XL135 – Tworzenie i rozchodowanie zasobów w WMS

Ustalanie ilości na (W)ZWM

Podczas dodawania pozycji na dokumencie wydania z magazynu WMS można włączyć kontrolę ilości wprowadzanych na poszczególne pozycje. Znaczenie mają tu następujące parametry:

 • Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM (definicja karty magazynu)
 • Uwzględniaj rezerwacje oraz Chronologia rezerwacji (definicja dokumentu ZWM, zakładka Inne, Rezerwacje)
Parametry Działanie przy ustalaniu ilości na (W)ZWM w XL przy jej

tworzeniu lub generowaniu z ZS

Brak kontroli ilości, czyli można dodać w XL (W)ZWM do bufora ze wskazaniem realizacji w WMS, na zasób, który nie jest dostępny. Wtedy w WMS jest to widoczne jako ‘brak magazynowy’ i nie można zrealizować dokumentu.

Można natomiast zatwierdzić taki dokument w XL, jeśli operator ma uprawnienia do zamykania dokumentów ZWM/AWD, co będzie prowadziło do niezgodności stanów magazynowych.

Ilość możliwa do dodania wyliczana jest jako dostępny stan handlowy pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM, które nie zostały jeszcze zafakturowane (w tym także ten bieżący) oraz o wszystkie inne aktywne rezerwacje z tym samym zasobem
Takie ustawienie ma znaczenie tylko dla (W)ZWM generowanego z ZS.

Ilość możliwa do dodania wyliczana jest jako dostępny stan handlowy pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM, które nie zostały jeszcze zafakturowane (w tym także ten bieżący) oraz o wszystkie inne aktywne rezerwacje (zasobowe oraz ilościowe), które mają priorytet wyższy niż rezerwacja na źródłowym ZS.

Takie ustawienie ma znaczenie tylko dla (W)ZWM generowanego z ZS.

Ilość możliwa do dodania wyliczana jest jako dostępny stan handlowy pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM, które nie zostały jeszcze zafakturowane (w tym także ten bieżący) oraz o wszystkie inne aktywne rezerwacje (zasobowe oraz ilościowe), które mają priorytet wyższy lub równy niż rezerwacja na źródłowym ZS. Przy czym dla równych priorytetów pierwszeństwo będzie miała rezerwacja z ZS, jeśli jej data realizacji jest wcześniejsza.

Obsługa pobierania zasobów podczas fakturowania (W)ZWM

Każdy magazyn wskazany do obsługi WMS ma możliwość określenie sposobu współpracy pomiędzy w zakresie pobierania zasobów na dokumenty handlowe sprzedaży generowane do dokumentów (W)ZWM. Dotyczy to ustawienia na karcie magazynu:


Sposób pracy z magazynem: Tylko ilościowo

W tym ustawieniu dopuszcza się, by partie na dokumencie magazynowym i wynikające z dostawy na dokumencie handlowym były różne. Ważne jest jedynie, aby pobrana do (W)ZWM ilość towaru nie przekraczała ilości dostępnej na magazynie (patrz punkt 1).

Po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest synchronizowana do systemu ERP. Jednak przy generowaniu dokumentów handlowych, jeżeli nie ma stanu handlowego do wydanej partii, to w dalszej kolejności jest sprawdzana tylko zgodność ilościowa towaru wydanego z towarem fakturowanym (zgodność partii jest pomijana).

Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się tylko na dokumentach magazynowych (w systemach WMS i ERP XL). Innymi słowy, jeżeli w Comarch ERP XL nie ma stanu handlowego odpowiadającemu wydanej partii, na dokumencie handlowym pobierany jest stan handlowy wg ustalonej dla danego towaru reguły pobierania (FIFO/LIFO).

Przy takim podejściu:

 • Comarch ERP XL prowadzi w stanach handlowych tylko ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować
 • WMS prowadzi natomiast dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane)

Sposób pracy z magazynem: Ilościowo oraz zasobowo

Przy takim ustawieniu nie jest wskazane, aby partie na dokumencie magazynowym i wynikające z dostawy na dokumencie handlowym były różne. Ważne jest, aby pobrana do (W)ZWM partia towaru była faktycznie dostępna do wydania (np. nie zarezerwowana pod inne wydanie).

W tym modelu pracy przy generowaniu dokumentów handlowych kontrolowana jest zarówno zgodność ilości jak i zasobów (partii). Ponieważ po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest synchronizowana do systemu ERP, to w efekcie może nie być możliwe wygenerowanie faktury, jeżeli w systemie ERP dana partia nie jest dostępna do sprzedaży. Może się tak stać na skutek jej wcześniejszego zarezerwowania lub jeśli do dokumentów magazynowych (przyjęć dostaw) nie zostały wygenerowane dokumenty handlowe (W)AWD bez PZ/FZ.

Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się na dokumentach magazynowych (w Systemach WMS i ERP XL) oraz na dokumencie handlowym, jeżeli proces przebiega w kolejności: od zamówień i dokumentów magazynowych tj.: (W)AWD->PZ/FZ; (W)ZWM->WZ/FS; ZZ->(W)AWD->PZ/FZ; ZS->(W)ZWM->WZ/FS.

Przy takim podejściu (takiej ścieżce procesów):

 • Comarch ERP XL prowadzi w stanach handlowych zarówno ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować, jak i ewidencję zasobową – z jaką cechą, datą ważności znajduje się towar do sprzedaży
 • WMS natomiast dalej prowadzi dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane i na jakie położenie), co przy rozpoczynaniu procesu od dokumentów magazynowych lub zamówień jest zgodne z systemem ERP

Zgodność partii między ERP XL – WMS przy tym modelu pracy na magazynie może być zakłócona przy rozpoczęciu procesu od dokumentów handlowych oraz zmianie partii na dokumencie magazynowym w WMS (FS->(W)ZWM z inną partią). Dlatego nie wskazany jest taki model pracy.

Pobieranie poszczególnych właściwości towaru podczas realizacji ścieżek handlowych dla dokumentów WMS

Realizacja wydań i przyjęć magazynowych możliwa jest do zrealizowania za pomocą operacji handlowych prowadzonych różnymi ścieżkami. Najpełniejszymi i jednocześnie najbardziej zalecanymi są tutaj:

 • Od strony zakupowej: ZZ – (W)AWD w buforze – AWD – (W)AWD aktualizacja/zatwierdzone – FZ/PZ
 • Od strony sprzedażowej: ZS – (W)ZWM w buforze – ZWM – (W)ZWM aktualizacja/zatwierdzone – FS/WZ

Przy tworzeniu dokumentów sprzedaży znaczenie ma również ustawienie sposobu współpracy z WMS na karcie magazynu:

 • Tylko ilościowo
 • Ilościowo oraz zasobowo

W poniższych tabelach przedstawiono sposoby domyślnego ustawiania poszczególnych właściwości (klasa i wartość cechy, EAN, data ważności) przypisywanych do towarów na etapie przychodu i rozchodu, zarówno na dokumentach magazynowych w ERP XL i WMS, jak i na dokumentach handlowych w ERP XL. Opisano tez działanie parametrów, które mają na to wpływ.

W tabelach wyróżniono kolorami ujęcie od strony zakupowej i sprzedażowej, zgodnie z powyższą kolorystyką.

Dodatkowo dla dokumentu FS wyróżniono dwa scenariusze, zależne od wybranej współpracy z magazynem WMS.

Oznaczanie zasobu na dokumentach datą ważności

Znaczenie ma tutaj parametr na towarze Oznacz partię towaru datą ważności:

 • TAK – ustawia na pozycji (W)AWD lub na subelemencie dokumentów zakupowych (jeśli nie są generowane z magazynowych) datę ważności z karty towaru; można ją zmienić.
 • NIE – nie ustawia na dokumentach j.w., data ważności zostaje pusta i nie można jej zmienić/ustawić.
Dokument Pobieranie przy generowaniu Edycja daty ważności
ZZ Nie dotyczy Brak takiego pola
(W)AWD w buforze Proponuje z karty towaru TAK, można zmienić na dowolną
AWD Proponuje z (W)AWD TAK, można zmienić na dowolną
(W)AWD aktualizacja i zatwierdzanie Z AWD NIE
FZ Z dokumentu źródłowego (W)AWD NIE
ZS Nie dotyczy Brak takiego pola
(W)ZWM w buforze Domyślnie Proponuje z pierwszej partii towaru zapisanej w bazie, nawet jeśli taki zasób został już sprzedany TAK, można zmienić na dowolną datę, która jest dostępna na stanach w ERP XL (z zakupowych)
ZWM Proponuje daty, jak opisano obok TAK, można zmienić na dowolną, która jest dostępna na stanach w WMS (z AWD)
(W)ZWM aktualizacja i zatwierdzanie Z ZWM NIE
FS, jeśli współpraca: Tylko ilościowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych XL, to z dostępnego stanu handlowego (dokumentu zakupowego) wg ustawień z towaru: FIFO/LIFO NIE
FS, jeśli współpraca: Ilościowo oraz zasobowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych ERP XL, to dokument nie zostanie wystawiony NIE

Oznaczanie zasobu na dokumentach kodem EAN

Dodatkowy parametr na towarze Oznacz dostawę kodem EAN towaru:

 • TAK – ustawia na pozycji (W)AWD lub na subelemencie dokumentów zakupowych (jeśli nie są generowane z magazynowych) kod EAN z karty towaru; można ją zmienić.
 • NIE – nie ustawia na dokumentach j.w., EAN zostaje pusty, ale można go zmienić/ustawić.
Dokument Pobieranie przy generowaniu Edycja kodu EAN
ZZ Nie dotyczy Brak takiego pola
(W)AWD w buforze Z karty towaru, jeśli wypełniono TAK, można zmienić
AWD Nie dotyczy NIE, brak takiego pola (można jedynie wpisać zamiast kodu towaru, żeby potwierdzić dany towar – wtedy należy wpisać EAN z karty towaru)
(W)AWD aktualizacja i zatwierdzanie Z (W)AWD, bo i tak nigdzie tego nie

można zmienić

NIE
FZ Z (W)AWD NIE
ZS Nie dotyczy Brak takiego pola
(W)ZWM w buforze Proponuje z pierwszej partii towaru zapisanej w bazie, nawet jeśli taki zasób został już sprzedany TAK, można zmienić na dowolny kod, który jest dostępny na stanach w ERP XL (z zakupowych)
ZWM Uwzględnia stan magazynowy i zmienia

EAN z ERP XL na właściwy

NIE
(W)ZWM aktualizacja i zatwierdzanie Z ZWM NIE
FS, jeśli współpraca: Tylko ilościowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych ERP XL, to z dostępnego stanu handlowego (dokumentu zakupowego) wg ustawień z towaru: FIFO/LIFO NIE
FS, jeśli współpraca: Ilościowo oraz zasobowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych ERP XL, to dokument nie zostanie wystawiony NIE

Oznaczanie zasobu na dokumentach klasą i wartością cechy

Dokument Pobieranie przy generowaniu Edycja kodu EAN
ZZ Nie dotyczy TAK – można ustawić dowolnie klasę i wartość cechy
(W)AWD w buforze Klasę z karty towaru, jeśli wypełniono; wartości nie ustawia TAK, można zmienić dowolnie klasę i wartość cechy
AWD Z (W)AWD TAK, można zmienić dowolnie klasę i wartość cechy
(W)AWD aktualizacja i zatwierdzanie Z AWD NIE
FZ Z dokumentu źródłowego (W)AWD NIE
ZS Klasę z karty towaru, jeśli wypełniono; wartości nie ustawia TAK – można ustawić dowolnie klasę i wartość cechy, system ostrzega, jeśli wybrano klasę i/lub wartość, której nie ma na stanie handlowym, można jednak zapisać taką pozycję.
(W)ZWM w buforze Proponuje z pierwszego wolnego zasobu, czyli koryguje wartość ustawioną na ZS na zgodną z zasobami TAK, można zmienić na dowolną cechę, która jest dostępna na stanach w ERP XL (z zakupowych).
ZWM Z (W)ZWM TAK, można zmienić na dowolną, która jest dostępna na stanach w WMS (z AWD)
(W)ZWM aktualizacja i zatwierdzanie Z ZWM NIE
FS, jeśli współpraca: Tylko ilościowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych ERP XL, to z dostępnego stanu handlowego (dokumentu zakupowego) wg ustawień z towaru: FIFO/LIFO NIE
FS, jeśli współpraca: Ilościowo oraz zasobowo Z dokumentu źródłowego (W)ZWM, a jeśli zabraknie ilości w stanach handlowych ERP XL, to dokument nie zostanie wystawiony NIE

Dodatkowe parametry dla wystawiania dokumentów sprzedaży z wydania magazynowego WMS

Przy wystawianiu dokumentów handlowych z (W)ZWM znaczenie mają jeszcze dodatkowe parametry, które decydują o tym, jaki zasobów zostanie ostatecznie pobrany na dokument sprzedaży. Ustawień tych dokonujemy w konfiguracji/WMS/Pobieranie zasobów wg:

 • Partii
 • Klasy i cechy dostawy
 • EAN
 • Daty ważności
Pobieranie zasobów

wg

Działanie przy generowaniu

dok. handlowych z (W)ZWM

Efekt na dokumencie sprzedaży, jeśli znajdzie poszukiwany zasób

(niezależnie jaki ustawiono sposób pracy z WMS: Ilościowo czy Ilościowo i zasobowo)

Partii oraz na towarze ustawione Oznacz partię: Identyfikatorem dostawy Szuka w stanach handlowych identyfikatora dostawy powiązanej z partią ustaloną na (W)ZWM. Doda na FS pozycję z zasobem zgodnym z (W)ZWM. Powiąże pozycję z dostawą o identyfikatorze powiązanym z partią z (W)ZWM.
Partii oraz na towarze nie ustawione: Oznacz partię: Identyfikatorem dostawy Szuka w stanach handlowych partii zgodnej z (W)ZWM, czyli pierwszego ‘wolnego’ zasobu o takiej samej klasie i wartości cechy, EAN oraz dacie ważności Doda na FS pozycję z zasobem zgodnym z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takiej partii z dokumentu zakupowego.
Klasy i cechy dostawy,

EAN, Daty ważności

J.w. j.w.
Klasy i cechy dostawy Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnej z (W)ZWM klasie i wartości cechy. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z klasą i wartością cechy z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takiej klasie i wartości cechy z dokumentu zakupowego.
EAN Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnym z (W)ZWM numerze EAN. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z EAN z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o tym samym EAN z dokumentu zakupowego.
Daty ważności Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnej z (W)ZWM dacie ważności. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z datą ważności z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takiej dacie ważności z dokumentu zakupowego.
Klasy i cechy dostawy, EAN Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnej z (W)ZWM: klasie i wartości cechy oraz EAN. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z klasą i wartością cechy oraz EAN z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takiej klasie i wartości cechy oraz EAN z dokumentu zakupowego.
Klasy i cechy dostawy,

Daty ważności

Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnych z (W)ZWM: klasie i wartości cechy oraz dacie ważności. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z klasą i wartością cechy oraz datą ważności z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takiej klasie i wartości cechy oraz dacie ważności z dokumentu zakupowego.
EAN,

Daty ważności

Szuka w stanach handlowych pierwszego ‘wolnego’ zasobu o zgodnych z (W)ZWM: EAN oraz dacie ważności. Resztę parametrów z (W)ZWM pomija. Doda na FS pozycję zgodną z EAN oraz datą ważności z (W)ZWM. Powiąże pozycję z pierwszą ‘wolną’ dostawą o takim samym EAN oraz dacie ważności z dokumentu zakupowego.

Zgodnie z opisami w punkach poprzednich, jeśli poszukiwany zasób nie zostanie odnaleziony lub nie będzie wystarczającej ilości, wówczas:

 • Brakująca ilość zostanie pobrana z pierwszego ‘wolnego’ zasobu o dowolnych parametrach, jeśli ustawiono sposób współpracy z WMS: Tylko ilościowo.
 • Zostanie zablokowane dodawanie dokumentu sprzedaży (z informacja o braku zasobów), , jeśli ustawiono sposób współpracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.
Uwaga

W przypadku, gdy dokumenty magazynowe WMS wystawiane są zgodnie z zalecanymi pełnymi ścieżkami sprzedaży, czyli w przypadku sprzedaży ( W) ZWM jest zawsze generowane z ZS i jednocześnie ZS tworzy rezerwacje  zasobowe, to działanie z ustawieniem na karcie towaru Oznacz partię : Identyfikatorem dostawy i ustawienie  pobierania zasobów wg Partii pozwoli na zachowanie zgodności stanów handlowych.

Natomiast w sytuacji , gdy którychś z tych warunków nie jest zachowany, wówczas dla zgodności stanów magazynowych zalecane jest ustawienie pobierania zasobów wg: Klasy i cechy dostawy, EAN oraz Daty ważności. Ewentualnie dopuszczalne jest ustawienie wg : Partii, ale pod warunkiem, że na towarach nie zostało ustawione Oznacz partię: Identyfikatorem dostawy.

Czy ten artykuł był pomocny?