Obsługa opakowań kaucjonowanych i jednorazowych

1. Konfiguracja

W Comarch WMS we współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość obsługi opakowań kaucjonowanych oraz opakowań jednorazowych, dzięki powiązaniu karty towarowej z typem jednostki logistycznej.
Aby powiązać kartę towarową z typem jednostki logistycznej należy z poziomu Konfiguracji jednostek logistycznych w WMS Zarządzanie w polu Model obsługi jednostek logistycznych zaznaczyć opcję Powiąż z kartą towarową w celu ewidencji przepływu jednostek logistycznych. W tym miejscu operator ma możliwość wyboru czy będzie to Opakowanie kaucjonowane czy Opakowanie jednorazowe oraz z jaką kartą towarową powiązać typ jednostki.


Uwaga
Różnica między opakowaniami jednorazowymi, a opakowaniami kaucjonowanymi głównie polega na tym, że opakowania kaucjonowane muszą być oznaczane jako pozycje kaucjonowane na dokumentach (W)AWD i (W)ZWM. Dzięki temu pozycje kaucjonowane mogą być pobierane na dokumenty handlowe PKA/WKA, które odpowiadają za rozliczanie kaucji między kontrahentami.

Karty towarowe, które mają być powiązane z typem jednostki logistycznej muszą spełniać określone wymagania:

 • Towar nie posiada zasobów w systemie Comarch ERP XL (nowe karty towarowe)
 • Towar jest oznaczony jako Kaucja dla Opakowań kaucjonowanych (dla Opakowań jednorazowych karta towarowa nie może być oznaczona jako Kaucja)
 • Odznaczone są parametry:
  • Oznacz dostawę kodem EAN towaru
  • Oznacz partię towaru datą ważności
  • Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy
 • Mają zaznaczony check Rejestruj w jednostkach całkowitych
 • Nie mają wskazanej klasy cechy

Powiązanie jednostki logistycznej z kartą towarową pozwala to na dokładniejszą ewidencję przepływu jednostek logistycznych na magazynie. Zarówno opakowania kaucjonowane jak i jednorazowe na dokumentach magazynowych WMS są dodawane podczas realizacji dyspozycji, a po zatwierdzeniu dyspozycji są synchronizowane na dokumenty magazynowe w Comarch ERP XL. Sposób realizacji dyspozycji w WMS Magazynier określa czy wydawane/przyjmowane są puste czy zajęte jednostki logistyczne. Puste jednostki logistyczne w Comarch WMS traktowane są jako towar.

2. Prezentacja w WMS Zarządzanie

Na liście zasobów na karcie magazynu w WMS Zarządzanie możliwa jest weryfikacja stanu zajętych i pustych jednostek logistycznych. Puste jednostki logistyczne na stanie magazynu prezentowane są tak samo jako pozostałe towary. Zajęte jednostki logistyczne natomiast oznaczone są kolorem pomarańczowym oraz ikoną pustej palety. Dodatkowo w filtrach na liście zasobów dostępny jest check „Zajęte jednostki logistyczne” pozwalający na odfiltrowanie zajętych jednostek dostępnych na magazynie. Zmieniając sposób grupowania (tylko po artykule) i wybierając konkretny zakres położeń, operator ma możliwość zweryfikowania stanu zajętych jednostek logistycznych.

3. Dyspozycje przyjęcia

3.1 Dyspozycja przyjęcia utworzona na kolektorze

Podczas realizacji przyjęcia utworzonego na kolektorze operator przez sposób realizacji pozycji określa czy przyjmuje na magazyn pustą jednostkę logistyczną czy inne towary na jednostce logistycznej. Jeśli operator chce przyjąć pełną jednostkę logistyczną, na kroku z kodem jednostki logistycznej należy zeskanować odpowiedni kod.

Następnie po wybraniu typu jednostki powiązanego z kartą towarową, operator określa czy towar dostarczono na jednostce logistycznej czy pobiera pustą jednostkę logistyczną z zasobów magazynowych i na niej umieszcza przyjmowany towar.

Krok Pozycja jednostki logistycznej z pytaniem o pochodzenie jednostki pojawia się w zależności od wartości parametru @LogisticUnitSourceSelectionMode na tym kroku i może zostać pominięty z domyślnym wybraniem jednej z opcji:

 • 0 – (wartość domyślna) wybór operatora, użytkownikowi prezentowany jest komunikat z pytaniem o pochodzenie jednostki logistycznej
 • 1 – towar dostarczono na jednostce logistycznej
 • 2 – towar nie został dostarczony na jednostce logistycznej

Po wybraniu opcji TAK, realizowana jednostka logistyczna jest traktowana jako pozycja towarowa, która przyjechała wraz z towarem do magazynu i jest dodawana do dokumentu. W takim scenariuszu sumaryczny stan jednostek logistycznych jest zwiększany, natomiast stan pustych jednostek logistycznych pozostaje bez zmian.
Po synchronizacji do systemu ERP na powiązanym dokumencie (W)AWD widnieje pozycja z zasobem, który został przyjęty na jednostce logistycznej oraz pozycja z towarem powiązanym z jednostką logistyczną. W przypadku opakowań kaucjonowanych do takiego dokumentu (W)AWD będzie możliwość wygenerowania dokumentu PKA.

Po wybraniu opcji NIE wyświetlany jest krok z położeniem źródłowym dla jednostki logistycznej, z którego operator może pobrać pustą jednostkę logistyczną ze stanu magazynowego. W takim scenariuszu sumaryczny stan jednostek logistycznych pozostaje bez zmian, natomiast stan pustych jednostek logistycznych jest zmniejszany.

Po synchronizacji do systemu ERP na powiązanym dokumencie (W)AWD widnieje tylko pozycja z zasobem, który został przyjęty na jednostce logistycznej.

3.2 Dyspozycja przyjęcia z systemu ERP

Dla dokumentów pochodzących z systemu ERP realizacja pozycji przebiega analogicznie do dokumentów utworzonych na kolektorze. Natomiast jeżeli po stronie systemu ERP na dokumencie źródłowym dodana zostanie pozycja z towarem powiązanym z jednostką logistyczną to podczas realizacji w Comarch WMS będzie ona traktowana jako towar (pusta jednostka logistyczna przyjmowana na stan magazynu).


4. Dyspozycje wydania

4.1 Dyspozycja wydania utworzona na kolektorze

Podczas realizacji wydania utworzonego na kolektorze operator przez sposób realizacji pozycji określa czy wydaje jednostkę logistyczną, która już ma na sobie zasób, z którym jest wydawana z magazynu czy do wydania zasobu potrzebna jest pusta jednostka logistyczna, którą operator ma pobrać z magazynu, czy wydawany jest sam zasób luzem. Jeśli po rozpoczęciu realizacji pozycji operator na kroku z kodem źródłowej jednostki logistycznej zeskanuje kod, po realizacji może zdecydować czy jednostka została wydana razem z towarem.

Krok Pozycja jednostki logistycznej z pytaniem o pochodzenie jednostki pojawia się w zależności od wartości parametru @LogisticUnitSourceSelectionMode na tym kroku i może zostać pominięty z domyślnym wybraniem jednej z opcji:

 • 0 – (wartość domyślna) wybór operatora, użytkownikowi prezentowany jest komunikat z pytaniem o pochodzenie jednostki logistycznej
 • 1 – towar dostarczono na jednostce logistycznej
 • 2 – towar nie został dostarczony na jednostce logistycznej

Jeśli operator wybierze TAK zasób wydawany jest razem z jednostką, do dokumentu wydania dodana zostanie również pozycja z jednostką logistyczną powiązaną z kartą towarową. W takim scenariuszu sumaryczny stan jednostek logistycznych jest zmniejszany, natomiast stan pustych jednostek logistycznych pozostaje bez zmian.
Po synchronizacji do systemu ERP na powiązanym dokumencie (W)ZWM widnieje pozycja z zasobem, który został wydany na jednostce logistycznej oraz pozycja z towarem powiązanym z jednostką logistyczną. W przypadku opakowań kaucjonowanych do takiego dokumentu (W)ZWM będzie możliwość wygenerowania dokumentu WKA.

Jeśli operator wybierze NIE, z magazynu zostanie wydany zasób luzem, natomiast dla jednostki logistycznej należy wskazać położenie, na które ma zostać odłożona na magazynie.
W takim scenariuszu sumaryczny stan jednostek logistycznych nie zmienia się, natomiast stan pustych jednostek logistycznej się zwiększa.

4.2 Dyspozycja wydania z systemu ERP

Dla dokumentów pochodzących z systemu ERP realizacja pozycji przebiega analogicznie do dokumentów utworzonych na kolektorze. Natomiast jeżeli po stronie systemu ERP na dokumencie źródłowym dodana zostanie pozycja z towarem powiązanym z jednostką logistyczną to podczas realizacji w Comarch WMS będzie ona traktowana jako towar (pusta jednostka logistyczna wydawana z zasobów magazynowych).

 

5. Procesy wieloetapowe

5.1 Dyspozycje przyjęć

W przypadku dyspozycji przyjęcia wieloetapowego, na pierwszym etapie – przyjęcia, użytkownik określa czy jednostki logistyczne typu kaucja przyjechały od kontrahenta wraz z towarem lub zostały pobrane z magazynu.

Po wybraniu opcji TAK, realizowana jednostka logistyczna jest traktowana jako pozycja towarowa, która przyjechała wraz z towarem do magazynu i jest dodawana do dokumentu.

Po wybraniu opcji NIE wyświetlany jest krok z położeniem źródłowym dla jednostki logistycznej, z którego operator może pobrać pustą jednostkę logistyczną ze stanu magazynowego.

Na podstawie realizacji dodawane są pozycje na dokument AWD na pierwszym etapie.

Jeśli w konfiguracji drugiego etapu: Przesunięcie, została zaznaczona opcja: Przesuwanie całej jednostki logistycznej pomiędzy położeniami, istnieje możliwość zeskanowania kodu jednostki logistycznej na liście pozycji na drugim etapie.

W tym przypadku wystarczy wskazać położenie docelowe dla jednostki i zakończyć dyspozycję.

Jeżeli powyższa opcja jest odznaczona, użytkownik będzie musiał przepakować zasoby jednostki logistycznej, co wiąże się z wygenerowaniem nowego kodu jednostki logistycznej.

Uwaga
Jeśli na pierwszym etapie, zostanie przyjęty towar bez jednostki logistycznej, to na drugim i kolejnym etapie będzie możliwość przesunięcia towaru na jednostkę logistyczną pochodzącą z magazynu (powiązaną z kartą towarową – kaucja), wówczas zostanie wyświetlony krok (podanie kodu położenia źródłowego, z którego zostanie pobrana kaucja).

5.2 Dyspozycje wydań

W przypadku procesów wieloetapowych wydań, dla procesu Kompletacja i wydanie działanie na pierwszym etapie uzależnione jest również od parametru: Przesuwanie całej jednostki logistycznej pomiędzy położeniami (konfiguracja etapu przesunięcie).

Jeżeli powyższy parametr jest zaznaczony, w przypadku zarezerwowania całego zasobu z kaucjonowanej jednostki logistycznej, istnieje możliwość przesunięcia całej jednostki logistycznej wraz z zasobami na położenie docelowe.

W tym przypadku wystarczy wskazać położenie docelowe dla jednostki i zakończyć realizację 1 etapu.

Jeżeli powyższy parametr jest odznaczony lub zarezerwowano niepełny zasób z jednostki kaucjonowanej, użytkownik będzie pobierał zasoby ze wskazanych źródłowych położeń i jednostek logistycznych i przekładał je no docelową jednostkę logistyczną, którą będzie wydawał na drugim etapie.

Na drugim etapie – wydania, istnieje również możliwość wydania całych jednostek logistycznych poprzez skan kodu jednostki logistycznej na liście pozycji. Po potwierdzeniu takiego wydania, zostanie wyświetlony krok:

Po wybraniu opcji TAK, realizowana jednostka logistyczna jest traktowana jako pozycja towarowa, która została wydana wraz z towarem z magazynu i jest dodawana do dokumentu.

Po wybraniu opcji NIE wyświetlany jest krok z położeniem docelowym dla jednostki logistycznej, na które operator może odłożyć pustą jednostkę logistyczną (stan pustych jednostek kaucjonowanych zostanie powiększony na magazynie).

 

W przypadku procesu Wydania miksów, po rozpoczęciu realizacji pozycji, użytkownik wskazuje kod docelowej jednostki logistycznej.

Po wskazaniu typu kaucjonowanego, wymagane jest pobranie pustej jednostki logistycznej z położenia źródłowego. Na pobraną jednostkę kaucjonowaną odkładany jest zasób.

Użytkownik pobiera kolejne zasoby z dyspozycji w pętli realizacji.

Uwaga
Proces ten cechuje się tym, że w ramach 1 etapu, może zostać spakowanych kilka różnych jednostek logistycznych. Jeżeli użytkownik chce rozpocząć realizację kolejnej jednostki logistycznej, bo brakuje miejsca na obecnej jednostce, należy wskazać ją podczas realizacji kolejnych pozycji.

Na drugim etapie wydawana jest już cała skompletowana jednostka logistyczna i podczas użytkownik decyduje czy jednostka logistyczna zostanie wydana wraz z towarem, czy pozostanie na magazynie (stan pustych jednostek kaucjonowanych zostanie powiększony na magazynie).

 

6. Przesunięcia międzymagazynowe

Po stronie systemu ERP XL, do przesuwania opakowań kaucjonowanych pomiędzy magazynami, wykorzystywane są dokumenty (K)MMW i (K)MMP. Są to analogiczne dokumenty do MMW i MMP, ale służą do przesuwania stanów handlowych kaucji pomiędzy magazynami:

 • (K)MMW – wydanie kaucji z magazynu źródłowego, mogą znajdować się na nim tylko towary oznaczone, jako opakowania kaucjonowane;
 • (K)MMP – przyjęcie kaucji na magazyn docelowy, mogą znajdować się na nim tylko towary oznaczone, jako opakowania kaucjonowane;

W przypadku realizacji przesunięć międzymagazynowych towarów umieszczonych na jednostkach logistycznych kaucjonowanych, również zostanie wyświetlony krok:

Po wybraniu opcji TAK, realizowana jednostka logistyczna jest traktowana jako pozycja towarowa, która została wydana wraz z towarem z magazynu i jest dodawana do dokumentu.

W przypadku dogenerowania dokumentu MMW do (W)ZWM pojawi się komunikat:

Automatycznie zostaną wygenerowane dokumenty MMW i MMP oraz (K)MMW oraz (K)MMP.

Na magazynie docelowym, w Comarch WMS Magazynier należy zrealizować dokument AWD do MMP (standardowa realizacja).

Uwaga
W przypadku opakowań jednorazowych rozliczenie handlowe odbywa się na standardowych dokumentach MMW i MMP, podobnie jak zwykły towar. W przypadku gdy proces przesunięcia rozpoczyna się od wystawienia dokumentów MMW i MMP w ERP XL, następnie realizacja po stronie Comarch WMS i towar zostanie wydany z magazynu wraz z jednostką logistyczną typu opakowanie jednorazowe, należy w systemie ERP XL, dogenerować dokumenty MMW i MMP na tą jednostkę logistyczną.
Wskazówka
Ilość zrealizowanych opakowań kaucjonowanych i jednorazowych (na dokumentach AWD do MMP), można zweryfikować poprzez przejście z poziomu listy pozycji: Dodatkowe i opcja Realizacja jednostek logistycznych. Na podsumowaniu widoczna jest liczba zrealizowanych jednostek logistycznych danego typu oraz wymagana liczba do realizacji.

 

Uwaga
Funkcjonalność obsługi kaucji wprowadzana jest do aplikacji Comarch WMS stopniowo. W bieżącej wersji nie zostały obsłużone poniższe scenariusze:

 • Obsługa kaucji z wykorzystaniem procesów seryjnych
 • Przesuwanie zarezerwowanych zasobów na kaucjach – przesunięcie całej palety, która jest kaucjonowana
 • Rezerwacja kaucji pod wydanie – procesy związane z przyjęciem kaucji, założeniem rezerwacji pod wydanie i wydanie kaucji
 • Zatwierdzanie dokumentów magazynowych z poziomu ERP XL

Funkcjonalność obsługi kaucji będzie rozwijana w kolejnych wersjach aplikacji Comarch WMS, obsługa powyższych scenariuszy będzie implementowana i sukcesywnie wprowadzana w przyszłości.

Czy ten artykuł był pomocny?