Ogólne

Nowości

1. Słownik powiatów, gmin i miejscowości. W programie Comarch ERP XL HR dodany został słownik powiatów, gmin i miejscowości w Polsce. Słownik ten importowany jest z bazy Teryt przygotowywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu uzupełniając w programie formularze z danymi adresowymi Użytkownik może wybrać z przygotowanej listy oprócz województwa również powiat, gminę i miasto.
Słownik powiatów, gmin i miejscowości jest dostępny na oknach:

  • Formularz Właściciela/ Pracownika – zakładka [Ogólne]
  • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Dodatkowe dane kadrowe
  • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Lista członków rodziny
  • Kreator nowej bazy danych – krok Uzupełnij podstawowe dane Twojej Firmy

 

Uzupełniając formularz z danymi adresowymi, na którym można wskazać województwo, powiat, gminę, miasto i pocztę ze słownika, dostępna lista jest odpowiednio zawężana. W polu Powiat pojawia się lista powiatów zawężona do wybranego wcześniej województwa. Po wybraniu powiatu, w polu Gmina dostępne są gminy z danego powiatu, a w polu Miasto – miejscowości z danej gminy. Po zmianie nadrzędnej jednostki administracyjnej (np. województwa), wybrane wcześniej wartości dla jednostek podrzędnych są czyszczone. Jeżeli w ramach wybranego powiatu jest tylko jedna gmina, jest ona od razu uzupełniana na formularzu. Podobnie jeżeli w ramach gminy jest tylko jedna miejscowość, po wyborze gminy jest ona automatycznie uzupełniana w polach Miasto i Poczta.
W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Globalny słownik miejscowości. Decyduje on o tym, czy Użytkownik będzie korzystał z globalnego słownika miejscowości czy też listy miejscowości będą osobno tworzone dla każdej firmy.

  • Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas zaimportowany z bazy Teryt słownik miast pobierany jest z bazy konfiguracyjnej – jest to domyślne działanie programu w nowej wersji (parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowych i konwertowanych baz).
  • Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas słownik miast pobierany jest z bazy firmowej (czyli z listy utworzonej przez Użytkownika). Takie było dotychczasowe działanie programu we wcześniejszych wersjach.

 

Słownik powiatów i gmin dostępny jest zawsze, bez względu na zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Globalny słownik miejscowości. Parametr wpływa tylko na wyświetlenie listy miejscowości w polach Miasto i Poczta na formularzach w programie.
Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszej wersji programu, jeżeli wprowadzone były miejscowości nie występujące w bazie Teryt (np. dodane zostały miasta zagraniczne), takie miejscowości nie są usuwane tylko dodawane do dostępnego w programie słownika miejscowości.
Słownik miejscowości dostępny z poziomu Ogólne/ Inne / Miejscowości może być w razie potrzeby poszerzany przez Użytkownika poprzez dodawanie do listy zaimportowanej z bazy GUS nowych pozycji. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.
W przypadku importu danych z innej bazy (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych), jeżeli parametr Globalny słownik miejscowości jest włączony, na liście importów możliwych do wykonania nie jest pokazywana opcja Miejscowości (w takim przypadku słownik miejscowości dla każdej bazy firmowej jest pobierany z bazy konfiguracyjnej).

Zmiany

1. Wielolinijkowy opis na listach. Umożliwiono wyświetlanie pełnego wielolinijkowego opisu na listach w programie. W menu Widok dodany został parametr Wielolinijkowe opisy na listach. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu, jeżeli na liście w programie dla jakiejś pozycji będzie znajdował się wielolinijkowy opis, wysokość wiersza zostanie dostosowana do tego, aby były widoczne wszystkie linie opisu. W przypadku wyłączonego parametru, wiersze na liście mają zawsze wysokość jednej linii tekstu, a całość wielolinijkowego opisu pokazywana jest po najechaniu kursorem na kolumnę z opisem dla pozycji.

2. Wiersz automatycznego filtra. Opcja Pokaż wiersz automatycznego filtra jest domyślnie włączona dla wszystkich dokumentów. Ustawienie ukrycia lub pokazania wiersza automatycznego filtra na oknie dokumentu jest zapamiętywane dla operatorów w programie. Wiersz automatycznego filtra dla list w programie jest zawsze widoczny po otwarciu okna.

3. Blokady operatorów. Następujące blokady są domyślnie włączane dla nowo zakładanych operatorów bez uprawień administratora:

  • dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa: Kopia bezpieczeństwa bazy danych oraz Kreator automatycznej kopii baz danych na IBARD,
  • dotyczące tworzenia/modyfikacji wydruków: Konfiguracja parametrów wydruków, Formularz definicji wydruku, Formularz uproszczonej edycji wydruków GenRap, Formularz zestawu wydruków lub funkcji dodatkowych, Ustawienie warunku połączenia wydruków oraz Ustawienie warunku połączenia wydruków (parametry),
  • dotyczące tworzenia/modyfikacji filtrów: Konstruktor filtra,
  • dotyczące tworzenia/modyfikacji analiz: Formularz wykresu (standard) oraz Formularz warunku podłączenia wykresu startowego (std).

 

4. Pomoc zdalna. Zaktualizowano wersję programu TeamViewer uruchamianą po kliknięciu na funkcję Pomoc zdalna w Comarch ERP XL HR. Obecnie uruchamiana jest wersja 15 tego programu.

5. Lista kontrahentów – kolumny Należności PLN i Zobowiązania PLN. Po wykonaniu operacji łączenia kart kontrahentów, w kolumnach Należności PLN oraz Zobowiązania PLN dla kontrahenta nadrzędnego wyświetlane są sumy należności / zobowiązań dla kontrahenta głównego oraz jego duplikatów. W przypadku kontrahentów będących duplikatami, w kolumnach dotyczących należności / zobowiązań wyświetlane są wartości 0.

6. Ważne aktualizacje. Okno Ważne aktualizacje dostępne w menu Pomoc zostało ukryte dla operatorów bez uprawnień administratora.

Poprawiono

1. Eksport bieżącego widoku do pliku. W przypadku eksportu bieżącego widoku do pliku z poziomu listy kontrahentów, jeżeli na liście dodana była kolumna z wartością atrybutu, w wygenerowanym pliku MS Excel w tej kolumnie pojawiał się znak nowej linii. Działanie poprawiono.

2. Eksport zaznaczonych danych do pliku. Zoptymalizowano eksport do pliku MS Excel zaznaczonych danych w przypadku, gdy na liście była znacząca ilość pozycji.

3. Wyszukiwanie w logu. Zablokowano możliwość uruchomienia panelu filtrującego na oknie loga.

4. Personalizacja głównego okna. Jeżeli poprzez personalizację ukryte zostały dla operatora wybrane pozycje na wstążce programu, po zmianie języka stawały się widoczne. Działanie poprawiono.

5. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono generowanie wydruków tekstowych bezpośrednio na drukarkę.

6. Parametry dynamiczne filtra. Domyślnie ukryte parametry dynamiczne typu data stawały się widoczne po dodaniu innego parametru dla filtra. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?