Księgowość

image_print

Nowości

1. Deklaracja CIT-8(31). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(31) wraz z załącznikami: CIT‑8/O(17), CIT-D(7), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(8), CIT/IP(3), CIT/PM(1), CIT/MIT(3), CIT/WZ(2), CIT/8S(5) na formularzu obowiązującym za rok 2021 wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Na załączniku CIT/D(7) wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie otrzymujący darowiznę powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych obdarowanych w sekcji D i/lub usunięcie danych obdarowanych w sekcji D ze wszystkich załączników CIT/D. Wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych darczyńców w sekcji C i/lub usunięcie danych darczyńców w sekcji C ze wszystkich załączników CIT/D(7).

Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Strata do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z poz. Poniesiona strata a kwotą z poz. Strata odliczona z lat ubiegłych.

2. Deklaracja CIT-8(31). Załącznik CIT/8S(5). Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(31) obowiązującej za rok 2021 wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT/8S(5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/8S do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/8S, zakładka 1 (B)

Załącznik CIT/8S, zakładka 2 (C-D)

Załącznik CIT/8S, zakładka 3 (E-F)

Kwoty w sekcji B.1.1 Ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej w kolumnie Zdyskontowana wartość ograniczane są do wysokości odpowiadającym im kwot w kolumnie Wartość. Kwota w polu 12 lub 14 lub 16 lub 18 nie może być równa 0 jeśli jest uzupełniona wartość w odpowiadającym im polu 11 lub 13 lub 15 lub 17.

Kwoty w polach:

  • 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
  • 23 Strata z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
  • 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu,
  • 28 Strata z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu

 

są wyliczane przez program na podstawie wcześniejszych pozycji załącznika CIT/8S i nie podlegają edycji przez Użytkownika.

Suma kwot w polach 31 ograniczana jest do wysokości sumy kwot z pozycji 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach oraz poz. 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu.

W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania, edycji oraz usuwania załącznika CIT/8S na formularzu deklaracji CIT-8 zablokowano pole dotyczące liczby załączników CIT/8S. Wartość w tej pozycji jest uzupełniana automatycznie.

Do poz. 249 Suma wpłat dokonanych przez podatnika wykazanych w CIT/8S i CIT/8SP na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest suma kwot z pozycji 37 załącznika CIT/8S. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika.

Do poz. 251 Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 38 załącznika CIT/8S Razem podatek podlegający doliczeniu do podatku zgodnie z art. 17 ust.6 ustawy. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika.

3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Podczas próby wysyłki deklaracji CIT-8(31) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.

4. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8). Dodano nowy formularz zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8), uwzględniający zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

5. Księgowość. Deklaracje. Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18), PIT‑37(28) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

6. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(31) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2021, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość. Dla wydruków deklaracji rocznych wraz załącznikami (dotyczy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, CIT-8) włączono domyślnie eksport całej deklaracji do jednego dokumentu PDF.

2. Kwoty indywidualne. Z zakładki [PIT-36L] usunięto pozycję Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. Kwoty tej nie można odliczyć na formularzu PIT-36L(18).

3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydrukach dostępnych w sekcji Dzienniki dodano informację o okresie obrachunkowym oraz zmieniono nazwę kolumny Data na: Data księgowania (za wyjątkiem wydruku tekstowego).

4. Deklaracja CIT-8(30). Na załączniku CIT-8/O(17) w sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Strata do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z poz. Poniesiona strata a kwotą z poz. Strata odliczona z lat ubiegłych.

5. Deklaracja PIT-28(24). Zwiększono kwotę możliwą do uzupełnienia w poz. 198 Wpłacony ryczałt za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego, albo za I, II i III kwartał roku podatkowego do wysokości 999 999 999,00.

6. Księgowość kontowa. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji CIT-8(26). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

7. Ewidencja ryczałtowa. Stare wzory zaliczek. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(13). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

8. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raporcie Podatki do zapłaty w kolumnie Deklaracje zmieniono nazwę z ZNPR na Zaliczka PIT-28.

9. Składka zdrowotna dla właściciela. Podczas ustalania kwoty przychodu oraz dochodu na podstawie zaliczek miesięcznych na PIT-28/PIT-36/PIT-36, wykorzystywanej do ustalenia podstawy składki zdrowotnej będą uwzględniane przychody zwolnione z podatku dla osób powyżej 60/65 lat niepobierających emerytury, osób, które wróciły z zagranicy oraz osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.

10. Zwolnienie z PIT. W przypadku naliczania wynagrodzenia dla pracownika, który ma ustawione zwolnienie z PIT z tytułu jako Osoba powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury nie będzie weryfikowane prawo do emerytury lub renty. Pozwoli to na naliczanie wynagrodzenia z zastosowaniem zwolnienia dla osób, które mają np. zawieszoną emeryturę. Kontrola możliwości zastosowania zwolnienia dla osób powyżej 60/65 lat, które mają ustawione prawo do emerytury lub renty spoczywa na Użytkowniku.

11. Składka zdrowotna właściciela. Umożliwiono pobieranie kwoty przychodu z deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-36L za poprzedni rok w przypadku, gdy właściciel zmienił formę opodatkowania i obecnie ma ustawioną Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a zdecydował się opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu z poprzedniego roku.

Poprawiono

1. Deklaracja PIT-36(29). Pobieranie danych z innej bazy przy zaliczkach miesięcznych. Na deklaracji PIT-36(29) poprawiono wykazywanie kwot przychodów i kosztów w przypadku gdy podatnik rozliczający zaliczki na podatek dochodowy PIT-36 w okresach miesięcznych miał w kwotach deklaracji wskazane pobieranie danych z innej bazy.

2. Deklaracja PIT-36(29). Poprawiono wykazywanie składek społecznych na deklaracji PIT-36(29) w przypadku straty z działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z innych źródeł.

3. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-28(24) z załącznikiem PIT/O(26) w przypadku korzystania tylko z ulgi na wyszkolenie uczniów.

4. Deklaracja PIT-28(24). Poprawiono wydruk deklaracji PIT-28(24) z załącznikami – drukowana była tylko pierwsza strona.

5. Deklaracja CIT-8(30). Załącznik CIT/WZ(1). Poprawiono wyświetlanie terminu płatności w przypadku gdy jest on wcześniejszy niż data wystawienia.

6. Kwoty indywidualne. Jeżeli na zakładce [PIT-36L] uzupełniono kwotę w poz. Darowizny art.26 ust.1 pkt 9 lit. e. to podczas próby modyfikacji kwot indywidualnych pojawiał się komunikat: Error occurs. Działanie poprawiono.

7. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono szczególne przypadki uwzględniania dokumentów na zaliczkach w 2022 r.

8. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono wykazywanie kwoty zapłaconych wierzytelności w kolejnym roku na zaliczkach na PIT w przypadku płatności w ratach, gdzie ostatniej zapłaty dokonano w kolejnym roku.

9. Księgowość kontowa. Korekta podatku dochodowego. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Skorygowano w m-c/kw dla miesiąca w nowym roku kalendarzowym.

10. Księgowość kontowa. Po zaznaczeniu/odznaczeniu parametru w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry automatycznie zaznaczany był parametr Automatyczne zakładanie kont słownikowych dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. Działanie poprawiono.

11. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Podczas księgowania listy płac za pomocą makra @OpisAnlPPKP oraz @OpisAnlPPKF nie były pobierane kwoty dla elementu wypłaty Podstawa ZUS opodatk. zagr. Działanie poprawiono.

12. Księgowość kontowa. Dzienniki. Zoptymalizowano wydruk Lista księgowań na kontach/ analityczne.

13. Rejestry VAT. W momencie uruchamiania usługi Comarch OCR w Rejestrze VAT, okres obrachunkowy wybrany w menu Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy zmieniały był na domyślny okres obrachunkowy wskazany w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa. Działanie poprawiono.

14. Ewidencja dodatkowa. Po założeniu nowej kartoteki kontrahenta z poziomu zakładki [Ogólne] na dokumencie w Ewidencji dodatkowej, na zakładce [Kontrahent] nie był uzupełniany kod kontrahenta. Działanie poprawiono.

15. Środki trwałe. Na karcie wyposażenia podczas próby podglądu na zakładce [Dokumenty] pozycji dodanej z Rejestru VAT lub Ewidencji dodatkowej pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

16. Biuro Rachunkowe. Wysyłka pliku JPK_V7(21) za styczeń 2022. W przypadku, gdy w bazie został dodany plik JPK_V7 za styczeń 2022 w wersji 21 to podczas wysyłki pliku z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe pojawiała się informacja, że plik został wysłany mimo, że wysyłka nie została wykonana. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?