Księgowość

image_print

Nowości

1. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 12% oraz 14%. Na podstawie Ustawy z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105) dodano możliwość wyboru w programie nowych stawek 12% oraz 14%, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Zmiana w Konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 12,00% oraz 14,00%. Stawki są widoczne dla daty późniejszej niż grudzień 2021 r. Dla daty grudzień 2021 lub wcześniejszej widoczna jest stawka 0.00%.

Stawki podatkowe w Konfiguracji

Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody

Na formularzu kategorii o typie Przychody umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji Stawka 12,00% oraz Stawka 14,00%.

Formularz kategorii o typie Przychody w Ewidencji ryczałtowej

Informacje o nowej stawce przenoszone są podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej.

Zmiana na dokumentach źródłowych

Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej magazynu walut umożliwiono w kolumnie Kolumna/ Kolumna Ryczałtu wybór opcji Stawka 12,00% oraz Stawka 14,00%.

Wybór kolumny do księgowania

Stawka 12% lub 14% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę.

Podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, różnicy kursowej, różnicy kursowej magazynu walut z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 12% lub 14% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: Na dokumencie wskazano stawkę 12%/ 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 12% lub 14% wskazano w Kwotach dodatkowych. Jeżeli nie uzupełniono Kwot dodatkowych, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 12,00% lub 14,00% to pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 12%, 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii. W przypadku Faktury Sprzedaży oraz Paragonu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 12% lub 14% wskazano na kategorii wybranej w pozycji dokumentu. Jeżeli nie uzupełniono kategorii pozycji i w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 12% lub 14% to podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 12%/ 14%, która obowiązuje od 01.01.2022 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii.

Podczas próby księgowania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą) z wybraną stawką 12% lub 14% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 12%/ 14% dla ryczałtu, która obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę.

Podczas próby zbiorczego księgowania dokumentów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2022 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu Księgowanie dokumentów z datą), zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 12% lub 14%.

Stawki 12% oraz 14% uwzględniane są na nowym wydruku dostępnym z listy dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży od roku 2022: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 9 kolumn. Od roku 2022 ukrywany jest natomiast wydruk: Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 7 kolumn.

Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej

Jeżeli data wpisu do Ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12% oraz 14%.

Zapis w Ewidencji przychodów

Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku Dowód wewnętrzny/ Wzór standard.

Nowe wydruki Ewidencji za rok 2022 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2022 ukrywane są wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 7 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 7 stawek.

Uwaga
Nowy wzór zaliczki na PIT-28 uwzględniający stawkę 12% oraz 14% udostępniony zostanie w kolejnych wersjach programu.

2. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Deklaracja VIU-DO. Dodano możliwość księgowania deklaracji VIU-DO. Jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową to Użytkownik ma możliwość zaksięgowania kwot z deklaracji VIU-DO z poziomu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO. Deklaracja podlega księgowaniu po odebraniu poprawnego UPO.

W schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w polu Kwota nowe makro @VIUDODoZaplaty, które umożliwia księgowanie kwoty należnego podatku VAT do wpłaty. Podczas księgowania kwoty podatku, która jest zawsze wyrażona w EUR, następuje jej przeliczenie po średnim kursie NBP z dnia odebrania UPO. W przypadku braku notowania na ten dzień, księgowanie następuje według Kursu ręcznego z notowaniem 1=1. Księgowane kwoty w walucie EUR i po przeliczeniu na PLN są zgodne z kwotami widocznymi na płatności utworzonej do deklaracji VIU-DO. Użytkownik może zmienić kurs na płatności i zaksięgować według innego niż proponowany, wtedy zmieniana jest wartość w przeliczeniu na PLN, kwota w EUR pozostaje bez zmian.

W  schematach księgowych o typie Deklaracje dodano w pozycji parametr Księgowanie walutowe, umożliwiający księgowanie deklaracji w walucie obcej.

Dotychczasowe makro @Dokument dostępne w polu Opis (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku księgowania deklaracji VIU-DO generuje opis: DEK/Miesiąc/Rok/VIUDO.

Deklaracja VIU-DO jest księgowana z datą ostatniego dnia miesiąca po kwartale, za który została złożona, za wyjątkiem wskazania jako daty księgowania opcji Data bieżąca.

Z poziomu listy deklaracji VIU-DO istnieje możliwość dodawania predekretacji, pod przyciskiem

Predekretacja lub za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F8>.

Na liście deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Usuń zapisy księgowe.

3. Uproszczone wynagrodzenia. Dostosowano program do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku.

W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe wprowadzono nowe wartości dla pozycji:

  • ulga podatkowa (miesięczna) – 425 zł
  • ulga podatkowa (roczna) – 5100 zł.

Zmianie ulega także kwota stanowiąca górną granicę pierwszego podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł.

Podczas naliczania wypłat z datą wypłaty 1.01.2022 lub późniejszą przy wyliczaniu będzie uwzględniana nowa kwota ulgi podatkowej 425 zł oraz nowy próg podatkowy. Ulga podatkowa będzie odliczana także w przypadku, gdy pracownik będzie miał już naliczany podatek w wysokości 32%.

Zwolnienie z podatku dla kolejnych grup

Polski Ład wprowadza od 1.01.2022 roku zwolnienie z podatku dla przychód do kwoty 85528 zł dla kolejnych grup pracowników. Są to:

  • Osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu,
  • Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci,
  • Osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W związku z dodaniem nowych zwolnień na formularzu pracownika na zakładce [2.Nr ident./podatki] zostało dodane nowe pole Zwolnienie z PIT z tytułu: z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępne są następujące opcje:

  • Brak – w wypłatach nie będzie stosowane zwolnienie z podatku,
  • Osoba do 26 lat – należy wybrać w przypadku pracowników poniżej 26 roku życia. W przypadku dodawania pracownika, gdy zostanie uzupełniona data urodzenia, która wskazuje, że pracownik ma do 26 lat opcja ustawi się automatycznie. Zwolnienie będzie stosowane do dnia, w którym pracownik ukończy 26 lat lub momentu przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.
  • Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury – należy zaznaczyć w przypadku złożenia wniosku o stosowanie zwolnienia z PIT przez osobę, która pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiła o emeryturę tylko pracuje dalej i podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach wypłacanych od 1.01 2022 r., jeżeli pracownik ma odpowiedni wiek (ukończone 60/65 lat w dniu wypłaty) i nie przekroczy limitu zwolnienia.
  • Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci – należy zaznaczyć na wniosek osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. do miesiąca przekroczenia limitu zwolnienia.

Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski – należy zaznaczyć na wniosek osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownik we wniosku ma obowiązek podania roku zakończenia stosowania zwolnienia. Zwolnienie przysługuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Jeśli na formularzu pracownika zostanie wybrana opcja ‘Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski’ dodatkowo należy ustawić roku do kiedy obowiązuje zwolnienie. Zwolnienie będzie stosowane w wypłatach naliczonych po 01.01.2022 r. nie później niż do końca roku wskazanego na formularzu pracownika w polu ‘obowiązujące do końca roku’ lub miesiąca przekroczenia limitu.

Pole Zwolnienie z PIT z tytułu: zastąpiło dotychczasowy parametr Zwolnienie z PIT dla młodych. W nowych bazach domyślnie będzie ustawiona opcja ‘brak’. Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.1.0., jeśli pracownik miał zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w nowym polu Zwolnienie z PIT z tytułu automatycznie ustawi się opcja ‘Osoba do 26 lat’.

Gdy pracownik spełnia warunki do stosowania zwolnienia z PIT w wypłacie nie będzie naliczany podatek od przychodów do miesiąca, w którym zostanie przekroczony limit 85528 zł. Na formularzu wynagrodzenia automatycznie zaznaczy się parametr Zwolnienie z PIT.  Jeśli pracownik w wypłacie Innej uzyskuje przychody, które nie podlegają zwolnieniu z PIT należy powyższy parametr odznaczyć.

Ulga dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej

Osoby osiągające przychody ze stosunku pracy mieszczące się miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł będą miały stosowaną ulgę dla pracowników (tzw. Ulga dla klasy średniej). Pracodawca będzie pomniejszał dochód pracownika o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Pracownik będzie mógł złożył wniosek o niestosowanie ulgi, jeśli np. przewiduje, że jego przychody rocznie przekroczą limit uprawniający do ulgi.

Na formularzu uproszczonym pracownika został dodany nowy parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników. Należy go zaznaczyć, jeśli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników.

Ulga dla pracowników będzie naliczana w wypłacie etatowej, jeśli pracownik nie będzie miał zaznaczonego parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników i przychód mieści się w przedziale 5701 zł – 11141 zł. Na formularzu zapisu wynagrodzenia na zakładce [2.Kwoty] zostało dodane nowe pole Ulga dla pracowników, w którym jest wykazywana zastosowana kwota ulgi. Ulga pomniejsza kwotę podstawy opodatkowania.

Składka zdrowotna odliczona. Od 1.01.2022 roku zaliczka podatku nie będzie pomniejszana o składkę zdrowotną odliczoną w wysokość 7,75% podstawy. Składka zdrowotna odliczona nie będzie naliczana. W polu ubezpieczenie zdrow. odliczone będzie wykazywana wartość 0. W polu kwota do zapłaty do US będzie naliczona kwota, która będzie kwotą z pola podatek od podstawy zaokrągloną matematycznie do pełnych złotych.

Ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty naliczonej zaliczki podatku.

Od 1.01.2022 r. nadal będzie stosowane ograniczenie składki do wysokości zaliczki podatku. Zmianie ulegnie sposób wyliczania naliczonej zaliczki podatku, do której należy przyrównać kwotę składki zdrowotnej. Podczas naliczania wynagrodzenia wypłacanego od 1.01.2022 r. do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustalane będzie jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021, czyli przed wymienionymi powyżej zmianami. Naliczona zaliczka podatku będzie wyliczona z zastosowaniem stałych podatkowych obowiązujących w 2021 roku, czyli ulgi podatkowej 43,76 zł, progów podatkowych – próg 85528 zł, limitu 50% kup 85528 zł. Dodatkowo podczas naliczania tej zaliczka podatku na potrzeby składki zdrowotnej nie będzie stosowana wprowadzona od 1.01.2022 r. ulga dla pracowników. Jeśli kwota składki zdrowotnej (9% od podstawy skł. zdrowotnej) będzie wyższa niż naliczona zaliczka podatku jej kwota zostanie obniżona.

Zmiany

1. Kwoty indywidualne. Na zakładce [PIT-36] dodano pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwota ta jest przenoszona na formularz zaliczki na PIT-36(18) do poz. 35 Odliczenia od dochodu – na podstawie art.26 ust.1 pkt 5-6a i 9 ustawy. Kwota na formularzu zaliczki ograniczana jest do wysokości 6% dochodu.

Na zakładce [PIT-36L] dodano pozycje: Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. d oraz Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty te są przenoszone na formularz zaliczki na PIT-36L(7) do poz. 25 Darowizny. Kwota na formularzu zaliczki ograniczana jest do wysokości 6% dochodu.

2. Rejestry VAT. Na dokumentach z datą rozliczenia w VAT od stycznia 2022 r. dodano możliwość wyboru procedur WSTO_EE oraz IED. Jeżeli na dokumencie zmieniono datę rozliczenia w VAT na wcześniejszą niż styczeń 2022 r. to kody te nie są usuwane z dokumentu, nie są natomiast przenoszone do pliku JPK_V7.

Procedura EE jest możliwa do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do grudnia 2021 r.

Procedury MPP i SW są możliwe do wyboru na dokumentach z datą rozliczenia w VAT do czerwca 2021 r.

W przypadku metody kasowej pod uwagę brana jest data bieżąca w programie.

3. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Dostosowano komunikaty i ostrzeżenia do obowiązującego nowego limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, wynoszącego 8 000 zł. Limit dotyczy dokumentów z datą zakupu od 1 stycznia 2022 r.

4. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2022 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2021, a w niej Wydruk za rok 2021. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.

5. Rejestry VAT. Po przeniesieniu z modułu Handel dokumentu z rodzajem transakcji Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny lub Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca dla podatnika nieaktywnego w VIES nie jest automatycznie zaznaczany parametr Rozliczać w VAT-UE.

6. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa to jest on kwalifikowany do JPK_V7 w miesiącu z daty rozliczenia lub wystawienia (w zależności, która z dat jest późniejsza).

7. Rejestry VAT. Podczas wysyłania wiadomości z poziomu dokumentu w Rejestrze VAT, na formularz wiadomości do pola Do pobierany jest adres e-mail uzupełniony na karcie kontrahenta.

8. Blokady dostępu. Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu / Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Blokady dostępu] dodano blokadę Księgowanie listy płac do KPiR. Dotychczasowa blokada Księgowanie listy płac uniemożliwia księgowanie listy płac do Księgi Handlowej.

9. Ewidencja ryczałtowa. Na zapisie powstałym po zaksięgowaniu dokumentu z Rejestru VAT/ Faktury Sprzedaży/ Paragonu domyślnie sumowana jest kwota na zakładce dotyczącej dokumentu źródłowego.

10. Biuro rachunkowe. Zmieniono sposób zapisywania plików xml z deklaracjami ZUS DRA generowanymi dla zaznaczonych firm z poziomu modułu Biuro rachunkowe. Pliki xml generowane dla wszystkich firm będą zapisywane w jednym folderze z nazwą okresu, za który pliki są utworzone, a nie tak jak do tej pory w oddzielnych folderach dla każdej firmy. Nazwa pliku xml z deklaracją ZUS DRA generowaną dla pracowników będzie dodatkowo zawierała NIP firmy.

Poprawiono

1. Księgowość. Poprawiono dodawanie pozycji na formularzu Kwot dodatkowych na dokumencie w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, Zapisie kasowym/bankowym oraz Delegacji.

2. Księgowość. Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-28/ PIT-36 pojawiał się komunikat uniemożliwiający wyliczenie deklaracji. Działanie poprawiono.

3. VAT-ZD. Jeżeli w miesiącu wykazania dokumentu na VAT-ZD jako zapłaconego dodano korektę formularza VAT-ZD to dokument zapłacony był uwzględniany na kolejnym VAT-ZD. Działanie poprawiono.

4. VAT-ZD. Poprawiono wykazywanie dokumentów z podzieloną płatnością z tym samym terminem płatności.

5. Rejestry VAT. Dokumenty z kodem FP oraz dokumenty rozliczenia jednostkowej marży ujemnej z procedurą MR_UZ lub MR_T, gdzie w stawce opodatkowanej widnieje kwota na minus, a kwota VAT=0 z datą sprzedaży wcześniejszą niż październik 2020 r. i z datą rozliczenia w VAT od października 2020 r. oraz dokumenty z kodem ZakupVAT_Marza z datą zakupu wcześniejszą niż październik 2020 r. i z datą rozliczenia w VAT od października 2020 r. były wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] oraz na wydruku Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na JPK_V7(21). Działanie poprawiono.

6. Rejestry VAT zakupu. Jeżeli w Rejestrze zakupu VAT zmieniono kategorię w pozycji dokumentu (z poziomu formularza dokumentu lub za pomocą operacji seryjnej Zmień kategorię) i ta kategoria miała przypisane odliczenia, to kwota odliczeń nie była aktualizowana w bazie danych. Działanie poprawiono.

7. Rejestry VAT. Przyspieszono dodawanie dokumentów do Rejestrów VAT.

8. Rejestry VAT. W przypadku pracy w trybie jednego okna poprawiono wyświetlanie informacji na dokumencie w Rejestrze VAT na zakładce 2 [Kontrahent] przy powiększonej czcionce w programie.

9. Księga Podatkowa oraz Ewidencja ryczałtowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Rejestry sprzedaży VAT to dokumenty przeniesione z modułu Handel do rejestru VAT i zaksięgowane do Księgi Podatkowej/ Ewidencji ryczałtowej widniały na liście w module Handel w kolorze czarnym. Działanie poprawiono.

10. Księga Podatkowa. W specyficznych przypadkach nie było możliwości wejścia do gałęzi Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Parametry. Działanie poprawiono.

11. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. W specyficznych przypadkach podczas przeliczania zaliczki na CIT-8 z ulgą na złe długi pojawiał się komunikat: Nie można wstawić wartości NULL do kolumny KZD_Skorygowano tabeli CDN_XXX.CDN.KorektaPodatkuDochodowegoZD, ponieważ kolumna nie pozwala na wprowadzanie takich wartości. INSERT kończy się niepowodzeniem. Działanie poprawiono.

12. Księgowość kontowa. Plan kont. Zaznaczenie parametru Rozrachunek bez rozliczenia w K/B nie było przenoszone do nowego okresu podczas zakładania okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe i kopiowania planu kont z poprzedniego okresu.

13. Księgowość kontowa. Plan kont. Podczas importu planu kont z innej bazy danych, jeżeli w obu bazach operator miał zakaz do konta, a w bazie źródłowej konto to posiadało analityki, pojawiał się komunikat: Podczas importu danych wystąpił błąd: Instrukcja INSERT powoduje konflikt z ograniczeniem FOREIGN KEY „FK_AcZKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_DEMO” w tabeli „CDN.Konta”, column 'Acc_AccId’. Działanie poprawiono.

14. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Poprawiono księgowanie listy płac dla pracownika oddelegowanego za pomocą makr: @OpisAnlPPKP oraz @OpisAnlPPKF.

15. Księgowość kontowa. Poprawiono wyświetlanie komunikatów podczas księgowania dokumentów w specyficznych sytuacjach.

16. Biuro Rachunkowe. Konwersja baz. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe wykonując konwersje baz, dla wszystkich baz zaznaczał się parametr Login zintegrowany NT dostępny na formularzu bazy w Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu/Użytkowe/Bazy danych. Działanie poprawiono.

17. Comarch OCR. Poprawiono wydajność wczytywania faktur oraz treść wyświetlanych komunikatów.

Czy ten artykuł był pomocny?