Tworzenie nowego normatywu towaru

Aby zdefiniować nowy normatyw towaru należy wybrać ikonę plusa normxl_iko_plus znajdującą się w prawym górnym rogu okna z listą normatywów. Pojawi się okno, w którym można zdefiniować nowy normatyw (Rys. poniżej).

normxl_rys4

  Definiowanie normatywu sprowadza się do określenia następujących pól:

 • Magazyn – określenie magazynu, którego dotyczy nowy normatyw (jeżeli lista normatywów została odfiltrowana według określonego magazynu to ten magazyn zostanie automatycznie podpowiedziany w tym polu),
 • Położenie – określenie położenia (na najniższym poziomie struktury magazynu) znajdującego się na magazynie określonym we wcześniejszym polu; położenie powinno mieć status „Aktywne”, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat „Nieprawidłowa wartość pola Położenie” i nie będzie możliwości zapisu takiej konfiguracji,
 • Towar – określenie towaru, którego ma dotyczyć normatyw,
 • Zapas Planowany:
  • Stan minimalny – określenie minimalnej ilości towaru w jednostki podstawowej, jaka powinna znajdować się na danym położeniu – jeżeli system wykryje, że na położeniu znajduje się mniejsza ilość towaru niż określona tutaj wygeneruje automatycznie dokument MP aby wyrównać do ilości zdefiniowanej dla stanu minimalnego lub maksymalnego (w zależności od ustawienia parametru Uzupełniaj do: Minimum/Maksimum określanego w oknie parametrów położenia),
  • Stan maksymalny – określenie maksymalnej ilości towaru w jednostce podstawowej, jaka może znajdować się na położeniu – gdy w parametrach położenia ustawiono parametr Uzupełniaj do: Maksimum to system będzie generował automatyczne dokumenty MP dopełniające ilość towaru do określonej tutaj. Ponadto podczas generowania dokumentu MPA w pierwszej kolejności będą brane położenia źródłowe, na których ilość przekracza zdefiniowany Stan maksymalny. Jeżeli podano wartość 0 to uwzględniana będzie wartość podana w polu Stan minimalny,
  Uwaga
  Jeżeli na dane położenie zostanie wygenerowane automatyczne MP na podstawie zdefiniowanych normatywów, ale zasoby zostaną w międzyczasie uzupełnione innym dokumentem, wówczas dyspozycja przesunięcia zostanie automatycznie usunięta lub ilość na MMP zostanie skorygowana.
 • Parametry:
  • Aktywny – definicja normatywu będzie brana pod uwagę przy kontrolowaniu stanów towaru na położeniu,
  • Nieaktywny – definicja normatywu nie będzie sprawdzana przez system, nieaktywny normatyw można zapisać bez określania położenia i magazynu.

Po uzupełnieniu wszystkich parametrów należy zapisać normatyw. W jednym momencie może istnieć tylko jeden aktywny normatyw na dane położenie i dany towar. Aplikacja nie pozwoli na zapis takiego normatywu.

Uwaga
Aby system automatycznie generował dokumenty MP wyrównujące stany magazynowe na podstawie zdefiniowanego normatywu konieczna jest również aktywacja parametru: Kontroluj stany minimalne dostępnego w oknie edycji parametrów położenia. Sekcję zawierająca wspomniany parametr przedstawia.
normxl_rys5

Po aktywacji parametru Kontroluj stany minimalne dostępny będzie parametr: Uzupełniaj do. Określa on ilość towaru, jaka ma być zadysponowana przez system na generowanym automatycznie dokumencie MP, gdy ilość towaru spadnie poniżej stanu minimalnego określonego na normatywie:

 • Minimum – dopełnienie ilość towaru to zdefiniowanego na normatywie stanu minimalnego,
 • Maksimum – dopełnienie ilość towaru to zdefiniowanego na normatywie stanu maksymalnego.

Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych zostanie uruchomiona w momencie, gdy system wykryje zmianę stanu zasobów na danym położeniu. W przypadku wykrycia niedoboru na danym położeniu zostanie wystawiony automatyczny dokument MP (Rys. poniżej). Taki dokument można przydzielić lub nie do któregoś z pracowników analogicznie jak dyspozycje z systemu Comarch ERP XL.

normxl_rys6

Do czasu, gdy żaden z pracowników magazynu nie rozpocznie realizacji automatycznego dokumentu MP system będzie dostosowywał ilość na pozycji dokumentu w taki sposób, aby spełnić zdefiniowane normatywy. W przypadku częściowej realizacji dokumentu i jego zatwierdzenia przez magazyniera system wygeneruje kolejny dokument tak, aby został spełniony normatyw.

Czy ten artykuł był pomocny?