Grupy ograniczeń potrąceń

Mechanizm, który pozwala na stosunkowo łatwe zarządzanie kontrolą wysokości wszelkich potrąceń, zarówno komorniczych, jak i innych.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych można potrącić (wg podanej kolejności) między innymi:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • innych niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia z zasiłków

Ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa potrąceniu podlegają między innymi:

 • należności alimentacyjne – do wysokości 60% kwoty zasiłku,
 • należności inne niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości 25% kwoty zasiłku.

Wolna od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej:

 • 50% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu należności alimentacyjnych, tytułu wykonawczego wierzyciela,
 • 75% kwoty najniższej emerytury przy potrącaniu innych należności.
Uwaga
Od 1 lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń od zasiłków w przypadku potrąceń niealimentacyjnych wynosi 75% najniższej emerytury. W nowych bazach danych utworzonych w wersji 2017.5 lub wyższej programu w grupie ograniczeń z innych tytułów automatycznie będzie ustawiona wartość 75%, jako kwota wolna od potrąceń. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2017.5 procent kwoty wolnej nie będzie zmieniany. Użytkownik może dowolnie edytować ustawienia w standardowych grupach ograniczeń potrąceń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2016, poz. 2036).   

Wysokość potrąceń, a obowiązujące przepisy:

 • Dla potrąceń ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązuje art.138-144 Ustawy z dnia 17.12.1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.u. Z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
 • Zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę reguluje art. 87 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • W sprawach nie unormowanych w wymienionych aktach prawnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od niektórych składników wynagrodzenia można potrącić należności alimentacyjne w wysokości 100%.

Uwaga
Departament Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odliczania składki zdrowotnej wyjaśnił, że obowiązkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 K.p., obejmują nie tylko składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy, ale także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonując wyliczenia potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika, uwzględniamy stanowisko zajęte przez departament.

Ustawodawca przewidział również kwotę wolną od potrąceń, między innymi, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W odniesieniu do zasiłków kwota wolna od potrąceń stanowi 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku zajęć alimentacyjnych oraz 75% kwoty najniższej emerytury przy potrącaniu innych należności. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje zasiłek jedynie przez część miesiąca dodatkowo za pomocą parametru Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku można ustawić wyliczenie proporcjonalnej kwoty wolnej dla zasiłków. Proporcjonalne wyliczenie kwoty wolnej jest ustalane przez podzielenie pełnej kwoty wolnej przez 30 i pomnożenie przez liczbę dni, za które wypłacono zasiłek ZUS z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Przy wyliczaniu liczby dni, za które pracownik miał wypłacane świadczenie ZUS uwzględniane są wszystkie zasiłki niezależnie od rodzaju, które zostały naliczone w bieżącej wypłacie (zarówno za bieżący miesiąc, jak i poprzednie rozliczone z opcją ‘mies. wstecz’). Nie są sumowane dni, za które pracownik ma naliczone wyrównania zasiłków, zasiłek wyrównawczy oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Przy domyślnym ustawieniu parametru Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku kwota wolna od potrąceń z zasiłków jest ustalana jako procent najniższej emerytury. Liczba dni, za które jest wypłacany zasiłek nie wpływa na jej wysokość.

Uwaga
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty wolne od potrąceń należy zmniejszyć do wymiaru czasu pracy.

W Konfiguracji Programu/ Płace/ Wynagrodzenie zlokalizowany jest wskaźnik Najniższa emerytura (pamiętany historycznie). Konieczny jest on do kontroli kwoty wolnej od potrąceń dla zasiłków ZUS, która jest zależna od wysokości najniższej emerytury. Dostępny jest również jego import (aktualna wartość) z serwera Comarch przez opcję Ogólne/ Pobieranie wskaźników.

Zasady dotyczące procentu wynagrodzenia podlegającego egzekucji, a także kwot wolnych od potrąceń, ustawione w grupach ograniczeń w konfiguracji, dotyczą naliczania potrąceń tylko w wypłatach etatowych. Dla egzekucji z wypłat umów cywilnoprawnych, kwota wolna jest ustawiana indywidualnie dla zajęcia wynagrodzenia pracownika.

Definiowanie ograniczeń w konfiguracji firmy

W Konfiguracji Firmy/ Płace – gałąź Grupy ograniczeń potrąceń (w module Płace i Kadry Plus) wyświetlana jest w postaci listy.

Lista ograniczeń pozwala na ustalenie priorytetów poszczególnych typów ograniczeń:

 • I grupa ograniczeń (domyślnie – Grupa ograniczeń alimentacyjnych) na liście – oznacza liczenie podpiętych do niej potrąceń w pierwszej kolejności do zadanego w definicji tej grupy pułapu.
 • II grupa ograniczeń (domyślnie – Grupa potrąceń z innych tytułów) – powiązane z tą grupą potrącenia liczone będą po wyliczeniu tych przypisanych do i grupy. Nastąpi wyliczenie do pułapu zadeklarowanego w tej grupie, a następnie sprawdzenie, czy suma potrąceń policzonych dla i i II grupy potrąceń, łącznie nie przekracza progu zadanego dla i grupy i gdyby takie przekroczenie miało miejsce, to nastąpi ograniczenie.
 • Kolejne grupy kolejno według tej samej hierarchii – czyli wyliczenie do zadanego w tej grupie pułapu, ale sumarycznie nie więcej niż wynika z definicji ograniczenia w najwyższej grupie, z jakiej występują potrącenia w wypłacie danego pracownika.

Użytkownik ma możliwość sterowania kolejnością pozycji na Liście grupy potrąceń:

 Podnieś – podwyższa priorytet naliczania danej grupy.

 Obniż – obniża priorytet naliczania.

Predefiniowane dwie grupy:

 • Grupa potrąceń alimentacyjnych – definicja i grupy odpowiada warunkom ograniczeń dla potrąceń alimentacyjnych. Użytkownik jedynie przypisuje do danej grupy typy potrąceń, które chce ograniczać do danego pułapu i ewentualnie wskazać typy wypłat, z których dopuszcza 100% ściągalność potrąceń oraz takie, które mają być całkowicie wolne od potrąceń.
 • Grupa potrąceń z innych tytułów – II grupa, dla pozostałych tytułów wykonawczych.

W przypadku, gdy te dwie grupy okażą się niewystarczające, użytkownik może dodać kolejne grupy potrąceń. Służy do tego ikona  lub <INSERT>.

Konfiguracja Firmy / Lista Grup ograniczeń potrąceń

Czy ten artykuł był pomocny?