Konta e-mail

W tym miejscu należy zdefiniować konta e-mail dla Skrzynki pocztowej.

Okno składa się z trzech zakładek: [Konta pocztowe], [Parametry] oraz [Archiwizacja].

 1. Zakładka [Konta pocztowe]Na zakładce [Konta pocztowe] znajduje się pole Operator z możliwością wyboru operatora, dla którego będzie wyświetlona lista zdefiniowanych kont (domyślnie podpowiada się akronim zalogowanego operatora) oraz Lista kont, na której znajdują się kolumny: Nazwa, adres e-mail, Opiekun, Domyślne, Typ konta.
  Ponadto zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski:
   Dodaj – umożliwia utworzenie nowego konta,
   Zmień – umożliwia podgląd/ edycję już istniejącego konta,
   Usuń – umożliwia usunięcie konta z listy,
   Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.Pod listą kont znajduje się parametr: Pokazuj tylko aktywne konta.W zależności czy do programu zalogowany jest operator, który jest administratorem czy bez praw administratora, jest możliwość edycji istniejącej listy kont pocztowych.Jeżeli do programu będzie zalogowany operator, który jest administratorem to będzie widział listę wszystkich kont założonych w programie. Administrator będzie też mógł skonfigurować/ zmieniać/ skasować konto każdemu innemu operatorowi. Nad listą zdefiniowanych kont, pole Operator będzie aktywne co pozwoli na wyświetlenie listy operatorów i wyboru operatora, dla którego wyświetli się lista założonych kont pocztowych.Jeżeli do programu będzie zalogowany operator, który nie jest administratorem będzie widział tylko konta, dla których jest przypisany a ponadto:
  – nad listą zdefiniowanych kont – pole Operator będzie nieaktywne,
  – może dodawać konta, jeśli administrator nie zablokuje takiej możliwości standardowymi blokadami,
  – może zmieniać i kasować tylko konta, których jest opiekunem – jeśli administrator nie zblokuje takiej możliwości standardowymi blokadami.
 1. Zakładka [Parametry] Zakładka [Parametry] zawiera wspólne ustawienia związane z obsługą kont e-mail. Parametry jakie można ustawić to:Format wysyłanych wiadomości – wiadomości można wysyłać w formacie tekstowym lub HTML oraz wybrać rodzaj, rozmiar i kolor czcionki.Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomości – parametr dotyczy wiadomości wychodzących. Po jego zaznaczeniu wszystkie wysyłane z Comarch ERP XL HR wiadomości będą miały domyślnie ustawione żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości. Ustawienie to można zmienić z poziomu formularza wiadomości.

  Włącz wątkowanie korespondencji – Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wątek będzie automatycznie nadawany. Niezależnie od tego czy parametr w konfiguracji o wątkowaniu jest zaznaczony lub odznaczony – użytkownik ma możliwość wyłączenia/ włączenia wątkowania dla wybranych wiadomości wychodzących np. wyłączenia w przypadku seryjnej wysyłki życzeń świątecznych, gdzie wątkowanie jest nie potrzebne.

  Przedrostek dodawany do numeru wątku – parametr umożliwiający definiowanie własnych tekstów dodawanych do numeru wątku w formie przedrostka (domyślnie jest to „OPT!MA”). Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy go wpisać bezpośrednio w to pole i zapisać zmiany. Dodane w ten sposób przedrostki tworzą listę, z której nie mogą zostać usunięte. Zapisane przedrostki nie podlegają również edycji. Dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości wątku w sytuacji kontynuacji wcześniejszych konwersacji.

  Sprawdzaj czy są nowe wiadomości co X minut – parametr dotyczy poczty przychodzącej.

  Limit czasu serwera – parametr odpowiada za to, jak długo program czeka na połączenie z serwerem.

  Ponadto zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

   Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian,

   Przywróć poprzedni stan,

   Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

  1. Zakładka [Archiwizacja]

Zakładka[Archiwizacja] zawiera dwa pola służące do podania loginu i hasła do konta Comarch IBARD, na którym będą archiwizowane maile ze skrzynki pocztowej.

Uwaga
Dostęp do zakładki [Archiwizacja] ma tylko operator z uprawnieniami administratora w programie Comarch ERP XL HR.

Ponadto zakładka obsługiwana jest przez przyciski:

 Zapisz zmiany – zapisuje zmiany i zamyka formularz,

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie),

 Zamknij – zamknięcie okna.

Czy ten artykuł był pomocny?