Operacje w oknie tłumaczenia

Żeby otworzyć okno tłumaczenia, należy dwukrotnie kliknąć wybraną ścieżkę pliku z zasobami do tłumaczenia.

Okno tłumaczenia

Pod przyciskami na wstążce jest wyświetlona ścieżka obecnie edytowanego pliku. Poniżej w oknie programu znajduje się tabela tłumaczeń. W zależności od ustawionych języków, liczba kolumn tabeli będzie wynosić trzy lub cztery.

W tabeli tłumaczeń domyślnie prezentowane są kolumny:

 • Do zrobienia – wiersze, które mają zaznaczony ten parametr wymagają tłumaczenia lub jego poprawy, natomiast wiersze z odznaczonym parametrem posiadają tłumaczenia
 • Język oryginalny – zawiera frazy oryginalne pliku, które będą tłumaczone
 • Tłumaczenie na – zawiera frazy będące tłumaczeniami domyślnych fraz oryginalnych

Poniżej tabeli tłumaczeń, z lewej strony znajduje się sekcja Sugerowane tłumaczenia zawierające podpowiedzi tłumaczeń dla aktualnie wskazanego rekordu. W oknie prezentowane są podpowiedzi dla zadanej frazy domyślnej. Po dwukrotnym kliknięciu na jedną z podpowiedzi pojawi się ona w aktualnie zaznaczonym wierszu w kolumnie Tłumaczenie na, zastępując dotychczasową treść. Inne operacje, które można wykonać w tej sekcji, dostępne są z poziomu menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu na wybraną podpowiedź prawym przyciskiem myszy:

 • Zastąp – zastępuje dotychczasową treść (podobnie jak dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy)
 • Dopisz na końcu – dopisuje wybraną podpowiedź na końcu aktualnie wskazanego rekordu
 • Dopisz na początku – dopisuje wybraną podpowiedź na początku aktualnie wskazanego rekordu
 • Usuń tłumaczenie – usuwa wybraną podpowiedź z listy sugerowanych tłumaczeń; dzięki tej opcji można uporządkować bazę podpowiedzi tłumaczeń

Działanie funkcji podpowiedzi tłumaczeń wymaga wcześniejszej konfiguracji. Szczegółowy opis wymaganych działań znajduje się w artykule Konfiguracja – Zakładka Podpowiedzi tłumaczeń.

W oknie tłumaczenia znajduje się również tabela Właściwości, która dostarcza informacji na temat aktualnie tłumaczonego zasobu.

Tłumaczenie i edycja tłumaczeń mogą być wprowadzane bezpośrednio w tabeli tłumaczeń poprzez ustawienie kursora w komórce kolumny Tłumaczenie na.

Menu kontekstowe rozwija się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego rekordu w kolumnie Język oryginalny lub Tłumaczenie na. Dostępne są następujące opcje:

 • Edycja kolumny – otwiera okno edycji, w którym można wprowadzać i edytować frazy oryginalne lub tłumaczenia (w drugim przypadku okno to jest szczególnie przydatne podczas tłumaczenia długich fraz)
Okno edycji frazy tłumaczonej

Przycisk umożliwia skopiowanie zaznaczonego tekstu z pola Fraza tłumaczona do pola Tłumaczenie. Przy użyciu przycisku kopiowana jest cała zawartość okna.

 • Kopiuj zawartość – kopiuje zawartość rekordu do schowka
 • Akceptuj tłumaczenie – oznacza podpowiedziane tłumaczenie jako zaakceptowane
 • Niepodlegające tłumaczeniu – oznacza frazę jako niepodlegającą tłumaczeniu

W oknie tłumaczenia zostały wprowadzone kolorystyczne oznaczenia fraz aktualnie tłumaczonego pliku:

 • Kolor zielony wiersza – wprowadzono tłumaczenie w kolumnie Tłumaczenie na
 • Kolor pomarańczowy wiersza – zaakceptowano tłumaczenie w kolumnie Tłumaczenie na
 • Kolor niebieski rekordów kolumny Tłumaczenie na – frazy wymagające tłumaczenia
 • Kolor różowy wiersza – frazy niepodlegające tłumaczeniu
 • Szara czcionka w wierszu – tłumaczenia zapisane już w bazie w trakcie ostatniej edycji pliku

W przypadku tłumaczenia z języka innego niż oryginalny, u dołu okna dostępny jest dodatkowo parametr Modyfikacja źródłowego. Opcja ta umożliwia wprowadzanie zmian dla fraz w języku źródłowym.

Na dole okna tłumaczeń znajdują się przyciski:

[Znajdź] – umożliwia wyszkiwanie fraz w oknie tłumaczenia. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie tłumaczenia.

[Wstecz] – umożliwia powrót do okna z listą plików bez zapisywania bieżących zmian

[Zapisz] – zapisuje bieżące zmiany oraz otwiera okno z listą plików

Uwaga
Wprowadzone w edytowanym pliku tłumaczenia zapisywane są w bazie danych dopiero po naciśnięciu przycisku [Zapisz].

 

Czy ten artykuł był pomocny?