1

Raporty fiskalne

Funkcja raportów fiskalnych umożliwia wywołanie ich bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch Retail POS. Raporty fiskalne znajdują się w [Raporty i rozliczenia] → [Raporty fiskalne].

 

Kafle raportów fiskalnych
Kafle raportów fiskalnych

 

Dostępne są dwa rodzaje raportów:

 • Raport dobowy – raport z drukarki fiskalnej wykonywany na koniec dnia pracy powodujący wydruk danych na paragonie i zapisanie ich do pamięci fiskalnej
 • Raport okresowy – raport uzyskiwany z drukarki fiskalnej umożliwiający wydrukowanie danych z określonego czasu zawartych w pamięci fiskalnej

Wydruk raportu okresowego wymaga podania zakresu dat, za który ma zostać wygenerowany.

 

Wybór zakresu dat dla raportu fiskalnego
Wybór zakresu dat dla raportu fiskalnego
Podsumowanie stanowiska

Okno Podsumowanie stanowiska dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska]. Podzielone jest na cztery główne zakładki:

W oknie użytkownik może:

 

Okno Podsumowanie dnia
Okno Podsumowanie stanowiska

 

W lewym górnym rogu okna prezentowana jest data aktualnie otwartego podsumowania stanowiska. Domyślnie jest to data bieżąca. Po wybraniu pola z datą pojawi się okno kalendarza, które pozwala na wyświetlenie podsumowania na wskazany przez użytkownika dzień.

 

Wybór zakresu dat dla sesji operatora
Wybór zakresu dat dla sesji operatora

 

Jeżeli na stanowisku POS w ramach danego dnia utworzonych zostało więcej niż jedna sesja operatora tzn. nastąpiło zamknięcie dnia, a następnie ponowne jego otwarcie, to po wybraniu takiego dnia zostanie wyświetlona lista dostępnych sesji.

 

Okno wyboru sesji użytkownika
Okno wyboru sesji użytkownika

 
Przepływy gotówkowe

Zakładka Przepływy gotówkowe, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje przepływy gotówkowe dla danej sesji wraz z następującymi informacjami:

 • Stan początkowy gotówki – kwota wprowadzona na otwarciu dnia
 • Różnica na otwarciu dnia – nie jest uwzględniana w stanie kasy
 • Wpłata na otwarciu dnia
 • Wpłaty – z podziałem na wpłaty ręczne oraz wpłaty wynikające ze sprzedaży
 • Wypłaty – z podziałem na wypłaty ręczne, wypłaty wynikające ze zwrotów oraz reszty (w przypadku uruchomionej funkcjonalności rejestracji reszty)

 

 

Okno Przepływy gotówkowe
Okno Przepływy gotówkowe
Podsumowanie stanu kasy

Zakładka Podsumowanie stanu kasy, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, przedstawia podsumowanie wszystkich płatności dokonanych na stanowisku POS. Na liście prezentowane są zależności między wpłatami/wypłatami dla każdej użytej formy płatności.

Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Forma płatności
 • Liczba płatności
 • Wpłaty
 • Wypłaty
 • Suma

Domyślnie ukryte:

 • Wpłaty ręczne
 • Wypłaty ręczne
 • Zwroty
 • Sprzedaż

 

Okno Podsumowanie stanu kasy
Okno Podsumowanie stanu kasy
Podsumowanie sprzedaży

Zakładka Podsumowanie sprzedaży, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje dane dotyczące transakcji handlowych w ramach danej sesji.

Okno Podsumowanie sprzedaży
Okno Podsumowanie sprzedaży

Na zakładce dostępne są następujące informacje:

 • Sprzedaż łącznie – wartość wystawionych paragonów i faktur bez uwzględnienia zaliczek oraz faktur wygenerowanych do paragonu
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – nie obejmuje bonów wydanych w procesie korekt oraz w formie reszty
 • Korekty – wartość wystawionych korekt dokumentów bez uwzględnienia korekt zaliczek
 • Średnia wartość sprzedaży
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – liczona jako suma ilości ze wszystkich pozycji na dokumencie handlowym bez względu na wykorzystanie różnych jednostek miary
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba sprzedanych artykułów – wyliczana jest suma pozycji dokumentów handlowych ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
 • Procent udzielonych rabatów – wartość procentowa ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów
 • Liczba wystawionych korekt
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie

Dodatkowo, jeżeli na POS zostały zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy prezentująca następujące pola:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej

Sekcja Program lojalnościowy

Ponadto, jeżeli została skonfigurowana usługa bramek, w oknie widoczna jest sekcja Licznik wejść zawierająca dane:

 • Ilość wejść w ciągu dnia
 • Ilość wejść w ciągu ostatniej godziny

Sekcja Licznik wejść
Sprzedaż per kategoria produktu

Uwaga
Prezentacja danych związanych z tym zestawieniem konfigurowana jest po stronie systemu ERP.

Zakładka Sprzedaż per kategoria produktu, dostępna w oknie Podsumowanie stanowiska, prezentuje sprzedaż w wybranej sesji, w podziale na grupy artykułów według domyślnej kategorii podziału. Lista wyświetla tylko te grupy artykułów, dla których wartość sprzedaży w wybranej sesji jest większa od zera. W kolumnie Wartość sprzedaży przedstawiana jest sumaryczna wartość końcowa brutto elementów dokumentów handlowych z wybranej sesji bez uwzględniania zwrotów (korekt).

 

Okno Sprzedaż per kategoria produktu
Okno Sprzedaż per kategoria produktu
Lista dokumentów KP/KW

W celu przejścia na listę dokumentów kasowych (KP/KW) należy wybrać:

 • [Raporty i rozliczenia] → [Lista KP/KW]
 • [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Lista KP/KW]

 

Kafel [Lista KP/KW]
 

Lista zawiera dokumenty kasowe wystawione ręcznie na stanowisku POS. W systemie ERP można określić, czy dokumenty kasowe wystawione poza stanowiskiem POS:

 • mają być prezentowane w aplikacji
 • mają wpływać na stan kasy stanowiska POS

Uwaga
Na liście nie są widoczne operacje kasowo-bankowe powiązane z dokumentami handlowymi, przykładowo z paragonem lub fakturą sprzedaży.

 

Lista dokumentów KP/KW
Lista dokumentów KP/KW

 

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
 • Wartość
 • Data

Okno Dokumenty kasowe zawiera również następujące przyciski:
Dodawanie dokumentu KP/KW

Dodawanie dokumentów KP/KW możliwe jest z poziomu:

 

Dokument KP
Dokument KP

 

Na formularzu dodawanego dokumentu KP/KW znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w dostępnej dla stanowiska POS walucie
 2. Forma płatności – dostępna do wyboru forma płatności typu Gotówka, Karta, Bon
 3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.
 4. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym czego dotyczy wystawiany dokument, przykładowo pomyłka w formie płatności, wypłata dla konwojenta
 5. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dokumentu KP/KW znajdują się następujące przyciski:

 • [KP]/[KW] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. W przypadku wybrania formy płatności typu Bon, przełączenie pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty spowoduje wybranie formy płatności Gotówka.
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument. Przycisk dostępny tylko na podglądzie KP/KW
 • [Zlicz kasę] – otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne jak okno, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie KP/KW formę płatności oraz walutęLista transakcji

Okno Lista transakcji dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Lista transakcji].

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna tylko we współpracy z terminalem płatniczym Ingenico (dotyczy francuskiej wersji bazy).

Kafel [Lista transakcji]
W oknie istnieje możliwość obsłużenia sytuacji, w których stanowisko POS uległo awarii i zachodzi potrzeba wycofania transakcji:

 • po jego ponownym uruchomieniu
 • na innym stanowisku POS w ramach danego centrum

Lista transakcji kartami płatniczymi

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Data operacji
 • Kod kasjera
 • Kwota
 • Waluta
 • Status – przyjmuje wartości: atność, Anulowanie płatności, Zwrot, Anulowanie zwrotu

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie kwoty oraz kodu kasjera.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Kwota
 • Kasjer
 • Waluta
 • Status

Z poziomu listy operator posiadający odpowiednie uprawnienie ma możliwość:

 • przy pomocy przycisku [Cofnij] – wycofania zrealizowanej kartą płatniczą transakcji. Wycofanie transakcji możliwe jest na każdym stanowisku POS w danym centrum.
 • przy pomocy przycisku [Zwrot ręczny] – wycofania transakcji, która nie jest dostępna/zarejestrowana w aplikacji

Okno ręcznego wycofania transakcji

Uwaga
Dane z listy transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi nie są synchronizowane do systemu ERP.
Podsumowanie sklepu (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Podsumowanie sklepu nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Okno Podsumowanie sklepu dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie sklepu]. Umożliwia ono podgląd podsumowania sprzedaży dla danych pochodzących ze stanowisk POS przypisanych do danego centrum.

Uwaga
Kafel [Podsumowanie sklepu] jest domyślnie ukryty. Widoczność kafla określana jest w systemie ERP.

Kafel [Podsumowanie sklepu]
Uwaga
Funkcjonalność wymaga pracy w trybie online.

W oknie Podsumowanie sklepu widoczne są dwa przyciski:

 • [Dzienne] – prezentuje podsumowanie za bieżący dzień
 • [Okresowe] – możliwe wybranie zakresu podsumowania za pomocą kalendarzy: Data od, Data do

Okno Podsumowanie sklepu

W oknie prezentowane są dane dotyczące dokumentów w stanie Zatwierdzonym oraz Zafiskalizowanym:

 • Sprzedaż łącznie – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
 • Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
 • Wartość sprzedanych bonów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Korekty – wartość brutto obliczana w walucie systemowej na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Średnia wartość sprzedaży – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Średnia wartość sprzedanych produktów – wartość brutto obliczana w walucie systemowej jako iloraz całkowitej sprzedaży oraz liczby sprzedanych artykułów (dotyczy pozycji dokumentów, a nie ilości artykułu w danej jednostce miary na dokumencie)
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych – uwzględnia dokumenty PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów)
 • Liczba sprzedanych artykułów – obliczana jako liczba pozycji dokumentów (ze względu na możliwe użycie różnych jednostek miary)
 • Procent udzielonych rabatów – procentowa wartość ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
 • Liczba sprzedanych bonów – uwzględnia PAR, FS oraz DN (z wyjątkiem faktur generowanych do paragonów oraz bonów wydanych jako reszta lub zwrot pieniędzy)
 • Liczba wystawionych korekt – uwzględnia KIPAR, KIFS oraz korekty ręczne (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
 • Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów). W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby zwróconych oraz sprzedanych artykułów
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie – iloraz liczby sprzedanych artykułów oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych, przedstawiony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

 Dodatkowo, jeżeli na stanowisku POS są zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy:

 • Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
 • Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych
 • Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej. W nawiasie prezentowana jest wartość procentowa ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej oraz liczby wystawionych dokumentów handlowych

W sekcji Licznik wejść prezentowane są wartości:

 • Współczynnik konwersji – procentowa wartość ilorazu liczby wystawionych dokumentów handlowych oraz liczby wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu dnia
 • Liczba wejść w ciągu ostatniej godziny