Definiowanie grup artykułów

Użytkownik ma możliwość definiowania grup artykułów w celu łatwiejszego zarządzania nimi. Drzewo grup artykułów znajduje się w panelu Grupy w oknie listy artykułów.

Drzewo grup artykułów

Lista rozwijana Podział znajdująca się pod drzewem grup pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup. Dostępne, domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to:

 • Asortyment – Podział ze względu na rodzaj artykułu
 • Producent – Podział ze względu na producenta artykułu
 • Bez podziału – Artykuły bez podziału na grupy

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału artykułów. Każdy podział artykułów zawiera domyślnie Grupę główną. Użytkownik może definiować nowe podgrupy dla każdego podziału, a następnie przyporządkowywać im je w oknie Dostępność obiektów (KonfiguracjaStruktura firmyDostępność obiektów).

Ponadto w słowniku uniwersalnym Kategorie podziału artykułów dla każdej kategorii dostępny jest parametr Wielokrotne przypisanie artykułu do grup. Zaznaczenie parametru powoduje, że istnieje możliwość dołączania i odłączania wielu grup w ramach określonego podziału. Jeśli parametr pozostanie odznaczony, wówczas użytkownik będzie mógł jedynie przenosić artykuł do innych grup w ramach tego samego podziału. Wartość parametru jest prezentowana pod drzewem grup oraz na formularzu definicji grupy artykułów.

Zaznaczenie parametru Wielokrotne przypisanie do grup powoduje również, że w grupie przycisków Lista dostępny staje się przycisk [Dołącz grupę], który umożliwia jednoczesne dołączanie wielu artykułów do wielu grup. Po zaznaczeniu wybranych artykułów na liście artykułów, a następnie wybraniu przycisku, pojawia się okno prezentujące drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w nim grupy/grup, do której należy dołączyć wybrane artykuły.

Formularz grupy artykułów

Aby dodać nową grupę artykułów, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się nad drzewem grup artykułów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy artykułów podzielony na zakładki: Ogólne, Opis, Atrybuty, Załączniki i Pozycjonowanie.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne formularza grupy artykułów

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry:

 • Wielokrotne przypisanie artykułu do grup – parametr nieaktywny, jego oznaczenie pobierane jest z definicji kategorii podziału w słowniku uniwersalnym. Jeśli parametr został tam zaznaczony, użytkownik ma możliwość dołączania wielu artykułów do wielu grup.
 • Blokada dodawania nowych artykułów – zaznaczenie parametru spowoduje brak możliwości dodawania nowych artykułów do grupy. Parametr może być zaznaczany/odznaczany w dowolnym momencie.
 • Kod – pole obowiązkowe
 • Nazwa – pole obowiązkowe
 • Język – lista rozwijana umożliwiająca wybór języka wprowadzanych treści. Domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski oraz Hiszpański. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w Słowniku uniwersalnym Ogólne → Języki
 • Aktualizuj wzorce – parametr opisany w dalszej części artykułu
 • Aktualizuj elementy – parametr opisany w dalszej części artykułu

Zakładka Ogólne zawiera podzakładki:

 • Ogólne
 • Cechy
 • Artykuły powiązane
 • Księgowe
 • Opis analityczny
 • Atrybuty
 • e-Sklep
 • Dostępność
Podzakładka Ogólne

Pola z podzakładki Ogólne stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu artykułu należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania artykułu lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole Maska/Konfigurator umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodów artykułów oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, w głównej zakładce Ogólne zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i artykułów należących do grupy:

 • Aktualizuj wzorce – dotyczy grup podrzędnych
 • Aktualizuj elementy – dotyczy artykułów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

 • Zmienione pola – warunkowa powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/artykułu, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
 • Zmienione pola – bezwarunkowa – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
 • Wszystkie pola- bezwarunkowa – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. kod, nazwa)

Mechanizm działania wzorców grupy artykułów jest analogiczny do mechanizmu działania wzorców grupy kontrahentów, który został opisany w artykule Definiowanie grupy kontrahentów.

Funkcje podzakładek Cechy, Artykuły powiązane, Księgowe, Opis analityczny oraz Dostępność są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji artykułu.  

Podzakładka e-Sklep pozwala na ustawienie parametrów do synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep.

Pozostałe zakładki

Zakładka Opis umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dowolnego opisu grupy artykułów.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Zakładka Historia zmian jest widoczna, jeżeli w oknie Konfiguracji zmian (Konfiguracja→Historia→Konfiguracja) jest zaznaczony parametr Historia przyrostowo. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy użytkownika oraz daty zmiany.

Zakładka Pozycjonowanie zawiera pola związane z pozycjonowaniem grupy artykułów w e-Sklepie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?