Usługi złożone

image_print

Aby usprawnić proces fakturowania, w programie możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych.

Funkcjonalność jest dostępna dla usług złożonych, które mają na swojej karcie zaznaczony parametr Pobieranie składników na FS/PA.

Karta usługi złożonej

Ustalenie szczegółowych warunków sprzedaży takiej usługi, w tym również modyfikacja receptury pobranej z karty usługi, możliwe są z poziomu formularza Faktury Sprzedaży oraz Paragonu. W oknie edycji pozycji, na zakładce [Składniki], użytkownik może zmienić skład receptury, wybrać inną, spośród dostępnych dla tej usługi lub też wprowadzić ręcznie składniki, jeżeli dla usługi nie utworzono żadnej receptury. Z poziomu podglądu pozycji dokumentu, na zakładce [Składniki] istnieje także możliwość eksportu/importu składników receptury poprzez ikonę Składniki receptury znajdującą się na wstążce

Dla wszystkich składników możliwe jest określenie: ilości, jednostki miary oraz magazynu. Jeśli w skład usługi złożonej wchodzi usługa prosta, użytkownik może określić jej koszt, wpisując odpowiednią wartość w kolumnie Wartość zakupu.

Magazyn dla ręcznie dodanych składników ustawiany jest zgodnie z aktualnie podanym magazynem dla usługi złożonej.

Okno pozycji dokumentu

Jeżeli usługa złożona zostanie dodana na WZ, RO lub FPF, po przekształceniu do FS/PA dla usługi ustawiana jest domyśla receptura.

Składniki usługi złożonej po zatwierdzeniu FS/PA bez dokumentów magazynowych są rezerwowane lub pobierane zgodnie z ustawieniem inicjacji dokumentu w konfiguracji.

Po przekształceniu Faktury Sprzedaży lub Paragonu do dokumentów magazynowych, automatycznie tworzony jest Rozchód Wewnętrzny na wszystkie składniki usługi złożonej (również usługi proste). Data na RW jest ustawiana zgodnie z parametrem Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane w Konfiguracji. Jeżeli na FS/PA oprócz usługi złożonej znajdują się również inne towary, wygenerowane zostaną dwa rodzaje dokumentów – RW dla składników usługi złożonej oraz WZ dla pozostałych towarów.

Jeżeli usługa złożona zostanie dodana najpierw na Wydaniu Zewnętrznym, jej składniki zostaną pobrane dopiero po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży i zatwierdzeniu jej.

Uwaga
Usługi złożone oraz ich składniki nie są agregowane na dokumentach.

Faktury i Paragony, dla których zostanie utworzony dokument magazynowy dla składników, otrzymają status RW.

Aby przekształcić FS/PA do dokumentów magazynowych lub zapisać FS/PA z pobraniem, na magazynie muszą być dostępne wszystkie składniki.

Rozchód Wewnętrzny dla składników usługi

Wszystkie dokumenty RW utworzone dla składników usługi złożonej dostępne są na liście Rozchodów Wewnętrznych ze statusem FS lub PA. Powiązania między RW oraz FS/PA widoczne są na formularzach tych dokumentów na zakładce [Dokumenty].

Dokumenty RW powiązane z dokumentami handlowymi oraz korekty do takich RW można wyfiltrować korzystając z filtra Skojarzone z FS/PA, dostępnego na liście Rozchodów w filtrze zaawansowanym.

W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Dokumenty użytkownik może przypisać odrębny schemat numeracji dla RW powiązanych z Fakturą Sprzedaży lub Paragonem.

Koszt usługi

Rzeczywisty koszt usługi złożonej wyliczany jest na podstawie składników pobranych dokumentem RW. Na Rozchód Wewnętrzny przenoszone są zarówno towary, jak i usługi wchodzące w skład usługi złożonej. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia kosztu ręcznie, nie jest brany pod uwagę również koszt wpisany na karcie usługi złożonej na zakładce [Dodatkowe].

Rzeczywisty (w przypadku FS/PA z pobraniem) lub symulowany (dla FS/PA rezerwujących towar) koszt usługi złożonej jest widoczny podczas edycji pozycji na zakładce Składniki oraz jest uwzględniany przy wyliczaniu zysku z całej transakcji pod przyciskiem . Po wygenerowaniu dokumentów magazynowych, koszt zakupu składników jest aktualizowany na podstawie rzeczywistych kosztów pobranych zasobów oraz jest przepisywany do pola Koszt zakupu na zakładce [Szczegóły].

Jeżeli w konfiguracji zaznaczono parametr Konwersja FS/PA/PF/PZ do WZ – przenoś usługi na WZ, wtedy usługa wraz z kosztem zakupu pojawi się na Wydaniu Zewnętrznym. Ponieważ koszt dotyczący tej samej usługi pojawi się dwukrotnie w programie (na WZ oraz RW), należy mieć to na uwadze podczas obliczania kosztów rozchodu na podstawie dokumentów magazynowych.

W raportach RKZ faktury powiązane z Rozchodem Wewnętrznym uwzględniane są po zaznaczeniu parametru FS z WZ(RW).

Jeżeli Paragon z usługą złożoną zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, koszt usługi będzie widoczny zarówno na PA, jak i FS. Po wygenerowaniu dokumentów magazynowych zostanie zaktualizowany na każdym dokumencie zgodnie z kosztem pobranych towarów.

Usługa złożona a kaucje

Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na Fakturze lub Paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce Kaucje lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA.

Korekta ilości

W przypadku korygowania usługi złożonej na Fakturze lub Paragonie, korektę ilości dla składników będących na Rozchodzie Wewnętrznym należy wykonać oddzielnie z poziomu listy RW. Jeżeli na dokumencie handlowym znajduje się taka usługa, program wyświetli przed wykonaniem korekty komunikat: Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.

Wykonanie korekty do RW nie powoduje automatycznego korygowania składników na FS/PA. Korekta do RW będzie jednak uwzględniona przy wyliczaniu kosztu z transakcji pod przyciskiem  po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj korekty.

Uwaga
Korygowanie Faktur lub Paragonów, na których znajdują się usługi złożone, możliwe jest dopiero po wygenerowaniu dla nich dokumentów magazynowych.

Anulowanie dokumentów

Anulowanie dokumentu RW powiązanego z Fakturą lub Paragonem nie jest możliwe. Operacja ta jest możliwa jedynie poprzez anulowanie FS/PA. Przy anulowaniu dokumentu handlowego pojawi się pytanie, czy anulować również powiązane dokumenty magazynowe. Po udzieleniu odpowiedzi Tak, program anuluje paragon lub fakturę, oraz wszystkie powiązane WZ i RW. Po wybraniu Nie, dokumenty magazynowe pozostaną w bazie.

Import/eksport danych

Zaznaczenie parametru Pobieranie składników FS/PA oraz receptura usługi przenoszone są:

  • podczas importu Cennika pomiędzy bazami z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych,
  • podczas eksportu/importu Cennika do/z pliku XML.

Czy ten artykuł był pomocny?