Maska w księgowaniach okresowych

Funkcjonalność maski w księgowaniach okresowych pozwala na takie zdefiniowanie mechanizmu księgowań okresowych, aby wszystkie konta znajdujące się w określonej grupie brały udział w księgowaniu.

Użytkownik ma możliwość:

 • Opcjonalnego zdefiniowania zakresu kont należących do grupy kont uczestniczących w księgowaniu – tzw. maski konta
 • Odwołania się do maski konta w definicji konta
 • Odwołania się do maski konta w definicji kwoty
 • Odwołania się do maski konta w opisie na pozycji schematu

Definiowanie maski

Zakres kont mających brać udział w księgowaniu można wskazać w polu Oblicz dla na formularzu elementu schematu księgowań okresowych. Maska konta może składać się z liter, cyfr, myślników oraz znaków specjalnych.

Pole Oblicz dla na formularzu elementu księgowania okresowego

Zasady funkcjonowania maski konta:

Symbol

Działanie

Przykład

? albo _ Dowolny znak5??
Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5 i posiadające 3 znaki w swoim numerze
* albo % Dowolny ciąg znaków 5*
Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5
[AB] Znak należy do ciągu401-[137]-01
Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę 1 lub 3 lub 7, a w ostatnim ‘01’
[A-B]Znak zawiera się w zakresie40[1-4]-*
Wszystkie konta zespołu 4, których ostatni znak w numerze konta syntetycznego to cyfra z przedziału od 1 do 4
[^AB]Znak nie zawiera się w ciągu 401-[^137]-01
Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę inną niż 1, 3 lub 7, z subanalityką ‘01’
[^A-B]Znak nie zawiera się w zakresie40[^1-4]-*
Wszystkie konta, których syntetyka rozpoczyna się znakami ‘40’, a trzeci znak jest różny niż cyfry z przedziału od 1 do 4

Dla przycisku [Oblicz dla] dostępne są zmienne odpowiedzialne za obsługę maski:

 • ? – Dowolny znak
 • * – Dowolny ciąg znaków
 • [] – Znak należy do ciągu
 • [-] – Znak zawiera się w zakresie
 • [^] – Znak nie zawiera się w ciągu
 • [^-] – Znak nie zawiera się w zakresie
Przykład

W planie kont o następującej strukturze:

Struktura planu kont

zapis 5*401 – oznacza zespół kont rozpoczynających się numerem 5, a kończących 401 tj. 501-01-401, 501-02-401, 502-01-401, 503-02-401, 550-401

zapis 501-??- 463 – oznacza konta 501-01-463 i 501-02-463

Maska w definicji konta

W polach Konto Wn/Konto Ma możliwe jest odwołanie się nie tylko do pojedynczego konta, ale również do grupy kont zdefiniowanych maską w polu Oblicz dla, przy użyciu zmiennej @Konto.

Przykładowo – jeżeli w sekcji Oblicz dla zdefiniowano maskę jako 4??-??-??, użycie po stronie Konta Wn zapisu @Konto odpowiada za księgowanie na wszystkich kontach spełniających kryteria maski.

W polu Konto Wn/Konto Ma nie można utworzyć maski. Natomiast można wykorzystać składnię Substring do budowania numeru konta księgowego.

Przykład
Wykorzystanie składni Substring

Tak zapisana pozycja spowoduje wygenerowanie tylu zapisów księgowych, ile jest kont zgodnych z maską 401-??. Każdy zapis zostanie wprowadzony na konta zespołu: 501-01-?? i konto 490 (gdzie ?? zostanie zastąpiony przez końcówkę numeru konta zespołu 401, a dokładnie pobrane będą 2 znaki zaczynając od piątego).

Maska w definicji kwoty

W polu Kwota możliwe jest odwołanie się do pojedynczego konta lub grupy kont zdefiniowanej za pomocą maski. Do maski można odwołać się poprzez:

 • Wskazanie maski jako argumentu funkcji księgowej – przykładowo, dla funkcji OWN odpowiadającej za obroty Wn konta, można użyć zapisu OWN (5*) odpowiadającego za obroty Wn wszystkich kont zespołu 5
 • Użycie zmiennej @Maska, która opowiada za pobranie wartości dla grupy kont zdefiniowanych w polu Oblicz dla. Wartość zmiennej wyliczana jest łącznie dla grupy kont.
Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

 

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: OWN(@Maska)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

502-001(i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

 • Użycie zmiennej @Konto, która odpowiada za pobranie wartości każdego z kont zdefiniowanych w polu Oblicz dla. Wartość zmiennej wyliczana jest oddzielnie dla każdego przetwarzanego konta.
Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

 

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: OWN(@Konto)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 100,00 PLN

502-001 (i konto przeciwstawne), kwota 30,00 PLN

Czy ten artykuł był pomocny?