Faktura zaliczkowa – opis okna

Informacje ogólne

W niniejszym rozdziale znajduje się opis parametrów dostępnych w oknie: Faktura zaliczkowa sprzedaży/zakupu. Ze względu na to, że parametry te są analogiczne w tych dokumentach, a różnice wynikają jedynie z ich specyfiki, okno faktury zaliczkowej opisane zostanie na przykładzie faktury zaliczkowej sprzedaży.

Należy pamiętać, że dokumenty faktur zaliczkowych: FSL, FZL, i FEL mają swoje definicje, dostępne z poziomu modułu: Administrator, które określają uprawnienia użytkowników do obsługi tych dokumentów.

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola:

Kontrahent – wskazuje kontrahenta, jaki został zarejestrowany w zamówieniu. Pole to nie podlega edycji; po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kontrahenta], zostanie wyświetlona do podglądu karta kontrahenta.

Dostawa – w polu następuje wybór sposobu dostawy przedmiotu transakcji.

Forma/termin płatności – forma i termin płatności z tytułu transakcji.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Ogólne.

Ponadto na zakładce znajdują się przyciski:

[Zapłata] – uruchamia proces zapłaty z tytułu zaliczki. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], rozwinięta zostanie lista, z której można wybrać formę zapłaty.

[Podgląd] – umożliwia podgląd elementu zamówienia, wskazanego na zakładce.

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Kontrahent

Na zakładce znajdują się dane kontrahenta, jaki został zarejestrowany na zamówieniu źródłowym. Na zakładce znajdują się trzy zakładki, które zawierają dane kontrahenta głównego, kontrahenta docelowego i płatnika. Przycisk: [Wybierz kontrahenta] umożliwia podgląd karty kontrahenta, wyświetlonego na zakładce

Płatnik na dokumencie: FSL FEL, FZL będzie tym samym płatnikiem, jaki został wskazany na źródłowym zamówieniu.

Więcej informacji o płatniku na dokumentach znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Płatności

Na zakładce znajduje się lista płatności z tytułu zaliczki. Forma i termin płatności wynika z terminu i formy płatności wskazanej na źródłowym zamówieniu (forma i termin płatności na zakładce: Płatności/Zaliczki).

Na zakładce znajduje się również pole:

Rejestr – rejestr operacji bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Płatności.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na każdym dokumencie WZ, WZE, PZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Ta sama zasada dotyczy również spinaczy do tych dokumentów. Na spinaczach rozliczanie faktur zaliczkowych widoczne jest również w tabelce VAT, w której prezentowane są zarówno wartości wynikające z wartości transakcji, jak i wartości wynikające z rozliczanych faktur zaliczkowych, a wartość spinaczy wyliczana jest jako ich różnica.

Płatność na fakturze zaliczkowej może zostać wyrażona w walucie innej niż waluta systemowa w walucie obcej. Dzieje się tak w przypadku, gdy zaliczka, do której wygenerowano fakturę została określona w tej walucie obcej

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Nagłówek

Na zakładce znajdują się pola:

Numer – numer faktury. Domyślnie nadawany jest numer kolejny wolny, który może ulec zmianie na inny wolny.

Właściciel – centrum, w którym wystawiono fakturę. Możliwy jest wybór innego centrum, niż to, z którego pochodzi zamówienie źródłowe.

Faktura – numer faktury dostawcy.

Zamówienie – numer zamówienia źródłowego.

Daty:

  • Wystawienia – data wystawienia dokumentu,
  • Sprzedaży – data sprzedaży,
  • Wydania – data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego.

Modyfikował, Wystawił, Zatwierdził, Rozliczył – operator, który dokonał wymienionych czynności.

VAT od – zaznaczenie tej opcji jest przenoszone z zamówienia źródłowego. Tylko zaznaczenie opcji: Brutto, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej sprzedaży. Fiskalizacja pierwszej faktury zaliczkowej jest niezależna od ustawienia sposobu liczenia VAT na zamówieniu źródłowym (netto/brutto).

Waluta, Kurs – pola, których wartość jest przenoszona z zamówienia i jest niedostępna do edycji.

Cecha – w polu można nadać cechę dokumentu.

URL – w polu tym można wpisać adres URL. Po jego wpisaniu uaktywniony zostanie przycisk: [Adres strony internetowej], uruchamiający połączenie ze wskazaną stroną.

Opis – w polu można wprowadzać opis dokumentu.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Nagłówek.

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: VAT

Na zakładce znajdują się pola:

Rejestr – rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany.

Rodzaj transakcji – mamy możliwość wyboru:

  • Krajowa
  • Podatnikiem jest nabywca.

Te parametry są również dostępne na dok. KSL.

Sprzedaż – zaznaczenie pola: fiskalny, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest możliwy dla pierwszej, niezatwierdzonej faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest uzależniony od sposobu liczenia VAT na dokumencie – niemożliwe będzie jej zaznaczenie, jeśli wybrana została opcja: VAT od, Netto. Fiskalizacja dokumentu jest możliwa tylko wtedy, gdy VAT liczony jest od brutto. Wybór opcji: Fiskalny, będzie przenoszony na kolejne faktury zaliczkowe oraz na fakturę końcową (jeśli uwzględnia ona faktury zaliczkowe).

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.

Suma brutto zaliczki – suma brutto zaliczki, zgodna z wartością zaliczki, określonej na zamówieniu źródłowym, na zakładce: Płatności/Zaliczki.

Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: VAT.

Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Atrybuty

Zakładka służy przypisaniu atrybutów do dokumentu. Aby można był tego dokonać, należy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: FSL ([Dokumenty Handlowe].[FSL]). Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach.

Ergonomia odliczania faktur zaliczkowych

Odliczanie faktur zaliczkowych wygenerowanych do innego niż realizowane zamówienie

Dotychczas faktura zaliczkowa zarejestrowana do konkretnego zamówienia, mogła być odliczana wyłącznie podczas transakcji realizującej to zamówienie. U wielu Klientów przyjmowanie zaliczki odbywa się jednak w chwili, gdy nie są znane dokładnie pozycje towarowe, które będą przez Klienta zamawiane, często też Klient wpłaca zaliczkę na poczet przyszłych zamówień. Dotąd, aby obsłużyć taki przypadek operator rejestrował zamówienie na pozycje typu A-Vista lub usługa i rejestrował do niego fakturę zaliczkową. W chwili, gdy klient sprecyzował szczegóły zamówienia rejestrowane było zamówienie „właściwe”, jednak przy jego realizacji operator musiał odszukiwać i wskazywać „pierwotne” zamówienie, aby móc odliczyć fakturę zaliczkową.

Od wersji 2016.3 takiego odliczenia można dokonać niezależnie od tego, które z zamówień Kontrahenta jest realizowane. Funkcjonalność ta jest parametryzowana na definicji generowanego dokumentu – parametr: „Odliczanie faktur zaliczkowych – z innych niż realizowane zamówienie”.

Definicja FS: parametr odliczania faktur zaliczkowych z zamówień innych, niż realizowane

Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas podczas generowania dokumentu z zamówienia, System zaproponuje nie tylko faktury zaliczkowe wystawione do tego zamówienia, ale również faktury zaliczkowe z innych zamówień. Dokumenty z bieżącego zamówienia prezentowane są na górnej liście, natomiast dokumenty z zamówień innych, niż realizowane, na dolnej liście.

Generowanie FS z zamówienia sprzedaży ZS1 – propozycja odliczenia faktury zaliczkowej z ZS1 oraz z innych zamówień tego kontrahenta

Wskazanie faktury zaliczkowej z innego, niż realizowane zamówienie nie oznacza, że i ono będzie realizowane, a jedynie, że wykorzystana zostanie faktura zaliczkowa dla niego wystawiona. Ww. funkcjonalność można wykorzystać zwłaszcza w sytuacjach, gdy Kontrahent wpłaca zaliczkę na poczet przyszłych dostaw, kiedy to ich specyfikacja nie jest jeszcze określona, rejestrowana jest więc faktura zaliczkowa do zamówienia „technicznego” na pozycji typu usługa/koszt, czy też towar A-vista, a następnie podczas realizacji już konkretnych zamówień, jest ona stopniowo odliczana.

Powyższa funkcjonalność udostępniona została na dokumentach sprzedaży FS, WZ, FSE, WZE oraz na dokumentach zakupu PZ i FZ.

Odliczanie faktur zaliczkowych niezależnie od zamówień

Oprócz opisanej wyżej możliwości odliczania faktur zaliczkowych z zamówień innych, niż realizowane bieżącym dokumentem końcowym, od wersji 2016.3. udostępnione zostało również odliczanie faktur zaliczkowych podczas rejestrowania transakcji niezwiązanej z realizacją zamówień. Odliczenie to można zautomatyzować, włączając stosowny parametr na definicji dokumentu FS, WZ, FSE, WZE, PZ, FZ.

Dotychczasowa funkcjonalność rozliczania faktur zaliczkowych wymagała wyprowadzania dokumentu końcowego z zamówienia, do którego dokument zaliczkowy został wystawiony. W przypadku, gdy sprzedaż dokonywana była niezależnie od zamówień operator nie wiedział nic o istnieniu faktur zaliczkowych wystawionych na Klienta, na rzecz którego dokonywana jest sprzedaż, nie było więc możliwości pomniejszenia wartości dokumentu o już wpłacone i zafakturowane zaliczki.

Od wersji 2016.3. istnieje możliwość uwzględniania faktur zaliczkowych podczas rejestrowania rozchodu/przychodu w zwykłym trybie wystawiania dokumentu, który nie realizuje zamówienia. Jeżeli w definicji dokumentu włączono stosowny parametr, wówczas faktury zaliczkowe będę proponowane bezpośrednio po wprowadzeniu kontrahenta na dokument, niezależnie zaś od tego Operator na zakładce {Płatności} dokumentu będzie mógł dokonać przypięcia/odpięcia faktury zaliczkowej od dokumentu.

Parametr automatycznego odliczania faktur zaliczkowych na FS przy dowolnej transakcji z kontrahentem

Jeżeli na definicji danego typu dokumentu włączono parametr „Odliczanie faktur zaliczkowych/ Automatycznie na dokumencie niezwiązanym z zamówieniem”, wówczas po wprowadzeniu kontrahenta na dokument, np. FS System odszukuje faktury zaliczkowe dla niego zarejestrowane i proponuje je do odliczenia.

Automatyczne proponowanie odliczenia faktur zaliczkowych po wprowadzeniu kontrahenta na FS

Niezależnie od ww. automatyzacji, Użytkownik ma możliwość na każdym etapie rejestrowania, czy też edycji niezatwierdzonego dokumentu samodzielnie dołączyć, czy też odłączyć fakturę zaliczkową. Dokonuje się tego na zakładce {Płatności} dokumentu sprzedaży FS , WZ, FSE, WZE oraz dokumentu zakupu FZ, PZ. Pobranie faktury zaliczkowej do odliczenia na danym dokumencie nie oznacza jednak realizacji zamówienia, do którego została ona wystawiona.

Opcje dołączania/odłączania faktur zaliczkowych na dokumencie FS

Czy ten artykuł był pomocny?