Dodawanie artykułów na AI

Dodawanie pozycji na AI możliwe jest:

Uwaga
Inwentaryzacji mogą podlegać jedynie artykuły o typie Towar.

[Dodaj] – dodaje na arkusz nowy wiersz, w którym można wpisać:

 • kod artykułu
 • kod własny partii
 • zeskanować kod kreskowy

po czym wybrać na klawiaturze [TAB] lub [Enter], aby artykuł/partia została dodana.

Jeżeli wpisany został:

 • kod artykułu, posiadającego cechy wpływające na partie, zaczytane zostaną na arkusz wszystkie partie danego artykułu
 • kod własny partii, na arkusz zostanie dodana tylko ta partia

[Dodaj z listy] – otwarta zostanie lista artykułów. Podobnie jak przy opcji [Dodaj], jeśli wybrany artykuł/artykuły posiada cechy wpływające na partie, zostaną dodane wszystkie partie danego artykułu.

[Dodaj przez formularz] – otwiera formularz dodawania pozycji. Artykuł można wskazać:

 • podnosząc listę artykułów przyciskiem umieszczonym w polu Artykuł
 • wprowadzając kod artykułu
 • wprowadzając kod własny partii

Następnie należy określić partie (wartości cech), którą mają zostać dodane na arkusz oraz ilość rzeczywistą artykułu dla danej partii. W przypadku wpisania kodu własnego partii artykułu, system automatycznie wypełni wartości cech, które definiują daną partię, a operator może wskazać ilości rzeczywiste.

Kolektory batchowe – pozwalają na wprowadzenie artykułu za pomocą kolektora. W tym celu należy podłączyć kolektor do stanowiska, na którym ewidencjonowana jest inwentaryzacja i wybrać przycisk [Odczyt z kolektora]. System zweryfikuje, czy na danym arkuszu inwentaryzacyjnym znajdują się partie zaczytane na kolektor i wprowadzi dla nich ilość rzeczywistą. Jeśli nie znajdzie takich partii, zostaną one dodane do arkusza wraz z ilością rzeczywistą.

Odczyty – pozwalają na dodawanie pozycji za pomocą odczytów dodanych do arkusza. Dodawanie partii na odczyt, skutkuje automatycznym dodawaniem ich na powiązany arkusz.

Uwaga
Na arkuszu inwentaryzacyjnym dana partia artykułu może występować tylko raz.

Uwaga
Sprzedaż/wydanie partii artykułu dodanej do arkusza inwentaryzacyjnego jest zablokowane do czasu zatwierdzenia arkusza.

Po dodaniu pozycji na arkusz można uzupełnić dla nich ilość rzeczywistą. Można ją wypełnić:

 • ręcznie
 • zaczytując ilość z kolektora – przycisk [Odczyt z kolektora]
 • kopiując wartość przy wykorzystaniu przycisku [Przenieś ilości], umieszczonego w menu głównym w grupie przycisków Elementy – jeśli ilość systemowa i rzeczywista są identyczne
 • zatwierdzając odczyty – wówczas ilości z odczytów zostaną przeniesione na arkusz

Po wprowadzeniu ilości rzeczywistej, w kolumnie Różnica system wyliczy rozbieżność między ilością systemową a ilością rzeczywistą na magazynie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?