Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie ERP lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

 • ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji

Natomiast zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są widoczne na liście zamówień sprzedaży, jeżeli posiadają stan Zatwierdzony lub Zrealizowany oraz wskazano na nich sklep/centrum, do którego należy dane stanowisko POS jako punkt odbioru.
Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS (przykładowo operacja anulowania) również jest synchronizowana.

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data utworzenia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • [Faktura zaliczkowa] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji fakturę zaliczkową. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura zaliczkowa.
 • [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
 • [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Nr obcy – pole edytowalne
 2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Obsługa pozycji
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
 7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
 8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
 9. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 10. Punkt odbioru – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:
  • Dostawa do domu – zawiera adresy wybranego na dokumencie kontrahenta z możliwością wprowadzenia nowego przez opcję [Dodaj adres]. W przypadku wybrania na dokumencie innego odbiorcy niż nabywca, wyświetlone adresy pobrane są z karty odbiorcy. Po zatwierdzeniu uzupełnionych danych adresowych użytkownik zostaje przeniesiony na formularz zamówienia, a na przycisku [Punkt odbioru] wyświetlana jest nazwa kontrahenta, którego adres odbioru został wybrany dla zamówienia. W przypadku zmiany kontrahenta lub usunięcia odbiorcy na zamówieniu przycisk [Punkt odbioru] zostanie wyczyszczony
  • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
  • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
  • Adresy kontrahentów zdefiniowane jako punkty odbioru – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu

  W oknie Wybierz punkt odbioru:

  • dostępny jest filtr ułatwiający wyszukiwanie po nazwie punktu odbioru i adresie (miasto, ulica, kod pocztowy)
  • w polu Aktualnie wybrany wyświetlany jest aktualnie wybrany punkt odbioru
  • przycisk [Wyczyść] pozwalający na wyczyszczenie wybranego punktu odbioru

  Punkt odbioru może zostać zmieniony do momentu zatwierdzenia zamówienia.

 11. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 12. Forma – podpowiada się domyślna forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.
 13. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany
 14. Data realizacji – data realizacji zamówienia
 15. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
 • [Kupony] – wskazuje kupon rabatowy
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje po zatwierdzeniu zamówienia fakturę zaliczkowąLista zamówień i ofert sprzedaży zawiera poniższe przyciski:

 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • [Faktura zaliczkowa] – generuje fakturę zaliczkową do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura zaliczkowa.
 • [Paragon] – generuje paragon do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
 • [Faktura] – generuje fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura sprzedaży.

Generowanie dokumentu

Zamówienie sprzedaży można przekształcić:

 • do dokumentu faktury sprzedaży
 • do dokumentu paragonu, jeżeli do ZS nie została wygenerowana faktura zaliczkowa

Generowanie dokumentu do ZS dostępne jest dla zamówień:

 • zatwierdzonych
 • będących w realizacji

W zależności od ustawienia parametru Kopiuj ilości z zamówienia w systemie ERP, na tworzony dokument handlowy zostaną przeniesione wszystkie niezrealizowane pozycje zamówienia, przy czym:

 • Przy zaznaczonym parametrze – z ilościami pozostającymi do realizacji. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnych artykułów na dokument. Dodane artykuły są oznaczone kolorem zielonym.
 • Przy odznaczonym parametrze – z ilościami zerowymi. Aby była możliwość zatwierdzenia dokumentu FS/PAR, dokument ten musi zawierać co najmniej jedną pozycję o ilości różnej od zera. Na formularzu dokumentu zamówienia dostępny jest przycisk [Kopiuj ilości z ZS] umożliwiający przeniesienie niezrealizowanych ilości z zamówienia. Użytkownik ma możliwość dodawania artykułów, dzięki czemu ilości na pozycjach będą ulegać zmianie. Dodane artykuły, których nie ma na dokumencie, są oznaczone kolorem zielonym.

Na generowanym dokumencie:

 • przenoszone są promocje pakietowe naliczone na. W przypadku dodania kolejnych artykułów na generowanym dokumencie, promocje pakietowe zostaną naliczone tylko na te dodane elementy. Modyfikacja ilości lub usunięcie elementu z naliczoną promocją pochodzącego z zamówienia powoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowych. Czy chcesz kontynuować?”. Wybranie opcji Tak spowoduje naliczenie promocji pakietowych od nowa przy ujęciu wszystkich elementów dokumentu handlowego i ich ilości. Natomiast wybranie opcji Nie spowoduje brak wprowadzenia zmian (brak przeliczenia promocji pakietowych, brak zmiany ilości).
 • realizacja sprzedaży artykułu nieaktywnego jest możliwa wyłącznie na pozycji (ilości) przeniesionej z zamówienia
 • faktury sprzedaży kierunek naliczania VAT pobierany jest z zamówienia sprzedaży
 • paragonu kierunek naliczania VAT określany jest na definicji typu dokumentu Paragon z poziomu systemu ERP
 • na podstawie zamówienia zawierającego pozycje zmodyfikowane po zatwierdzeniu lub będącego w czasie realizacji rabaty nie są na nowo przeliczane
 • przeniesione wartości atrybutów z dokumentu pierwotnego nie będą podlegać modyfikacji. Możliwość określania wartości atrybutów będzie dostępna wyłącznie dla atrybutów przypiętych do dokumentu handlowego czy pozycji dokumentu.

Podgląd

Na podglądzie dokumentu zamówienia sprzedaży prezentowana jest dodatkowa kolumna Ilość do wydania, która przedstawia różnicę między aktualną ilością z zamówienia sprzedaży, a ilościami znajdującymi się na dokumentach wygenerowanych do tego zamówienia (PAR/FS).

Wyłączenie pozycji z realizacji

Na stanowisku POS nie ma możliwości wyłączenia pozycji zamówienia z realizacji, ale w aplikacji można kontynuować tak zmodyfikowany dokument. Zmiany wprowadzone w systemie ERP związane z wyłączeniem pozycji lub modyfikacjami na zatwierdzonym dokumencie ZS są przesyłane do aplikacji.
Do zamówienia sprzedaży:

 • można wystawić faktury zaliczkowe (FSL)
 • można dodać dowolną ilość zaliczek, jednak suma zaliczek nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia

Płatności do faktur zaliczkowych mogą być realizowane dowolną formą płatności dostępną dla danego stanowiska POS i operatora. Kierunek naliczana VAT faktur zaliczkowych ustalany jest zawsze od wartości brutto dokumentu.

W celu wygenerowania faktury zaliczkowej, należy na liście zamówień i ofert sprzedaży zaznaczyć zamówienie sprzedaży, a następnie wybrać przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa].

Na formularzu dodawanej faktury zaliczkowej znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Zamówienie – numer zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 2. Wartość zamówienia – wartość zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 3. Poprzednie zaliczki – suma już dodanych zaliczek do zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość
 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu
 7. Zaliczka – należy wprowadzić wartość zaliczki w postaci:
  • procentowej
  • kwoty

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności.
Na wydruku dokumentu ZS prezentowana jest informacja o wpłaconych zaliczkach (do tego dokumentu) w sekcji Forma płatności.

W systemie ERP można określić sposób rozliczania zaliczek przy pomocy parametru Odliczaj zaliczki w 100%:

 • przy zaznaczonym parametrze – na fakturze sprzedaży generowanej do dokumentu ZS powiązanego z FSL kwota zaliczki jest prezentowana pod sumaryczną wartością wszystkich pozycji na dokumencie w polu Zaliczki. W przypadku niezgodności kontrahentów na ZS i wystawionej do niego FSL, podczas próby wygenerowania faktury sprzedaży pojawi się komunikat: „Istnieją nierozliczone zaliczki powiązane z zamówieniem. Sprawdź zgodność danych kontrahenta na wystawionych fakturach zaliczkowych oraz fakturze końcowej.”
 • przy odznaczonym parametrze – użytkownik ma możliwość ręcznego odliczenia zaliczek na generowanej fakturze sprzedaży, jeśli do powiązanego dokumentu zamówienia sprzedaży jest wystawiona co najmniej jedna FSL na tego samego kontrahenta, który został wybrany na fakturze sprzedaży.

Przy pomocy przycisku [Faktury zaliczkowe] można przejść na listę dokumentów FSL zawężoną do tych dokumentów FSL, które są powiązane z zamówieniem, do którego generowana jest faktura.

Na liście faktur zaliczek prezentowane są pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Informacje na temat wartości:
  • faktury
  • dostępnych zaliczek
  • odliczanych zaliczek
  • faktury po odliczeniu zaliczek
 2. Lista dokumentów zawierająca kolumny:
  • Numer
  • Data utworzenia
  • Zaliczka
  • Kwota maksymalna
  • Kwota odliczana
  • % zaliczki
 3. Odlicz zaliczki – pole umożliwiające wprowadzenie wartości odliczanych zaliczek w postaci procentowej lub kwotowej.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów FSL na podstawie numeru systemowego dokumentu.
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Data wystawienia

Przy braku połączenia z usługą synchronizacji danych (tryb pracy offline) generowanie dokumentu handlowego do ZS wywoła komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Wówczas operator może wystawić dokument handlowy, ale nie zostanie on powiązany z danym ZS ani nie zostaną na nim uwzględnione faktury zaliczkowe. Tak wygenerowany dokument handlowy w polu Numer obcy ma wprowadzony numer zamówienia.
Operacje wykonywane na:

 • zamówieniach wystawionych na stanowisku POS oraz zsynchronizowanych z systemu ERP,
 • zamówieniach wystawionych w systemie ERP i przesłanych na stanowisko POS,
 • zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS,

wymagają połączenia z usługą synchronizacji danych (praca w trybie online). W przypadku takich zamówień, przy próbie:

 • zmiany statusu,
 • otwarcia,
 • zamknięcia,
 • anulowania,

wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,
następuje połączenie online z systemem ERP, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia.
W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie ERP) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”.
Przy obsłudze online wersja zamówienia w ERP powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu systemu ERP, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana.
W przypadku braku połączenia nadal jest możliwość:

 • wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
 • wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z systemu ERP. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

W przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.