Algorytmy zarządzania magazynem

1. Wstęp

Algorytm zarządzania magazynem umożliwia rozmieszczenie towaru w odpowiedniej lokalizacji magazynu, z uwzględnieniem wielkości, nośności oraz zdefiniowanych zakazów/nakazów dla przyjmowanego towaru. Rozmieszczenie to jest proponowane przez aplikację, jednak może zostać zmienione przez operatora. Sprawowana jest przy tym kontrola, która nie pozwoli przyjąć do danej lokalizacji towaru o wielkości bądź nośności przekraczającej parametry dla niej zdefiniowane oraz zakazy/nakazy dla składowanych grup i pojedynczych towarów. Algorytm zarządzania położeniem dotyczy nie tylko towaru przyjmowanego, ale również wydawanego z magazynu.

Podczas przyjęcia towaru (dokumentem AWD) system zaproponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego. Użytkownik ma możliwość ręcznego rozmieszczania towarów poprzez wskazanie odpowiednich lokalizacji. Umieszczenie towaru w danej lokalizacji jest możliwe, jeśli ma ona odpowiednie wymiary, objętość i nośność. Podobnie przy wydaniu/przesunięciu towaru (dokumentem ZWM/MP) system zaproponuje pobranie/wydanie towarów z odpowiednich lokalizacji. Użytkownik może jednak w drodze wyboru wskazać inne lokalizacje.

Wyszukiwanie położeń dla przyjęć/wydań/przesunięć dotyczy najniższych szczebli struktury magazynu (miejsca, położenia, bramy, pola odkładcze – instancje bez obiektów niżej).

2. Konfiguracja magazynu

Konfiguracja algorytmów zarzadzania magazynami dostępna jest po kliknięciu w ikonę elstrmag_iko5. Po wyborze tej opcji zostanie wyświetlona konfiguracja magazynu – (Rys. poniżej).

Z tego poziomu operator ma możliwość dodania nowego rekordu w sekcji algorytmów wydań oraz algorytmów przesunięć poprzez ikonę . Nazwy muszą być unikalne w ramach danego algorytmu i danego magazynu, w przeciwnym wypadku rekord zostanie podświetlony na czerwono, a przy próbie zapisu zostanie wyświetlony komunikat Algorytm o podanej nazwie już istnieje. Zdefiniuj nową nazwę dla algorytmu: [].

W celu przejścia do konfiguracji konkretnego algorytmu zarządzania magazynem należy wybrać ikonę , zaś aby usunąć dany rekord należy wybrać ikonę .

Uwaga
Konfigurację tę należy wykonać dla każdego magazynu oddzielnie, nie ma możliwości dostosowania ustawień jednocześnie dla wszystkich magazynów dostępnych w aplikacji Comarch WMS Zarzadzanie.

 

 

W konfiguracji magazynu można zdefiniować ustawienia obowiązujące podczas realizacji poszczególnych dyspozycji: przyjęć, wydań oraz przesunięć, a także parametry magazynu. Możliwe do wyboru opcje to:

Parametry magazynu:

 • Magazyn nadwyżkowy –  umożliwia wskazanie magazynu na jaki trafiać ma nadwyżka towaru pochodząca z dokumentu magazynowego. Parametr nie jest dostępny dla magazynów zbiorczych.

Przyjęcia:

Sekcja Ogólne:

 • Nazwa – jest to nazwa danego algorytmu. Nie jest ona możliwa do zmiany dla algorytmu domyślnego,
 • Użyj w procesach – możliwość wskazania konkretnych procesów, dla których algorytm ten ma być wykorzystywany. Dla algorytmu domyślnego nie ma możliwości zmiany wartości Wszystkie.

Sekcja Odkładaj według:

 • Preferuj:
  • Wolne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.), ale puste, bez zasobów,
  • Częściowo wolne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.), ale zawierające już zasoby,
  • Położenie domyślne – położenie sugerowane w pierwszej kolejności magazynierowi podczas procesu przyjęcia towaru.

  • Położenie poprzedniej partii zasobu – podczas przyjmowania towaru aplikacja pokieruje operatora do położenia, na którym w danym momencie znajdują się zasoby tego samego towaru co przyjmowany; jeżeli zasoby towaru zastały rozlokowane na kilku położeniach, wskazane zostanie położenie ostatnio przyjętej na magazyn partii tego zasobu.
  • Położenie według najbliższej składowanej partii zasobu – wybór tej opcji w obrębie wybranego magazynu, pozwoli w pierwszej kolejności na składowanie zasobów o podobnej partii towaru w tych samych rejonach magazynu (jeżeli jest dostępne miejsce na magazynie). Odległość wyznaczana jest w sposób względny, oznacza to, że weryfikowana jest wartość parametru Ścieżki kompletacji dla położenia o podobnej partii zasobu dla pozycji na dokumencie AWD, a następnie wyszukiwane jest położenie wolne najbliżej zlokalizowane, sprawdzane również na podstawie wartości parametru. Ścieżka kompletacji została opisana poniżej.
   Uwaga
   Do poprawnego działania algorytmu, wymagane jest uzupełnienie wartości parametru „Ścieżka kompletacji” na definicji danego położenia.
   Uwaga
   Nieuzupełnienie wartości parametru „Ścieżka kompletacji” na definicji położenia skutkuje działaniem algorytmu adekwatnie jak w przypadku „Położenie poprzedniej partii zasobu”
 • Poziom:
  • Dolny – preferuj położenia z poziomu dolnego,
  • Górny – preferuj położenia z poziomu górnego.
 • Wypełnianie położeń do maksimum – gdy wszystkie położenia magazynowe są w dużym stopniu wypełnione i podczas przyjmowania towaru nie istnieje w danym momencie taka lokalizacja, aby dana partia zmieściła się na niej w całości, wówczas zostanie ona rozlokowana na dwóch lub więcej położeniach, tak aby zostały one maksymalnie wypełnione. Parametr ten uwzględnia limit miejsc paletowych, a także objętość, natomiast nie uwzględnia wagi.
 • Parametry dodatkowe:
  • Uwzględniaj wysokość jednostki logistycznej – parametr brany jest pod uwagę w zestawieniu z ustawionymi wysokościami jednostek logistycznych. Położenia docelowe będą filtrowane lub filtrowane i sortowane w taki sposób, aby umożliwić odłożenie jednostki tylko na lokacje, których wysokość jest większa bądź równa wysokości jednostki.
  • Uwzględniaj wyłącznie puste położenia – parametr ten dostępny jest, gdy wybrana zostanie opcja Preferuj Położenie według algorytmu ABC/XYZ i Położenie według najbliższej składowanej partii zasobu.
 • Filtruj/ filtruj i sortuj – opcja filtruj sprawia, że lista położeń zostanie przeorganizowana względem wytycznych, zaś po wybraniu opcji filtruj i sortuj lista położeń zostanie dodatkowo posortowana, tak aby jak najbardziej optymalnie podpowiedzieć położenie. Najwyżej na liście posortowanych położeń będzie znajdować się położenie, dla którego różnica wysokości położenia i wysokości jednostki jest najmniejsza.

Wydania:

Sekcja Ogólne:

 • Nazwa – jest to nazwa danego algorytmu. Nie jest ona możliwa do zmiany dla algorytmu domyślnego,
 • Użyj w procesach – możliwość wskazania konkretnych procesów, dla których algorytm ten ma być wykorzystywany. Dla algorytmu domyślnego nie ma możliwości zmiany wartości Wszystkie. Dany proces można wskazać tylko dla jednego algorytmu w ramach tego samego magazynu.

Sekcja Pobieraj według:

 • Metoda pobrania:
  • FIFO – ang. First In First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie, na którym znajdują się zasoby najwcześniej przyjęte na magazyn,
  • FEFO – ang. First Expired First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie z zasobami, na którym data ważności kończy się w pierwszej kolejności. Metoda stosowana najczęściej w przemyśle spożywczym,
  • LIFO – ang. Last In First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie, na którym znajdują się zasoby najpóźniej przyjęte na magazyn,
 •  Preferuj:
  • Niepełne jednostki logistyczne – przy wyszukiwaniu położenia skąd magazynier ma wydać dany towar, brana jest pod uwagę metoda pobierania zasobów oraz położenie spełniające zakładane parametry (ilości, wagi, partii itd.) i zawierające niepełną paletę danego towaru (napoczętą, rozpakowaną),
  • Pełne jednostki logistyczne – przy wyszukiwaniu położenia skąd magazynier ma wydać dany towar, brana jest pod uwagę metoda pobierania zasobów oraz położenie spełniające zakładane parametry (ilości, wagi, partii itd.) i zawierające pełną paletę danego towaru. Parametr ten ma na celu osiągnięcie, że jedną pozycję możemy szybko zrealizować jedną pełną paletą,
  • Położenie domyślne – użytkownik może wskazać położenie, które jako pierwsze ma być brane przy wyszukiwaniu towaru, zasobów do wydania. Wygenerowana instancja struktury magazynu ma wyłączone zarządzanie położeniami lub nie ma ograniczeń dot. wymiarów i nośności,
Przykład
Ustawienie Pełne jednostki logistyczne w konfiguracji algorytmu wydań dla magazynu działa w ten sposób, żeby przy tworzeniu dokumentu z systemu Comarch ERP utworzyć jak najmniej pozycji. Przykładowo jeśli z systemu Comarch ERP zostanie wystawiona do realizacji pozycja na 10 sztuk towaru to jest szukany zasób, który ma 10 sztuk albo więcej i jest brana najbliższa wartość, a jeśli nie ma takich to brany jest największy zasób.

Przy ustawieniu Niepełne jednostki logistyczne algorytm wskazuje na położenia, gdzie jest najmniej sztuk, czyli w efekcie powstanie najwięcej pozycji jak się da, ale na magazynie nie będzie pozostałości wybranych tylko częściowo towarów.

 • Poziom:
  • Dolny – preferuj położenia z poziomu dolnego,
  • Górny – preferuj położenia z poziomu górnego.
 • Priorytet pobrania:
  • Od minimum,
  • Od maksimum.
Przykład
Standardowa kolejność pobierania zasobu w algorytmie wydań jest następująca (zaczynając od najwyższego priorytetu):

 • Poziom dolny, jeśli zaznaczona jest opcja preferuj położenia dolne
 • Położenie domyślne dla magazynu (jeśli zostało ustawione)
 • Metoda pobierania: FIFO, LIFO, FEFO
 • Preferuj: Pełne/Niepełne jednostki logistyczne, położenie domyślne
 • Poziom: górny/dolny
 • Priorytet pobierania

Kolejność pobierania zasobów możemy zmienić za pomocą strzałek umieszczonych w sekcji Pobieraj według.

Uwaga

W przypadku gdy dla procesu jednoetapowego np. Wydanie z systemu ERP został przypisany algorytm dla wydań, ale użytkownik edytował proces dodając nowy etap (przesunięcia), dla takiego procesu zastosowany zostanie algorytm domyślny dla przesunięć (pierwszy etap to przesunięcie), który jest wykorzystywany w tym procesie.

Gdy w procesie wieloetapowym zostanie usunięty etap przesunięcia wówczas zostanie zastosowany algorytm, do którego przypisany został proces.

Dla procesów wieloetapowych np. kompletacja i wydanie, brany pod uwagę jest domyślny algorytm dla przesunięć, a na etapie wydania algorytm, do którego przypisany został proces.

Przesunięcia:

Parametry odnośnie przesunięć są analogiczne jak dla przyjęć i wydań, wobec czego ich opis znajduje się powyżej.

W przypadku zdefiniowania takiego samego kodu położenia dla położenia źródłowego i docelowego (preferuj = położenie domyślne) wpisane wartości zostaną zaznaczone na czerwono. W przypadku próby zapisania zostanie wyświetlony komunikat Kod położenia źródłowego i docelowego powinien być różny. 

Uwaga
W przypadku gdy, użytkownik posiada wiele aktywnych procesów tego samego typu dyspozycji generowanej w systemie ERP oraz gdy posiada włączone rezerwacje w ustawieniach ogólnych, zasób zostanie zarezerwowany według algorytmu domyślnego, bez względu na to jakim procesem będzie realizowany dokument.

Przykład:

W ustawieniach aktywne są dwa procesy dla wydań. Wydanie z systemu ERP i Kompletacja i Wydanie. Dla procesu Wydanie z systemu ERP został zdefiniowany dodatkowy algorytm z wartością parametru Metoda pobrania – LIFO. Algorytm domyślny dla wydań posiada zdefiniowany parametr Metoda pobrania – FIFO. W momencie rezerwacji zasobu w usłudze synchronizacji dochodzi do rezerwacji zasobu na podstawie algorytmu domyślnego. Wybór procesu, dla którego algorytm posiada inne wartości niż domyślnie nie powoduje zmiany rezerwacji.

 

3. Wysokość jednostki logistycznej

Jeżeli parametr Uwzględniaj wysokość jednostki logistycznej został zaznaczony w algorytmie, a algorytm został przypisany do danego procesu, to wartości wysokość jednostki logistycznej (definiowana na kroku) i wysokość położenia docelowego będą porównywane ze sobą. Na kroku z położeniem docelowym dostępne będą położenia takie, które będą umożliwiać odłożenie jednostki tj. ich wysokość jest większa bądź równa wysokości jednostki. Następnie na liście położeń zostaną zaprezentowane lokalizacje, które nie mają włączonej obsługi zarządzania położeniami oraz położenie nieokreślone. Jeżeli dane położenie nie będzie miało ustawionej wysokości tj. będzie przyjmować wartość = 0, a jednostka logistyczna zostanie zdefiniowana z konkretną wysokością, wówczas takie położenia nie będą dostępne dla operatora.

Informacja o wysokości jednostki logistycznej może zostać uzupełniona na kroku Wysokość jednostki logistycznej, który można dodać do procesu opcją drag&drop (nie jest on domyślnie dodany do procesów). Krok dostępny jest na procesach przyjęć, a także procesach przesunięć (również na etapie przesunięcia procesów wieloetapowych).

Krok wysokość jednostki logistycznej zawsze odnosi się do jednostki docelowej, która ma zostać ulokowana na konkretne położenie.

W celu aktualizacji wysokości jednostki należy zmienić jej wartość podczas realizacji dokumentu przyjęcia/przesunięcia lub wybrać daną jednostkę w Comarch WMS Magazynier z poziomu menu na skróty, a następnie wybrać przycisk Wysokość.

Po wejściu na krok do aktualizacji wysokości jednostki logistycznej podpowiadana będzie ostatnia wartość jaka została wpisana dla danej jednostki logistycznej (zarówno w kontekście wpisanej wartości podczas realizacji procesu, a także aktualizacji z poziomu jednostek logistycznych).

 

Uwaga
1. W przypadku, gdy dla algorytmu przesunięć na danym procesie został zaznaczony parametr Uwzględniaj wysokość, ale krok Wysokość jedn. logistycznej występuje później niż krok z położeniem (tzn. nie zdefiniowano wysokości) to wszystkie położenia będą dostępne.

2. W przypadku, gdy dla algorytmu przesunięć na danym procesie został zaznaczony parametr Uwzględniaj wysokość, ale kroku Wysokość jedn. logistycznej nie ma dodanego na procesie lub świadomie nie podano wysokości dla jednostki to wszystkie położenia będą dostępne.

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2024 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?