Wyznaczanie położenia według dostępnych miejsc paletowych

Dla towarów, które przechowywane są w magazynie na nośnikach, na przykład paletach – sprawdzanie możliwości jego umieszczenia na danym położeniu może odbywać się w przeliczeniu na dostępne miejsca paletowe.

W aplikacji Comarch WMS mamy możliwość wyliczania limitu jednostek logistycznych na podstawie:

  • Liczby jednostek logistycznych – podczas wyliczania dostępności wolnego miejsca dla nowej jednostki logistycznej na przyjęciu oraz przesunięciu, algorytm sprawdza liczbę kodów jednostek logistycznych. Ważna jest liczba kodów danego typu, a nie to ile zasobu znajduje się na niej;
  • Jednostek pomocniczych – podczas wyliczania dostępności wolnego miejsca dla nowej jednostki logistycznej, sprawdzana jest składowana liczba zasobów, według przelicznika jednostek pomocniczych, które powiązane są z danym typem jednostki logistycznej.

Wybór sposobu wyliczania należy dokonać w ramach konfiguracji jednostek logistycznych w ustawieniach ogólnych:

Po wyborze ikony „Konfiguracja jednostek logistycznych” wyświetlone zostanie okno umożliwiające wskazanie sposobu wyliczania limitu:

Wyliczanie na podstawie jednostek pomocniczych

Przykład
Jeżeli położenie mieści 2 palety, gdzie pełna paleta zawiera 100 szt. towaru, wówczas możliwe jest przyjęcie 200 szt. tego towaru luzem, czy 200 szt. umieszczonych na dwóch pełnych paletach. Jeżeli na położeniu znajdują się już 2 palety i jedna jest niepełna (zawiera 20 szt. towaru), wówczas nie będzie możliwe umieszczenie na tym położeniu trzeciej palety, pomimo że będzie zawierać 50 szt. towaru.

W celu zastosowania funkcjonalności, dla towarów przechowywanych na nośnikach należy na ich kartotekach w systemie ERP zdefiniować dany nośnik jako pomocnicza jednostkę miary i określić dla niej przelicznik ilości jednostek podstawowych (np. 1 karton = 100 sztuk).

elstrmag_rys11

Następnie jednostkę miary należy powiązać z w Comarch WMS Zarządzanie z definicją jednostki logistycznej (menu Ustawienia, kafel Konfiguracja Jednostek Logistycznych).

elstrmag_rys12

Limity dla poszczególnych rodzajów nośników można określić dla położenia magazynowego podczas generowania struktury magazynu lub dla już istniejących położeń.
Funkcjonalność obsługuje przypadki przechowywania towarów na różnych rodzajach nośników na jednym położeniu – udział w obszarze obliczany jest wtedy proporcjonalnie, czyli jeżeli na poniższym położeniu znajdują się już 23 europalety, wówczas dozwolone będzie przyjęcie jeszcze jednej europalety lub dwóch półpalet.

Wyliczanie na podstawie liczby jednostek logistycznych

W przypadku wybrania tej opcji należy określić liczbę kodów jednostek logistycznych jakie mogą być składowane na danym położeniu:

W tym przypadku nie jest konieczne powiązanie jednostki logistycznej z jednostką pomocnicza w systemie ERP.

Niezależnie od wybranego sposobu wyliczania w przypadku, gdy dana jednostka w ramach przyjęcia/przesunięcia będzie powodowała przekroczenie ustawionego limitu, dana lokalizacja nie będzie widoczna do wyboru na liście. Natomiast w przypadku próby zeskanowania kodu położenia, wyświetlony zostanie komunikat:

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?