz. Kwota przekazanej darowizny.

7. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30).Poprawiono przenoszenie danych na wydruk załącznika CIT/D(7) do poz. 113 Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych za podanie wymaganych danych oraz 114 Data wypełnienia formularza.

8. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29 i 30).Poprawiono przenoszenie danych na wydruk załącznika CIT-ST(7) do poz. 21 Poczta.

9. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Umożliwiono przeniesienie wartości niezapłaconych zobowiązań z załącznika CIT/WZ(1) na deklarację CIT-8(29) w przypadku zerowej podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0).

10. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Poprawiono przenoszenie kwot z załącznika CIT/WZ(1) w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0).

11. Księgowość. Zaliczka na CIT-8. Poprawiono przenoszenie kwot z formularza ulgi na złe długi w przypadku braku podstawy opodatkowania po odliczeniach (pole 113=0) i równocześnie braku straty (pole 109=0).

12. Księgowość. Deklaracja PIT-36(28). W specyficznych przypadkach podczas próby zapisania formularza korekty deklaracji PIT-36(28) pojawiał się komunikat: Wyjątek od HRESULT: 0x80050468. Działanie poprawiono.

13. Księgowość. Deklaracja PIT-28(23). Do poz. 7 Nazwa pełna spółki na formularzu załącznika PIT-28/B(17) przenoszona jest pełna nazwa uzupełniona w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ PIT-28.

14. Rejestry VAT. Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta z poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT, jeżeli dla podmiotu na dzień wystawienia dokumentu nie istnieje zapis w historii weryfikacji, a po tym dniu taki wpis istnieje, to na kartę kontrahenta dodawany jest wpis w historii weryfikacji z datą bieżącą.

15. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE oraz VAT-UEK. Przywrócono możliwość wyboru kodu GB w sekcji F. KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU.

16. Środki trwałe. Dla środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych o nazwie grupy dłuższej niż 19 znaków umożliwiono:

 • filtrowanie na liście środków trwałych po polu Grupa,
 • księgowanie za pomocą makr odwołujących się do grup środków trwałych.

 

17. Rejestry VAT. Poprawiono aktualizowanie danych kontrahenta przy wczytywaniu dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR.

Czy ten artykuł był pomocny?