Towary

Towary

W oknie Towary prezentowane są dostępne w systemie ERP towary.
Wyświetlane są następujące informacje dotyczące danego towaru:

 • Kod – kod towaru,
 • Nazwa – nazwa towaru,
 • EAN – kod EAN towaru,
 • Ilość towaru w jednostkach podstawowych,
 • JM – jednostka podstawowa przypisana do towaru.

Kliknięcie na dane dotyczące konkretnego towaru umożliwia podgląd karty towaru.
obap_rys7

Na liście towarów dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1.
Na liście towarów istnieje możliwość wyszukiwania po polach:

 • EAN,
 • Kod,
 • Nazwa.

obap_rys8

W dolnej belce okna dostępne są następujące przyciski:

 • obap_iko3 – gdy przycisk jest widoczny, wówczas na liście towarów wyświetlane są wszystkie towary dostępne w bazie danych,
 • obap_iko4 – gdy przycisk jest widoczny, wówczas lista towarów jest odfiltrowana tylko do tych towarów, które mają dostępne zasoby na magazynie (przycisk dostępny po naciśnięciu przycisku [Wszystkie]),
 • obap_iko5 – dodanie nowego towaru.


1. Karta towaru

Po kliknięciu na żądaną pozycję z listy towarów, zostanie wyświetlona karta towaru.

obap_rys9

Karta towaru została podzielona na 4 sekcje:

 • Informacje – w tej sekcji zostały zaprezentowane następujące informacje dotyczące danego towaru:
  • Kod – kod towaru,
  • Nazwa – nazwa towaru,
  • Jednostka podstawowa,
  • Waga netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
 • Kody EAN – w sekcji Kody EAN prezentowane są kody EAN przypisane do danej jednostki oraz sumaryczna ilość danego towaru na magazynie. Dla danej jednostki istnieje możliwość przypisania kilku kodów EAN.
  W celu dodania kodu EAN do jednostki przypisanej do towaru należy nacisnąć przycisk obap_rys10. Wyświetlone zostanie wówczas okno Dodaj EAN, w którym należy wybrać jednostkę oraz wpisać kod EAN, który ma zostać do niej przypisany,
  obap_rys11

 • Położenie domyślne – prezentowane jest położenie domyślne danego towaru (zdefiniowane w Comarch WMS Zarządzanie),
 • Informacje dodatkowe – w sekcji Informacje dodatkowe prezentowane są atrybuty przypisane do danego towaru.

Istnieje możliwość zmiany wartości danego atrybutu w aplikacji poprzez kliknięcie na przycisk określający nazwę i wartość danego atrybutu oraz wybranie nowej wartości.
Aby dodać nowy atrybut należy kliknąć na przycisk obap_rys12. Zostaną wyświetlone atrybuty zdefiniowane w systemie ERP. Po wybraniu danego atrybutu pojawi się okno, w którym należy określić wartość atrybutu.

obap_rys13


2. Zasoby towaru

Po kliknięciu w przycisk obap_rys14, który jest dostępny na dolnej belce karty towarów następuje przejście do okna Zasoby.

W oknie zasobów dostępne są następujące informacje:

 • Kod – kod towaru,
 • Nazwa – nazwa towaru,
 • Położenie– wyświetla położenie towaru,
 • Jednostka– prezentuje jednostkę podstawową towaru,
 • Ilość – informuje o ilości dostępnej na położeniu,
 • Cecha – prezentuje wartość cechy zasobu towaru,
 • Data ważności – prezentuje datę ważności zasobu towaru.

Zasoby wyświetlane w kolorze zielonym to zasoby zarezerwowane.


3. Dodawanie nowego towaru

Aby dodać nową kartę towaru należy kliknąć na przycisk dostępny na liście „Na skróty” wywołanej z poziomu Menu głównego. Pojawi się wówczas okno: Dodaj towar. Dodatkowo nowy towar można dodać z poziomu listy towarów oraz z poziomu wystawiania dokumentu AWD. Dla danego towaru należy określić:

 • Kod,
 • Nazwę,
 • JM (należy wybrać jednostkę miary spośród dostępnych),
 • EAN (kliknięcie przycisku strzałki powoduje wygenerowanie kodu EAN wybranego z dwóch zakresów określonych w konfiguracji Comarch ERP XL). Przy jednorazowym kliknięciu strzałki zostanie wygenerowany kod EAN z pierwszego zakresu, natomiast po dwukrotnym kliknięciu strzałki następuje wygenerowanie kodu EAN z drugiego zakresu. Kolejne kliknięcie ikony strzałki spowoduje powrót do pierwszego wygenerowanego kodu EAN.

obap_rys15

Czy ten artykuł był pomocny?