Instalacja i konfiguracja aplikacji

Instalacja aplikacji Comarch Retail POS odbywa się za pomocą narzędzia Comarch ERP Auto Update.

Po uruchomieniu Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

  1. Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail.
Rysunek 1 Dodanie produktu Comarch Retail
  1. Dla produktu Comarch Retail dodać komponent Comarch Retail POS.
Rysunek 2 Dodanie komponentu Comarch Retail POS
  1. Skonfigurować komponent Comarch Retail POS.Okno konfiguracji otwierane jest poprzez zaznaczenie komponentu oraz wybranie z głównego menu przycisku [Konfiguracja]. W oknie należy wprowadzić dane dotyczące połączenia bazy danych stanowiska POS.
Rysunek 3 Konfiguracja komponentu Comarch Retail POS
   • Nazwa serwera – nazwa serwera wraz z instancją, na którym zostanie utworzona baza danych
   • Nazwa bazy danych – domyślnie podpowiada się POSDB_[kod_profilu]
   • Dane do logowaniaLogin, Hasło

Przycisk [Test połączenia] umożliwia sprawdzenie nawiązania połączenia ze wskazanym serwerem.

Uwaga
Z jednej bazy lokalnej może korzystać tylko jedno stanowisko POS.
 1. Zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji produktów przez wybranie odpowiednio przycisku [Zapisz], a następnie [Zamknij].
  Rysunek 4 Przyciski [Zapisz] oraz [Zamknij] w oknie Konfiguracja
 2. W głównym oknie aplikacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • [Pobierz] – spowoduje, że produkt zostanie zapisany w katalogu podanym w konfiguracji, domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania dostępny staje się przycisk [Instaluj].
  • [Pobierz i instaluj] – produkt jest automatycznie instalowany po zakończeniu pobierania.

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji, w oknie głównym instalatora pojawi się odpowiedni komunikat, a na pulpicie Windows oraz w menu Start pojawią się skróty do aplikacji Comarch Retail POS.

Rysunek 6 Produkt Comarch Retail wraz z komponentem Comarch Retail POS

Szczegółowe omówienie instalacji produktów znajduje się w sekcji Comarch ERP Altum Auto Update.

Czy ten artykuł był pomocny?