Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2020.0

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.0 został postawiony duży nacisk na rozwój inwentaryzacji ciągłej oraz konfigurację struktury magazynu. Ponadto w nowej wersji dodano szereg narzędzi dla osób wdrażających system Comarch WMS.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Narzędzie do konfiguracji stylów wyświetlania;
 • Konfigurator stylów komunikatów typu ‘toast’;
 • Import/export ustawień lokalnych aplikacji Comarch WMS Magazynier;
 • Dodawanie nowych kolumn na listach w Comarch WMS Zarządzanie;
 • Harmonogramy inwentaryzacji;
 • Rozwój modułu normatywów;
 • Dodanie nowych parametrów do struktury magazynowej;
 • Szybkie logowanie do Comarch WMS Magazynier.

Comarch WMS 2020.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2019.0.3997.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Konfiguracja interfejsu Comarch WMS Magazynier z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

W najnowszej wersji Comarch WMS została rozbudowana możliwość konfiguracji widoków Comarch WMS Magazyniera z poziomu aplikacji webowej. W ramach nowego konfiguratora został dodany szereg nowych funkcjonalności.

Nowa funkcjonalność pozwala na zarządzanie tym co jest wyświetlane operatorowi w aplikacji Comarch WMS Magazynier w kontekście profilu operatora, który jest do niego przypisany. Konfigurator interfejsu pozwala na:

 • Edycję stylów wyświetlania;
 • Kopiowanie stylów wyświetlania;
 • Import/eksport stylów wyświetlania;
 • Edycję stylów komunikatów;
 • Import/eksport ustawień aplikacji Comarch WMS Magazynier;
 • Usuwanie stylów wyświetlania;
 • Aktualizację stylów wyświetlania po zmianach.

1.1 Konfiguracja stylów wyświetlania dla wybranych profilów operatora

Konfiguracja widoku kroków wyświetlanych w aplikacji Comarch WMS Magazynier z plików XML została przeniesiona bezpośrednio do Comarch WMS Zarządzanie. Z poziomu aplikacji użytkownik może zarządzać, tym co i w jaki sposób jest wyświetlane operatorowi na magazynie. Konfiguracja odbywa się na poziomie profilu operatora.

W ramach konfiguracji widoków Comarch WMS Magazynier jest możliwość edycji poszczególnych szablonów, które odzwierciedlają poszczególne sytuacje biznesowe w aplikacji. W ramach edycji stylów wyświetlania, możliwe są do edycji trzy obszary:

 • Style komunikatu;
 • Ustawienia filtra;
 • Style listy.

Podczas edycji stylów komunikatu oraz stylów listy, użytkownik ma możliwość:

 • Edycji stylu wyświetlanych wartości:
  • Pogrubienie tekstu;
  • Wyrównanie tekstu;
  • Kolor tekstu;
  • Zawijanie tekstu w przypadku długich wartości;
  • Rozmiar czcionki;
  • Szerokość, w przypadku prezentowania kilku wartości w jednej linii;
  • Wartość – odwołanie do procedury.
 • Dodawania nowych wartości.

W przypadku edycji ustawień filtra użytkownik może zarządzać tym, czy filtr w danym widoku jest aktywny, dostępny dla użytkownika oraz jak ma działać skanowanie oraz sortowanie.

1.2 Konfiguracja komunikatów typu ‚toast’

Kolejną nową funkcjonalnością jest możliwość zarządzania komunikatami, które wyświetlane są podczas realizacji dyspozycji w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Użytkownik może ustawić czas wyświetlania komunikatu, dezaktywować wyświetlanie lub wymagać potwierdzenia przeczytania komunikatu poprzez kliknięcie.

1.3 Import/eksport ustawień z aplikacji Comarch WMS Magazynier

Dodana została również możliwość importu ustawień lokalnych aplikacji Comarch WMS Magazynier oraz eksportu ich dla wszystkich operatorów danego profilu. Takie rozwiązanie pozwala na szybką dystrybucję zalecanych ustawień aplikacji WMS Magazynier, na podstawie ustawień jednego operatora.

 

2. Dodawanie nowych kolumn na listach w Coamrch WMS Zarządzanie

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, została dodana możliwość definiowania nowych kolumn na dostępnych listach dyspozycji. Funkcjonalność ta pozwala na dostosowanie informacji prezentowanych na listach dyspozycji do potrzeb klientów.

 

3. Harmonogramy inwentaryzacji w Comarch WMS

Moduł Inwentaryzacji został rozbudowany o część dotyczącą planowania prac inwentaryzacyjnych na magazynie. Zostały dodane nowe nadrzędne obiekty Harmonogramy Inwentaryzacji, które pozwalają na zbiorcze zarządzanie arkuszami inwentaryzacyjnymi, rozliczeniem ich oraz planowaniem obciążenia pracami związanymi z inwentaryzacją ciągłą.

W najnowszej wersji inwentaryzacja ciągła będzie pozwalała na:

 • Równomierny podział ilości inwentaryzowanych położeń lub towarów danego dnia;
 • Zaplanować arkusz inwentaryzacyjny na wybrany dzień;
 • Zaplanować inwentaryzację całego magazynu w wybranym okresie czasu;
 • Automatycznie przekazać do realizacji arkusz inwentaryzacyjny w planowanym dniu;
 • Rozliczać wiele arkuszy inwentaryzacyjnych w ramach jednego harmonogramu inwentaryzacji (HI).

W przypadku planowania Harmonogramu Inwentaryzacji, na dłuższy okres została dodana możliwość generowania dokumentów różnic dopiero po zrealizowaniu wszystkich arkuszy inwentaryzacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie ilości dokumentów RW/PW po stronie systemu ERP, w stosunku do ilości tych dokumentów dla każdego arkusza osobno.

 

4. Normatywy dla jednostek logistycznych

W wersji Comarch WMS 2020.0 został rozwinięty również moduł dotyczący normatywów. Dla wybranego położenia i towaru, możliwe jest ustalenie stanów minimalnych oraz maksymalnych wybranych jednostek logistycznych. Zasilenie położenia odbywa się przy pomocy jednostek logistycznych, w przypadku spadku ilości poniżej wartości minimalnej, na położenie generowane jest MPA na ustaloną ilość jednostek logistycznych.

 

5. Rozwój struktury położeń o nowe parametry

Struktura magazynu w Comarch WMS 2020.0 została rozbudowana o nowe parametry, które pozwalają na szereg usprawnień i możliwość lepszej parametryzacji położeń w ramach struktury magazynu.

 

5.1 Parametr ścieżki kompletacji

W najnowszej wersji został dodany nowy parametr ścieżki kompletacji, który pozwala na definiowanie kolejności w jakiej będzie użytkownik pobierał zasoby podczas realizacji wydania. Parametr ten również umożliwia wykorzystanie nowego algorytmu przyjęć Położenie według najbliższej składowanej partii zasobu. Na postawie wartości parametru określane jest położenie najbliżej zlokalizowanego już zasobu na magazynie.

Określenie parametru ścieżki kompletacji możliwe jest poprzez:

 • Skanowanie ścieżki kompletacji kolektorem z Comarch WMS Magazynier – tak jak powinien to robić operator;
 • Import/export struktury magazynu do pliku ‘.xlsx’.

 

5.2 Położenia jednorodne

Kolejnym parametrem jest typ położenia, który pozwala na określenie, czy na wybranym położeniu mogą być przechowywane towary jednorodne, czy też niejednorodne. Podobnie jak w przypadku jednostek logistycznych, ten parametr pozwala na kontrole tego, aby operator nie mógł odłożyć innej partii, niż ten który już jest składowany na położeniu. Definiowanie nowego parametru możliwe z poziomu importu/exportu pliku struktury magazynowej oraz z poziomu konfiguratora struktury magazynowej dostępnego w Comarch WMS Zarządzanie.

 

6. Sortowanie pozycji według ścieżki kompletacji dla wybranego procesu wydań

W najnowszej wersji dodana została możliwość sortowania pozycji na liście wydań, według parametru ścieżki kompletacji. Funkcjonalność ta bezpośrednio powiązana jest z parametrem ścieżki kompletacji, który definiowany jest w ramach struktury magazynu. Na podstawie tego parametru operator na liście wydań kierowany jest według optymalnej ścieżki wydań, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów.


 

7. Szybkie logowanie do aplikacji Comarch WMS Magazynier

W aplikacji Comarch WMS Magazynier została dodana możliwość logowania za pomocą skanowania jednego kodu. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu unikalnego znacznika, który w kodzie kreskowym, będzie wykorzystany jako tabulator. Aby skorzystać z opcji szybkiego logowania, należy w kodzie kreskowym zakodować nazwę operatora oraz hasło rozdzielające je określonym unikalnym znakiem. Parametr BarcodeSeparatorLogon jest dostępny w pliku konfiguracyjnym Comarch WMS.exe.config.
 

8. Pozostałe

8.1 Rozwój procesu: Rezerwacji pod wydanie

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.0 została dodana możliwość przesuwania zarezerwowanych zasobów procesem Rezerwacji pod wydanie (opisany w artykule: Przyjęcie z rezerwacją zasobu pod wydanie), które znajdują się na jednostkach logistycznych.

8.2 Parametryzacja odczytu jednostek logistycznych na położeniach inwentaryzacji ciągłej

Ze względu na liczne zgłoszenia klientów/partnerów został dodany nowy parametr StocktakingChangeLogisticUnitLocationStrategy. Odpowiada on za zachowanie systemu podczas inwentaryzacji ciągłej położenia, w sytuacji gdy jednostka logistyczna zostaje odnaleziona na innym położeniu oraz z innym zasobem, niż to które jest zapisane w systemie.

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?