Formularz banku – zakładka Ogólne

Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane na temat banku – jego nazwę, Bankowy Numer Rozliczeniowy, adres itd.

Akronim – skrócony opis banku (maksymalnie 20 znaków). Akronim jest używany na wydrukach, warto więc nadać go tak, aby bank był łatwo identyfikowalny przez użytkownika.

Nr rozliczeniowy (NRB) – Numer Rozliczeniowy Banku (NRB) jednoznacznie identyfikuje bank. Oznacza to, że nie ma w Polsce dwóch banków o takim samym numerze kierunkowym. Numer kierunkowy nie jest dowolnym ciągiem cyfr. Jego zawartość jest poddawana weryfikacji zgodnie z algorytmem obowiązującym w bankowości (tzw. algorytm weryfikacji modulo). Dlatego nie da się zapisać formularza z danymi banku, jeśli numer kierunkowy nie jest wypełniony poprawnie (program informuje stosownym komunikatem).

Kod SWIFT – kod wykorzystywany podczas elektronicznej wymiany danych (dotyczy zwłaszcza przelewów zagranicznych). Skrót SWIFT oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – organizację zajmującą się standaryzacją elektronicznej wymiany danych.

Numer centrali – trzycyfrowe oznaczenie centrali banku. Dla banków spółdzielczych może pozostać puste, dla pozostałych – musi być równe trzem pierwszym znakom numeru rozliczeniowego (lub mniej niż trzem jeśli numer rozliczeniowy jest krótszy niż trzy znaki).

Nazwa – pełna nazwa banku. Przeznaczone są na nią dwie linie po 50 znaków

Dane adresowe banku: Kraj, Województwo, Ulica, Nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Dodatkowe – dodatkowe miejsce dla pozostałych danych adresowych, Telefon, Telefon SMS, Adres e-mail oraz Fax. Po wypełnieniu pola adres e-mail istnieje możliwość wysłania wiadomości po wciśnięciu przycisku   – wyślij pocztę.

Kategoria – pole służy do określenia domyślnej kategorii dla podmiotu. Po wyborze podmiotu na dokumencie Kategoria będzie przepisywana z formatki podmiotu.

 

W menu oprócz  przycisków dostępnych również z listy banków pojawia się dodatkowo:

Biblioteka dokumentów – pojawia się tylko w przypadku, gdy operator jest zalogowany do modułu Comarch Obieg Dokumentów. Przycisk wywołuje listę dokumentów w Bibliotece, zawężoną do dokumentów skojarzonych z danym podmiotem. Lista wyświetlana jest na zakładce Biblioteka dokumentów: Podmiotu.

Czy ten artykuł był pomocny?