Waluty

Spis treści

image_print

Lista walut

Lista prezentuje wszystkie waluty, w których rejestrowane są transakcje w systemie. Domyślnie zdefiniowane są waluty: PLN, EUR i USD.

Waluta systemowa to waluta, w której ewidencjonowane są operacje wartościowe w ramach firmy. Użytkownik może zdefiniować dla każdej firmy inną walutę systemową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowo-magazynowej w różnych walutach odrębnie dla każdej z firm w strukturze wielofirmowej.

Uwaga
Walutę systemową można zmienić do momentu wystawienia pierwszego dokumentu powiązanego z walutą (np. dokumentu handlowego) lub utworzenia konta walutowego.
Lista walut

W formularzu dodawania/edycji danej waluty użytkownik wprowadza dane, które następnie prezentowane są w następujących kolumnach listy:

 • Symbol – zdefiniowany w systemie symbol danej waluty
 • Aktywna – parametr wskazujący możliwość wykorzystania waluty w systemie. Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.
 • Systemowa – parametr wskazujący, czy dana waluta jest domyślna dla firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Na liście walut nie ma możliwości zaznaczenia danej waluty jako systemowej. Jej zdefiniowanie możliwe jest tylko na formularzu firmy.

Obok symbolu każdej waluty niesystemowej znajduje się aktywny przycisk [+] rozwijający listę typów kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową danej firmy. Waluta bazowa to waluta danego typu kursu, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Lista typów kursu składa sią z kolumn:

 • Nazwa kursu – nazwę zdefiniowanego typu kursu
 • Data kursu – ostatnia (najbardziej aktualna) data kursu waluty
 • Kurs – ostatni znany (zaktualizowany) kurs waluty wprowadzony do systemu
 • Waluta – symbol waluty, której dotyczy prezentowany kurs

W menu Aktualizacja dostępny jest przycisk [Aktualizuj] służący do ręcznej aktualizacji kursów walut. Więcej informacji w artykule Kursy walut.

Definiowanie waluty

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definiowania nowej waluty.

Formularz nowej waluty

W nagłówku formularza nowej waluty znajdują się pola obowiązkowe Symbol i Nazwa. Wartości tych pól muszą być unikatowe. Dla nowo definiowanej waluty parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony.

Przykład
Firma prowadzi transakcje handlowe z kontrahentem w walucie USD. W pewnym momencie współpraca zostaje zakończona. Wówczas walutę USD można ustawić jako nieaktywną. Nie będzie wtedy widoczna na listach wyboru walut. Wszystkie zapisane obiekty z tą walutą pozostaną jednak w systemie bez zmian.
Uwaga
Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.

Zakładka Kursy dla systemowej prezentuje typy kursów, dla których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. Przycisk [Dodaj kurs] umożliwia wybranie typu kursu i przypisanie mu odpowiedniej wartości (przelicznik).

Dostępne kolumny:

 • Typ kursu – lista rozwijana prezentująca typy kursów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą przycisku [Dodaj typ kursu] użytkownik może utworzyć nowy typ (np. kupna, sprzedaży, kurs średni).
 • Kurs – przelicznik waluty obcej (niesystemowej) na systemową. Wartość można wpisać ręcznie z klawiatury lub za pomocą strzałek (w górę, w dół) znajdujących się obok domyślnej wartości 1,000. Wprowadzone wartości kursu będą widoczne na dokumentach wystawianych w walucie obcej (niesystemowej) po wybraniu określonego typu kursu, dla którego ustalono kurs z odpowiednią datą.
 • Data – data obowiązywania danego kursu. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Domyślnie pole jest uzupełniane datą aktualną.
 • Waluta – pole uzupełniane automatycznie
Wskazówka
W celu zachowania chronologii kursy powinny być wprowadzane dla każdego dnia. System uniemożliwia wprowadzenie kilku kursów dla jednego dnia. Ich wartości zapamiętywane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zakładka Dostępne kursy walut prezentuje wszystkie typy kursów dostępnych w firmie, w której zalogowany jest operator. Dodatkowo podana jest informacja o walucie bazowej prezentowanego kursu.

Formularz nowej waluty – zakładka Dostępne waluty

W zakładce Nominały użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości nominałów dla danej waluty. Przy kreacji nowej bazy zakładka ta jest uzupełniona nominałami dla domyślnie dodawanych walut PLN, EUR oraz USD.

Formularz nowej waluty – zakładka Nominały

Lista nominałów definiowanej waluty zawiera następujące kolumny:

 • Symbol – skrót nazwy nominału, pole może zawierać do 20 znaków
 • Przelicznik – przelicznik nominału w odniesieniu do podstawowej jednostki waluty
 • Opis – dodatkowe informacje dot. nominału
 • Aktywny – parametr wskazujący, czy dany nominał jest aktywny w systemie

 

Czy ten artykuł był pomocny?