Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2020.5

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.5 zostało dodane nowe narzędzie usprawniające wdrożenia oraz zmiany w filtrowaniu w Comarch WMS Zarządzanie. Ponadto w nowej wersji dokonano zmian wydajnościowych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Konfigurator interpretera kodów GS1 z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie;
 • Konfigurację słowników uniwersalnych z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie;
 • Rozbudowanie możliwości filtrowania w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie;
 • Możliwość definiowania typu dodawanych kolumn na listach w Comarch WMS Zarządzanie;
 • Możliwość eksportu raportów do pliku .xlsx dostępnych w Comarch WMS Zarządzanie;
 • Konfigurację typu wyświetlanych komunikatów przy nadrealizacji dla procesów realizowanych w trybie 'sztuka po sztuce';
 • Nowy standardowy proces Przyjęcia z automatycznym wydrukiem etykiet.

Comarch WMS 2020.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2020.2.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.5 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2019.0.4215.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Konfigurator interpretera kodów GS1

Nowa wersja Comarch WMS została rozbudowana o możliwość konfiguracji interpretera kodów GS1. Narzędzie to pozwala na dostosowanie aplikacji do wykorzystania danych przechowywanych w etykietach zgodnych z normą GS1. Nowy konfigurator pozwala na:

 • Definiowanie wielu szablonów dla interpretera kodów GS1;
 • Przypisywanie szablonów do wybranych procesów, gdzie powinny być wykorzystywane;
 • Określenie kolejności wywoływania szablonów, w przypadku połączenia kilku szablonów z jednym procesem;
 • Definiowania znaku zastępczego dla znaku funkcyjnego FNC1 wykorzystywanego w ramach kodów GS1;
 • Definiowanie znaków startowych, które wywołują użycie interpretera kodów GS1.
Lista szablonów zdefiniowanych dla interpretera kodów GS1 dostępna w Comarch WMS Zarządzanie

Edycja szablonu polega na łączeniu Identyfikatora Zastosowania (IZ) z wartością systemową jaką on reprezentuje. Identyfikator zastosowania w kodzie GS1 ma predefiniowane przez normę zastosowanie biznesowe, jakie informacje i w jaki sposób mogą być przekazywane. Przykładowo IZ (00) określa kod SSCC palety, aby wykorzystać tą informacje w prawidłowy sposób, należy połączyć ją z jednostką logistyczną.

Dodatkowo konfigurator interpretera kodów GS1 pełni funkcję informacyjną, poprzez prezentacje najważniejszych informacji o tym jak powinien być zbudowany kod dla wybranego identyfikatora zastosowania

Edycja wybranego szablonu interpretera kodów GS1

Odpowiednio skonfigurowany interpreter kodów wywoływany jest w aplikacji Comarch WMS Magazynier po zeskanowaniu kodu z etykiety. Informacje są odpowiednio rozdzielane i uzupełniają odpowiednie kroki realizacji w Comarch WMS Magazynier. Dla przykładu: zeskanowanie kodu zawierającego IZ (02) oraz (37) spowoduje uzupełnienie krok z towarem oraz ilością do realizacji. Wykorzystując kod 2D np. QR lub DataMatrix można ograniczyć ilość realizowanych kroków do minimum

.

 

2. Konfiguracja słowników uniwersalnych

Dodano nowy moduł Konfiguracja słowników uniwersalnych, który obecnie pozwala na definiowanie parametrów związanych z konfiguratorem interpretera kodów GS1. Docelowo słowniki będą rozbudowywane o kolejne listy, które użytkownik będzie mógł definiować według własnych wymagań.

Lista słowników uniwersalnych dla konfiguratora interpretera kodów GS1

 

3. Rozbudowanie możliwości filtrowania w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie

W ramach rozbudowy filtrowania w module dyspozycji i magazynów, została dodana możliwość kierunkowego wyszukiwania danych za pomocą odpowiednich pól. Wprowadzone zmiany pozwalają na:

 • Wyszukiwanie kierunkowe po konkretnej wartości, np. kodzie jednostki logistycznej;
 • Filtrowanie po wielu różnych wartościach jednocześnie, np. wpisując fragment numeru dyspozycji i kontrahenta;
 • Parametryzację sposobu wyszukiwania danych np. rozpoczynających się/zawierających/równych określonej wartości;
 • Sortowanie na liście zasobów;
 • Ograniczenie dyspozycji do wybranego magazynu;
 • Ograniczenie listy pozycji do wybranego typu jednostki logistycznej.

3.1 Filtrowanie na listach dyspozycji, pozycji oraz jednostek logistycznych

Globalna wyszukiwarka została zastąpiona kierunkowymi polami do wyszukiwania danych po odpowiednich kolumnach. Teraz użytkownik może wyszukiwać interesujące go dyspozycje po kilku różnych kolumnach.

Nowe opcje wyszukiwania dostępne na liście dyspozycji w Comarch WMS Zarządzanie

W zależności od typu listy: Dyspozycji / Pozycji / Jednostek logistycznych, w opcji wyszukiwania pojawiają się odpowiednie pola, po których użytkownik może wyszukiwać dane. Pola wyszukiwania są uzależnione od tego, jakie informacje są prezentowane na wybranej liście.

Dodatkowo ważną informacją jest, że można filtrować po kolumnach dodawanych przez użytkowników na listach w Comarch WMS Zarządzanie więcej informacji w punkcie 4.

3.2 Filtrowanie oraz sortowanie na liście zasobów w Comarch WMS Zarządzanie

Analogicznie na liście zasobów w Comarch WMS Zarządzanie została dodana możliwość kierunkowego wyszukiwania zasobów. W zależności od parametru Grupuj według, dostępne są odpowiednie pola do filtrowania. Dodatkowo została dodana możliwość sortowania zasobów oraz filtrowania zasobu po odpowiednim statusie.

Wyszukiwanie na liście zasobów w Comarch WMS Zarządzanie

4. Możliwość definiowania typu dodawanych kolumn na listach w Comarch WMS Zarządzanie

Kolejnym rozbudowanym elementem w wersji Comarch WMS 2020.5 jest możliwość parametryzacji typu dodanej kolumny na liście w Comarch WMS Zarządzanie. W nowej wersji można wybrać typ wyrażenia:

 • Dynamiczny – pobiera dane ze źródeł za każdym razem, gdy odświeżana jest lista;
 • Statyczny – pobierane dane są zapisywane, co pozwala na filtrowanie po wartościach prezentowanych w spersonalizowanych kolumnach.

Jeżeli kolumna zostanie dodana na listę z oznaczeniem typu wyrażenia jako Statyczny, w zakładce filtrowania automatycznie pojawi się pole do wyszukiwania po wartościach z tej kolumny.

Nowy parametr dostępny podczas dodawania nowej kolumny na liście w Comarch WMS Zarządzanie

 

5. Możliwość eksportu raportów do pliku .xlsx dostępnych w Comarch WMS Zarządzanie

W Comarch WMS Zarządzanie została dodana opcja eksportu raportów do pliku o formacie .xlsx. Za pomocą eksportu można pobrać informacje, które są prezentowane w tabelach

Eksport raportów do pliku .xlsx z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

 

6. Nowy standardowy proces Przyjęcia z automatycznym wydrukiem etykiet

Do pakietu standardowych procesów, został dodany nowy proces Przyjęcie z automatycznym wydrukiem etykiet. Proces ten pozwala na wydrukowanie wielu etykiet jednostek logistycznych dla realizowanej pozycji, na podstawie przelicznika jednostek pomocniczych zdefiniowanego na dokumencie przyjęcia. Jest on kierowany dla przyjęć od dostawców lub z produkcji, gdzie kilka/kilkanaście jednostek logistycznych przyjmowanych jest w ramach jednej pozycji na dokumencie. Ilość etykiet wyliczana jest automatycznie. Po wydrukowaniu odpowiedniej ilości etykiet dla pozycji, użytkownik przyjmuje palety z podzieloną odpowiednio ilością na podstawie jednostki pomocniczej.

Krok z ilością etykiet do wydrukowania na podstawie jednostki pomocniczej w Comarch WMS Magazynier

 

7. Konfiguracja typu wyświetlanych komunikatów przy nadrealizacji dla procesów realizowanych w trybie 'sztuka po sztuce'

W wersji Comarch WMS 2020.5 została udostępniona możliwość konfiguracji typu wyświetlanych komunikatów przy nadrealizacji dla procesów realizowanych w trybie 'sztuka po sztuce'.

Edycja typu komunikatu w konfiguracji wybranego procesu z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

W zależności od wybranego ustawienia, podczas wykonywania nadrealizacji w Comarch WMS Magazynier prezentowane są dwa typy komunikatów:

 • Nieblokujący – informuje o dodaniu kolejnej pozycji w ramach nadrealizacji;
 • Decyzyjny – wyświetla się przy nadrealizacji dla pierwszej sztuki lub dla wszystkich sztuk w nadrealizacji dla danej partii. Użytkownik musi potwierdzić taką nadrealizację.
Po lewej stronie: komunikat nieblokujący w formie toast. Po prawej stronie: komunikat decyzyjny przy nadrealizacji

8. Pozostałe

8.1 Dodanie parametru do aktywacji/dezaktywacji wyliczeń rankingu pracownika na liście dyspozycji

Dodano nowy parametr IsOperatorsRankingActive w tabeli WMS.Configuration. Odpowiada on za aktywację/dezaktywację wyliczania rankingu operatora na listach w module dyspozycji w Comarch WMS Zarządzanie. Uruchomienie rankingu wpływa na wydajność aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, ponieważ za każdym razem podczas uruchomienia listy są wyliczane statystyki operatorów.

 

9. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2020.5

W najnowszym uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2020.5.1 został postawiony duży nacisk na poprawę
zgłaszanych błędów w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy oraz zmiany w zakresie wymagań, jak
i wprowadzone funkcjonalności zostały opisane w niniejszym dokumencie.

W ramach rozwoju funkcjonalnego w Comarch WMS 2020.5.1 został dodany:

 • Wydruk etykiety położenia w formacie A4 na standardowej drukarce z poziomu Comarch WMS
  Zarządzanie.

Comarch WMS 2020.5.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2020.2.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2019.5.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.5.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2019.0.4215.1.

 

9.1 Wydruk etykiety położenia w formacie A4 z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.5.1 została dodana możliwość wydruku etykiety położenia w formacie
A4 na drukarce standardowej z poziomu Comarch WMS Zarządzanie. Dodano również standardową definicję
wydruku, która zawiera:

 • Kod kreskowy położenia;
 • Nazwę położenia;
 • Nazwę artykułu, który jest składowany – informacja jest drukowana tylko wtedy, gdy na położeniu
  składowany jest jeden towar;
 • Datę wydruku.
Definiowanie wydruku etykiety położenia A4 na standardowej drukarce z poziomu Comarch WMS
Zarządzanie

 

9.1 Zrealizowane zgłoszenia

1. Zgłoszenie 449493
Rozwiązano problem występujący podczas importu pozycji oznaczonych dodatkowym EAN towaru na arkuszu
inwentaryzacji ciągłej porównawczej położenia.
2. Zgłoszenie 449797
Poprawiono problem występujący podczas zapisu zmian konfiguracji menu głównego WMS Magazyniera
w Zarządzaniu.
3. Zgłoszenie 449798
Rozwiązano problem przy przesunięciu międzymagazynowym z magazynu z obsługą WMS, na magazyn bez
obsługi WMS we współpracy z Comarch ERP XL.
4. Zgłoszenie 450080
Umożliwiono odłączenie magazynu składowego od zbiorczego w przypadku, gdy występują na nim zasoby.
5. Zgłoszenie 450337
Usunięto przyczynę dodawania nadmiarowych wpisów do usługi synchronizacji, w przypadku otworzenia i wyjścia
z dyspozycji bez realizacji.
6. Zgłoszenie 452633
Poprawiono dodawanie powiązań do źródłowych dokumentów handlowych, przy rozbiciu pozycji na dokumencie
(W)ZWM.
7. Zgłoszenie 453025
Rozwiązano problem występujący podczas synchronizacji dokumentów ZWM zgrupowanych, dla których rozbito
pozycje podczas realizacji i dodano różne opisy.
8. Zgłoszenie 453536
Poprawiono problem przypisywania cechy po rozbiciu pozycji na dokumencie AWD, gdy dla nowych pozycji dodano
uwagi do ich realizacji.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?