Płace i Kadry

image_print

Nowości

1. Składka zdrowotna dla właścicieli – rozliczenie kwartalne oraz zasady uproszczone. Umożliwiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej, dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym w cyklach kwartalnych oraz na zasadach uproszczonych na podstawie danych o przychodzie/dochodzie pobranych z danych księgowych. Dane dotyczące kwoty przychodu/dochodu, która będzie uwzględniona przy wyliczaniu podstawy składki zdrowotnej będą pobierane z Zestawienia dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych oraz Zestawienia przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu utworzonych w modułach księgowych. Zestawienia można dodać z poziomu listy zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-28 na zakładce Zestawienie dochodów/przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Jeśli w momencie naliczania wypłaty zestawienia nie będzie zostanie ono automatycznie dodane. Zestawienie zawiera dane dotyczące kwoty dochodu/przychodu oraz składek społecznych. Aby zestawienie automatycznie zostało naliczone właściciel musi mieć uzupełnione dane dotyczące działalności (udziały) w kwotach deklaracji właściciela za każdy miesiąc.

W przypadku, gdy właściciel rozlicza się miesięcznie dane do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej także będą pobierane z zestawienia, a nie z zaliczki na PIT-36/PIT-36L oraz PIT-28 jak do tej pory. Zestawienia zostaną automatycznie dodane podczas naliczenia zaliczki podatku lub wypłaty.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skala, podatek liniowy) zestawienie dochodu pod składki zdrowotne zawiera dane dotyczące dochodu i składek społecznych narastająco od początku roku. Kwota z pola Dochód dla składki zdrowotnej za poprzedni miesiąc, w stosunku do miesiąca, za który liczymy wypłatę, po pomniejszeniu o dochód uwzględniony przy liczeniu podstawy składki zdrowotnej w wypłatach za poprzednie miesiące roku składkowego będzie stanowił dochód do wyliczenia składki zdrowotnej w danym miesiącu.

W zestawieniu przychodów pod składki zdrowotne generowanego, gdy właściciel jako formę opodatkowania ma ryczałt przychód dla danych stawek procentowych będzie wykazywany za każdy miesiąc oddzielnie. W pozycji Przychód narastająco dla składki zdrowotnej będzie zaprezentowana suma przychodu z dodanych zestawień od początku roku pomniejszone o składki społeczne. Kwota z tego pola zostanie uwzględniona przy wyliczania podstawy składki zdrowotnej. W przypadku rozpoczęcia w trakcie roku pobierania danych do wyliczenia podstawy zdrowotnej z danych księgowych przed naliczeniem wypłaty należy dodać zestawienia przychodu (dla formy opodatkowania ryczałt) za miesiące, za które dane do tej pory kwoty były wprowadzane ręcznie w danych właściciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zestawień przychodów/dochodów do wyliczeń składki zdrowotnej są dostępne tutaj.

2. PIT- 2. Dostosowano wydruk PIT- 2 do wzoru obowiązującego od 24.03.2022 roku.

3. Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych. Wprowadzono dla elementów będących przychodem PPK dla umów cywilnoprawnych dziedziczenie opisu analitycznego z umowy cywilnoprawnej, z którą jest wypłacany.

Zmiany

1. Umowa cywilnoprawna. Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce [1. Ogólne] w symulacji wypłaty umowy oraz podczas wyliczania kwoty brutto umowy od podanej netto będą uwzględniane zasady dotyczące naliczania zaliczki podatku wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo program będzie sprawdzał ustawienie parametru Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku znajdującego się na formularzu danych pracownika.

Poprawiono

1. Naliczanie wypłat:

  • W przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty za dany okres wykonano aktualizację zapisu nie wpływającą na wynagrodzenie np. dotyczącą zmiany stanowiska i następnie naliczono wypłatę za kolejny miesiąc na liście płac z opcją Mies. wstecz przy zaznaczonym parametrze: Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania’ nadmiarowo naliczało się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer. Działanie poprawiono.
  • W przypadku naliczenia dwóch wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych na jednej liście płac informacja o zaliczce podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach jako suma z dwóch umów była wykazywana w jednej wypłacie, a powinna być zapisana odpowiednio w każdej wypłacie. Działanie poprawiono.
  • W sytuacji, gdy pracownik miał naliczone wynagrodzenie z tytułu etatu oraz umowy cywilnoprawnej składka zdrowotna z tym samym kodem tytułu ubezpieczeń składka zdrowotna nie była uzgadniana globalnie w rezultacie dla niektórych kwot była wyższa niż 9%. Działanie poprawiono.
  • Gdy pracownik 31.12.2021 miał urlop wypoczynkowy, a od 01.01 zwolnienie lekarskie, w tym z przyczyną: leczenie szpitalne nieprawidłowo naliczał się procent zasiłku chorobowego za okres przebywania w szpitalu. Działanie poprawiono.
  • Gdy pracownik kontynuuje zwolnienie chorobowe od zeszłego roku i w bieżącym roku przebywał w szpitalu w niektórych przypadkach zasiłek chorobowy za ten okres naliczał się w wysokości 80%, a nie 70%. Działanie poprawiono.

 

2. Deklaracja ZUS DRA. W przypadku gdy Właściciel mający formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał składki na podstawie przychodu z poprzedniego roku, a ten przychód wynosił 0 w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA nie zaznaczała się informacja – Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Działanie poprawiono.

3. Składka zdrowotna właściciela. W przypadku gdy właściciel miał formę opodatkowania zasady ogólne – podatek według skali lub zasady ogólne – podatek liniowy i miał anulowaną w wypłacie korygującej wartość podstawy składki zdrowotnej była nadmiarowo pomniejszana o dochód z wypłaty anulowanej. Działanie poprawiono.

4. Termin płatności deklaracji ZUS DRA. W przypadku, gdy deklaracja ZUS DRA była naliczana z poziomu modułu Biuro Rachunkowe w deklaracji na zakładce 3. Płatności ustawiał się 15 dzień miesiąca, mimo, że w konfiguracji programu był wprowadzony inny termin. Działanie poprawiono.

5. e-Teczka. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne skracające czas wyświetlania listy dokumentów oraz jej edycji przy dużej liczbie dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?