Dokumenty w walucie obcej

Wielowalutowość obejmuje możliwość rejestracji płatności w walucie oraz rozliczania tych płatności poprzez wpłaty dokonywane w kasie gotówkowej (lub rachunku bankowym).

W Preliminarzu istnieje możliwość rejestracji płatności w walucie. Zdarzenie w Preliminarzu ma możliwość określenia kwoty walutowej, waluty dokumentu, waluty rozliczenia, kursu i kwoty złotówkowej.

Zapisy kasowe/bankowe umożliwiają realizację zapłat za zdarzenia walutowe. Należy tu zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z rejestracją operacji prowadzonych w kasie walutowej, a jest to jedynie możliwość rozliczania zdarzeń walutowych zapisami złotówkowymi. Typową operacją obsługiwaną w tym modelu jest zlecenie bankowi dokonania zapłaty w walucie na konto kontrahenta, za co bank obciąża nasz rachunek prowadzony w złotówkach. Zapisy mają możliwość określenia waluty rozliczenia, kursu i kwoty w walucie do rozliczenia.

Program pozwala na dokonanie rozliczenia pomiędzy dwoma dokumentami kasowymi/ bankowymi mającymi identyczną walutę rozliczenia.

 

Konfiguracja

Listę walut definiuje użytkownik w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty.

Aby możliwe było wystawianie i prawidłowe przeliczanie wartości dokumentu dla każdej waluty należy zdefiniować kurs. W systemie może funkcjonować kilka typów kursów (np. kurs w banku PKO BP S.A., kurs średni NBP itp.). Rodzaje kursów, które są wykorzystywane w firmie definiuje użytkownik z poziomu Konfiguracji programu/ Ogólne/ Typy kursów walut. Jeden z nich musi być kursem domyślnym i jest proponowany na każdym nowym dokumencie w walucie.

Określenie notowania na dany dzień jest możliwe z poziomu listy walut po wciśnięciu przycisku .

Uwaga
Notowania powinny być uaktualniane każdego dnia. W innym wypadku proponowany jest ostatnio wprowadzony kurs lub kurs 1:1 (w zależności od ustawienia parametru Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry).

Jeśli parametr jest aktywny – program proponuje ostatnio ustalony kurs, jeśli nie – przy próbie wystawienia dokumentu w walucie informuje użytkownika o braku aktualnego kursu i proponuje kurs ręczny 1:1. 

Zapisy kasowe/bankowe

Na liście zapisów kasowych/bankowych dostępne jest pole Waluta, w którym można wybrać:

  • Jedną ze zdefiniowanych walut – wówczas lista zostanie zawężona do zapisów w danej walucie (w tym również PLN).
  • Wszystkie – lista zawiera wszystkie zapisy kasowe, niezależnie od waluty.
Uwaga
Jeśli rejestr jest rejestrem walutowym, wtedy istnieje możliwość wyboru tylko pomiędzy walutą rejestru a opcją wszystkie.

W zależności od wybranej opcji różnie działa funkcja sumowania wyfiltrowanych zapisów:

  • Jeśli wybrana jest konkretna waluta – w nagłówku kolumny pojawia się suma wyfiltrowanych zapisów w walucie oraz w przeliczeniu na PLN wg kursu zadeklarowanego na poszczególnych zapisach.
  • Jeśli wyświetlane są wszystkie zapisy (niezależnie od waluty) – w nagłówku kolumny pojawia się suma wyfiltrowanych zapisów w PLN wyliczona wg kursów podanych na poszczególnych zapisach.

Na Formularzu zapisu kasowego/bankowego istnieje możliwość zadeklarowania waluty. Przy dodawaniu zapisu do rejestru w PLN, jako waluta dokumentu podpowiadana jest domyślna waluta przypisana na karcie kontrahenta wybranego na zapisie. W przypadku dodawania zapisu do rejestru walutowego, na dokumencie zawsze ustawiana jest waluta tego rejestru.

Na zapisach bankowych importowanych z pliku z banku oraz importowanych automatycznie za pomocą webserwisów waluta dokumentu ustawiana jest zgodnie z walutą rejestru, do którego jest wykonywany import (działanie jest niezależne od domyślnej waluty przypisanej na karcie kontrahenta).

Uwaga
Należy pamiętać, że do rejestrów złotówkowych mogą być wprowadzane zapisy w dowolnych walutach. Zmiana waluty jest możliwa z poziomu zakładki [Rozliczenia]. W przypadku rejestrów walutowych można w nich wprowadzać tylko zapisy w walucie zgodnej z walutą rejestru.

Jeśli użytkownik wprowadza zapis w walucie obcej lub wybierze walutę obcą jako walutę rozliczenia, wówczas na zakładce [Rozliczenia] pojawiają się pola:

Niezależnie od tego, czy dokument jest wprowadzany do rejestru złotówkowego czy walutowego, dla każdego wprowadzonego zapisu oraz płatności zapamiętywane są dwie wartości: w walucie oraz w PLN. Na podstawie wartości złotówkowych w trakcie rozliczania dokumentów program wylicza różnice kursowe (niezależnie od tego, w jakim rejestrze zostały wprowadzone).

Uwaga
Przy ustawionym kursie nieokreślonym istnieje możliwość dodawania zapisów z wartością zero w walucie na dowolną wartość w PLN.

Typ kursu – typ kursu waluty (podstawowy, NBP, ręczny itp.) można wybrać po rozwinięciu listy. Lista dostępnych typów jest pobierana z Konfiguracji programu. Po wybraniu rodzaju kursu obok wyświetlana jest jego wartość na dzień wystawienia zapisu. Wartość kursu nie jest dostępna dla Użytkownika (pobierana jest z konfiguracji programu).

Wyjątkiem jest kurs ręczny, dla którego można wpisać notowanie bezpośrednio z poziomu formularza.

Jeśli użytkownik wybierze kurs nieokreślony – nie musi podawać konkretnego przelicznika (notowania), ale może wpisać wartość kwoty w walucie przeliczonej na PLN bezpośrednio w przeznaczone na to pole:

Kwota – kwota w walucie pobierana jest z pola kwota w górnej części formularza. Obok widoczna jest wartość w PLN wyliczona wg podanego kursu waluty. Istnieje możliwość zmiany zarówno kwoty w walucie (wówczas przeliczona zostanie kwota w PLN), jak i kwoty w PLN (wówczas przeliczona zostanie wartość w walucie). Wyjątek stanowi kurs nieokreślony, gdzie program nie stosuje żadnego przelicznika.

Pola RozliczonoPozostaje nie są dostępne dla użytkownika, a widoczne tam wartości są wyliczane na podstawie wprowadzonych rozliczeń.

Preliminarz płatności

Obsługa walut w Preliminarzu płatności została wprowadzona w sposób analogiczny jak w przypadku zapisów kasowych/ bankowych.

Na zakładkach zawierających listę zdarzeń dostępne jest pole Waluta, które umożliwia filtrowanie zdarzeń w zależności od waluty.

Na Formularzu zdarzenia, z poziomu zakładki [Rozliczenia], istnieje możliwość zdefiniowania waluty dokumentu i rozliczenia dla zdarzenia oraz:

  • Typu kursu – w przypadku podania zdefiniowanego wcześniej typu kursu,
  • Notowania – w przypadku kursu ręcznego,
  • Wartości w przeliczeniu na PLN – w przypadku kursu nieokreślonego.

Rozliczenia i kompensaty

Rozliczenie/ kompensata dokumentów jest możliwa tylko w sytuacji, gdy obydwa dokumenty mają taką samą walutę rozliczenia. Podczas dodawania zapisu rozliczającego lista proponowanych dokumentów jest domyślnie zawężana do zapisów/ zdarzeń dla danego kontrahenta w takiej samej walucie rozliczenia, jaką posiada dokument rozliczany.

Uwaga
Podczas rozliczania lub kompensowania dokumentów program kontroluje zgodność waluty rozliczenia na dokumentach, niezależnie od rejestrów, w których je wprowadzono. Umożliwia to rozliczanie dokumentów wprowadzonych w rejestrach złotówkowych oraz walutowych.
Uwaga
Zmiana waluty rozliczenia jest możliwa tylko na zapisach nierozliczonych i złotówkowych (Waluta dok. to PLN).

Podczas automatycznego rozliczania dokumentów kasowych (Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone) – należy wybrać walutę rozliczenia obowiązującą na dokumentach, które będą rozliczane.

 

Czy ten artykuł był pomocny?