Płace i Kadry

image_print

Nowości

1. Wskaźniki:
Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5457,98 zł.
– minimalna stawka uczniów I roku: 272,90 zł.
– minimalna stawka uczniów II roku: 327,48 zł.
– minimalna stawka uczniów III roku: 382,06 zł.
– przyuczenie: 218,32 zł.
– najniższa emerytura: 1250,88 zł.
Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS:
– potrącenia alimentacyjne – 555,19 zł
– potrącenia z innych tytułów – 916,07 zł

Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2021r.
– wskaźnik waloryzacji: 108,6%
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. (M.P. 2021, poz. 136)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy, kwoty najniższej emerytury, kwoty renty rodzinnej, kwoty świadczenia przedemerytalnego, kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego i kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (M.P. 2021, poz. 223).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2021, poz. 222).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz. 193)

2. Deklaracje podatkowe:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2021: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
 • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27).
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R (12), PIT-8AR(11), PIT-11(27) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-11(27) do systemu e Deklaracje.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 2432).

3. Numeracja dokumentów w e-Teczkach. Wprowadzono zmiany w numeracji e-Teczek. Umożliwiono numerowanie dokumentów oddzielnie dla każdego pracownika i części jego e-Teczki. W schemacie numeracji dostępnym z poziomu [Start/Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Płace/e-Teczka] dodano dwa nowe obowiązkowe człony [akronim pracownika] oraz [część e-Teczki]. Podczas próby zapisu schematu numeracji bez nowych członów wyświetli się odpowiedni komunikat. Standardowy schemat numeracji EDOK domyślnie będzie miał następujące ustawienie: symbol dokumentu, akronim pracownika, część e-Teczki, numer bez zer. Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.4 ustawienia schematu EDOK zostaną zmienione jedynie, gdy w bazie danych nie ma żadnych dokumentów w e-Teczce. Dodatkowo w schemacie numeracji dla dokumentów w e-Teczce zablokowano możliwość ustawienia członów rok obrachunkowy oraz miesiąc.

W przypadku korzystania ze schematu odwołującego się do pracownika i części e-Teczki podczas dodawania dokumentu do e-Teczki akronim pracownika zostanie pobrany z ostatniego zapisu historycznego. Jako część e-Teczki ustawi się nazwa części e-Teczki, do której dokument został dodany.

W zakładce Narzędzia > Korekty danych została dodana nowa funkcja Renumeracja dokumentów w e-Teczce, która umożliwia przenumerowanie wprowadzonych wcześniej dokumentów w e Teczkach zgodnie ze schematem, który jest ustawiony jako domyślny dla e-Teczki w konfiguracji [Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty]. Renumeracja jest możliwa jedynie, gdy schemat domyślny umożliwia numerowanie dokumentów w obrębie pracownika i części e-Teczki. Przed wykonaniem renumeracji należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Renumeracja spowoduje ponowne ustawienie numerów dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach e-Teczki danego pracownika. Numerowanie wykona się oddzielnie dla każdego pracownika i jeszcze dodatkowo w obrębie jego części e-Teczki. Numer bez zer lub z zerami w pełnym numerze dokumentu dla dokumentu znajdującego się w danej części e-Teczki pracownika zostanie ustalony na podstawie daty dodania dokumentu (pole PRT_TS_Zal w tabeli CDN.PracTeczki). Jeśli w numerze dokumentu jest wykorzystywana seria należy ją dodać w konfiguracji definicji dokumentów (Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Płace/Serie dokumentów) i ustawić jako domyślną w konfiguracji dokumentów płacowych (Konfiguracja/Firma/Płace/Dokumenty).

Po wykonaniu renumeracji Użytkownik będzie miał dostępną informację o przenumerowanych dokumentach. Dokument, którego numer został zmieniony za pomocą renumeracji będzie miał zapisaną odpowiednią informację w historii zmian.

4. Słownik kodów zawodów. W związku z planowanym wprowadzeniem obowiązku przekazywania przez płatników składek informacji o kodzie wykonywanego zawodu w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA, do słownika kodów zawodów dostępnego z poziomu formularza danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat] dodano listę klasyfikacji zawodów i specjalności zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu ich stosowania. W przypadku aktualizacji bazy danych do wersji 2021.4, gdy w dotychczasowym słowniku kodów zawodu Użytkownik dodał kody, których nie ma wymienionych w rozporządzeniu nadal, będą one dostępne w słowniku. Jeżeli w słowniku znajdowały się kody zawodów o symbolach dłuższych niż 7 znaków, zostaną on skrócone do pierwszych 7 znaków. Jeśli Użytkownik wprowadził wcześniej kod znajdujący się w rozporządzeni, jego nazwa zostanie zamieniona na wynikającą z rozporządzenia. Użytkownik nadal może dodawać własne pozycje do słownika kodów zawodu. Kod zawodu może mieć 6 znaków, a nazwa maksymalnie 130 znaków.

W związku z dodaniem słownika kodów zawodów zmieniono sposób zapisu kodu zawodu w danych pracownika w bazie. Kod zawodu będzie zapisywany jako symbol w nowym polu PRE_KodZawoduSymbol.

5. Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce [2.Ubezpieczenie] dodano pole Kod zawodu. Kod można wybrać z dostępnego słownika.
6. Seryjne usuwanie limitów nieobecności. Dodano możliwość seryjnego usuwania limitów nieobecności dla zaznaczonych pracowników. Seryjne usuwanie limitów nieobecności jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników w menu rozwijanym przy przycisku Po wybraniu nowej opcji pojawi się okno Seryjne usuwanie limitu nieobecności, na którym należy wskazać rodzaj limitu oraz rok, z którego ma być usunięty limit. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisku Usunięcie limitów zaznaczonym pracownikom . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.

Zmiany

1. Przekroczenie ulgi dla młodych. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku po przekroczeniu rocznego limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych. Ulga dla młodych przysługuje do ściśle określonego rocznego limitu zarobków (85.528 zł) W miesiącu, w którym pracownik przekracza powyższy limit od wynagrodzenia ponad limit należy naliczyć zaliczkę podatku. Do tej pory w programie w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia do całości wynagrodzenia stosowane było zwolnienie z PIT. Zaliczka podatku była naliczana od następnego miesiąca. Obecnie podczas naliczania wypłaty pracownika korzystającego z ulgi dla młodych program sprawdza czy bieżące wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem wypłaconym od początku roku, do którego było stosowane zwolnienie z podatku przekracza limit zwolnienia. Jeśli tak, to od wynagrodzenia ponad limit zostanie naliczona zaliczka podatku. Podczas wyliczania zaliczki podatku zostaną uwzględnione składki społeczne oraz składka zdrowotna odliczona naliczone jedynie od przychodu ponad limit zwolnienia. Składka zdrowotna pobrana jest ograniczana tylko w przypadku, gdy jej kwota przewyższyłaby hipotetyczną zaliczkę podatku naliczoną od wynagrodzenia, gdyby do jego części nie stosowano ulgi dla młodych. W przypadku pracowników oddelegowanych podatek jest naliczany bez zmian, czyli w następnym miesiącu po przekroczeniu limitu zwolnienia.
Na formularzu wypłaty oraz zestawieniu wypłat na zakładce [Podatki] wprowadzono zmiany w wyświetlaniu danych dotyczących składek i podstawy opodatkowania przychodów pracowników korzystających z ulgi dla młodych.

Dodano nowe pole W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT dla młodych, w którym wykazywany jest przychód, do którego było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W polu W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodat. – nie są wykazywane składki społeczne naliczone od elementów, od których było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W wypłatach, w których całość przychodu podlega zwolnieniu w polach ‘Koszty uzyskania przychodu’, Ulga podatkowa i Naliczona zaliczka podatku nie są wykazywane kwoty służące jedynie do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku. Jeżeli w wypłacie naliczone zostaną elementy, które podlegają zwolnieniu oraz te, od których należy naliczyć zaliczkę podatku w polach dotyczących kosztów oraz ulgi będą wykazywane faktycznie odliczone koszty i ulga.
W nowym polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne odlicz. od przych. zwol: wykazywana jest składka zdrowotna odliczona od przychodu naliczonego od elementów, od których było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych. W przypadku wypłaty, w której dochodzi do przekroczenia limitu wykazywana jest różnica między kwotą składki odliczonej naliczonej od pełnego przychodu i kwotą składki zdrowotnej odliczonej od przychodu faktycznie opodatkowanego.
Na PIT-11 przychód do limitu zwolnienia zostanie wykazany w sekcji G, a przychód powyżej limitu w sekcji E w pozycji 2, 6 lub 9 odpowiednio w zależności od rodzaju przychodu. Składki społeczne i zdrowotna naliczone od przychodu mieszczącego się w limicie zostaną wykazane w polach 77 i 80, a składki od przychodu powyżej limitu w 76 i 79.

2. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 27. Na formularzu PIT-11 wprowadzono zmiany związane z wykazywaniem przychodów, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako ‘PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich’:

 • W części E w pozycji:
  • 8. ‘Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich’ wykazywane są przychody wypłacone pracownikowi po ukończeniu 26 lat.
  • 9. ‘Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia’ wykazywane są przychody pracowników poniżej 26 roku życia, od których pracodawca pobierał podatek. W tej pozycji uwzględniany jest także przychód w wysokości przekraczającej kwotę limitu zwolnienia z podatku.
 • W części G w polu 95 wykazywany jest przychód, do którego było zastosowane zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 lat.

 

3. Deklaracje podatkowe. Ukryto możliwość naliczenia deklaracji: PIT-4R w wersji 3 i 4, PIT-8AR w wersji 2 i 3, PIT-11 w wersji 19 i 20, IFT-1/1R wersje 9 i 10, PIT-8C wersje 3, 4, 5, 6.

4. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu zgodnie z datą wypłaty w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i elementy zmienne w różnych terminach. W niektórych przypadkach elementy zmienne należne za trzy miesiące były dzielone przez czas pracy z czterech miesięcy. Do wyliczenia średniej z elementów zmiennych zostanie uwzględniony czas, za który przysługuje dodatek zmienny, jeśli był wypłacony w danym miesiącu, a jeśli nie było elementu zmiennego czas za okres, za który było w danym miesiącu wypłacone wynagrodzenie zasadnicze. W związku ze zmianami usunięto z Konfiguracji firmy / Płace / Parametry parametr Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu liczonego wg daty wypł.

5. Urlop bezpłatny. Zmieniono nazwę standardowej nieobecności 'Urlop bezpłatny (112)/inny pracodawca’ na 'Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy’. Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.4, jeśli wcześniej była wprowadzona niestandardowa nieobecność o takiej nazwie zostanie ona zmodyfikowana.

6. Plan pracy/(Nie)obecności. Wprowadzono zmiany w wyświetlaniu planu pracy/ czasu pracy pracownika wywołanego z poziomu listy pracowników. Dane są wykazywane zgodnie z datą ustawioną na liście pracowników w polu ‘Data aktualności’. Wcześniej dane podpowiadały się zgodnie z ustawioną datą bieżącą programu.

7. Eksport do pliku Z-12:

 • Obsłużono wykazywanie czasu przestoju odnotowanego za pomocą standardowych stref (‘czas przestoju płatny 50%’, ‘czas przestoju płatny 60%’, ‘czas przestoju płatny 100%’) w polach: C6, C7, D6, D7, D8.
 • Umożliwiono eksport danych do pliku *.csv za rok 2020.

 

8. Import danych z innej bazy danych. W związku z dodaniem słownika kodów zawodów usunięto możliwość importu słownika kodów zawodu z innej bazy.

9. Wydruk Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dostosowano treść wydruku dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni przed 1.01.2019 roku i których okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat.

Poprawiono

1. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu:

 • W przypadku wliczania do podstawy urlopu elementów zmiennych metodą wg daty wypłaty gdy występował mieszany system wypłat program uwzględniał niewłaściwy czas dla składników zmiennych. Działanie poprawiono.
 • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu liczonego wg daty wypł. a pracownik przed urlopem miał wprowadzoną dłuższą nieobecność to do podstawy były wliczane elementy zmienne z mniej niż 3 miesięcy. Działanie poprawiono.

 

2. Podstawa ekwiwalentu. Dopłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe zawsze były dopełniane do podstawy ekwiwalentu nawet gdy zaznaczono parametr Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia. Działanie poprawiono.

3. Naliczanie składki na FEP. W przypadku, gdy w wypłacie naliczone były elementy ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ i ‘Wynagrodzenie poniżej normy’ podstawa składki na FEP była zaniżona o kwotę wynagrodzenia poniżej normy. Działanie poprawiono

4. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:

 • W przypadku naliczenia kilku list płac za okres oddelegowania dotyczących tego samego miesiąca deklaracji dla pracownika nie płacącego podatku w Polsce, w każdej wypłacie element ”Podstawa podatku zagr.” był pomniejszany o wartość kosztów uzyskania. Działanie poprawiono.
 • W wypłatach naliczanych za okres oddelegowania od zasiłku macierzyńskiego /ojcowskiego (kod 1240) naliczała się składka na PPK. Działanie poprawiono.

 

5. Limit urlopu wypoczynkowego:

 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu w limitach nie była przepisywana ręczna korekta. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy na formularzu limitu nieobecności zaznaczono parametr Korekta pomniejszająca i pracownik wykorzystał więcej urlopu niż mu przysługiwało niepoprawnie wyświetlał się limit pozostałego urlopu do wykorzystania. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie wyświetlał się limit pozostały do wykorzystania, gdy odnotowano korektę pomniejszającą w ilości przewyższającej należny limit.
 • Jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych, która wpływała na przeliczenie limitu nieobecności (np. przedłużenie umowy na czas nieokreślony) limit urlopu wypoczynkowego nie był pomniejszany o czas urlopu wychowawczego. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku powrócił z urlopu wychowawczego i jednocześnie ze względu na staż pracy nabył prawo do wyższego limitu urlopu wypoczynkowego, limit urlopu wypoczynkowego nie pomniejszał się proporcjonalnie za okres nieobecności. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik był zatrudniony na niepełny wymiar etatu i przekroczył w ciągu roku 10-letni staż pracy, limit urlopu nie był zaokrąglany do pełnych dni. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik w trakcie roku miał odnotowany urlop bezpłatny oraz zmianę wymiaru etatu niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego. Działanie poprawiono.
 • W przypadku gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu, miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu oraz przedłużenie umowy na czas nieokreślony, w limicie nieobecności nie był uwzględniany wykorzystany urlop. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru, a następnie miał trzy razy zmieniany wymiar etatu.
 • Jeśli pracownik po przekroczeniu 10-letniego staż pracy został zwolniony, a następnie w tym samym roku ponownie zatrudniony i miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu w limitach niepoprawnie wyliczała się liczba dni urlopu proporcjonalnego. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik podjął pracę po raz pierwszy i w trakcie zatrudnienia miał dwa razy zmieniany wymiar etatu, przy czym za drugim razem wrócił do pierwotnego, w naliczonych limitach nie było widać pierwszej zmiany wymiaru etatu. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie wyliczał się limit urlopu w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym i w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu. Działanie poprawiono.

 

6. Seryjne dodawanie limitu nieobecności. Jeżeli za pomocą seryjnego dodawania limitu nieobecności próbowano naliczyć limit osobie, która w danym roku nie była zatrudniona w logu pojawiał się niepoprawny komunikat. Działanie poprawiono.

7. Formularz umowy cywilnoprawnej. Po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK na formularzu umowy cywilnoprawnej zawartej po 1.01.2021 r. były wykazywane składki PPK. Działanie poprawiono.

8. Deklaracja ZUS DRA. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat generowały się podwójne raporty RSA:

 • dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę pobierającego zasiłek, który dodatkowo miał wprowadzoną umowę cywilnoprawną, do której nie była naliczona wypłata,
 • dla zleceniobiorcy przebywającego na zasiłku, któremu po naliczeniu wypłaty usunięto zerowa umowę i pozostawiono tylko zasiłek. Działanie poprawiono.

 

9. Deklaracja PIT-11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku w przypadku, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie uwzględnione w pozycji 1 i 2.

10. Akordy pracownika- praca w trybie ‘tylko do odczytu’. W trakcie pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ na formularzu akordu były aktywne pola ‘kwota’ w przypadku akordu prostego oraz przycisk ‘Aktualizacja akordu’. Dodatkowo Użytkownik nie mógł zamknąć listy akordów pracownika ponieważ pojawiał się komunikat Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy’. Działanie poprawiono.

11. Eksport do programu Klasyka. W pliku tekstowym wyeksportowanym z poziomu Funkcje dodatkowe/Eksport do programu Klasyka/Eksport listy płac i Eksport listy płac ze skł. PPK Przychód PPK był wykazywany w pozycji zasiłki. Działanie poprawiono.

12. Wydruk-Pracownicy z przychodami. Jeśli w momencie generowania wydruku ‘Pracownicy z przychodami’ lista pracowników była posortowana po kolumnie z wartościami dotyczącymi zatrudnienia np. Stawka pojawiał się komunikat błędu i nie można było wygenerować wydruku. Działanie poprawiono.

13. Wydruk-Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Na wydruku były niepoprawnie wykazywane okresy nieskładkowe w sytuacji, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność na przełomie roku. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?