Zarządzanie sejfem (Enterprise)

Zarządzanie sejfem (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność współpracuje z Comarch ERP Enterprise

Funkcjonalność Zarządzanie sejfem jest dostępna w przypadku pracy zmianowej na stanowisku POS. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla sklepów, w których dochód ze sprzedaży jest przekazywany na koniec dnia kierownikowi i przechowywany w specjalnie przeznaczonym miejscu na zapleczu. Z tego względu podczas zamykania zmiany nadmiar gotówki, a także płatności bonami zewnętrznymi oraz czekami są automatycznie wpłacane do sejfu, a stan kasy operatora jest o nie pomniejszany.

Uwaga
Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez aktywowanie parametru Obsługa sejfu w systemie ERP.
Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem Dostępu do stanu sejfu dostępne są z poziomu systemu ERP.
Uwaga
Z poziomu systemu ERP można ustalić limit wartościowy oraz limit czasowy dla stanu sejfu, dzięki czemu wyświetlone zostanie przypomnienie o dokonaniu wypłaty z sejfu do banku.

Jeżeli limit kwoty zostanie osiągnięty w systemie POS zostanie wyświetlony komunikat: „Osiągnięto maksymalny limit stanu sejfu. Maksymalny limit sejfu wynosi: [Ustalona kwota]. Aktualny stan sejfu: [Aktualny stan sejfu]. Wykonaj wypłatę z sejfu do banku”.

 

Sejf

Funkcjonalność Sejf dostępna jest z poziomu głównego menu [Raporty i rozliczenia] -> [Sejf]

Kafel [Sejf]
W oknie Sejf prezentowane jest zestawienie operacji dokonywanych w ramach sejfu. Z tego poziomu istnieje możliwość dokonania ręcznej wpłaty lub wypłaty do sejfu oraz przejścia na listę wszystkich transakcji.

Okno Sejf zawiera następujące kolumny:

 • Forma płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Liczba operacji – liczba wpłat i wypłat do/z sejfu
 • Wpłaty – suma kwoty wpłaconej ręcznie i kwoty wynikającej ze sprzedaży gotówką
 • Wypłaty – suma kwoty wypłaconej ręcznie i kwoty wynikającej z wypłaty na początku zmiany
 • Suma – różnica pomiędzy wpłatami a wypłatami w każdej formie płatności
Okno sejfu

W oknie Sejf dostępne są przyciski:

 • [Lista operacji] – otwiera listę transakcji wszystkich operacji wykonanych w ramach sejfu, w sklepie
 • [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
 • [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu
 • [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
 • [Zamknij] – zamyka okno

 

Lista operacji

Listę operacji można otworzyć za pomocą przycisku [Lista operacji] znajdującego się w oknie Sejf.

Lista operacji wykonana w ramach sejfu

Na Liście operacji prezentowany jest Stan początkowy sejfu i Stan sejfu aktualny, a także kolumny:

 • Numer
 • Typ – przyjmuje wartość Przychodowy i Rozchodowy
 • Forma płatności
 • Wartość
 • Data
 • Kasjer

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego operacji poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Typ
 • Wartość
 • Data
 • Forma płatności
 • Kasjer

Okno Lista operacji zawiera następujące przyciski:

 • [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
 • [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
 • [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu

Wpłata/wypłata do/z sejfu

Dokonanie wpłaty/wypłat do/z sejfu możliwe jest:

 • bezpośrednio z okna Sejf
Przycisk [Wpłata do sejfu] z poziomu Sejf
 • z poziomu Listy operacji
Przycisk [Wpłata do sejfu] z poziomu Listy operacji
Wpłata do sejfu

Na formularzu dodawania wpłaty/wypłaty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w dostępnej dla stanowiska POS walucie
 2. Forma płatności
 3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.
Uwaga
Jeżeli płatnik jest ustawiony jako Kontrahent  to wpłaty/wypłaty wpływają wyłącznie na stan sejfu. Natomiast w przypadku kiedy płatnikiem jest Pracownik to wpłaty/wypłaty mają wpływ na stan sejfu i automatycznie na stan szuflady zalogowanego operatora
Przykład
Sprzedaż podczas zmiany kasjera wynosiła 1200 PLN. Na stanowisku POS otrzymał komunikat o maksymalnym stanie kasy wynoszącym 1000 PLN. Kasjer dodaje i zatwierdza dokument wpłaty do sejfu na 200 PLN. W systemie dodawane są dwa dokumenty:

 • Dokument wpłaty do sejfu na kwotę 200 PLN
 • Dokument KW generowany automatycznie i prezentowany na liście KP/KW, który pomniejsza saldo kasy (prezentowana na dokumencie wypłata: -200 PLN)
 1. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym czego dotyczy wpłata/wypłata

Na formularzu wpłaty/wypłaty znajdują się następujące przyciski:

 • [Wypłata z sejfu]/[Wpłata do sejfu] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Zlicz kasę] – otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne do okna, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie wpłaty/wypłaty formę płatności oraz walutę

Czy ten artykuł był pomocny?