Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2020.1

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.1 został postawiony duży nacisk na dalszy rozwój inwentaryzacji oraz procesu seryjnego przesunięcia do MP automatycznego. Ponadto w nowej wersji dokonano zmian wydajnościowych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Możliwość definiowania grup spisowych oraz przypisywania ich do arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • Możliwość realizacji arkusza inwentaryzacyjnego przez dwie niezależne grupy spisowe;
 • Dodanie nowego procesu seryjnego przesunięcia automatycznego;
 • Wyznaczanie zakresu położeń docelowych dla wybranego procesu;
 • Rozwój konfiguracji nadrealizacji do ilościowej oraz zasobowej.

Comarch WMS 2020.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2020.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2019.0.3997.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Rozwój modułu Inwentaryzacji

Nowa wersja Comarch WMS została rozbudowana o funkcjonalności związane z modułem inwentaryzacji, które docelowo mają pozwalać na:

 • przypisywanie operatorów do zadań związanych z inwentaryzacją;
 • wykonanie dwóch niezależnych odczytów zestawianych razem w tym samym arkuszu inwentaryzacyjnym.

1.1 Definiowanie grup spisowych w Comarch WMS Zarządzanie

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana możliwość definiowania grup spisowych w Comarch WMS Zarządzanie. Jest to funkcjonalność dedykowana do modułu inwentaryzacji, który umożliwia przypisywanie operatorów do grup spisowych, a te do arkuszy inwentaryzacji. Dodatkowo można generować grupy spisowe, do których przypisujemy osoby spoza firmy jako np. przedstawicieli firmy dostawcy lub odbiorcy.

Nowa funkcjonalność grup spisowych pozwala na zarządzanie pracą związaną z przygotowaniem oraz realizacją inwentaryzacji poprzez możliwość:

 • Dodawania grup spisowych;
 • Przypisywania operatorów do grup spisowych;
 • Przypisywania grup spisowych do arkuszy inwentaryzacji;
 • Dodawanie osób zaangażowanych w inwentaryzację bez uprawnień do systemu Comarch WMS, np. audytor zewnętrzny;
 • Ograniczenie dostępu do arkuszy inwentaryzacyjnych tylko dla wybranych grup pracowników.

1.2 Równoległa inwentaryzacja przez dwie niezależne grupy spisowe

W ramach modułu inwentaryzacji został dodany nowy parametr ‘Liczba wymaganych odczytów’, który pozwala na przeprowadzenie dwóch niezależnych odczytów przez dwie grupy spisowe. Prace inwentaryzacyjne mogą być realizowane równocześnie, a w Comarch WMS Zarządzanie widoczne są wyniki odczytów. Dzięki takiej możliwości można ograniczyć ilość błędów ludzkich podczas wykonywania inwentaryzacji oraz szybko podejmować decyzję o zakończeniu inwentaryzacji.

 

2. Dodanie nowego procesu seryjnej realizacji dla procesu przesunięć automatycznych

W dalszym ciągu rozbudowywane są procesy seryjnej realizacji, w najnowszej wersji został dodany nowy proces Seryjne przesunięcie automatyczne. Proces ten pozwala na przesuwanie kilku jednostek logistycznych na położenie docelowe według zleconego normatywu.

W ramach procesów przesunięć dla jednostek logistycznych, które realizowane są na podstawie normatywów zostały dodane dwa nowe parametry:

 • ‘Pozwól na zmianę jednostki logistycznej’ – umożliwia podmianę jednostki logistycznej na inną niż ta, którą wskazał algorytm, ale musi znajdować się na tym samym położeniu źródłowym;
 • ‘Pozwól na zmianę położenia źródłowego jednostki logistycznej’ – dodatkowo pozwala na podmianę jednostki logistycznej z wybranym zasobem, ale z całkiem innej lokalizacji źródłowej.

 

3. Wyznaczanie zakresu położeń docelowych dla wybranego procesu przyjęć oraz przesunięć

W Comarch WMS Zarządzanie w konfiguracji procesów dla etapów typu przyjęcia oraz przesunięcia został dodany nowy parametr ‚położenia docelowe‚ . Dzięki tej funkcjonalności można zarządzać zakresem lokalizacji na jakie są przyjmowane lub przesuwane towary. Bardzo przydatna funkcjonalność do realizacji przesunięć na wybrane strefy buforowe, w których przygotowywane jest wydanie na pierwszym etapie realizacji.

 

4. Rozwój możliwości konfiguracji nadrealizacji

W wersji Comarch WMS 2020.1 została rozwinięta również funkcjonalność nadrealizacji. W ramach uprawnień grup operatorów została dodana możliwość wybrania, czy dana grupa operatorów ma dostęp do nadrealizacji ilościowej czy zasobowej. W przypadku nadrealizacji ilościowej operator realizujący dyspozycje może przyjąć/wydać tylko te towary, które znajdują się na danej dyspozycji. Pozwala to na ograniczenie dodawania towarów, które nie były zamawiane na danym dokumencie, a jednocześnie nie blokuje dodawania większej ilości towaru zamawianego. Jest to szczególnie istotna funkcjonalność w przypadku obrotu towarami, których ilość trudno przewidzieć np. w surowcami sypkimi przyjmowanymi w kilogramach.

 

5. Pozostałe

5.1 Zmiana przejście pomiędzy listami w module dyspozycje

W module ‚Dyspozycje’ w Comarch WMS Zarządzanie zostało zmienione przejście pomiędzy listami: „Dyspozycje”, ‚Pozycje’, ‚Jednostki logistyczne’. Obecnie w nagłówku są dostępne wszystkie listy i użytkownik może przejść bezpośrednio do docelowej listy np. będąc na liście Dyspozycje użytkownik może przejść zarówno do listy „Pozycji” jak i listy „Jednostek logistycznych”.

 

5.2 Zmiana nazwy parametru na edycji kroku

W najnowszej wersji została zmieniona nazwa parametru ‘Aktywność’ dostępna w konfiguracji kroków przypisanych do danego procesu. Nowa nazwa parametru to ‘Realizowany’, a przyjmuje wartości:

 • Przez magazyniera – krok musi zostać uzupełniony przez magazyniera podczas realizacji;
 • Automatycznie – wartość uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych z dyspozycji lub ustawień domyślnych.

 

5.3 Zmiany wydajnościowe w Comarch WMS

W najnowszej wersji została poddana optymalizacji pod kątem wydajności procedura Resources_GetGroupedResource, która jest wykorzystywana podczas wyświetlania zasobów w Comarch WMS Zarządzanie.

 

6. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier w wersji 2020.1.1

W najnowszym uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2020.1.1 został postawiony duży nacisk na poprawę zgłaszanych błędów w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy oraz zmiany w zakresie wymagań, jak i wprowadzone funkcjonalności zostały opisane w niniejszym dokumencie.

W ramach rozwoju funkcjonalnego w Comarch WMS 2020.1.1 zostały również dodane:

 • Dwa raporty w Comarch WMS Zarządzanie;
 • Rozbudowana funkcjonalność normatywów.

Comarch WMS 2020.1.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.3 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2020.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2020.1.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.4099.1.

6.1 Rozbudowa raportów w Comarch WMS Zarządzanie

W najnowszej wersji Comarch WMS 2020.1.1 zostały dodane dwa nowe raporty dostępne w Comarch WMS Zarządzanie:

 • Raport średniej wydajności – prezentujący średnią realizację dyspozycji, towarów oraz pozycji w zadanym przedziale czasu. W ramach konfiguracji raportu jest możliwość zawężenia listy do wybranych procesów, które uwzględniane są w raporcie;
 • Raport wydań do kontrahenta – przedstawia zestawienia ile dokumentów lub pozycji wydawanych jest dla wybranego kontrahenta w określonym przedziale czasu.
Raport średniej wydajności dostępny w Comarch WMS Zarządzanie

6.2 Rozwój mechanizmu normatywów

W ramach rozwoju normatywów oraz struktury magazynu został dodany nowy parametr ‘Strefa’ na elementach struktury magazynowej. W zależności od wartości jaką przyjmuje, możliwe jest określenie czy dane położenie jest uwzględniane jako położenie źródłowe dla normatywów. Położenia oznaczone jako ‘strefa pickingowa’ nie są brane pod uwagę jako położenie źródłowe dla normatywów.

Nowy parametr ‚Strefa’ dodany do konfiguracji elementów struktury magazynu w Comarch WMS

6.3 Zrealizowane zgłoszenia

 • Zgłoszenie 408420
  Zmieniono sposób rezerwacji zasobów, które aktualnie podlegają inwentaryzacji ciągłej położenia. Rezerwacja w pierwszej kolejności będzie wyznaczać inny zasób nie podlegający inwentaryzacji. W przypadku braku innego zasobu spełniającego dane kryteria do czasu zamknięcia inwentaryzacji ciągłej położenia nie będzie on dostępny do wydania.
 • Zgłoszenie 426649
  Rozwiązano problem podczas aktualizacji wpisów w tabeli WMS.PrintoutsDefinitions po dodaniu nowych definicji wydruków przy wyłączonej usłudze synchronizacji.
 • Zgłoszenie 427907
  Poprawiono importowanie customowych viewstyle z wykorzystaniem konfiguratora interfejsu w Comarch WMS Zarządzanie.
 • Zgłoszenie 428190
  Naprawiono błąd w skrypcie podczas podnoszenia wersji 2019.0 do 2020.1.
 • Zgłoszenie 428553
  Rozwiązano problem podczas realizacji pozycji edytowanym procesem ‘przesunięcie towaru luzem’, gdy pierwszym krokiem jest położenie źródłowe przed określeniem towaru.
 • Zgłoszenie 428557
  Poprawiono nieprawidłowe działanie podczas realizacji dokumentu procesem ‘Wydanie miksów’, po wejściu na pozycję i zeskanowaniu kodu jednostki logistycznej.
 • Zgłoszenie 428593
  Poddano optymalizacji procedurę odpowiedzialną za pobieranie listy dyspozycji w Comarch WMS Magazynier.
 • Zgłoszenie 428594
  Poddano optymalizacji procedurę odpowiedzialną za zatwierdzanie zgrupowanych dokumentów.
 • Zgłoszenie 429045
  Rozwiązano problem nieprawidłowego generowania MP na podstawie normatywu. Problem występował, jeżeli zasoby zasilające MP znajdowały się tylko na jednorodnych jednostkach logistycznych.

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?