Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.
  Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
  Wartości obowiązujące od 01.03.2018 roku:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:       4 516,69 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku:      180,67 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku:     225,83 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku:    271,00 zł
  • Najniższa emerytura:                                    1 029,80 zł

  Wartości obowiązujące od 01.04.2018 roku: 

  • Wskaźnik waloryzacji: 107,0% 
 2. Podstawa prawna:

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. (M.P. 2018, poz. 181).

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2018, poz. 216).

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. 2018, poz. 229).

 3. Rozliczanie czasu pracy Według zestawienia. Dla pracowników rozliczanych Według zestawienia w przypadku, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy cały miesiąc, automatycznie jest dodawane Zestawienie czasu pracy za rozliczany miesiąc z zerową liczbą przepracowanych godzin i dni w chwili naliczania wypłaty w przypadku, kiedy Operator przed naliczeniem wypłaty nie dodał pracownikowi zerowego Zestawienia czasu pracy. Dotychczas Operator musiał dodać zerowe Zestawienie czasu pracy przed naliczeniem wypłaty.
 4. Wydruk ZUS Z-3b. Dostosowaliśmy formularz Zaświadczenie płatnika składek Z-3b (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących) nowego wzoru opublikowanego przez ZUS na stronie www.zus.pl.
 5. Deklaracja PIT-4R(7). Umożliwiono wysłanie elektronicznie e-Deklaracji PIT-4R w wersji formularza 7 obowiązującej dla przychodów uzyskanych w 2018 (składana w trakcie roku w razie likwidacji firmy).

 

Zmiany

 1. Zasiłek wychowawczy – pole Podstawa. W wypłacie zasiłku wychowawczego odblokowano pole Podstawa. Dotychczas pole Podstawa na formularzu elementu wypłaty było nieaktywne i w sytuacji, gdy była potrzeba zmiany wysokości podstawy przepisywanej z poprzedniego zasiłku (np. od kolejnego roku), Operator musiał co miesiąc ręcznie modyfikować kwotę w polu Podstawa składek E/R.
 2. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b. Podczas generowania wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3b dla właściciela spółki, w części Dane płatnika składek, gdy przed wydrukiem podczas ustalania wartości parametrów wydruku, parametr Drukować dane właściciela jako dane płatnika zostanie: 
  • zaznaczony – wykazywane będzie: NIP, imię i nazwisko, adres właściciela,
  • niezaznaczony – wykazywane będzie: NIP, nazwa skrócona firmy, adres firmowy.
 3. Dotyczy sytuacji, gdy z poziomu Konfiguracja/Firma/Dane firmy/PIT-4R,CIT-8,ZUS DRA zaznaczony jest parametr Płatnik jest osobą fizyczną, a w spółce jest więcej niż jeden właściciel i każdy z nich rozlicza się indywidualnie na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Dotychczas w takim przypadku, gdy z formularza danych kadrowych danego właściciela generowany był druk Zaświadczenie płatnika składek Z-3b i przed wydrukiem zaznaczony był parametr Drukować dane właściciela jako dane płatnika to pobierany był tylko numer NIP z formularza danych kadrowych właściciela, a pozostałe dane identyfikacyjne (nazwa skrócona, REGON, adres) pobierane były z Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy. 

 4. Przeliczanie deklaracji PIT. W przypadku, kiedy pracownik ma zmienione dane z poziomu obliczonej i zablokowanej deklaracji PIT, po ponownym przeliczeniu deklaracji, deklaracja jest automatycznie blokowana. Dotychczas, gdy na przeliczonej i zablokowanej deklaracji PIT zostały zmienione dane pracownika i deklaracja była ponownie przeliczona, to deklaracja PIT pozostawała odblokowana. Operator musiał ponownie ręcznie zaznaczyć parametr Zablokuj deklarację przed zmianami.
 5. Wydruki: Umowa o pracę i Aneks do umowy. Przed wydrukami Umowa o pracę oraz Aneks do umowy podczas ustalania parametrów wydruku, dodano parametr Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania. Dotychczas na wydrukach Umowa o pracę i Aneks do umowy drukował się adres zameldowania.
 6. Formularz atrybutu pracownika. Na formularzu atrybutu pracownika dodano informację o Operatorze, który dodał/zmodyfikował formularz i datach tych operacji.
 7. Lista pożyczek PKZP. Z listy pożyczek PKZP usunięto parametr Pokaż nieaktywne.
 8. Ikona Podstawa. Zmieniono położenie przycisku w elementach wypłaty będących rozliczeniami nieobecności typu urlop i zwolnienie ZUS oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Przycisk został przeniesiony ze wstążki programu na formularz elementu wypłaty.

Poprawiono

 1. Zakazy na wydziałach. Jeżeli na formularzu Operatora, był zaznaczony parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych ze stawką zaszeregowania widoczną, a na karcie wydziału, dla którego Operator ma nie widzieć stawki zaszeregowania pracownika były ustawione zakazy: podgląd – niezaznaczone, pozostałe opcje wszystkie zaznaczone, to po zalogowaniu się Operatora, na liście pracowników stawka zaszeregowania pracownika danego wydziału była niewidoczna (brak uprawnień), ale po wyświetleniu listy zapisów historycznych stawka zaszeregowania była widoczna. Poprawiono.
 2. Lista typów nieobecności w trybie wyboru. Podczas dodawania nieobecności indywidualnie, jak i seryjnie po wejściu w pole Typ nieobecności na liście typów nieobecności z menu kontekstowego były dostępne opcje: Dodaj/Dodaj seryjnie/Zmień. Po wybraniu opcji Dodaj lub Dodaj seryjnie pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Ukryto opcję Dodaj i Dodaj seryjnie, a opcja Zmień została dezaktywowana. Zmiana ta dotyczy również listy typów nieobecności, wyświetlanej na oknie parametrów dynamicznych podczas generowania wydruków standardowych.
 3. Formularz danych kadrowych – dodawanie kalendarza. Na formularzu danych kadrowych pracownika podczas dodawania kalendarza poprzez otwarcie okna Lista kalendarzy na liście kalendarzy z menu kontekstowego były dostępne opcje: Dodaj/Dodaj seryjnie/Zmień. Po wybraniu opcji Dodaj lub Dodaj seryjnie pojawiał się komunikat błędu: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Usunięto opcję Dodaj i Dodaj seryjnie, a opcja Zmień została dezaktywowana.
 4. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń. W sytuacji, gdy zleceniobiorca pracował w danym dniu 24 godziny np. 7:00-7:00, to w czasie pracy wyświetlała się informacja o 24 godzinach pracy, natomiast na wydruku Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń drukowany był zerowy czas pracy w danym dniu. Poprawiono.
 5. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. W sytuacji, gdy w wypłacie została ręcznie skorygowana kwota elementu wypłaty, który w definicji w części ‘Wliczać do podstawy naliczania’ zasiłków chorobowych miał ustawioną opcję – ‘Wliczać jak zasadnicze’, to do wyliczeń podstawy zasiłku przyjmowana była wartość skorygowana, ale na wydruku ZUS Z-3 w kolumnie 6 (Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto) wykazywana była kwota należna (składnik podstawowy – pomniejszenie za urlop/akord/wynagrodzenie poniżej normy) zamiast skorygowanej. Poprawiono.
 6. Formularz danych kadrowych – zakładka [2.Nr ident./podatki]. Po odznaczeniu parametru Standardowe progi podatkowe, zapisaniu formularza danych kadrowych i ponownej edycji progów podatkowych na formularzu pracownika: 
  • z menu kontekstowego usuwanie progu (lub DEL) – próg się nie usuwał, a przy zapisie formularza pracownika pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Poprawiono.
  • z menu kontekstowego dodaj (lub INS) pojawiał się komunikat: Nie znaleziono konstruktora dla typu ‘CDNSlow.IProgi’. Poprawiono.
 7. Wydruk Zaliczka na PIT-4 wg progów. Na wydruku Zaliczka na PIT-4 wg progów uwzględniane były kwoty z umów cywilnoprawnych, które podatek miały liczone metodą ‘procent’, w sytuacji kiedy pracownik miał wypłatę etatową lub dodatek z podatkiem liczonym wg progów. Na wydruku powinny być uwzględniane umowy liczone tylko wg progów. Poprawiono.
 8. Wydruk do GUS
  • GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń. Na wydruku GUS – Dział 2 Składniki wynagrodzeń nie były wykazywane wynagrodzenia wypłacone osobie skazanej (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS – Dział 3. Czas pracy. Na wydruku GUS – Dział 3. Czas pracy nie wliczał się czas pracy osoby skazanej (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza. Na wydruku GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza w polu 9 (Wynagrodzenie brutto osób wykazanych w wierszu 07 (w tys. zł)) nie wliczało się wynagrodzenie osób skazanych po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń (kod tytułu ubezpieczeń 0800). Poprawiono.
  • GUS (DG-1). Na wydruku GUS (DG-01) – Dział 1.Działalnośc gospodarcza w wierszu 07 (przeciętna liczba zatrudnionych) wliczane będą osoby skazane (kod tytułu ubezpieczeń 08000). Dotychczas osoby skazane nie były wliczane do przeciętnej liczby zatrudnionych. 
 9. Formularz limitu nieobecności. Na formularzu limitu nieobecności pracownika dodano informację o operatorze, który dodał/zmodyfikował formularz i datach tych operacji.
 10. Operator z ustawioną blokadą Dostęp do kadr bez danych płacowych z opcją stawka zaszeregowania ukryta
  • na formularzu danych kadrowych pracownika w oknie z danymi dotyczącymi pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego, dla Operatora z ustawioną blokadą widoczna była stawka zaszeregowania. Poprawiono.
  • na liście pracowników w menu wydruków Operator z ustawioną blokadą miał ukrytą całą gałąź Lista pracowników (GenRap), a powinien mieć ukryte tylko wydruki: Lista pracowników (GenRap) oraz Lista zapisów historycznych (GenRap). Pozostałe wydruki powinny być dostępne dla Operatora. Poprawiono.
  • na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [Etat], dla Operatora z ustawioną blokadą, widoczne było zaznaczenie parametru Najniższe wynagrodzenie oznaczające, że stawka pracownika jest równa minimalnej płacy. Poprawiono. 
 11. Pracownik oddelegowany do pracy za granicę. W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu miał więcej niż jedną wypłatę za okres oddelegowania i w pierwszej z tych wypłat występował niezerowy element Podstawa ZUS nieopodatk., to w pierwszej naliczonej wypłacie składka zdrowotna pobrana była naliczona poprawnie, ale w drugiej wypłacie składka zdrowotna pobrana w niektórych przypadkach była zawyżona. Poprawiono.
 12. Deklaracja ZUS ZCZA. Na liście deklaracji ZUS zgłoszeniowych ZUS pracownika, po wybraniu w filtrze deklaracji ZCZA (historycznej) w niektórych przypadkach był aktywny przycisk ‘plusa’, a jego użycie powodowało wyświetlenie komunikatu: Połączenie z serwerem SQL zostało utracone. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z administratorem sieci. Poprawiono. Przycisk plus dla ZUS ZCZA mógł być aktywny w następujących przypadkach: 
  • po wybraniu deklaracji ZUS ZCZA i naciśnięciu klawisza F5,
  • gdy zamknięto okno ‘Lista deklaracji pracownika’ z pozostawioną listą ZCZA, to przy ponownym wejściu w okno ‘Lista deklaracji pracownika’ zapamiętana była lista ZCZA, a ikona plusa była aktywna,
  • jeżeli na liście deklaracji pracownika wybrano z listy deklarację zgłoszeniową ZUS ZCZA (historyczna), a na liście deklaracji była naliczona deklaracja ZCZA. 
 13. Wypłata liczona na liście płac typu: Zaliczka netto/Zaliczka brutto/Pożyczka/Inne. Dla pracownika, mającego niespłaconą pożyczkę, w przypadku kiedy w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry był zaznaczony parametr Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń i pracownik nie miał naliczonej wypłaty etatowej ze spłatą pożyczki za dany miesiąc, to w wypłacie naliczały się nadmiarowo elementy: Spłata pożyczki – rata kapitałowa i Spłata pożyczki – odsetki. Poprawiono

Czy ten artykuł był pomocny?