Scenariusze

Spis treści

Wstęp

Jak zarejestrować zapytanie ofertowe

Konstruktor filtra na liście elementów dokumentu

Przenoszenie wielu elementów jednocześnie

Jak wygenerować zapytanie ofertowe na zakup z zapytania ofertowego na sprzedaż

Jak dokonać zmian w zapytaniu ofertowy

Jak usunąć zapytanie ofertowe

Jak przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę

Jak zarejestrować ofertę

Jak wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu

Jak przygotować różne warianty oferty

Zatwierdzanie wariantów oferty

Jak przekształcić ofertę do zamówienia

Ustalanie cen i wartości na kopiowanej ofercie i zamówieniu

Jak zarejestrować zamówienie sprzedaży/na zakup

Jak wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży

Jak wygenerować zamówienie zakupu z zamówienia wewnętrznego

Jak wygenerować zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów

Jak anulować zamówienie sprzedaży/zakupu

Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży

Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z kliku zamówień sprzedaży

Jak wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup

Jak zarejestrować korektę do zamówienia

Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień

Jak wygenerować dokument z zamówienia sprzedaży

Jak wygenerować dokument z zamówienia zakupu

Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży

Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup

Jak wygenerować dokument handlowy z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniam

Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży

Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego

Jak wygenerować dokument MMW z kliku zamówień wewnętrznych

Jak wygenerować zlecenie kompletacji z zamówienia wewnętrznego

Jak wygenerować FAI z zamówienia na zakup

Jak wygenerować dokument PZI z zamówienia na zakup

Jak wygenerować dokument PZI z wielu zamówień na zakup

Jak wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień

Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia

Jak wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży

Jak z ZS wygenerować dokumenty WM dla kilku magazynów jednocześnie w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się elementy z rożnymi magazynami

Wstęp

W poniższym rozdziale zostaną opisane podstawowe scenariusze działań, możliwych do realizacji podczas pracy z modułem: Zamówienia. W opisach tych działań znajdą się liczne odniesienia do opisu poszczególnych okien umieszczonych powyżej, z których korzystanie będzie pomocne dla wykonywania określonych czynności.

Jak zarejestrować zapytanie ofertowe

Zarejestrowanie zapytania ofertowego jest pierwszą czynnością na etapie dokonywania obrotu metodą zamówień. Moduł: Zamówienia, w odpowiedzi na potrzeby Użytkowników umożliwia ominięcie tego etapu, podobnie jak następnego – oferty, gdyż nie zawsze złożenie zamówienia poprzedzone jest wpłynięciem zapytania ofertowego, czy złożeniem oferty.

Aby zarejestrować zapytanie ofertowe należy otworzyć okno: Zapytanie ofertowe, poprzez naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok ikony: [Nowe zamówienie na zakup], a następne, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Zapytanie na zakup lub Zapytanie na sprzedaż, bądź naciśnięcie w oknie: Lista zapytań, na zakładce Zapytania/Sprzedaż lub Zapytania/Zakup, przycisku: [Dodaj zapytanie ofertowe] lub klawisza z klawiatury: <Insert>.

Otwarte okno należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: Rodzaje kontrahenta.

Podczas wystawiania dokumentów zamówień kontrolowany jest rodzaj kontrahenta przypisany do definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Kontrola działa również w sytuacji, gdy istnieją w bazie dokumenty wystawione np. na kontrahenta ABC, który ma określony typ: Klient i następuje zmiana na definicji dokumentów polegająca na tym, że na dokumentach zamówień dostępny jest tylko typ kontrahenta: Inwestor. Wówczas przy kopiowaniu takich dokumentów przez <Ctrl>+<Insert> pojawi się stosowna informacja o niewłaściwym rodzaju kontrahenta na dokumencie.

Na dokumentach ZOS, ZOZ, OS, OZ, ZS, ZZ, ZW ograniczona jest lista kontrahentów do zgodnych rodzajów kontrahentów pojawiających się po naciśnięciu przycisku Akwizytor.

Konstruktor filtra na liście elementów dokumentu

Od wersji 2017.0 udostępniona została funkcjonalność tworzenia filtrów na większości dokumentów posiadających elementy. Pod listą pozycji znajduje się linia filtra wraz z konstruktorem.

Obszar filtra jest aktywny zawsze, niezależnie od stanu dokumentu oraz uprawnień operatora do dokumentu (podgląd, edycja, itp.).

Ze względu na specyfikę dokumentów posiadających dwie listy, na których wyświetlane są rekordy z różnych dokumentów źródłowych, możliwe jest zastosowanie jedynie „uproszczonej” wersji konstruktora filtra, który będzie miał możliwość wskazania tylko towarów. Czyli listę będzie można ograniczyć jedynie ze względu na towar, a nie na konkretne ilości, jednostki, czy inne wyświetlane dane.

Przenoszenie wielu elementów jednocześnie

Od wersji 2017.0 po zaznaczeniu kilku elementów i użyciu opcji pod przyciskami w dół/w górę można przenieść wszystkie zaznaczone elementy o jedną pozycję z uwzględnieniem specyfiki zapytania na sprzedaż i zapytania na zakup.

Zaznaczenie towarów przed przeniesieniem
Po użyciu funkcjonalności za pomocą przycisków w dół/w górę

Po wypełnieniu pól w oknie: Zapytanie ofertowe, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany].

W ten sposób zapytanie ofertowe zostanie zarejestrowane i dodane do listy zapytań ofertowych.

Jak wygenerować zapytanie ofertowe na zakup z zapytania ofertowego na sprzedaż

Po zarejestrowaniu zapytania ofertowego na sprzedaż (z poziomu zakładki: Zapytania/Sprzedaż), można wygenerować z niego zapytanie na zakup. Wystawione w ten sposób zapytanie na zakup, będzie miało tą samą treść jak źródłowe zapytanie na sprzedaż.

Aby wygenerować zapytanie na zakup z zapytania na sprzedaż, należy:

 • w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Zapytania/Sprzedaż, wybrać zapytanie na sprzedaż, z którego ma zostać wygenerowane zapytanie na zakup
 • wybrać z menu rozwijanego znajdującego się obok przycisku [Przekształć do oferty] funkcję: Zapytanie ofertowe na zakup
 • zostanie wygenerowane zapytanie ofertowe na zakup, w którym treść zostanie przeniesiona z zapytania ofertowego na sprzedaż
 • po wprowadzeniu danych na zapytanie na zakup, należy nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Nowe zapytanie zostanie zarejestrowane na liście zapytań ofertowych po stronie zakupu (zakładka: Zapytania/Zakup).

Jak dokonać zmian w zapytaniu ofertowym

Dokonanie zmian w zapytaniu ofertowym jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało ono przekształcone do oferty.

Aby dokonać zmian w zapytaniu ofertowym należy:

 • otworzyć okno: Zapytanie ofertowe (które ma zostać otworzone do edycji), poprzez zaznaczenie tego zapytania na liście zapytań i:
  • naciśnięcie przycisku [Zmień] lub
  • wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), opcji: Zmień;
 • Następnie należy wprowadzić zmiany w otworzonym oknie: Zapytanie na sprzedaż/na zakup.
 • Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].

Jak usunąć zapytanie ofertowe

Usunięcie zapytania ofertowego z listy zapytań ofertowych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało ono jeszcze przekształcone do oferty.

Aby usunąć zapytanie ofertowe z listy zapytań ofertowych, należy:

 • Na liście zapytań, zaznaczyć zapytanie, które ma zostać usunięte (tryb multiselect, w jakim wyświetlane są zapytania, umożliwia zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie),
 • nacisnąć przycisk [Usuń] lub
 • z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję: Usuń.

Po wybraniu opcji: Usuń, zostanie wyświetlone zapytanie o skasowanie pozycji. Jeżeli, zostanie naciśnięty przycisk:
, wtedy zaznaczona pozycja/pozycje zostanie usunięta. Naciśnięcie przycisku:, spowoduje anulowanie operacji.

Uwaga

Nie jest możliwe usunięcie zapytania ofertowego, na podstawie którego sporządzono ofertę.

Jak przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę

Przekształcenie zapytania ofertowego w ofertę, jest możliwe dla każdego zarejestrowanego zapytania.

Aby przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę należy:

 • na liście zapytań ofertowych zaznaczyć zapytanie ofertowe, które ma zostać przekształcone do oferty.
 • nacisnąć przycisk [Przekształć do oferty]. Spowoduje to otworzenie okna: Oferta sprzedaży/zakupu, w zależności od tego, jakie zapytanie ofertowe zostanie przekształcone.
 • w otwartym oknie: Oferta sprzedaży (lub w oknie: Oferta zakupu) wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Oferta sprzedaży/zakupu, z uwzględnieniem specyfiki oferty sprzedaży i oferty zakupu.
 • po wypełnieniu pól w oknach: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie nowej oferty na liście ofert.

Jak zarejestrować ofertę

Zarejestrowanie oferty sprzedaży następuje poprzez przekształcenie zapytania ofertowego w ofertę (rozdział: Jak przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę zarejestrowanie nowej oferty.

Aby zarejestrować nową ofertę, należy otworzyć okno: Oferta sprzedaży, poprzez:

 • naciśnięcie przycisku [Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok ikony [Nowe zamówienie na zakup], a następnie, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, bądź
 • naciśnięcie, w oknie: Lista ofert, na zakładce: Oferty/Sprzedaż lub Oferty/Zakup, przycisku [Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>.

Otwarte okno należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: Oferta sprzedaży/zakupu, z uwzględnieniem specyfiki oferty sprzedaży i oferty zakupu.

Po wypełnieniu pól w oknie: Oferta sprzedaży/zakupu, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. W ten sposób nowa oferta sprzedaży zostanie zarejestrowana i dodana do listy ofert sprzedaży.

Jak wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu

Po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu oferty zakupu, można wygenerować z niej ofertę sprzedaży. Ceny sprzedaży w wygenerowanej ofercie będą ustalone standardowo, na podstawie cennika domyślnego. Ceny ze źródłowej oferty zakupu będą widoczne w ofercie sprzedaży jako ceny bazowe, od których kalkulowana jest marża.

Aby wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu, należy:

 • w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Oferty/Zakup, zaznaczyć potwierdzoną ofertę, z której zostanie wygenerowana oferta sprzedaży
 • z menu rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do zamówienia], wybrać funkcję: Oferta sprzedaży
 • zostanie wygenerowana oferta sprzedaży. Na ofertę zostaną przeniesione towary ze źródłowej oferty zakupu.
 • Aby zapisać wygenerowaną ofertę na sprzedaż, należy nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Oferta zostanie zarejestrowana i będzie dostępna z poziomu listy zamówień, z zakładki: Oferty/Sprzedaż.

Uwaga

Nie można usunąć oferty zakupu, jeśli wygenerowana została z niej oferta sprzedaży.

Jak przygotować różne warianty oferty

Moduł: Zamówienia, przewiduje wariantowość ofert. Oznacza to, że jedna oferta może mieć wiele wariantów. Przykładowo: ten sam towar może być proponowany w różnej cenie, lub w różnej ilości. Mogą być też proponowane różne rodzaje tego samego towaru, np. telewizory, pochodzące od różnych producentów, bądź samochody z różnym wyposażeniem.

Nowy wariant oferty można zarejestrować w oknie: Oferta sprzedaży/zakupu na zakładce: Ogólne.

Aby zarejestrować nowy wariant oferty, należy:

W oknie: Oferta sprzedaży/zakupu, na zakładce Ogólne, obok pola: Wariant, nacisnąć przycisk:
[Wybierz wariant oferty],z rozwiniętej listy wybrać pozycję: <Nowy wariant>. Wyświetlone zostanie pytanie: czy przepisać pozycje oferty do nowego wariantu?

Zapytanie o rejestrowanie nowego wariantu oferty.

Naciśnięcie przycisku: Tak spowoduje, wygenerowanie nowej oferty, identycznej do oferty, jaka była edytowana w chwili generowania nowego wariantu. Na nowo utworzonej ofercie zmienione zostaną jedynie: numer oferty (zostanie nadany pierwszy wolny numer dla tej samej serii) i data wystawienia (jako data wystawienia zostanie wpisana data bieżąca). Utworzoną w ten sposób ofertę można dowolnie modyfikować.

Gdy zostanie naciśnięty przycisk: Nie, program wygeneruje nową ofertę, której nagłówek będzie identyczny z poprzednią ofertą (tzn. kontrahent, rabat globalny, forma płatności itd.). Zmieniona zostanie jedynie data wystawienia i nadany nowy numer. Oferta natomiast nie będzie zawierać żadnych pozycji. Wszystkie pozycje należy wpisać ręcznie.

Naciśnięcie przycisku: Anuluj spowoduje anulowanie operacji i powrót do pierwotnej oferty.

Po wybraniu przycisku: Tak lub Nie należy w otwartym oknie: Oferta sprzedaży lub oferta zakupu wprowadzić niezbędne dane i zarejestrować nowy wariant oferty przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany].

Wszystkie utworzone w ten sposób warianty oferty mogą być zupełnie niezależne – przyporządkowane różnym operatorom, zawierać różne elementy itd.

Na zakładce Ogólne każdej nowej oferty, będzie możliwe wyświetlenie w polu: Wariant, wszystkich wariantów utworzonych dla danej oferty. Na liście tej zawsze będzie znajdować się pozycja: <Nowy wariant>, która umożliwia stworzenie nowego wariantu oferty.

Zatwierdzanie wariantów oferty

Na zatwierdzanie oferty mają wpływ dwa parametry:

 • Prawo do zatwierdzania dokumentu
 • Automatycznie zatwierdzaj ofertę.

Parametry te są określane w definicji dokumentu: oferta sprzedaży oraz w definicji dokumentu: oferta zakupu. Definicje tych dokumentów znajdują się w module: Administrator, w oknie: Definicje dokumentów.

Zaznaczone parametry: Prawo do zatwierdzania dokumentu i Automatycznie zatwierdzaj ofertę.

Zależnie od zdefiniowania tych parametrów możliwe są sytuacje – Jeżeli parametry te:

 • Są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze potwierdzony – niezależnie od tego, czy jest to wariant oferty potwierdzonej, niepotwierdzonej lub odrzuconej.

Uwaga

W przypadku, gdy zostanie wygenerowany potwierdzony wariant oferty, wtedy jako operator zatwierdzający będzie wyświetlony operator, tworzący nowy wariant oferty (okno: Oferta sprzedaży/zakup, zakładka: Nagłówek, pole: Potwierdził).

 • Nie są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze niepotwierdzony (niezależnie od stanu, w jakim znajduje się oferta).

Jak przekształcić ofertę do zamówienia

Przekształcenie oferty do zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy dana oferta zostanie potwierdzona.

Aby przekształcić ofertę zakupu do zamówienia, należy:

 • na liście ofert zaznaczyć ofertę sprzedaży/zakupu, która ma zostać przekształcona do zamówienia sprzedaży/zakupu.
 • Po zaznaczeniu oferty, należy nacisnąć przycisk [Przekształć do zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), pozycję: Przekształć do zamówienia. Zostanie otworzone okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup (w zależności od tego, z jakiej oferty zostało wygenerowane zamówienie).
 • W otwartym oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, należy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup, z uwzględnieniem specyfiki zamówienia sprzedaży i zamówienia na zakup.
 • Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie nowego zamówienia na liście zamówień.

Uwaga

Włączony parametr „Kontroluj ilości przy generowaniu zamówień” na formularzu Oferty Zakupu/ Oferty Sprzedaży powoduje, że System generuje na kolejnym zamówieniu pochodzącym z danej oferty tylko te elementy i w takich ilościach, jakich dotąd nie było na poprzednich zamówieniach tworzonych w oparciu o tą ofertę.

Ustalanie cen i wartości na kopiowanej ofercie i zamówieniu

W wersji 2023.0 uporządkowano zasady ustalania cen i wartości na elementach ofert i zamówień powstałych w wyniku wymienionych poniższej operacji, dotąd bowiem System zachowywał się w tym zakresie niejednolicie:

  • kopiowania elementu oferty/zamówienia
  • kopiowania całego dokumentu oferty/zamówienia
  • tworzenia wariantu oferty

Podczas wykonywania ww. operacji obowiązują poniższe zasady:

 • Rodzaj ceny początkowej (OS, ZS) jest ustalany na podstawie elementu kopiowanego
 • Poziom ceny początkowej (OS, ZS, OZ, ZZ) jest ustalany na podstawie elementu kopiowanego
 • Cena końcowa i wartość końcowa ustalane są w sposób zależny od stosowanej przez Użytkownika metody naliczania rabatów
  • W przypadku rabatów liczonych od ceny (włączony parametr Rabaty liczone od cenyKonfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) cena końcowa jest kopiowana z elementu źródłowego, natomiast wartość elementu oraz rabat są wyliczane w oparciu o cenę początkową, końcową oraz ilość, tak więc mogą być inne, niż na elemencie kopiowanym
  • W przypadku rabatów liczonych od wartości (wyłączony ww. parametr) wartość końcowa jest kopiowana z elementu źródłowego, natomiast cena oraz rabat są wyliczane w oparciu o wartość początkową, końcową oraz ilość, tak więc mogą być inne, niż na elemencie kopiowanym

Jak zarejestrować zamówienie sprzedaży/na zakup

Zamówienie sprzedaży/na zakup, może zostać zarejestrowane jako nowe zamówienie, niepoprzedzone złożeniem zapytania ofertowego lub oferty. Może jednak również stanowić kontynuację procesu, który rozpoczął się wpłynięciem zapytania ofertowego, lub złożeniem oferty. W takiej sytuacji pozycje na zamówienie przenoszone są przez przekształcenie do zamówienia, oferty. Przeniesienie tych danych nie oznacza jednak, że nie mogą one zostać zmienione. Może się zdarzyć, że w konkretnym zamówieniu nastąpi modyfikacja pewnych wartości w porównaniu do wartości, jakie zostały zapisane w ofercie (np. ceny towaru).

Zarejestrowanie nowego zamówienia sprzedaży może nastąpić poprzez:

 • przekształcenie oferty do zamówienia sprzedaży/na zakup
 • zarejestrowanie nowego zamówienia.

Aby zarejestrować nowe zamówienie sprzedaży/na zakup, należy:

 • otworzyć okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup, poprzez:
  • naciśnięcie przycisku [Nowe zamówienie na zakup] lub [Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok, a następnie, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Zamówienie sprzedaży bądź
  • naciśnięcie, w oknie: Lista zamówień, na zakładce Zamówienia/Sprzedaż lub Zamówienia/Zakup, przycisku [Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>
 • Otwarte okno, należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup
 • Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. W ten sposób nowe zamówienie zostanie zarejestrowane i dodane do listy zamówień.

Jak wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży

Podczas pracy z modułem: Zamówienia, może się zdarzyć sytuacja, gdy zostanie zamówiony towar do sprzedaży w ilości większej, niż znajduje się na magazynach Użytkownika. Zachodzi wtedy potrzeba dokonania zakupu brakującej ilości towaru. Aby ułatwić proces zakupu towaru, moduł: Zamówienia, przewiduje możliwość wygenerowania z zamówienia sprzedaży nowego zamówienia zakupu. Funkcja ta przyspiesza proces dokonywania obrotu, przenosząc automatycznie do zamówienia na zakup dane wynikające z zamówienia sprzedaży. Nie jest możliwe wygenerowanie zamówienia na zakup z zamówienia sprzedaży, które zostało zrealizowane (zamówienie zrealizowane wyświetlane jest w kolorze bordowym).

Aby wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży, należy:

 • na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie na zakup. Zaznaczenia można dokonać za pomocą lewego lub prawego klawisza myszy, lub klawisza z klawiatury: <Spacja>
 • po zaznaczeniu zamówienia sprzedaży, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok ikony [Przekształć do faktury sprzedaży]. Z rozwiniętej w ten sposób listy należy wybrać pozycję: Zamówienie na zakup. Spowoduje to wyświetlenie okna: [Generowanie zamówień]
 • wybrać sposób optymalizacji listy zamówień, zaznaczając jedno z opisanych pól.
Wybór sposobu optymalizacji listy zamówień.

Sposób optymalizacji – Sposoby optymalizacji uzależnione są od sposobu wypełnienia zakładki Kontrahenci w oknie: Karta towaru, dla towaru, będącego przedmiotem transakcji.

Możliwe są następujące sposoby optymalizacji:

 • Minimalna ilość dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje, że nowo utworzone zamówienie na zakup, będzie miało domyślnie ustawionego kontrahenta, który został zarejestrowany w kartotece towaru (okno: Karta towaru, zakładka Kontrahenci), będącego przedmiotem zamówienia. Jeżeli na zakładce tej wpisanych jest kilku kontrahentów, wtedy do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten, który jest pierwszy w kolejności alfabetycznej
 • Najniższa cena oferowana przez dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca oferujący najniższą cenę
 • Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru – wybranie tej opcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca proponowany
 • Najkrótszy termin dostawy – wybranie tej opcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca, który oferuje najkrótszy termin dostawy
 • Jedno zamówienie – jeżeli generowanie zamówienia zakupu odbywa się z kilku zaznaczonych zamówień sprzedaży, wtedy ustawienie tego parametru ma wpływ na to, czy z tych zamówień zostanie wygenerowane jedno zamówienie zakupu grupujące pozycje źródłowych czy kilka zamówień – odpowiednio do zamówień źródłowych

Uwzględnij pozycje – opcja jest aktywna również w przypadku, gdy wszystkie zaznaczone ZS mają status dokumentów niepotwierdzonych.

 • Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia źródłowego, niezależnie od ich stanu
 • Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną (istnieją rezerwacje)
 • Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami

Generuj zamówienia tylko na towary z określonym dostawcą – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zostanie wygenerowane zamówienie tylko dla tych towarów, które mają określonego dostawcę w kartotece towaru. Jeśli dostawcy takiego, w kartotece towaru, nie będzie, wówczas zamówienie na zakup zostanie wygenerowane tylko dla innych towarów (jeśli mają określonego dostawcę) lub nie zostanie w ogóle wygenerowane, jeśli na zamówieniu sprzedaży znajdują się tylko towary bez określonego dostawcy

Grupuj pozycje na zamówieniu – jeżeli opcja zostanie zaznaczona, na zamówieniu zakupu będą grupowane pozycje ze źródłowego zamówienia sprzedaży, odznaczenie opcji spowoduje przepisanie pozycji i ilości tak, jak zostało to zarejestrowane na tym zamówieniu.

Po wybraniu sposobu optymalizacji listy zamówień, nacisnąć przycisk: [Przekształć]. Spowoduje to dodanie nowego zamówienia na zakup do listy zamówień na zakup. Poinformuje o tym odpowiedni komunikat

Komunikat o wygenerowaniu nowego zamówienia na zakup z zamówienia sprzedaży.

Aby wprowadzić dane do nowego zamówienia należy wybrać zakładkę Zakup i zaznaczyć zamówienie, które zostało wygenerowane z zamówienia sprzedaży. Następnie, po zaznaczeniu nowego zamówienia na zakup, należy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Zamówienie na zakup, w którym wprowadza się dane niezbędne do złożenia prawidłowego zamówienia na zakup. Sposób wypełniania okna został opisany w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup.

Jeżeli na zamówieniu zakupu, wygenerowanym z zamówienia sprzedaży, zostanie zmieniony kod towaru, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o powiązaniu elementów obydwu zamówień. Naciśnięcie przycisku:

 • Tak – spowoduje rozłączenie tego powiązania i wprowadzenia na element zamówienia zakupu nowego kodu towaru (przy niezmienionym elemencie zamówienia sprzedaży).
 • Nie – spowoduje, że powiązanie nie zostanie rozwiązane. Na element zakupu zostanie wprowadzony nowy kod towaru.

Jak wygenerować zamówienie zakupu z zamówienia wewnętrznego

Zamówienie zakupu można wygenerować z zamówienia wewnętrznego. Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacji, gdy, np. w oddziale złożone zostało zamówienie wewnętrzne do centrali, a centrala, na potrzeby tego zamówienia, składa zamówienie zakupu u dostawcy.

Aby wygenerować zamówienie zakupu z zamówienia wewnętrznego, należy:

 • W oknie: Lista zamówień (na zakładce: Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie zakupu
 • Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do dokumentu MMW], wybrać funkcję: Zamówienie na zakup
 • Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym należy wybrać sposób optymalizacji generowanego zamówienia. W oknie, aktywne są te same opcje optymalizacji , które dostępne są podczas generowania zamówienia zakupu z zamówienia sprzedaży
 • Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Przekształć], zostanie wygenerowane zamówienie zakupu, zgodnie ze zdefiniowanymi opcjami optymalizacji.

Jak wygenerować zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów

Po wygenerowaniu bilansu stanu towarów dla wskazanej grupy towarów może powstać konieczność wystawienia zamówienia na zakup na brakujące, a zarezerwowane towary.

Aby wystawić zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów, należy:

 • po wygenerowaniu bilansu stanu towarów i wskazaniu ilości w kolumnie: Zamówienia – Ilość, nacisnąć przycisk [Generuj zamówienie na zakup] (opcja dostępna jest również po wybraniu z menu rozwijanego obok przycisku, funkcji: Zamówienie zakupu).

W otworzonym oknie: Generowanie zamówień, zostaną wyświetlone sposoby optymalizacji generowanego zamówienia inne opcje parametryzujące generowane zamówienie:

 • Minimalna ilość dostawców.
 • Najniższa cena oferowana przez dostawców (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci) – np. jeśli w bilansie jest kilka pozycji na które generowane będzie zamówienie, a dla każdego towaru najniższą cenę będą oferowali różni kontrahenci, wtedy zostanie wygenerowanych kilka zamówień – odpowiednio dla każdego kontrahenta.
 • Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci)
 • Najkrótszy termin dostawy (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci)
 • Jedno zamówienie – zaznaczenie zadecyduje o tym, czy zostanie wygenerowane jedno zamówienie na wszystkie pozycje.

Uwzględnij pozycje – opcje w tej części są nieaktywne podczas generowania zamówienia zakupu z bilansu rezerwacji towarów.

Generuj zamówienia tylko na towary z określonym dostawcą – zostaną wygenerowane zamówienia tylko na te towary, które mają określonego dostawcę (uwzględniane jest ustawienie z karty towaru).

Grupuj pozycje na zamówieniu – parametr odpowiedzialny za grupowanie na zamówieniu tych samych pozycji.

 • po określeniu tych parametrów, należy nacisnąć przycisk [Przekształć]. Zostanie wygenerowane zamówienie na zakup.

Jak anulować zamówienie sprzedaży/zakupu

Zatwierdzone, a niezrealizowane zamówienie można anulować. Aby anulować zamówienie sprzedaży/na zakup, należy:

 • Na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, które ma zostać anulowane
 • Z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem mysz, wybrać funkcję: Anuluj
 • Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o rezygnację z dalszej realizacji zamówienia. Aby anulować zamówienie, należy wybrać opcję: Tak.
Zapytanie o kontynuację anulowania zamówienia.
 • Po wybraniu opcji: Tak, zostanie wyświetlone okno z opcjami anulowania zamówienia.
Okno z opcjami anulowania zamówienia.
 • Po zaznaczeniu wybranych opcji, należy nacisnąć przycisk [Anuluj dokument]. Dla wskazania przyczyny anulowania dokumentu można posłużyć się kodami fiaska zdefiniowanymi w oknie: Słowniki kategorii. Zamówienie zostanie anulowane. Numer anulowanego zamówienia zostanie wyświetlony na liście zamówień w kolorze szarym.

Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy:

 • Zamówienie nie jest potwierdzone
 • Zamówienie znajduje się w stanie realizacji.

Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży

Zamówienie wewnętrzne wygenerowane z zamówienia sprzedaży umożliwia dostarczenie na źródłowy magazyn, wskazany w ZS, towaru, którego brakuje w tym magazynie i którego tym samym nie można sprzedać kontrahentowi.

Aby wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży, należy:

 • Na liście zamówień, na zakładce: Sprzedaż, wskazać zamówienie, dla którego ma zostać wygenerowane zamówienie wewnętrzne.
 • Następnie należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony [Przekształć do faktury sprzedaży] lub [Przekształć do faktury eksportowej] (w zależności od tego, czy dla zaznaczonego zamówienia określono typ transakcji: krajowa, czy inny) i z rozwiniętego menu wybrać opcję: Zamówienie wewnętrzne.
 • Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie sposobu uwzględniania pozycji z zamówienia źródłowego: Uwzględnij pozycje:
  • Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia źródłowego, niezależnie od ich stanu.
  • Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną (istnieją rezerwacje).
  • Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami.
  • Uwzględnij pozycje już wygenerowanych zamówień – oznacza, że podczas generowania zamówienia wewnętrznego zostaną uwzględnione pozycje już wygenerowanych zamówień i dzięki temu nie zostaną wygenerowane powtórnie.
  • Grupuj pozycje na zamówieniu – parametr odpowiedzialny za grupowanie na zamówieniu tych samych pozycji.
 • Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Zapisz zmiany] zostanie wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie wewnętrzne.
 • Na wygenerowanym ZW, domyślnie zostanie wskazany magazyn docelowy, jaki jest magazynem źródłowym na zamówieniu sprzedaży.

Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z kliku zamówień sprzedaży

W systemie możliwe jest wygenerowanie ZW nie tylko z jednego, ale również z wielu zamówień sprzedaży.

Aby wygenerować ZW z wielu ZS, należy:

 • W oknie: Lista zamówień, na zakładce: Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowane zamówienie wewnętrzne
 • Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży] wybrać funkcję: Zamówienie wewnętrzne
 • Zostanie wyświetlone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie sposobu uwzględniania pozycji z zamówień źródłowych. W oknie, aktywne są te same opcje, jak w tym samym oknie, wyświetlanym w przypadku generowania ZW z jednego ZS
 • Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Zapisz zmiany] zostanie wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie wewnętrzne.

Jak wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup

Podobnie, jak z zamówienia sprzedaży można wygenerować zamówienie na zakup, tak z zamówienia na zakup istnieje możliwość wygenerowania zamówienia sprzedaży. Również i w tym przypadku możliwe jest wygenerowanie zamówień sprzedaży tylko z zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Aby wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup, należy na liście zamówień na zakup, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie sprzedaży.

Po zaznaczeniu zamówienia na zakup, należy nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok ikony: [Przekształć do faktury zakupu], a następnie, z rozwiniętej listy, wybrać opcję: Zamówienie na sprzedaż. Spowoduje to otworzenie okna: Zamówienie sprzedaży.

Następnie należy wypełnić okno: Zamówienie sprzedaży, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup. Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowe zamówienie sprzedaży zostanie w ten sposób zarejestrowane i dodane do listy zamówień sprzedaży.

Jak zarejestrować korektę do zamówienia

Korekta do zamówienia stanowi dokument, który umożliwia zmianę zarejestrowanych zamówień sprzedaży lub zakupu. Korekta tworzy nowe zamówienie na podstawie niezrealizowanych pozycji z korygowanego zamówienia.

Aby sprawdzić stany do realizacji zamówienia, na zamówieniu, które jest w realizacji, na zakładce Ogólne, należy z listy rozwijanej: Ilości wybrać opcję: Niezrealizowane.

Aby zarejestrować korektę do zamówienia, należy na liście zamówień sprzedaży, lub zamówień zakupu (w zależności od tego, jakiego zamówienia ma dotyczyć korekta) zaznaczyć korygowane zamówienie, po zaznaczeniu korygowanego zamówienia nacisnąć przycisk: [Korekta zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcję: Korekta. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Zamówienie sprzedaży, jeśli korygowane jest zamówienie sprzedaży lub okno: Zamówienie na zakup, jeśli korygowane jest zamówienie na zakup.

Następnie należy wypełnić pola w otworzonym oknie: Zamówienie sprzedaży, lub w oknie: Zamówienie na zakup, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup.

Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży lub Zamówienie na zakup, nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie korekty jako nowego zamówienia i dodanie nowego zamówienia do listy zamówień sprzedaży bądź zakupu.

Uwaga

Przy tworzeniu korekty do zamówienia, na elementy korekty nie przenoszą się informacje o zestawach.

Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień

W module: Zamówienia, możliwe jest wystawianie jednej korekty do kilku zamówień. Korekta taka tworzy nowe zamówienie, na podstawie niezrealizowanych pozycji z korygowanych zamówień. Jednocześnie zamyka korygowane zamówienia na takie ilości, jakie wynikają ze zrealizowanych pozycji.

Podczas edycji dokumentu korekty zamówienia, należy pamiętać o uwagach dotyczących tego dokumentu, zawartych w rozdziale: Korekta zamówienia. Zarejestrowanie korekty do wielu zamówień możliwe jest z poziomu okna: Lista zamówień oraz z poziomu okna: Historia kontrahenta.

Korekta generowana z poziomu okna: Historia kontrahenta

Aby zarejestrować korektę do kilku zamówień z poziomu okna: Historia kontrahenta, należy:

 • z menu: Listy, wybrać pozycję: Lista kontrahentów lub nacisnąć przycisk [Lista kontrahentów], znajdujący się na Pasku narzędzi;
 • z wyświetlonej listy kontrahentów, zaznaczyć kontrahenta, dla którego zostanie wystawiona korekta do kilku zamówień i nacisnąć przycisk [Historia kontrahenta], znajdujący się na pasku narzędzi. Zostanie w ten sposób wyświetlone okno:
Historia kontrahenta, z listą zamówień aktywnych.
 • W oknie: Historia kontrahenta, wybrać zakładkę poziomą: Zamówienia. Na zakładce tej znajdują się zakładki pionowe: Sprzedaż i Zakup. W zależności od tego, do jakiego rodzaju zamówień ma zostać wystawiona korekta, należy wybrać jedną z tych zakładek.
 • Na zakładce pionowej: Sprzedaż lub Zakup, obok pola: Dokumenty, nacisnąć przycisk [Wybierz stan realizacji] i z rozwiniętej w ten sposób listy, wybrać pozycję: Zamówienia lub Zam. Aktywne (Zamówienia aktywne).
 • Na liście wyświetlonych w ten sposób dokumentów, zaznaczyć dokumenty, do których ma zostać wystawiona korekta. Zaznaczenie następuje przez wskazanie dokumentu i przyciśnięcie klawisza z klawiatury: <Spacja> lub i kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy. Aby zaznaczyć kilka dokumentów konieczne jest przytrzymanie w trakcie tej operacji klawisza z klawiatury: <Ctrl>.
 • Po zaznaczeniu dokumentów, do których ma zostać wystawiona korekta, należy nacisnąć przycisk [Korekta zaznaczonych zamówień]. Spowoduje to otwarcie okna: Zamówienie sprzedaży, jeśli korygowane są dokumenty sprzedaży lub okna: Zamówienie na zakup, jeśli korygowane są zamówienia zakupu.
 • Następnie należy wypełnić otwarte okno: Zamówienie sprzedaży lub zamówienie na zakup, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup. Wypełnione zamówienie będzie stanowić korektę do kilku zamówień.
 • Po wprowadzeniu do zamówienia potrzebnych danych, należy je zapisać, naciskając przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie korekty zamówienia jako nowego zamówienia, i dodanie go do listy zamówień sprzedaży bądź zakupu.

Korekta do wielu zamówień generowana z okna: Lista zamówień

Aby wygenerować korektę do wielu zamówień, należy:

 • Otworzyć okno: Lista zamówień (na zakładce: Sprzedaż lub Zakup)
 • Zaznaczyć na liście zamówień, zamówienia, z których ma zostać wygenerowana korekta (zamówienia źródłowe powinny mieć tego samego kontrahenta)
 • Nacisnąć przycisk [Korekta zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcję: Korekta.
 • Zostanie wyświetlone okno: Zamówienie (sprzedaży lub zakupu), które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup.
 • Podczas edycji dokumentu korekty zamówienia, należy pamiętać o uwagach dotyczących tego dokumentu, zawartych w rozdziale: Korekta zamówienia.
 • Po zapisaniu danych można zapisać zamówienie, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].

Jak wygenerować dokument z zamówienia sprzedaży

Utworzenie dokumentu z zamówienia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zamówienie to jest potwierdzone,

a potwierdzenie to jest pozytywne. Pozytywne potwierdzenie następuje w oknie: Zamówienie sprzedaży, na zakładce: Potwierdzenie.

Z zamówienia sprzedaży możliwe jest wygenerowanie następujących dokumentów:

 • Faktura sprzedaży,
 • Wydanie zewnętrzne,
 • Rozchód wewnętrzny,
 • Wydanie magazynowe,
 • Paragon,
 • Zamówienie na zakup
 • Zlecenie kompletacji
 • Faktura eksportowa
 • Wydanie zewnętrzne eksportowe
 • Faktura wewnętrzna
 • Zamówienie wewnętrzne
 • Zamówienie zakupu
 • Zlecenie kompletacji
 • Zlecenie produkcyjne

Aby utworzyć dokument z zamówienia sprzedaży, należy:

 • Na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony dokument;
 • Po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.

Po wybraniu dokumentu, program:

 • Tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem,
 • Analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja na dokumencie handlowym może zostać utworzona (np. czy znajduje się odpowiednia ilość towaru, który ma zostać sprzedany, na magazynie). Jeśli można utworzyć daną pozycję jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny, wysokość rabatu) oraz likwidowana jest rezerwacja, którą założyło automatycznie zamówienie w momencie potwierdzenia,
 • Po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności (Zgodnie z ustawieniami na zakładce Płatności, w oknie; Zamówienie sprzedaży). Płatności generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ) i w strukturze praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności.

Jeżeli przy konwersji zamówienia wystąpią problemy, np. zabraknie towaru na magazynie do sprzedaży, zostanie wyświetlona lista komunikatów.

Jeżeli przekształcenie odbędzie się bez błędów, zostanie wyświetlone okno dla dokumentu, który miał zostać utworzony z zamówienia.

Uwaga

Jeżeli na definicji zamówienia nie zostało zaznaczone pole: Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień, a podczas generowania pozycji cena/wartość się zmienią (np. w wyniku zaznaczenia pola: ilość cena wartość i cena z dokładnością do groszy – na definicjach dokumentów, które mają zostać wygenerowane), to w logu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zmianie.

Okno z listą komunikatów, pojawiające się przy generowaniu dokumentu z zamówienia sprzedaży.

Uwaga

Jeżeli na zamówieniu (sprzedaży/zakupu) towar jest wskazany w jednostce pomocniczej, to na generowanej fakturze pozycja będzie grupowana w takiej samej jednostce (np. w przypadku, gdy na zamówieniu, na kilku pozycjach jest ten sam towar, ale w różnych jednostkach pomocniczych, to na wygenerowanej fakturze, pozycje te będą pogrupowane według wskazanych w zamówieniu jednostek.

Przy generowaniu dokumentu handlowego z zamówienia będą pobierane te zasoby, które są przypisane do rezerwacji związanych z zamówieniem.

Przeliczenie wartości na FS generowanej z ZS:

Jeżeli podczas generowania dokumentu FS z ZS (dokument ZS musi być zaznaczony na liście zamówień za pomocą znaku: ), w oknie: Konwersja zamówień, zostanie wybrana opcja: Grupowanie pozycji zamówień wg kodu towaru (przy odznaczonym parametrze wg precyzji ceny) ceny na generowanym FS zostaną przeliczone na nowo (na podstawie ceny z karty towaru).

Podczas przetwarzania zamówienia do FS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym fakcie, o ile w definicji dokumentu ZS odznaczony zostanie parametr: Przeliczaj wartości przy generowaniu zamówień.

Komunikat informujący o ponownym przeliczeniu cen ustalonych na zamówieniu.

Jak wygenerować dokument z zamówienia zakupu

Utworzenie dokumentu z zamówienia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zamówienie to jest potwierdzone, a potwierdzenie to jest pozytywne. Pozytywne potwierdzenie następuje w oknie: Zamówienie zakupu, na zakładce Potwierdzenie.

Z zamówienia na zakup możliwe jest wygenerowanie następujących dokumentów:

 • Faktura zakupu,
 • Przyjęcie zewnętrzne,
 • Przychód wewnętrzny,
 • Przyjęcie magazynowe,
 • Zamówienie na sprzedaż,
 • Faktura importowa,
 • Przyjęcie zewnętrzne importowe.

Aby utworzyć dokument z zamówienia na zakup, należy:

 • na liście zamówień zakupu zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony dokument;
 • po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.

Po wybraniu dokumentu, program:

 • tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem;
 • analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja na dokumencie handlowym może zostać utworzona. Jeśli można utworzyć daną pozycję, jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny, wysokość rabatu);
 • po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności (Zgodnie z ustawieniami na zakładce: Płatności, w oknie: Zamówienie zakupu). Płatności generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ) i w strukturze praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności – jeżeli przekształcenie odbędzie się bez błędów, zostanie wyświetlone okno dla dokumentu, który miał zostać utworzony z zamówienia.

Uwaga

Jeżeli na definicji zamówienia nie zostało zaznaczone pole: Przy konwersji zamówień do faktur przeliczaj wartość pozycji, a podczas generowania pozycji cena/wartość się zmienią (np. w wyniku zaznaczenia pola: ilość cena wartość i cena z dokładnością do groszy – na definicjach dokumentów, które mają zostać wygenerowane), to w logu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zmianie.

Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży

Możliwe jest utworzenie dokumentu magazynowego tylko na podstawie zamówienia, które zostało pozytywnie potwierdzone.

Aby utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży, należy:

 • na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać utworzony dokument magazynowy
 • po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać pozycję: Wydanie magazynowe. Spowoduje to uruchomienie procesu konwersji do dokumentu: Wydanie magazynowe. W przypadku, gdy podczas konwersji wystąpią jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego nie powiodło się) wyświetlona zostanie lista komunikatów o tych problemach
 • W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym dokonuje się wyboru magazynu, z którego następuje wydanie magazynowe (jeśli ustawiony jest parametr: Sprzedaż z magazynu, na wartość: Wszystkie pozycje z jednego magazynu lub Wszystkie z domyślnego, okno się nie pojawia) Magazyn ten w nowym dokumencie: Wydanie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny
 • Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku [Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal. W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić i zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Przy generowaniu dokumentu magazynowego z zamówienia będą pobierane te zasoby, które są przypisane do rezerwacji związanych z zamówieniem. Należy jednak zwrócić uwagę, że na dokumencie magazynowym, generowanym z zamówienia możliwe jest dodanie także nowych pozycji – towaru, który nie znajdował się na zamówieniu, lub towaru, który znajdował się na zamówieniu ale wydana została jego większa ilość niż wskazana. Przy generowaniu FS takie elementy będą stanowić subelementy, które nie realizują rezerwacji (tak, jakby pochodziły ze zwiększenia ilości na FS).

Jeżeli na zamówieniu wskazano cechy towaru będącego przedmiotem zamówienia (w oknie: Element zamówienia, na zakładce: Ogólne), towar przyjęty dokumentem magazynowym również będzie opisany tymi cechami. Mogą one zostać zmodyfikowane na konkretnym dokumencie WM.

Wygenerowany dokument WM można spiąć z dokumentem handlowym. Możliwe jest również spięcie wielu WM, wygenerowanych z różnych zamówień do jednego dokumentu handlowego – oczywiście tylko wtedy, gdy na dokumentach tych jest ten sam kontrahent.

Uwaga

Z dokumentów magazynowych powiązanych z różnymi zamówieniami, możliwe jest wygenerowanie jednego dokumentu handlowego. Muszą być przy tym spełnione te same warunki, jak przy generowaniu dokumentu handlowego z wielu zamówień.

Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup

Możliwe jest utworzenie dokumentu magazynowego tylko na podstawie zamówienia, które zostało pozytywnie potwierdzone.

Aby utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup, należy:

 • na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać utworzony dokument magazynowy
 • po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać pozycję: Przyjęcie magazynowe. Spowoduje to uruchomienie procesu konwersji do dokumentu: Przyjęcie magazynowe. W przypadku, gdy podczas konwersji wystąpiły jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego nie powiodło się) wyświetlona jest lista komunikatów o tych problemach
 • W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym następuje wybór magazynu, na który nastąpi przyjęcie magazynowe. Magazyn ten w nowym dokumencie: Przyjęcie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny

Uwaga

Gdy na definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu lub Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu (okno: Definicja dokumentu ZZ, zakładka Magazyny), wtedy okno: Lista magazynów, nie zostanie wyświetlone.

 • Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku [Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal. W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić zgodnie z opisem umieszczonym w dokumentacji modułu: Sprzedaż i zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Należy zwrócić uwagę, że na dokumencie magazynowym, generowanym z zamówienia możliwe jest dodanie nowych pozycji – towaru, który nie znajdował się na zamówieniu, lub towaru, który znajdował się na zamówieniu, ale przyjęto jego większą ilość niż wskazana.

Jeżeli na zamówieniu wskazano cechy towaru będącego przedmiotem zamówienia (w oknie: Element zamówienia, na zakładce: Ogólne), towar przyjęty dokumentem magazynowym również będzie opisany tymi cechami. Mogą one zostać zmodyfikowane na konkretnym dokumencie PM.

Uwaga

Z dokumentów magazynowych powiązanych z różnymi zamówieniami, możliwe jest wygenerowanie jednego dokumentów handlowego. Muszą być przy tym spełnione te same warunki, jak przy generowaniu dokumentu handlowego z wielu zamówień.

Jak wygenerować dokument handlowy z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami

Możliwe jest wygenerowanie dokumentu handlowego (przychodu lub rozchodu) z wielu dokumentów magazynowych, które powiązane są z różnymi zamówieniami.

Przyklad

Dla kontrahenta K1 wygenerowano dwa zamówienia sprzedaży – jedno na towar T1, drugie na towar T2. Do zamówień tych zostały wygenerowane osobno dokumenty magazynowe – WM. Funkcjonalność Comarch ERP XL pozwala wygenerować dokument handlowy – FS, z tych dokumentów magazynowych. Na dokumencie zostaną uwzględniony towary wydane za pomocą tych dokumentów.

Aby możliwe było wygenerowanie dokumentu handlowego, z wielu magazynowych powiązanych z różnymi zamówieniami, muszą być spełnione te same warunki, jak przy generowaniu jednego dokumentu handlowego z wielu zamówień:

 • zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
 • zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
 • zgodny kontrahent
 • zgodna flaga Brutto/Netto dokumentu
 • zgodny właściciel
 • zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)

Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami możliwe jest również wtedy, gdy do tych zamówień (lub jednego z nich) wygenerowane zostały faktury zaliczkowe. Należy jednak pamiętać, że system nie będzie kontrolował zgodności rozliczanych faktur zaliczkowych z elementami poszczególnych zamówień, do których faktura zastała wystawiona.

Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami odbywa się w następujący sposób:

 • Należy otworzyć okno: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych i wybrać zakładkę: Magazynowe/Przyjęcia lub Magazynowe/Wydania (w zależności od tego, czy ma być wygenerowany dokument FZ z dokumentów PM, czy dokument FS z dokumentów WM)
 • Następnie, na zakładce: Magazynowe (Przyjęcia/Wydania), zaznaczyć w trybie multiselect dokumenty magazynowe, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy
 • Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów należy nacisnąć przycisk [Faktura zakupu] lub [Faktura sprzedaży].
 • Zostanie wygenerowany dokument handlowy, którego pozycjami będą pozycje dokumentów magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami.

Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży

W Systemie udostępniona jest funkcjonalność generowania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego

z zamówienia sprzedaży. Funkcjonalność ta może znaleźć wykorzystanie w sytuacji, gdy np. przyjęto zamówienie na sprzedaż z magazynu A. Aby je zrealizować, należy do tego magazynu przesunąć towar z magazynu B (np.

z innego oddziału). Z ZS generowany jest dokument MMW, który nie realizuje tego zamówienia, a jedynie przesuwa towar na jego potrzeby, opcjonalnie przydzielając do niego przesunięte zasoby.

Aby wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży, należy:

 • Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowany dokument MMW
 • Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Faktura sprzedaży] wybrać funkcję: Przesunięcie międzymagazynowe
 • Zostanie wyświetlone okno: Magazyn źródłowy. W oknie tym wskazuje się magazyn źródłowy 0 czyli ten, z którego zostaną pobrane zasobu na magazyn docelowy (czyli źródłowy na zleceniu sprzedaży, z którego generowany jest dokument MMW).

Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego

Aby wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego, należy wykonać następujące czynności:

 • Na liście zamówień wewnętrznych (okno: Lista ofert i zamówień, zakładka: Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć ZW, z którego ma zostać wygenerowany dokument MMW
 • Nacisnąć przycisk [Przekształć do dokumentu MMW] lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
 • Zostanie wygenerowany dokument MMW, który ma pozycje, jak na źródłowym zamówieniu. Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Jak wygenerować dokument MMW z kliku zamówień wewnętrznych

Wygenerowanie dokumentu MMW z kilku zamówień wewnętrznych jest możliwe, gdy zamówienia te mają wspólne adresy źródłowe i docelowe.

Aby wygenerować dokument MMW z wielu ZW, należy:

 • Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument MMW
 • Nacisnąć przycisk [Przekształć do dokumentu MMW] lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
 • Zostanie otworzone okno: Konwersja zamówień, w którym można określić sposób grupowania pozycji zamówień.
Okno, w którym określa się sposób grupowania pozycji zamówień wewnętrznych, z których generowany jest dokument MMW.
 • Po wskazaniu sposobu grupowania zamówień należy nacisnąć przycisk potwierdzenia, co spowoduje wygenerowanie dokumentu MMW.
 • Na wygenerowanym dokumencie znajda się pozycje ze źródłowych ZW pogrupowane zgodnie z opcjami wskazanym w oknie: Konwersja zamówień (np. jeśli na zamówieniach znajduje się ten sam towar, a w oknie: Konwersja zamówień, zaznaczona została opcja: Grupowanie pozycji zamówień wg kodu towaru, wtedy na dokumencie MMW towar ten będzie znajdował się na jednej pozycji – w przeciwnym przypadku na dokumencie MMW towar będzie ujęty w osobnych pozycjach w ilościach odpowiadających pozycjom na zamówieniach). Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Jak wygenerować zlecenie kompletacji z zamówienia wewnętrznego

Zlecenie kompletacji wygenerowane z zamówienia wewnętrznego ułatwia dostarczenie na źródłowy magazyn, wskazany w zamówieniu, produktu, którego brakuje w tym magazynie.

Aby wygenerować zlecenie kompletacji z zamówienia wewnętrznego, należy:

 • W oknie: Lista zamówień, na zakładce Wewnętrzne, wskazać zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane zlecenie kompletacji,
 • Następnie należy nacisnąć przycisk menu rozwijanego i wybrać opcję: Zlecenie kompletacji,
 • Zostanie wyświetlone okno: Zlecenie kompletacji, które należy wypełnić zgodnie z opisem w module: Produkcja. Magazynem docelowym na nowym zleceniu będzie, domyślnie, magazyn źródłowy z zamówienia wewnętrznego, z którego nastąpiło wygenerowanie zlecenia.

Jak wygenerować FAI z zamówienia na zakup

Wygenerowanie dokumentu FAI z zamówienia na zakup jest możliwe, gdy zamówienie to jest potwierdzone i ma określony rodzaj transakcji jako:

 • Wewnątrzwspólnotowa
 • Inna zagraniczna (poza UE).

Ponadto na zamówieniu musi zostać zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek).

Aby wygenerować fakturę FAI z zamówienia zakupu, należy:

 • zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowana FAI
 • nacisnąć przycisk [Przekształć do faktury zakupu FAI importowej] lub
 • z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu zamówienia z którego ma zostać wygenerowana FAI), wybrać opcję: Przekształć do dokumentu FAI.

Podczas generowania FAI z zamówienia na zakup, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 • Na wygenerowanej fakturze FAI, udostępniona do edycji jest zmiana waluty. Przy zmianie waluty możliwe jest wystąpienie różnic wynikających z zaokrągleń.
 • Nie będzie możliwe wygenerowanie FAI z zamówienia zakupu, jeżeli zamówienie to jest związane z dokumentem PZI.
 • Niemożliwe będzie anulowanie/zamknięcie zamówienia, jeżeli nie została zakończona jego obsługa – czyli nie zatwierdzono PZI, które jest ostatnim dokumentem w ścieżce ZZ>FAI>SAD/FWS-FWZ>PZI.

Jak wygenerować FAI z wielu zamówień na zakup

Podobnie jak w przypadku generowania dokumentu FAI z zamówienia na zakup, generowanie FAI z wielu zamówień jest możliwe, gdy:

 • zamówienia te są potwierdzone i mają określony rodzaj transakcji:
  • Wewnątrzwspólnotowa
  • Inna zagraniczna (poza UE)
 • Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek)
 • Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
 • Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs

Wygenerowanie dokumentu FAI z wielu zamówień następuje przez zaznaczenie odpowiednich zamówień na liście zamówień i wybraniu funkcji: [Przekształć do faktury zakupu importowej]. Funkcja dostępna jest również z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy.

Podczas generowania FAI z wielu zamówień niedostępne będzie grupowanie elementów (czyli jeżeli na zamówieniach źródłowych będzie znajdował się ten sam towar, to na FAI zostanie on ujęty osobno na każdej pozycji – odpowiednio do danego zamówienia).

Uwaga

Niemożliwe będzie anulowanie/zamknięcie zamówienia, jeżeli nie została zakończona jego obsługa – czyli nie zatwierdzono PZI, które jest ostatnim dokumentem w ścieżce ZZ>FAI>SAD/FWS-FWZ>PZI

Jak wygenerować dokument PZI z zamówienia na zakup

Wygenerowanie dokumentu PZI z zamówienia na zakup jest możliwe, gdy zamówienie to jest potwierdzone i ma określony rodzaj transakcji jako:

 • Wewnątrzwspólnotowa,
 • Inna zagraniczna (poza UE).

Ponadto na zamówieniu musi zostać zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek).

Aby wygenerować dokument PZI z zamówienia zakupu, należy:

 • zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane PZI
 • z menu rozwijanego przyciskiem obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu importowej] wybrać funkcję: Przyjęcie zewnętrzne importowe.

Element PZI, wygenerowanego z zamówienia zakupu, będzie posiadał zakładkę: Kalkulacja, podobnie jak PZI wygenerowana ręcznie (jako pierwszy dokument w ścieżce dokumentowania zakupów importowych). Więcej informacji o dokumencie PZI znajduje się w dokumentacji modułu: Import.

Jak wygenerować dokument PZI z wielu zamówień na zakup

Podobnie jak w przypadku wygenerowania dokumentu PZI z jednego zamówienia na zakup, generowanie PZI

z wielu zamówień na zakup jest możliwe, gdy:

 • zamówienia te są potwierdzone i mają rodzaj transakcji:
  • Wewnątrzwspólnotowa
  • Inna zagraniczna (poza UE)
 • Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek)
 • Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
 • Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs.

Aby wygenerować dokument PZI z zamówienia zakupu, należy:

 • zaznaczyć na liście zamówienia, do których ma zostać wygenerowane PZI
 • z menu rozwijanego przyciskiem obok przycisku
 • [Przekształć do faktury zakupu importowej] wybrać funkcję: Przyjęcie zewnętrzne importowe

Podobnie jak w przypadku generowania FAI z wielu zamówień, podczas generowania PZI z wielu zamówień, nie jest dostępne grupowanie pozycji. Jeden element PZI będzie odpowiadał jednemu elementowi zamówienia.

Element PZI, wygenerowany z zamówień zakupu, będzie posiadał zakładkę: Kalkulacja, podobnie jak PZI wygenerowana ręcznie (jako pierwszy dokument w ścieżce dokumentowania zakupów importowych). Więcej informacji o dokumencie PZI znajduje się w dokumentacji modułu: Import.

Jak wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień

Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu zamówień jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków.

Warunki jakie muszą spełniać zamówienia, aby można z nich było wygenerować jeden dokument handlowy:

 • Zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
 • Zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
 • Zgodny kontrahent
 • Zgodny flaga Brutto/Netto dokumentu
 • Zgodny właściciel
 • Zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)
 • Brak wygenerowanych dokumentów magazynowych

Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu zamówień możliwe jest również wtedy, gdy do tych zamówień (lub jednego z nich) wygenerowane zostały faktury zaliczkowe. Należy jednak pamiętać, że system nie będzie kontrolował zgodności rozliczanych faktur zaliczkowych z elementami poszczególnych zamówień, do których faktura zastała wystawiona.

Mimo, że kontrahent główny, musi być zgodny na zamówieniach, z których generowany jest dokument handlowy, to możliwa jest sytuacja, by na tych zamówieniach był odmienny kontrahent docelowy.

Aby wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień, należy na liście zamówień zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy. Umożliwia to tryb multiselect, w jakim wyświetlane są zamówienia.

Uwaga

Możliwe jest wygenerowanie jednego dokumentu handlowego z wielu zamówień również w oknie: Historia kontrahenta (zakładka Zamówienia). W takiej sytuacji należy zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy.

Wybór zamówień, z których zostanie wygenerowany dokument handlowy.

Po zaznaczeniu zamówień, należy nacisnąć przycisk: ,,,,, (w zależności od rodzaju zamówień) lub wybrać rodzaj dokumentu, który ma zostać wygenerowany za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji]. W ten sposób rozpocznie się proces generowania dokumentu z wielu zamówień i zostanie otworzone okno: Konwersja zamówień.

W oknie: Konwersja zamówień, należy zaznaczyć sposób grupowania pozycji zamówień. Wpłynie to na późniejsze grupowanie pozycji zamówień na dokumencie handlowym. Kolejne grupowane pozycje zamówień będą tworzyć kolejne subelementy do tej pozycji. Jeżeli nie zostanie zaznaczona żadna z opcji grupowania, wtedy każda pozycja zamówienia zostanie przepisana do osobnej pozycji w dokumencie handlowym. Pozycje sortowane są według daty realizacji zamówień z nagłówka.

Uwaga

Należy pamiętać, że zaznaczenie w oknie: Konwersja zamówień, opcji: Grupowanie pozycji zamówień – wg kodu towaru, spowoduje, że dla towarów umieszczonych na dokumencie handlowym pobrane zostaną ceny z karty towaru, a nie takie, jakie zostały wskazane na źródłowym zamówieniu.

Grupowanie pozycji zamówień.

Po zaznaczeniu potrzebnych opcji, należy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Zostanie wygenerowany dokument handlowy, na którym znajdą się pozycje z wybranych zamówień. Opis dokumentów handlowych znajduje się w module: Sprzedaż.

Dokument handlowy wygenerowany z wielu zamówień.

Uwaga

Wygenerowanie jednego dokumentu handlowego z wielu zamówień jest możliwe również wówczas, gdy zamówienia te zostały wystawione przez różne centra.

Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia

Aby wystawić fakturę zaliczkową, należy:

 • w oknie: Zamówienie sprzedaży, bądź w oknie: Zamówienie na zakup, (w zależności od tego, dla jakiego zamówienia ma zostać wystawiona faktura zaliczkowa), na zakładce: Potwierdzenie, zatwierdzić zamówienie.
 • Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Harmonogram płatności, należy zaznaczyć płatność, dla której zostanie wystawiona faktura zaliczkowa, poprzez zaznaczenie pola, obok tej płatności, lewym przyciskiem myszy lub klawiszem z klawiatury: <Spacja>, a następnie nacisnąć przycisk [Nowy]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Płatność do zamówienia.
 • Następnie należy wypełnić okno: Płatność do zamówienia, zgodnie z opisem w rozdziale: Płatność do oferty/zamówienia, zaznaczając pole: Zaliczka do faktury.
 • Po wypełnieniu okna, należy zapisać zmiany przez naciśnięcie przycisku [Zapisz zmiany]. Spowoduje to, że na liście płatności zostanie dodana zaliczka, będąca podstawą do wystawienia faktury zaliczkowej.
 • Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Faktury zaliczkowe, należy nacisnąć przycisk [Dodaj fakturę na podstawie zaliczek]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Faktura sprzedaży zaliczkowa bądź okno: Faktura zakupu zaliczkowa, w zależności od tego, na jakim zamówieniu została wystawiona zaliczka dla płatności.
 • Po wypełnieniu okna, należy zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].
Faktura sprzedaży zaliczkowa.

Uwaga

Możliwe jest również wygenerowanie faktury zaliczkowej do częściowo zrealizowanego zamówienia.

Więcej informacji o fakturach zaliczkowych znajduje się w rozdziałach: Faktury zaliczkowe oraz Faktura zaliczkowa – opis okna.

Jak wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży

Aby wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży, należy:

 • Na liście zamówień sprzedaży wskazać zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane zlecenie produkcyjne.
 • Rozwinąć menu za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży] lub [Przekształć do faktury eksportowej] – w zależności od tego czy dla zamówienia określono rodzaj transakcji: krajowa/ wewnątrzwspólnotowa/ inna zagraniczna) i wybrać z niego funkcję: Zlecenie produkcyjne.
 • Powstanie okno optymalizacyjne: Generowanie zamówień, które należy zapisać.
 • Następnie powstanie okno: Wybierz sposób generowania zleceń, w którym będą dostępne następujące opcje:
  • Wszystkie pozycje na jednym zleceniu
  • Każda pozycja na innym zleceniu
 • Po zatwierdzeniu wyboru powstanie jedno zlecenie zawierające wszystkie pozycje bądź powstanie kilka zleceń
 • Zasób z PW wygenerowanego ze zlecenia produkcyjnego zostanie automatycznie powiązany z rezerwacją wygenerowaną dla źródłowego zamówienia sprzedaży (o ile jest to rezerwacja bezzasobowa).

Jak z ZS wygenerować dokumenty WM dla kilku magazynów jednocześnie w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się elementy z rożnymi magazynami

W przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się elementy z różnymi magazynami, istnieje możliwość wydawania towarów z kilku magazynów jednocześnie. Po wybraniu na ZS opcji: Wydanie magazynowe, podnosi się okno z listą magazynów i możliwością zaznaczenia kilku z nich, a po jego zatwierdzeniu zostaje wygenerowanych tyle dokumentów WM, ile magazynów zostało zaznaczonych na liście.

Aby wygenerować z ZS dokument WM dla kilku magazynów jednocześnie, należy:

Najpierw należy wystawić dokument ZS zawierający minimum dwa elementy / towary znajdujące się na różnych magazynach (zakładka: Ogólne elementu ZS, pole: Magazyn), tj. np.:

 • Towar T1 na magazynie MAG,
 • Towar T2 na magazynie KRA,
 • Towar T3 na magazynie WRO.
Zakładka Ogólne elementu ZS ze wskazanym magazynem.

Następnie należy zatwierdzić ww. ZS, a następnie wystawić z tego ZS (z listy) dokument WM i w wyniku tej operacji wstanie okno: Lista magazynów.

Generowanie dokumentu WM z ZS.
Okno: Lista magazynów

Po wskazaniu wszystkich magazynów w oknie: Lista magazynów i zatwierdzeniu operacji przyciskiem zostaną wygenerowane dokumenty WM, np.:

 • WM-1 z towarem T1 i magazynem MAG,
 • WM-2 z towarem T2 i magazynem KRA,
 • WM-3 z towarem T3 i magazynem WRO.
Proces generowania dokumentu WM z ZS z elementami / towarami znajdującymi się na różnych magazynach.
Dokument WM powstały w wyniku ZS zawierającego elementy znajdujące się na różnych magazynach.

Czy ten artykuł był pomocny?