Dyspozycja wydania wystawiona na kolektorze

Aby za pomocą aplikacji Comarch WMS Magazynier może wystawić dyspozycję wydania, niezwiązaną z dokumentem handlowym, należy wejść na listę Wydań, a następnie kliknąć przycisk: dysmag_iko6. Otworzy się okno zawierające:

 • Komunikat
 • Wyszukiwarkę kontrahentów

dysmag_rys47

Aby wybrać kontrahenta należy otworzyć listę kontrahentów klikając na przycisk dysmag_iko32, bądź wpisać NIP/nazwę/akronim kontrahenta. W przypadku braku uprawnień do podglądu listy kontrahentów na profilu operatora, operator nie będzie miał możliwości rozwinięcia listy kontrahentów (brak przycisku dysmag_iko32) , może natomiast wpisać nazwę/kod/NIP kontrahenta i wyszukać kontrahenta w ten sposób, bez możliwości podglądu.

dysmag_rys48

Po naciśnięciu przycisku dysmag_iko33 otworzy się okno ze szczegółami Kontrahenta, który znajduje się na liście, jako pierwszy lub Kontrahenta, który jest zaznaczony. Opis Karty Kontrahenta znajduje się w artykule Kontrahenci

dysmag_rys49

Naciśnięcie na przycisk dysmag_iko32 spowoduje przejście na kartę Kontrahenta, a naciśnięcie w dolne pole tekstowe spowoduje wyświetlenie jego adresu. Po wybraniu Kontrahenta należy nacisnąć na przycisk dysmag_iko29, aby kontynuować wystawianie dokumentu ZWM na urządzeniu. W przypadku nie wprowadzenia żadnego Kontrahenta naciśnięcie przycisku dysmag_iko29 spowoduje, że dyspozycja nie będzie powiązana z żadnym Kontrahentem.

Dodawanie elementów do dyspozycji

Domyślny schemat kroków podczas realizacji ZWM wystawianego na kolektorze wygląda następująco:
dysmag_rys50

Jeśli włączona jest obsługa jednostek logistycznych, krok wyboru towaru poprzedzony jest:

 • Wyborem kodu jednostki logistycznej,
 • Wyborem typu jednostki logistycznej,
 • Parametrami jednostki logistycznej, jeśli takowe zostały przypisane do odpowiedniego typu jednostki logistycznej (opcja dostępna z poziomu przycisku [Dodatkowe]),
 • Wydruk etykiety logistycznej – opcja dostępna z poziomu przycisku [Dodatkowe] (opcja dostępna pod warunkiem włączonej obsługi wydruku etykiet).

Na początku system poprosi o zeskanowanie jednostki logistycznej. Jeżeli towar ma być wydany na jednostce logistycznej należy ja tutaj sczytać. Jeżeli towar nie jest wydawany na jednostce logistycznej wówczas pomijamy ten krok klikając ikonę strzałki znajdującą się w pracym dolnym rogu okna (zostanie wyświetlona informacja o pominięciu jednostki logistycznej.

dysmag_rys51

Po wybraniu jednostki logistycznej pojawią się towary, które są dostępne na tej jednostce. Możemy wybrać do realizacji poszczególne towary lub wybrać opcje [wybierz wszystkie]. Po wybraniu np. opcji wszystkie wyświetli się okno, w którym należy potwierdzić fakt, iż chcemy realizować wszystkie towary z tej jednostki logistycznej.

Dodawanie elementu odbywa się poprzez:

 • Zeskanowanie/wprowadzenie EANu, kodu lub nazwy towaru w polu:
  dysmag_rys52
 • Naciśnięcie na dysmag_iko32 i wybranie towaru z listy dostępnych towarów.

Na liście towarów dostępne będą następujące opcje:

 • dysmag_iko34 – podgląd karty towaru
 • dysmag_iko35 – wybór danego towaru

Będąc na liście towarów można skorzystać z filtra, aby wyszukać towar.

dysmag_rys53

Po wybraniu towaru otworzy się okno z wyborem cechy dostawy towaru, a następnie jej wartości. Jeżeli istnieją zasoby tego towaru bez przypisanej wartości cechy dostawy, to zasób taki będzie widoczny na liście z nieokreśloną wartością cechy.

dysmag_rys54

W przypadku, gdy dostawa towaru została oznaczona datą ważności, to należy potwierdzić datę ważności zasobu, z którego będzie wydawany towar. Istnieje możliwość filtrowania danych po dacie, wówczas należy w filtrze wpisywać datę w formacie RRRR-MM-DD lub MM/DD/RRRR.

dysmag_rys55

Jeżeli na pozycji ZWM wymagany jest atrybut i nie ma on zdefiniowanej wartości domyślnej, to jego wartość należy wybrać w kolejnym kroku.
Po kliknięciu w opcje [Dodatkowe] zostanie wyświetlone okno z możliwością wydruku etykiety logistycznej.

dysmag_rys56

dysmag_rys57

Po wybraniu jednostki składowania otworzy się okno z wyborem położenia, z którego zostanie pobrany zasób.
W kroku tym można zeskanować położenie albo wybrać je z listy dostępnych położeń.

dysmag_rys58

dysmag_rys59

Zwiększanie ilości wydawanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko36. Zmniejszenie ilości wydawanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko37. Ilość można wprowadzić także bezpośrednio w pole numeryczne. Po wybraniu i zatwierdzeniu ilości pozycja zostanie dodana do dyspozycji.
W następnym kroku pojawi się okno umożliwiające wydruk etykiety partii towaru.

dysmag_rys60

Po wydruku etykiety lub po jego pominięciu otworzy się okno analogiczne jak przy pierwszym kroku dodawania pozycji, z tym, że w komunikacie pojawi się informacja o pomyślnym zrealizowaniu pozycji.

Aby zakończyć dodawanie pozycji należy nacisnąć przycisk dysmag_iko19 lub dysmag_iko26. Wówczas na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem czy przerwać proces realizacji pozycji.

dysmag_rys61

Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej zostanie otwarte okno z listą pozycji, w którym dostępne są następujące przyciski:

 • dysmag_iko11 – zatwierdzenie lub zapisanie realizowanej dyspozycji,
 • dysmag_iko20 – dodanie lub edycja uwag(opisu) i informacji dodatkowych (atrybutów) na nagłówku dokumentu,
 • dysmag_iko18 – przejście do pierwszego kroku dodawania nowej pozycji.

Będąc w tym samym oknie istnieje możliwość filtrowania pozycji po: kodzie, EANie, nazwie, cesze, położeniu i jeśli włączona jest obsługa jednostek logistycznych – nośniku.

dysmag_rys62

Po wybraniu danej pozycji otworzy się okno z możliwością wyboru edycji lub usunięcia danej pozycji:

 • [Edytuj] – możliwość edycji pozycji poprzez ponowne przejście kroków jak przy dodawaniu
 • [Usuń] – usunięcie danej pozycji z listy i z dokumentu

dysmag_rys63

Przesunięcie międzymagazynowe

W aplikacji Comarch WMS istnieje możliwość dodania przesunięcia międzymagazynowego z poziomu dyspozycji Wydań -> Dodaj przesunięcie międzymagazynowe (Rys. poniżej).

dysmag_rys64

W pierwszym kroku należy określić magazyn docelowy, na który mają zostać przesunięte towary. Wyświetlona lista uwzględnia wszystkie magazyny z obsługą WMS oraz magazyny lokalne firmy, w obrębie której działa zalogowany do aplikacji operator (Rys. poniżej).

dysmag_rys65

W kroku drugim należy wybrać sposób dostawy. Po określeniu sposobu dostawy należy określić kod jednostki logistycznej, która ma zostać przesunięta. Po określeniu jednostki logistycznej należy realizować kroki (Rys. poniżej):

 • skanowanie towarów,
 • określanie cech,
 • określanie położeń źródłowych,
 • określanie przesuwanej ilości,
 • określanie opisu pozycji.

dysmag_rys66

Po zatwierdzeniu dokumentu ZWM, w systemie ERP XL zostanie:

 • Zatwierdzone MMW (jeżeli w systemie ERP XL są wystarczające stany towarów),
 • Zatwierdzone ZWM (jeżeli magazynem docelowym jest magazyn z obsługą WMS),
 • MMP w zależności od ustawienia parametru: „Generowanie dokumentu MMP” na definicji dokumentu MMW,
 • (W)AWD w buforze (jeżeli magazynem docelowym jest magazyn z obsługą WMS) oraz w zależności od ustawienia parametru: „Generowanie dokumentów magazynowych”.
Uwaga
Jeżeli zostanie wygenerowane przyjęcie na magazyn docelowy i podczas przesunięcia międzymagazynowego wszystkie towary zostały przesunięte z jednostki logistycznej, wówczas istnieje możliwość przyjęcia wszystkich indeksów towarowych jednocześnie na magazyn docelowy, poprzez sczytanie kodu EAN tej jednostki logistycznej i wybrania przycisku Potwierdź

Czy ten artykuł był pomocny?