Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Logowanie działań operatorów. Umożliwiono zapisywanie kolejnych działań wykonywanych przez operatorów w programie. Funkcja rejestruje kolejne akcje wykonywane w programie przez Użytkownika. Taki zapis historii umożliwia zapamiętywanie osób, które modyfikują lub pobierają dane z programu. Rejestrowane są m. in. takie operacje, jak: 
  • dodanie, modyfikacja i usunięcie dokumentów oraz danych słownikowych,
  • zatwierdzanie dokumentów,
  • wysyłanie i odbieranie UPO dla deklaracji oraz plików JPK,
  • wykonywanie wydruków (wraz z informacją jaki wydruk wykonano),
  • eksportowanie danych (wraz z informacją do jakiego pliku nastąpił eksport),
  • wysłanie z programu wiadomości e-mail oraz SMS
  • logowanie do bazy (wraz z informacją o modułach jakie zostały pobrane),
  • wykonanie kopii bazy danych,
  • dodanie nowej bazy oraz jej usunięcie,
  • wejście do konfiguracji programu.

  Nie jest rejestrowane jakie pola zostały zmodyfikowane na dokumencie bądź danych słownikowych a jedynie sam fakt zaistnienia tej czynności.

  Dla każdej operacji zapisywane są:

  • Nazwisko lub Akronim Operatora wykonującego operację,
  • Data i godzina operacji,
  • Typ słownika lub dokumentu z którym związany jest wpis (np. Kontrahent, Pracownik, Faktura sprzedaży, Polecenie księgowania),
  • Kod podmiotu lub numer dokumentu którego dotyczy operacja,
  • Rodzaj wykonanej operacji (np. Dodanie, Modyfikacja, Usunięcie, Wydrukowanie, Eksport do XML),
  • Dodatkowy opis operacji (np. nazwa wykonanego wydruku, lokalizacja dla eksportu danych).  
 2. Zapis operacji następuje w momencie zaistnienia zmiany dla danego dokumentu/danej w bazie – w szczególności jego dodania, zmodyfikowania bądź usunięcia. Tak więc samo podejrzenie danych bez żadnej ich zmiany nie jest zapisywane. Jeżeli jednak wykonano wydruk (podgląd wydruku) bądź jakikolwiek eksport danych (np. do PDF, Excel, XML, za pomocą pracy rozproszonej bądź IWD, eksport płatności z preliminarza, itp), to pomimo że taka operacja może nie powodować zmian w bazie, jest ona rejestrowana w Historii zmian. Ma to na celu zaewidencjonowanie wszelkich operacji pobrania danych z programu w dowolnej formie (drukowanej bądź elektronicznej).

  W przypadku operacji seryjnych bądź innych operacji wpływających jednocześnie na większą ilość danych w bazie, zapisywana jest informacja dotycząca każdej pozycji (kontrahenta, pracownika, dokumentu, kategorii, itp) która w efekcie tej operacji uległa zmianie. Tak więc przykładowo seryjna zmiana kategorii dla 100 kontrahentów spowoduje zapis do Historii zmian 100 operacji modyfikacji danych dla każdego ze 100 kontrahentów.

  Dla operacji wykonywanych dla danych/dokumentów powiązanych z pracownikiem (takich jak: dodatki, nieobecności, wypłaty pracownika), w opisie operacji prezentowany jest kod pracownika wraz z jego imieniem i nazwiskiem. W opisie pojawia się również informacja o dodaniu oraz usunięciu zapisu historycznego pracownika wraz z datą jego aktualizacji.

  Operacje wykonywane automatycznie (jak choćby pobieranie notowań kursów walut) również są zapisywane.

  Wejście Operatora do Konfiguracji, nawet jeżeli nie wiązało się z dokonaniem przez niego jakichkolwiek zmian, pojawia się jako zdarzenie w Historii zmian.

  Zapisywane są również operacje związane z bazami danych, jak logowanie do bazy, dodanie bazy i jej usunięcie, konwersja oraz wykonanie kopii bezpieczeństwa. Podobnie logowane jest wykonanie funkcji z menu Narzędzia z gałęzi Korekty danych, Serwer bazy danych oraz Kasowanie danych.

  W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Zapisuj historię działań Operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jest on dostępny wyłącznie dla operatora z uprawnieniami administratora. Włączenie oraz wyłączenie parametru jest zapisywane w historii zmian.

  Historia zmian dostępna jest z poziomu formularza każdego dokumentu poprzez kliknięcie na wstążce programu przycisku  Historia zmian. Po naciśnięciu przycisku otwierane jest nowe okno, na którym widoczna jest lista zmian dotycząca wyłącznie tego dokumentu. Na liście widoczne są takie informacje, jak: Data operacji, Numer dokumentu, Rodzaj operacji, Operator oraz Opis. Domyślnie zdarzenia posortowane są po dacie operacji.

  Historia zmian dostępna jest oprócz dokumentów również dla danych słownikowych, takich jak kontrahenci, pracownicy, konta księgowe, pozycje cennikowe, itd.

  Dodatkowo w menu Narzędzia dodana została grupa Historia z dostępnym na niej przyciskiem Historia zmian . Jest ona dostępna wyłącznie dla Administratora systemu. Po naciśnięciu przycisku  uruchamiane jest okno z pełną listą historii zmian zawierające dwie zakładki: 

  • Działania w obrębie firmy [Nazwa firmy],
  • Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm. 

  Na obydwu zakładach lista zawiera takie same kolumny: Data operacji, Typ słownika/dokumentu, Kod/Numer dokumentu, Rodzaj operacji, Operator oraz Opis.

  Możliwe jest filtrowanie listy zarówno za pomocą filtra prostego w nagłówku kolumny, jak i filtra zaawansowanego. Wyświetloną listę działań można wyeksportować do pliku lub wydrukować.

  W przypadku podświetlenia wpisów dotyczących danego dokumentu/słownika, kliknięcie Ikony lupy  powoduje otwarcie okna z historią tego wybranego dokumentu.

  Kliknięcie przycisku   Archiwizuj powoduje otwarcie okna Archiwizacja historii zmian umożliwiającego zapisanie historii zmian w pliku Excel – zarówno na dysku lokalnym jak i IBARD. Na oknie należy określić zakres dat dla archiwizowanych danych. Jako data do podpowiadana jest data wcześniejsza o miesiąc w stosunku do daty bieżącej. Zaznaczenie parametru Usuń wyeksportowane wpisy powoduje usunięcie z bazy historii zmian która zostanie wyeksportowana do pliku. Przycisk  Archiwizuj powoduje wykonanie archiwizacji i zamknięcie okna. Tworzony jest plik o nazwie Historia_zmian_[Firma] bądź Historia_zmian_wspólnych z określonym na oknie archiwizacji zakresem dat. Przycisk  Zamknij zamyka okno bez wykonania żadnej operacji.

  Uwaga

  Wymagane jest ustawienie Operatora w programie Comarch ERP XL HR dla zapisów z Comarch ERP XL; w przypadku braku ustawienia Operatora operacje przejdą bez logowania,

  Logowanie działań Operatora wykonanych po stronie Comarch ERP XL HR, które powoduje zmiany w Comarch ERP XL HR jest zapisywane w Historii zmian, jeśli ustawiono poprawnie Operatora dla zapisów z programu Comarch ERP XL w Konfiguracji Firmy/ Płace/ Parametry współpracy z XL.

 3. Dane osobowe kontrahenta. Z poziomu formularza kontrahenta umożliwiono eksport jego danych osobowych do pliku XML. W tym celu na formularzu kontrahenta dodany został przycisk  Eksport danych osobowych do XML. Jego naciśnięcie powoduje otwarcie okna, na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:
  Plik XML z danymi osobowymi kontrahenta może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem kontrahenta.

 

Zmiany

 1. Numer NIP. Na formularzu kontrahenta oraz na dokumentach umożliwiono wpisanie do 20 znaków w polu NIP. Dłuższy numer NIP został uwzględniony na wydrukach, jak również podczas importów i eksportów (w tym do plików JPK).
 2. Wydruk danych osobowych kontrahenta. Z poziomu formularza kontrahenta dodany został wydruk Karta kontrahenta/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe kontrahenta przetwarzane na dzień wykonania wydruku.
 3. Wydruk danych osobowych przedstawiciela. Z poziomu formularza przedstawiciela dodany został wydruk Karta przedstawiciela/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe przedstawiciela przetwarzane na dzień wykonania wydruku.
 4. Przedstawiciel kontrahenta. Podczas kopiowania przedstawiciela na karcie kontrahenta, jeżeli kopiowany przedstawiciel ma włączony mailing seryjny, na utworzonej kopii przedstawiciela parametr dotyczący mailingu seryjnego jest niezaznaczony. Podobnie podczas kopiowania karty kontrahenta z przypisanym przedstawicielem mającym włączony mailing seryjny – na kopii kontrahenta przedstawiciel ma ten parametr niezaznaczony.
 5. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela dodane zostały informacje dotyczące operatora, który dodał tego przedstawiciela jak i go zmodyfikował, wraz z datami jego utworzenia i modyfikacji.

 

Poprawiono

 1. Zmiana firmy. Umożliwiono zmianę firmy (System/ Zmiana firmy) w przypadku pracy programu w trybie tylko do odczytu.
 2. Blokady operatora. Umożliwiono operatorowi z włączoną blokadą tylko do wynagrodzeń na dostęp do ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda oraz not odsetkowych dotyczących pracowników.
 3. Filtry obowiązkowe. Na rozwijalnej liście filtrów na listach w programie widoczne były obowiązkowe filtry operatorów. Działanie poprawiono.
 4. Potwierdzenie zamknięcia programu. W przypadku zminimalizowania programu Comarch ERP XL HR do paska Windows i próbie jego zamknięcia za pomocą funkcji Zamknij okno, okno programu jest przywracane i pojawia się pytanie o potwierdzenie chęci wyjścia z programu.
 5. Funkcje dodatkowe. Umożliwiono wywoływanie wydruków tekstowych z poziomu automatycznie wykonywanych funkcji dodatkowych.

Kasa/Bank

Poprawiono

 1. Wydruk przelewu US. Na wydruku przelewu do urzędu skarbowego, pomimo wpisania w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dodatkowej kwoty w polu ‘Powiększ kwotę przelewu o’, w polu 06 kwota słownie drukowana była kwota z deklaracji. Działanie poprawiono.
 2. Eksport poleceń przelewu. Formaty XML. Przy eksporcie przelewów formatami Przelewy krajowe (xml) (standardowy), Przelewy SEPA (xml) (standardowy), Przelewy SEPA BZWBK (xml) (standardowy), Przelewy walutowe (xml) (standardowy) i zaznaczonym parametrze Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, plik XML z przelewami był błędnie generowany (nie było możliwości zaimportowania go do systemu bankowego). Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?