Dodawanie bonów do systemu

 W systemie istnieje możliwość dodawania pojedynczych bonów jak i serii bonów.

Opcja dodawania bonów dostępna jest w menu listy bonów. Aby otworzyć listę bonów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Bony].

Uwaga
W ten sposób obsługiwane jest dodawanie wyłącznie rodzajów bonów o typie Własny, ponieważ bony zewnętrzne pojawiają się na liście automatycznie, gdy zostaną użyte jako forma płatności za dokument, a płatność ta zostanie zarejestrowana w systemie.

Lista bonów

W celu dodania nowego bonu do systemu należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym nad listą bonów i z listy rozwijanej wybrać jeden ze zdefiniowanych wcześniej rodzajów bonów.

Przycisk dodawania bonu do systemu

Po wybraniu rodzaju bonu wyświetli się formularz nowo tworzonego bonu.

Formularz nowego bonu

Po lewej stronie znajduje się nagłówek formularza zawierający informacje o aktualnym stanie bonu, czyli:

 • Zainicjowany bon w trakcie tworzenia, który nie został jeszcze zapisany
 • Zapisany bon przyjmuje taki stan po wybraniu przycisku [Zapisz] z menu głównego. Użytkownik wciąż ma możliwość zmiany kwoty początkowej, terminu ważności oraz usunięcia bonu.
 • Zatwierdzony bon przyjmuje taki stan po wybraniu przycisku [Zatwierdź] z menu głównego. Może zostać wydany jako karta lojalnościowa, wykorzystany do realizacji zwrotu lub zablokowany.
 • Przyjęty na stanbon nie został sprzedany, jest wciąż dostępny na stanie.
 • Aktywny bon przyjmuje taki stan w momencie sprzedaży, wydania lub powiązania z kontrahentem
 • Zrealizowany jest to bon w pełni wykorzystany, nie może być ponownie użyty w systemie
 • Zablokowany bon przyjmuje taki stan po wybraniu opcji Zablokuj opisanej w artykule Blokowanie bonów

Oraz następujące pola i parametry:

 • Kwota początkowa, Termin ważności – pola uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, mogą być modyfikowane przez użytkownika
 • Data wystawienia, Typ, Rodzaj, Numer – pola uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, nieedytowalne
 • Zapłacono, Pozostaje, Data aktywacji, Data wydania i Data realizacji – pola akutalizowane automatycznie na podstawie informacji pochodzących z płatności dokonanej bonem i zarejestrowanej w systemie
 • Lokalizacja, Obsługujący – pola umożliwiające wybór centrum i pracownika, które wystawiły bon

Wskazówka
System generuje automatycznie numer bonu na podstawie przypisanego jego rodzajowi konfiguratora.

Formularz bonu zawiera również zakładki:

Dokumenty skojarzone uzupełnianą automatycznie przez system. Pojawiają się na niej dokumenty, za które zapłacono przy użyciu bonu

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Seryjne dodawanie bonów

Aby dodać do systemu serię bonów, należy wybrać przycisk [Generuj] znajdujący się w menu głównym nad listą bonów. W oknie seryjnego dodawania bonów użytkownik określa wartości dla następujących pól:

 • Rodzaj bonulista rozwijana, z której należy wybrać jeden z dostępnych rodzajów bonów własnych
 • Ilość bonów opcja stosowana zamiennie z opcją Import z pliku, która umożliwia import bonów o określonych numerach zgodnych ze zdefiniowanym schematem numeracji z pliku csv
 • Kwota początkowapole uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju bonu, może być edytowane przez użytkownika
 • Termin ważności od – pole uzupełniane automatycznie na podstawie daty systemowej. Jeśli podczas definicji rodzaju bonu został wybrany parametr Od aktywacji, pole to jest niewidoczne.
 • Generuj w stanielista rozwijana, z której należy wybrać stan, w którym mają znajdować się generowane bony
 • Lokalizacja pozwala na wybranie centrum, które będzie właścicielem bonów

Ponadto w oknie seryjnego dodawania bonów użytkownik ma do dyspozycji następujące parametry:

 • Drukuj bonypo zaznaczeniu parametru wygenerowane bony zostaną automatycznie wydrukowane
 • Rejestruj dostawę umożliwia rejestrowanie dostaw na magazynie za pomocą dokumentów Przyjęcie zewnętrzne/Przychód wewnętrzny. Parametr jest aktywny tylko wówczas, gdy nie jest zaznaczony parametr Stwórz zamówienie zakupu oraz gdy rodzaj bonu jest powiązany z artykułem (w systemie nie występuje <link>artykuł typu bon</link> o danym rodzaju). Po zaznaczeniu tego parametru pojawiają się dodatkowe pola:
  • Dokumentlista rozwijana, z której należy wybrać typ dokumentu, w jakim realizowane jest przyjęcie bonów.
  • Kontrahent pole umożliwiające wybór kontrahenta, który ma widnieć na dokumencie przyjęcia bonów
  • Stwórz zamówienie zakupuumożliwia wystawienie zamówienia zakupu na bony wygenerowane w procesie seryjnego dodawania. Parametr jest aktywny tylko wtedy, gdy nie jest zaznaczony parametr Rejestruj dostawę. Wybór tego parametru również spowoduje pojawienie się pola Kontrahent, w którym należy wybrać kontrahenta jaki ma widnieć na zamówieniu zakupu.
Okno seryjnego dodawania bonów

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?