Pobieranie wskaźników

Z serwera Comarch użytkownik może zaimportować do swojej bazy konfiguracyjnej aktualne wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w odpowiednich aktach prawnych.

Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych zapisów historycznych).

Okno składa się z 2 zakładek – [Import] oraz [Historia].

Na zakładce [Import] widoczne są dostępne do pobrania wskaźniki (w przypadku niezaznaczonego parametru Automatyczne pobieranie wskaźników).

Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:

  • Kasa / Bank,
  • Księgowość
  • Płace i Kadry, 

Aby zaktualizować wskaźniki należy:

  1. wejść do menu Ogólne/ Pobieranie wskaźników,
  2. pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,
  3. import aktualnych wskaźników z serwera Comarch zostanie wykonywany po kliknięciu ikony  w tym oknie.
Uwaga
W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie Comarch ERP XL HR są już zapisane z datą późniejszą
Uwaga
Import wskaźników z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu wskaźników z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu: 

  • Wszystkie,
  • Księgowość,
  • Płace,
  • Kasa i Bank. 

Na drugiej zakładce [Historia] widoczna jest lista już pobranych z serwera Comarch wskaźników wraz z datą ich importu.

Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela:

Wskaźniki Konfiguracyjne


Księgowość
Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:
Powyżej 900 cm³
Do 900 cm³
Motocykle
Motorowery
Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla poszczególnych rodzajów księgowości:
Limit dla pełnej księgowości
Limit – obowiązek VAT
Limit dla ryczałtu
Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów, zamiast jednego pola)
Koszty uzyskania
Koszty uzyskania podwyższone o 25%
Ulga podatkowa (miesięczna)
Ulga podatkowa (roczna)
Procent zaliczki podatku dla umów zleceń
Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące:
Podatku od osób prawnych
Podatku liniowego od osób fizycznych
Płace/Kadry
Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):
Ubezpieczenie emerytalne,
Ubezpieczenie rentowe płatnik,
Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,
Ubezpieczenie chorobowe,
Ubezpieczenie zdrowotne (składka),
Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,
Roczna podstawa składek emerytalno – rentowych,
Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów):
Ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A) – wskaźnik (kwota) dla umów cywilnoprawnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących wskaźników płacowych:
Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca)
Minimalna stawka godzinowa dla umów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Dochód deklarowany (składki społeczne)
Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)
Najniższa emerytura
Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej
Minimalna podstawa składek ZUS dla pracowników oddelegowanych
Minimalne wynagrodzenie uczniów i roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku
Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez pracodawcę
Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych
Współczynnik ekwiwalentu
Zasiłki - zaimportowane zostaną aktualne wartości podstawy składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych:
Podstawa składek emerytalno-rentowych
Podstawa składki zdrowotnej
Świadczenie rodzicielskie.

Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania tej operacji. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy – dodano procedurę o nazwie Import wskaźników konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’.

Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa wskaźnika).

W oknie paska skrótu w części [Ogólne] jest dostępna ikona Pobieranie wskaźników.

Czy ten artykuł był pomocny?