Lista schematów księgowań okresowych

Księgowania mogą odbywać się z określoną regularnością, na przykład co miesiąc, kwartał, rok – są to tak zwane księgowania okresowe. Księgowania okresowe są najczęściej używane do przeksięgowywania sald i/lub obrotów jednych kont na inne.

Dodatkowo funkcjonalność może być przydatna w procesie rozliczania kosztów działalności w czasie. Dzięki użyciu funkcjonalności księgowania okresowego, raz zaewidencjonowane w systemie koszty mogą być automatycznie rozksięgowywane co miesiąc, co pozwala na znaczną poprawę ergonomii pracy.

Lista schematów księgowań okresowych dostępna jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Księgowania okresowe].

Lista schematów księgowań okresowych

Na liście widoczne są wszystkie dostępne w firmie schematy księgowań okresowych w ramach danego okresu obrachunkowego. Z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów użytkownik ma możliwość zarządzania dostępnością schematów księgowych okresowych w centrach danej firmy. Szczegółowe informacje o udostępnianiu schematów księgowych w centrach znajdują się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Importuj] – umożliwia zaimportowanie schematu księgowań okresowych z pliku z rozszerzeniem .xml
 • [Eksportuj] – umożliwia wyeksportowanie schematu księgowań okresowych do pliku z rozszerzeniem .xml. Każdy z wyeksportowanych schematów zapisywany jest w odrębnym pliku o nazwie wskazanej przez użytkownika z dopisanym symbolem danego schematu.
 • [Aktualizuj] – przeniesienie schematów księgowań okresowych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodawane są tylko schematy o symbolu nieistniejącym w danym okresie obrachunkowym, jeżeli przypisany do nich dziennik cząstkowy istnieje w danym okresie obrachunkowym.
 • [Uruchom] – uruchamia schemat księgowań okresowych. Przycisk dostępny, gdy zaznaczono jeden schemat księgowania okresowego.
 • [Pokaż wygenerowane zapisy] – umożliwia wyświetlenie listy zapisów księgowych wygenerowanych przez schemat. Przycisk dostępny, gdy zaznaczono jeden schemat księgowania okresowego.

Lista schematów księgowań okresowych składa się z kolumn:

 • Symbol
 • Nazwa
 • Opis – opis wprowadzony na nagłówku schematu
 • Księguj do bufora – informacja o zaznaczeniu parametru Księguj do bufora
 • Scalaj dekrety – informacja o zaznaczeniu parametru Scalaj dekrety
 • Numer dokumentu – numer wprowadzony na nagłówku schematu
 • Dziennik cząstkowy – dziennik wskazany na nagłówku schematu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?