Dodawanie pozycji na odczyt

Pozycje na odczyt można wprowadzić:

 • zaznaczając pozycje na arkuszu inwentaryzacyjnym i generując odczyt za pomocą przycisku [Generuj odczyt] – system utworzy odczyt wraz z pozycjami zaznaczonymi na arkuszu w momencie generowania odczytu
 • za pomocą przycisku [Dodaj] – system doda nowy wiersz na liście pozycji odczytu, w którym operator może wprowadzić kod artykułu lub kod własny partii; jeśli operator wprowadzi kod artykułu, na odczyt zostaną dodane wszystkie partie tego artykułu; po kliknięciu w przycisk z trzema kropkami umieszczony w polu Kod na liście pozycji, system otworzy listę artykułów, z której operator będzie mógł wybrać poszukiwane towary
 • za pomocą przycisku [Dodaj przez formularz] – system otworzy formularz dodawania pozycji, na którym operator może wskazać artykuł lub konkretną jego partię i wprowadzić ilość rzeczywistą
 • za pomocą importu danych z pliku zapisanego na dysku w tym celu należy na wstążce wybrać opcję Importuj a następnie wybrać przycisk [Z pliku]. Użytkownik ma możliwość importu pliku z rozszerzeniem *.txt oraz *.csv. Plik do importu powinien zawierać następujące informacje:
  • artykuły importowane są w oparciu o kod EAN przypisany do danego artykułu/partii, kodu artykułu, nazwy. Znaleziony artykuł jest dodawany na odczyt. Jeśli towar zostanie znaleziony po kodzie EAN to kod, po którym został odszukany, zostanie zapisany w polu EAN. Jeśli artykuł zostanie odnaleziony po kodzie lub nazwie, wówczas zapisany zostanie podstawowy kod EAN dla jednostki podstawowej.
  • ilość

Uwaga
Separatorem miejsc dziesiętnych w pliku może być zarówno kropka jak i przecinek. Natomiast kod od ilości należy oddzielić średnikiem.

Po odnalezieniu towaru po kodzie EAN, system odszuka towar powiązany z daną jednostką oraz cechami. Po odnalezieniu partii artykułu system zweryfikuje czy daną partię można dodać do odczytu m.in. czy występuje ona na innym arkuszu oraz czy zachowana jest kontrola zgodności dokumentów. Jeżeli partia:

 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest włączona opcja powielania artykułu w odczycie to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką, cechami przypisanymi do tego danego kodu EAN oraz ilością.
 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta nie znajduje się na odczycie), to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką, cechami przypisanymi do tego danego kodu EAN oraz ilością.
 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta znajduje się na odczycie) to dla istniejącej pozycji odczytu w polu Ilość – zwiększyć ilość o tą pobraną z pliku (ilość przeliczona zostanie na jednostkę danej pozycji znajdującej się na odczycie).

W przypadku gdy dana pozycja zostanie pominięta, system przejdzie do weryfikacji kolejnej pozycji z pliku, a w oknie z logami pojawi się informacja o jej przyczynie.

Jeżeli artykuł nie zostanie odnaleziony po kodzie EAN, nastąpi weryfikacja kodów oraz nazw artykułów. W przypadku gdy kod lub nazwa zostaną odnalezione, a artykuł jest o typie Towar system zweryfikuje czy daną partię można dodać do odczytu m.in. czy występuje ona na innym arkuszu oraz czy zachowana jest kontrola zgodności dokumentów. Jeżeli partia:

 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest włączona opcja powielania artykułu w odczycie to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką podstawową przypisaną do niego oraz powiązanym kodem EAN i ilością pobraną z zaczytywanego pliku.
 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta nie znajduje się na odczycie), to dodana zostanie nowa pozycja, wraz z jednostką przypisaną do tego danego artykułu oraz ilością.
 • może zostać dodana do odczytu i w systemie jest wyłączona opcja powielania artykułu w odczycie (partia ta znajduje się na odczycie) to dla istniejącej pozycji odczytu w polu Ilość – zwiększyć ilość o tą pobraną z pliku w jednostce podstawowej (w przypadku gdy artykuł na odczycie jest w jednostce innej niż podstawowa, nastąpi przeliczanie na jednostkę danej pozycji znajdującej się na odczycie).

W przypadku gdy dana pozycja zostanie pominięta, system przejdzie do weryfikacji kolejnej pozycji z pliku, a w oknie z logami pojawi się informacja o przyczynie.

 • za pomocą kolektora, podłączając kolektor do stanowiska i wybierając opcję na wstążce Importuj a następnie przycisk [Odczyt z kolektora] – nastąpi odczyt z pliku utworzonego przez kolektor; następnie, po kodzie zostanie wyszukany towar/partia towaru i wprowadzony/wprowadzona na odczyt; pierwsze 13 cyfr w rekordzie pliku to kod EAN, kolejne 11 cyfr to ilość towaru.

Dodawanie pozycji do odczytu za pomocą kolektora, jest możliwe tylko, jeśli na odczycie nie wprowadzono jeszcze żadnych pozycji.

Przy zaznaczonym parametrze Dozwolone powielanie partii artykułu w odczycie każdy rekord z kolektora zostanie dodany jako osobna pozycja na dokumencie. Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas pozycje podczas dodawania na odczyt są grupowane według kodu EAN.

Uwaga
Dodając pozycje do odczytu, zostanie on automatycznie dodany do powiązanego z odczytem arkusza. Usunięcie pozycji z odczytu nie powoduje jednak usunięcia analogicznych pozycji z arkusza.

Uwaga
Na odczyt można wprowadzać ilość w dowolnej jednostce przypisanej do artykułu. Zanim trafi ona jednak na arkusz, zostanie przeliczona na jednostkę podstawową.

ODC
Formularz odczytu

Dodając pozycje ręcznie lub generując odczyt dla wybranych pozycji arkusza inwentaryzacyjnego, system domyślnie ustawi dla niego ilość rzeczywistą równą 1. Do momentu zatwierdzenia odczytu ilość może być zmieniana, zarówno na plus jak i na minus. Możliwość wprowadzenia ujemnych ilości pozwala na skorygowanie błędnie wprowadzonych ilości na poprzednich odczytach.

Wyzerowanie ilości rzeczywistej na niezatwierdzonym odczycie dla wybranych/wszystkich artykułów możliwe jest za pomocą przycisku [Zeruj ilość] dostępnym w menu głównym.

 

Czy ten artykuł był pomocny?