Konfiguracja kroków: Argumenty

Podczas modyfikacji kroków w oknie: Konfiguracja kroku w konfiguratorze procesów dostępne są argumenty, które należy dodać w polu Argumenty.

Argumenty:

 • @ListStyle – odwołanie do plików ViewStyle, które znajdują się w folderze ‘\Comarch WMS\Warehouseman\AppData\Default\ViewStyles’
 • @AfterTask – określa, który ProcessTasks zostanie uruchomiony po wykonaniu wydruku
 • @ShowList – określa czy magazynier będzie mógł podnieść listę wyboru na danym kroku (przyjmowane wartości: true, false). Wartość True umożliwia wybór z listy danego zasobu/pozycji. Wartość False wymusi na operatorze konieczność użycia skanera kodów kreskowych (użytkownik nie będzie miał możliwości przejścia na listę i wybrania zasobu poprzez kliknięcie).
 • @ShowBarcodesGenerator – określa możliwość wygenerowania nowego kodu jednostki logistycznej poprzez przycisk „Wygeneruj Nowy” ( przyjmowane wartości: true, false)
 • @AutomaticallySetBarcodeMode – wartości argumentów:
  • 0 – kod jednostki logistycznej nie będzie generowany automatycznie
  • 1 – kod jednostki będzie generowany automatycznie dla każdej nowej pozycji
  • 2 – każda następna pozycja w pętli realizacji będzie otrzymywała kod jednostki na podstawie kodu określonego dla pierwszej pozycji
 • @ShowFilledParameters – określa, czy krok z parametrem pojawi się pomimo określonej wartości dla danego parametru (przyjmowane wartości: true, false)
 • @IsExcess – true – po dodaniu argumentu krok staje się krokiem dla towaru nadrealizacyjnego
 • @StocktakingKind – rodzaj inwentaryzacji: 1 – położenia (domyślna wartość), 2 – indeksu
 • @ReadingsType – typ inwentaryzacji: 0 – porównawcza, 1 – przyrostowa (domyślna wartość)
 • @MultiEdit – edycja odczytu przez wielu operatorów: true/false (domyślna wartość)
 • @IsConditional – warunkowe pojawienie się kroku wewnątrz procesu: true/false (domyślna wartość)
 • @RealizePositionAfterSave – wartość true – strzałka w prawo uruchamia proces realizacji; false – zakończenie realizacji dokumentu
 • @CustomerInfoBoxStyle – odwołanie do pliku CustomerViewStyle.xml
 • @SetSeriesDescription – komunikat na kroku z nagłówkiem przy ustawieniu serii
 • @DefaultLogisticUnitTypeId – umożliwia ustawienie typu jednostki logistycznej dla danego procesu. Argument należy dodać na kroku z typem jednostki logistycznej (wartość argumentu = id jednostki logistycznej z tabeli WMS.LogisticUnitTypes), krok może zostać wyłączony, wówczas podczas realizacji dyspozycji zostanie ustawiony typ jednostki logistycznej zdefiniowany w argumencie. W przypadku, gdy argument nie zostanie dodany i krok zostanie wyłączony, w aplikacji zostanie wybrany domyślny typ jednostki logistycznej. Istnieje możliwość konfiguracji per magazyn, poprzez udostępnienie procesu pod konkretny magazyn, wówczas na różnych magazynach może być dostępny inny typ jednostki logistycznej
 • @Quantity[decimal]=1.0 – należy dodać na kroku z ilością (dla pozycji) i na konfiguracji kroku, ustawić jego automatyczną realizację. Argument umożliwia automatyczną realizację ilości (podanej w argumencie) dla pozycji
 • @DisallowUndefinedLocation – wartość true – uniemożliwia zatwierdzenie pozycji bez podania położenia, czyli operator nie będzie miał możliwości przejścia kroku (z położeniem pozycji) bez wskazania konkretnego położenia; wartość false – umożliwi wskazanie położenie nieokreślonego podczas realizacji pozycji
 • @LocationId – można dodać na kroku: Położenie (realizacja pozycji) i ustawić krok realizowany automatycznie. W wartości argumentu należy podać ID położenia z tabeli wms.StructureObjects. Po dodaniu argumentu i ustawieniu kroku jako realizowany automatycznie, operator nie będzie musiał skanować kodu położenia (krok zostanie zrealizowany automatycznie i zostanie ustawione położenie z argumentu)
 • @SourceLocationId – ma zastosowanie tylko podczas realizacji dokumentu wydania sztuka po sztuce. Argument można dodać na kroku: Pozycje dokumentu (na nagłówku dokumentu). W wartości argumentu należy podać ID położenia z tabeli wms.StructureObjects. Po dodaniu argumentu, podczas realizacji dokumentu wydania sztuka po sztuce, pozycje będą pobierane ze wskazanego położenia (w wartości argumentu)
 • @BarcodesBlockGenerated – wartość true – należy dodać na kroku z kodem jednostki logistycznej. W przypadku, gdy argument zostanie dodany, po wybraniu przycisku „Wygeneruj nowy” na kroku z kodem jednostki logistycznej, zawsze po wciśnięciu przycisku, zostanie wygenerowany nowy kod jednostki logistycznej
 • @CarnReuseLogisticUnit – w procesie przyjęcia, na kroku z kodem jednostki logistycznej, określa czy można ponownie wykorzystać kod jednostki logistycznej, który wcześniej był już na bazie
 • @OnlyEmptyLogisticUnitsAllowed – należy dodać na kroku: kod jednostki logistycznej – parametr z wartością true, uniemożliwi przyjęcie zasobów na zajętą jednostkę logistyczną (należy wskazać pustą jednostkę logistyczną)
 • @ForceRealizeWholeLogisticUnit – wartość true – umożliwia realizację pozycji znajdujących się na jednostce logistycznej za pomocą zeskanowania kodu jednostki bez konieczności realizacji poszczególnych pozycji.
  Przykład
  Konfiguracja procesu: przyjęcia z systemu ERP – argument należy dodać w konfiguracji kroku: Zasoby jednostki logistycznej.
  Aby była możliwość zeskanowania jednostki logistycznej (realizując tym samym pozycje dokumentu), należy przypisać jednostkę logistyczną do dokumentu lub pozycji dokumentu w Comarch WMS Zarządzanie. Po przypisaniu jednostki logistycznej, w Comarch WMS Magazynier, użytkownik ma możliwość zeskanowania kodu jednostki logistycznej na liście pozycji, co skutkuje realizacją pozycji przypisanych do tej jednostki logistycznej. W następnym kroku, należy podać położenie jednostki logistycznej i zatwierdzić dokument.Konfiguracja procesu: wydanie utworzone na kolektorze – argument również należy dodać w konfiguracji kroku: Zasoby jednostki logistycznej. Jednocześnie krok: Zasoby jednostki logistycznej może zostać wyłączony, wówczas po zeskanowaniu kodu jednostki logistycznej w kroku: Zeskanuj kod jednostki logistycznej, pozycje znajdujące się na jednostce logistycznej, zostaną zrealizowane. Jeśli krok: Zasoby jednostki logistycznej będzie aktywny w procesie, po zeskanowaniu kodu jednostki, zostanie podniesiona lista pozycji, które widnieją na tej jednostce i magazynier może zrealizować wszystkie pozycje za pomocą przycisku „Wybierz wszystkie”.
ProcessTasks
Screen
Opis
AssemblyNameArguments
Documents.Accept
ances.NewHeader
@SetCustomer=
true;
@SetSeries=
true;
@RealizePositionAfterSave=
true;
@CustomerInfoBoxStyle=
CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription=
documents_setSeries;
@SetCustomerDescription=
documents_setCustomer
rys.1._procKrok z nowym nagłówkiem dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewHeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStylerys.2._procKrok z listą pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.New
HeaderDescription
NULLrys.3._procKrok z dodaniem uwag dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.New
HeaderAttributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.4._procKrok z atrybutami dla dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
UnitCode
@ShowList=
true;
@ShowBarcodesGenerator=
true;
@Automatically
SetBarcodeMode=0
rys.5._procKrok umożliwiający zeskanowanie kodu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=Position
LogisticUnitTypeList
Style
rys.6._procKrok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Typ jednostki logistycznej należy wcześniej zdefiniować w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogisticUnitReq
Parameters
@ShowFilledParameters=falserys.7._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej, dostępny po zdefiniowaniu wymaganego parametru w WMS Zarządzanie.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Article
@ShowList=truerys.8._procKrok ze skanem EAN towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesListStyle
rys.9._procKrok z wyborem cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
FeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.10._procKrok z wyborem wartości cechy dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionExpDate
NULLrys.11._procKrok w którym należy określić datę ważności dostawy dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionQuantity
NULLrys.12._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLocation
NULLrys.13._procKrok określający położenie towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances. NewPositionLocation
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.14._procKrok z wydrukiem etykiet położenia dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Description
NULLrys.15._procKrok z uwagami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.16._procKrok z parametrami na pozycji dokumentu zdefiniowanymi w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=PositionAttributes
ListStyle
rys.17._procKrok z atrybutami dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPosition
ArticleLotReport
@AfterTask=Documents.
Acceptances.New
PositionLocation;
rys.18._procKrok z wydrukiem etykiet partii towaru dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
NewPositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.New
PositionArticle;
rys.19._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu AWD wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Acceptances.
HeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.20.1_procKrok z nagłówkiem pozycji dokumentu przyjęcia z systemu ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Elements
@ListStyle=Acceptance
PositionLogistic
UnitElements
ListStyle
rys.20._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla przyjęcia z systemu ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Code
@ShowList=true;
@ShowBarcodesGenerator
=true;
@AutomaticallySet
BarcodeMode=0
rys.21._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=PositionLogistic
UnitTypeListStyle
rys.22._procKrok typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters
=false
rys.23._procKrok z wymaganym parametrem dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticle
@ShowList=truerys.24._procKrok z potwiedzeniem EAN/Kod/Nazwa towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.25._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionFeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesListStyle
rys.26._procKrok z wartością cechy dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionExpDate
NULLrys.27._procKrok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionQuantity
NULLrys.28._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
NULLrys.29._procKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
Report
@ReportTask
Realization
Mode=1
rys.30._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLocation
@IsExcess=truerys.31._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionDescription
NULLrys.32._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.33._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionAttributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.34._procKrok z atrybutem towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionArticleLot
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.Position
Location;
rys.35._procKrok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Acceptances.
PositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Acceptances.
PositionArticle;
rys.36._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
NewHeader
@SetCustomer=true;
@SetSeries=true;

@RealizePositionAfter
Save=true;
@CustomerInfoBoxStyle
=CustomerInfoBox;
@SetSeriesDescription
=documents_setSeries;
@SetCustomerDescription
=documents_set
Customer
rys.37._procKrok z nagłówkiem dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewHeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.38._procKrok z listą pozcji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.39._procKrok z atrybutem dla dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitCode
@ShowList=truerys.40._procKrok z kodem jednoski logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitElements
@ShowFilledParameters
=false
rys.41._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticle
@ShowList=truerys.42._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionSFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.43._procKrok z cechą dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionS
FeatureValue
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.44._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.45._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLocation
NULLrys.46._procKrok z położeniem towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionQuantity
NULLrys.47._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionArticle
LotReport
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.48._procKrok z wydrukiem etykiet towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionTFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.49._procKrok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionT
FeatureValue
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.50._procKrok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPosition
Description
NULLrys.51._procKrok opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitParameters
@ListStyle=Logistic
UnitParametersList
Style
rys.52._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.53._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Releases.New
PositionArticle;
rys.54._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
NewPositionLogistic
UnitReqParameters
@ShowFilledParameters
=true
rys.55._procKrok z wyborem wymaganego parametru na jednostce logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Releases.
HeaderPositions
@ListStyle=PositionsListStylerys.56._procKrok z listą pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Elements
@ListStyle=Position
LogisticUnitElements
ListStyle;@Show
Confirmation=true
rys.57._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLocation
NULLrys.58._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Code
@ShowList=truerys.59._procKrok z jednostką logistyczną dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Type
@ListStyle=PositionLogistic
UnitTypeListStyle
rys.60._procKrok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
ReqParameters
@ShowFilledParameters
=true
rys.61._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticle
@ShowList=true;
@ChangeLot=true
rys.62._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.63._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionSFeature
Value
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.64._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.65._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionQuantity
NULLrys.66._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticleLot
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.67._procKrok z wydrukiem etykiety towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeature
@ListStyle=Document
FeatureClassesList
Style
rys.68._procKrok z cechą wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionTFeature
Value
@ListStyle=Document
FeatureValuesList
Style
rys.69._procKrok z wartością cechy wydania dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionDescription
NULLrys.70._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionArticleLack
Notification
@StocktakingKind
=1;
@ReadingsType=1;
@MultiEdit=false;
@ReadLocation=
false;
@IsConditional=
false
rys.71._procKrok z informacją o niedoborze towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogisticUnit
Parameters
@ListStyle=LogisticUnit
ParametersListStyle
rys.72._procKrok z parametrem jednostki logistycznej towaru dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionAttributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.73._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Releases.
PositionLogistic
Report
@AfterTask=Documents.
Releases.Position
Article;
rys.74._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu wydania wygenerowanego w systemie ERP.
Documents.Movements.
NewHeader
@SetCustomer=false
@SetSeries=true;
@RealizePosition
AfterSave=true;
@CustomerInfoBox
Style=Customer
InfoBox;
@SetSeriesDescription
=documents_set
Series;
rys.75._procKrok z nagłówkiem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewHeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.76._procKrok z listą pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Description
NULLrys.77._procKrok z opisem dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.NewHeader
Attributes
@ListStyle=Document
AttributesListStyle
rys.78._procKrok z atrubutem dla dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionS
LogisticUnitCode
NULLrys.79._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnit
Elements
@ListStyle=Position
LogisticUnitElements
ListStyle
rys.80._procKrok z zasobem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionArticle
NULLrys.81._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.82._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
FeatureValue
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.83._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPositionExp
Date
@ListStyle=Resource
ExpirationDatesList
Style
rys.84._procKrok z określeniem daty ważności dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationFrom
NULLrys.85._procKrok z potwiedzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Quantity
NULLrys.86._procKrok z wyborem ilości zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitCode
@ShowList=truerys.87._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitType
ListStyle
rys.88._procKrok z wyborem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnitReq
Parameters
@ShowFilled
Parameters=false
rys.89._procKrok z wymaganym parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationTo
NULLrys.90._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LocationReport
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.91._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Description
NULLrys.92._procKrok z opisem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticUnit
Parameters
@ListStyle=Logistic
UnitParameters
ListStyle
rys.93._procKrok z parametrem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
Attributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.94._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
ArticleLotReport
@AfterTask=Documents.
Movements.New
PositionLocation
To;
rys.95._procKrok z wydrukiem etykiety partii towaru dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Movements.
NewPosition
LogisticReport
@AfterTask=Documents.
Movements.New
PositionLocation
To;
rys.96._procKrok z wydrukiem etykiety logistycznej dla pozycji dokumentu przesunięcia wygenerowanego w WMS Magazynier.
Documents.Automatic
Movements.
HeaderPositions
@ListStyle=Positions
ListStyle
rys.97._procKrok z listą pozycji na dokumencie automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
SLogisticUnitCode
NULLrys.98._procKrok z kodem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
SLogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitType
ListStyle
rys.99._procKrok z potwierdzeniem typu jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionArticle
NULLrys.100._procKrok z potwierdzeniem kodu towaru dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionFeature
@ListStyle=Resource
FeaturesListStyle
rys.101._procKrok z potwierdzeniem cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionFeature
Value
@ListStyle=Resource
FeaturesValuesList
Style
rys.102._procKrok z wartością cechy dostawy dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionExpDate
@ListStyle=Resource
ExpirationDates
ListStyle
rys.103._procKrok z datą ważności dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocation
From
NULLrys.104._procKrok z potwierdzeniem kodu położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionQuantity
NULLrys.105._procKrok z ilością zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
LogisticUnitCode
@ShowList=truerys.106._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.Position
LogisticUnitType
@ListStyle=Position
LogisticUnitTypeList
Style
rys.107._procKrok z typem jednostki logistycznej dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocationTo
NULLrys.108._procKrok z potwiedzeniem kodu położenia docelowego dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionLocation
Report
@ReportTask
RealizationMode=1
rys.109._procKrok z wydrukiem etykiety położenia dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionDescription
NULLrys.110._procKrok z opisem zasobui dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Automatic
Movements.
PositionAttributes
@ListStyle=Position
AttributesListStyle
rys.111._procKrok z atrybutem zasobu dla pozycji dokumentu automatycznego przesunięcia.
Documents.Movements
Mix.Position
LogisticUnitCode
@ShowList=true;
@IsRequired=True;
@ShowBarcodes
Generator=True;
@Automatically
SetBarcodeMode=0
rys.112._procKrok z kodem docelowej jednostki logistycznej dla pierwszego etapu mix, pozycji dokumentu przesunięcia.

Nieobsługiwane AssemblyName:

 • Documents.Acceptances.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Acceptances.PositionReqAttribute
 • Documents.Releases.NewPositionReqAttribute
 • Documents.Releases.PositionReqAttribute
 • Documents.Movements.NewPositionReqAttribute
 • Documents.AutomaticMovements.PositionReqAttribute

 

Czy ten artykuł był pomocny?