Eksport – Import struktury magazynowej

1. Eksport struktury magazynowej

Eksportu struktury magazynowej umożliwia pobranie struktury istniejącego magazynu do pliku xlsx.
Dzięki takiej możliwości w łatwy sposób można przenieść strukturę magazynową z bazy testowej na produkcyjną lub z jednego magazynu na drugi.

Możliwość eksportu/importu struktury uzależniona jest od parametru na profilu operatora (Ustawienia>Uprawnienia operatorów>Profile ustawień>np. Kierownik magazynu):
impexp_rys26

W celu eksportu struktury magazynowej należy przejść na zakładkę magazyny:

Następnie kliknąć w magazyn, z którego chcemy pobrać strukturę:

W prawym górnym rogu znajduje się ikona eksportu:

Po jej kliknięciu automatycznie pobierze się plik Excel ze strukturą magazynową:
impexp_rys12

2. Import struktury magazynowej

Do importu struktury magazynowej wykorzystuje się pobrany wcześniej plik.

Uwaga
Do importu można wykorzystać pusty plik eksportowany z nowego magazynu, a wartości wypełnić samemu.

Kolumny oznaczone kolorem pomarańczowym są wymagane, natomiast żółte – opcjonalne. Jeśli wartości w kolumnach oznaczonych kolorem żółtym będą puste – zostaną wypełnione wartościami domyślnymi podczas importu.
impexp_rys13

Plik składa się z kilku arkuszy:

  • Położenia
   • Kod – kod położenia
   • Nazwa – nazwa położenia
   • Priorytet pobrania – domyślna wartość 25, zakres od 0 do 100
   • Priorytet składowania – domyślna wartość 25, zakres od 0 do 100
   • Aktywne – TAK/NIE
   • Głębokość [m] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Szerokość [m] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Wysokość [m] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Objętość [m3] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Nośność [kg] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Rozstaw [m] – domyślna wartość 0,0000, zakres od 0 do 9999999
   • Zarządzanie położeniem – TAK/NIE
   • Położenie górne – TAK/NIE
   • Kontrola stanów minimalnych – domyślnie wyłączona, kontroluj do minimum/maksimum
   • Składowane towary dozwolone – TAK/NIE
   • Operatorzy – domyślnie Wszyscy, lista zabronionych/dozwolonych (określa się w arkuszu – Operatorzy)
   • Kategoria – domyślnie brak, A, AX, AY, AZ, B, BX, BY, BZ, C, CX, CY, CZ, X, Y, Z
   • Jednostki składowane razem – TAK/NIE
   • Dozwolone jednostki – domyślnie wszystkie, lista (definiowana w arkuszu „Dozwolone jednostki”)
   • Opis
  • Składowane towary
   • Kod położenia
   • Kod artykułu
   • Kod grupy artykułów
  • Typy jednostek logistycznych
   • Nazwa
   • Szerokość [m] – zakres od 0 do 9999999
   • Długość [m] – zakres od 0 do 9999999
   • Wysokość [m] – zakres od 0 do 9999999
   • Maksymalna wysokość [m] – zakres od 0 do 9999999
   • Waga [kg] – zakres od 0 do 9999999
   • Maksymalny ciężar [kg] – zakres od 0 do 9999999
   • Typ kodu jednostki – domyślnie inny, EAN8, EAN13, EAN13 wagowy, SSCC
   • Aktywny – TAK/NIE
   • Jednorodna – TAK/NIE
   • Domyślna – TAK/NIE
   • Zakres kodu – minimum
   • Zakres kodu – maksimum
   • Domyślna liczba generowanych kodów
   • Cyfra uzupełniająca
   • Seryjne oznaczenie jednostki logistycznej – rozpocznij znakami
   • Prefix firmy GS1
   • Seryjne oznaczenie jednostki logistycznej – liczba znaków
   • Seryjne oznaczenie jednostki logistycznej – prefiks
   • Jednostka miary systemu ERP
  • Dozwolone jednostki
   • Kod położenia – do wybrania z listy położeń zdefiniowanych w arkuszu „Położenia” w kolumnie „Kod”
   • Nazwa typu jednostki – do wybrania z listy zdefiniowanej w arkuszu „Typy jednostek logistycznych” w kolumnie „Nazwa”

impexp_rys14

 • Operatorzy
  • Kod położenia
  • Login

Już na etapie wprowadzania/modyfikowania danych w pliku Excel, program weryfikuje poprawność danych.

impexp_rys15

Próbując wpisać priorytet pobrania „500”, Excel informuje, że wartość jest niezgodna z ograniczeniami.

Kopiując wartości z innego arkusza/notatnika można wkleić niepoprawną wartość. Aby uniknąć błędnych danych, można wykorzystać wbudowaną funkcję Excela „Zakreśl nieprawidłowe dane” (Dane > Poprawność danych > „Zakreśl nieprawidłowe dane”)

impexp_rys16

Gotowy arkusz należy wczytać do WMS Zarządzanie.

W celu importu struktury magazynu, należy przejść na zakładkę magazyny i kliknąć w wybrany magazyn.

W górnym prawym rogu znajduje się ikona importu struktury magazynowej: impexp_iko2

Otworzy się okienko do wyboru pliku:
impexp_rys4

Pierwszy etap po wczytaniu pliku to wstępna weryfikacja danych.

Niepoprawne dane wyświetlają się na czerwono, a po kliknięciu w pole z błędem, w polu „Informacja” wskazany będzie powód błędu.

Ponadto, każda kolumna ma możliwość włączania filtra „Pokaż wartości”

 • Poprawne
 • Z ostrzeżeniem
 • Błędne

impexp_rys18
impexp_rys19

Arkusz z błędami można potwierdzić klikając w ikonę impexp_iko2 – zostaną zaimportowane tylko poprawne dane.

impexp_rys20

Następny krok wyświetla raport z importu:

Wynika z niego, że położenie o kodzie 1-1-3 nie zostało zaimportowane ze względu na błędny priorytet pobrania.

Ikona impexp_iko3 powoduje powrót do menu magazynu:

3. Aktualizacja struktury magazynowej

Dzięki wprowadzeniu funkcji eksportu/Importu położeń przy pomocy arkusza Excel, dodana została również możliwość aktualizacji położeń.

Po pobraniu struktury magazynowej, wystarczy zmienić wartości w arkuszu a następnie zaimportować strukturę.

Przykład
W arkuszu zostały zmienione regały o kodach:

 • 1-1-3, który nie został wczytany przy imporcie,
 • 1-1-5, który został ustawiony na nieaktywny,
 • 1-2-1, który ma zmieniony priorytet pobrania

impexp_rys23

Po wykonaniu procesu jak w 2. Import struktury magazynowej:

 • Dodany został „Regał 3”,
 • „Regał 5 został ustawiony jako nieaktywny
 • Priorytet pobrania na położeniu o kodzie 1-2-1 został zmieniony z 25 na 50

impexp_rys25

Uwaga
W przypadku magazynu zbiorczego importujemy strukturę magazynu wyłącznie dla konkretnego magazynu składowego.

Czy ten artykuł był pomocny?