Wpisowe PKZP

W firmach, w których funkcjonuje kasa zapomogowo – pożyczkowa, zwykle pracownik przyjmowany do PKZP jest zobowiązany do wpłacenia określonej kwoty, tzw. wpisowego, które jest jednorazową wpłatą i nie jest sumowane do zgromadzonych wkładów. Z poziomu Lista członków PKZP jest możliwość zarejestrowania odpowiedniego potrącenia – przez wskazanie rodzaju potrącenia i ewentualnie kwoty, a także daty, z jaką należy pracownikowi potrącić z wypłaty wpisowe. W tym celu w oknie Lista aktualnych członków PKZP:

  1. Należy zaznaczyć pracownika i wybrać ikonę  Wpisowe PKZP,
  2. Następnie nacisnąć przycisk ,
  3. Na formularzu wpisowego PKZP należy wybrać Typ składnika wpisowe PKZP (lub składnik zdefiniowany przez użytkownika), uzupełnić datę oraz kwotę,
  4. Następnie zatwierdzić zapis przyciskiem 
Lista składek wpisowych PKZP pracownika

Wpisowe PKZP można również nanieść wielu lub wszystkim pracownikom przez operację seryjną:

  1. Na liście członków PZKP należy zaznaczyć pracowników,
  2. Nacisnąć prawy klawisz myszy, pojawi się menu kontekstowe i wybrać opcję Wpisowe seryjnie lub rozwinąć menu dostępnych opcji tj. przycisk   przy ikonie  Wpisowe PKZP
Uwaga
 Wpisowe PKZP zarejestrowane w PKZP zostanie automatycznie potrącone z wypłaty etatowej pracownika, jeśli wypłata będzie liczona za okres (za miesiąc) zgodny z datą wskazaną w formularzu wpisowego PKZP.
Menu kontekstowe (prawy klawisz myszy_ na Liście członków PKZP

Na formularzu wpisowego PZKP dostępne są następujące funkcje:

Aktualizacja zapisu – pozwala na zaktualizowanie wartości składnika wpisowe PKZP,

Lista zapisów historycznych – można zaobserwować zmiany zarejestrowanych i potrąconych kwot wpisowego, choć w większości przypadków wpisowe występuje jednorazowo,

Dodaj – umożliwia dodanie wpisowego PKZP,

– Zmień – pozwala na modyfikację istniejącego zapisu,

Usuń – kasuje składnik z listy,

– Zamknij okno.

 

Czy ten artykuł był pomocny?